Evangeliën 3

In deze rubriek zijn de volgende artikelen opgenomen:

Inleiding en Indeling van het evangelie naar Johannes

Zeven tekenen in het Johannes evangelie

Drie dingen die u moet weten - Joh.3

Genezing van een blindgeborene - Joh.9

Vragend moeten wij vaak gaan - Joh.11

Opdat ze zich niet zouden bekeren - Joh.12

De voetwassing - Joh.13

Waarvoor de Heer Jezus gekomen is - Joh.14

Worden als de Meester - Joh.15

Tussen twee vuren - Joh.18 en 21

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Inleiding op het evangelie naar Johannes

I. Het onderwerp van het Evangelie

A. Sleutelvers: Johannes 20:30-31

Johannes’ onderwerp is Jezus Christus, de Zoon van God. Zijn evangelie gaat over de tekenen die de Heer Jezus tijdens zijn leven heeft gedaan, tekenen die zijn Godheid bevestigden. Deze tekenen werden gezien door betrouwbare getuigen (Zijn discipelen en anderen) en zijn daarom betrouwbaar. Johannes verlangen is dat mensen gaan geloven in Jezus Christus als hun Heer en door zijn Naam nieuwe leven ontvangen.

B. Vergelijking met de andere evangeliën

De eerste drie evangeliën worden wel de ‘synoptische evangeliën’ genoemd, afgeleid van het Griekse woord dat ‘tezamen zien’ betekend. Mattheüs, Markus en Lukas beschrijven het leven van de Heer Jezus in een gelijke manier, elk van hen met een eigen klemtoon:

- Mattheüs laat ons de Heer Jezus als de Koning van de Joden zien.

- Markus toont ons de Heer als de Dienstknecht, en ‘zijn’ evangelie richt zich tot de Romeinen.

- Lukas beschrijft Jezus als de ‘Zoon des Mensen’, en richt zich tot de Grieken.

- Johannes presenteert de Heer Jezus als de Zoon van God en schrijft voor de hele wereld.

Terwijl de eerste drie evangeliën hoofdzakelijk de gebeurtenissen in het leven van Jezus behandelen, beschrijft Johannes de geestelijke betekenissen van deze gebeurtenissen. Hij gaat verder en presenteert waarheden die in de andere evangeliën niet benadrukt worden. Bijvoorbeeld, alle vier de evangeliën vermelden de spijziging van de 5000, maar alleen Johannes geeft een uitvoerig relaas van het Brood van het leven (Joh.6) en verklaart de betekenis van het wonder. Daarom gebruikt Johannes het woord ‘teken’ in plaats van ‘wonder’, want een ‘teken’ is een wonder dat een boodschap in zich bergt.

C. Sleutelwoorden

Wanneer je het Johannes evangelie zal je opmerken hoe vaak dezelfde woorden herhaald worden: leven, geloof, licht en duisternis, waarheid, getuige, wereld, heerlijkheid, ontvangen, Vader, kom, eeuwig en eeuwigdurend. Deze kernwoorden vatten de boodschap van dit evangelie samen.

II. Christus in het Evangelie

Johannes legt de klemtoon op de persoon van Jezus Christus en ook op diens werken. Hij vermeld zeven boodschappen waarin Christus naar Zichzelf wijst en zijn dienst verklaard. Er zijn zeven ‘Ik ben’ in dit evangelie: 6:35,41,48,51; 8:12; 9:5; 10:7,9; 10:11,14; 11:25; 14:6; 15:1,5.

Deze zeven ‘Ik ben’ uitspraken spreken van zijn Godheid; want Gods naam is ‘Ik ben’ (Zie: Ex.3:14). Let ook op de andere gelegenheden waarop de Heer Jezus deze ‘Ik ben’ gebruikt en op Zichzelf toepast: 4:26; 8:28,58; 13:19; 18:5-6,8. Wanneer je dit evangelie leest kom je uiteraard tot de overtuiging dat Jezus de Zoon van God is!

III. Tekenen in het Evangelie

Van de vele wonderen die de Heer Jezus heeft verricht, heeft Johannes er zeen gebruikt om zijn Godheid aan te tonen. (De achtste in hoofdstuk 21 was uitsluitend gericht tot de discipelen en leiden de afsluiting van dit evangelie in.) Deze zeven tekenen waren in een speciale volgorde gegeven (Zie: 4:54, ‘Dit tweede teken’) en beelden de boodschap van het evangelie uit. De eerste drie laten ons zien hoe het evangelie de zondaar bereikt:

1. Water in wijn (2:1-11) – redding is door het Woord

2. Genezing van de zoon van de hoofdman (4:46-54) – redding is door geloof

3. Genezing van de verlamde (5:1-9) – redding is door genade

De laatste vier tekenen laten het resultaat zien van het heil in de zondaar:

4. Spijziging van de 5000 (6:1-14) – redding brengt voldoening

5. Bedaren van de storm (6:16-21) – redding brengt vrede

6. Genezing van de blinde (9:1-7) – redding brengt licht

7. Opwekking van Lazarus (11:38-45) – redding geeft leven

Natuurlijk laat ook elk wonder de Goddelijkheid van Christus zien (Zie: 5:20,36). Deze tekenen worden ook benut voor Christus’ toespraken en interviews. Nicodemus kwam tot Jezus door de tekenen die Hij had verricht (3:2); de genezing van de verlamde (5:1-9) leidde tot de toespraak in 5:10-47; de spijziging van de 5000 wat de basis voor de boodschap van het Brood van het leven in hoofdstuk 6; de uitsluiting van de genezen blinde man (9:34) bracht de boodschap van de Goede herder tot stand die niemand verwierp (hfdst.10).

IV. Geloof en ongeloof in het Evangelie

Een ander belangrijk onderwerp in het Johannes evangelie is het conflict tussen geloof en ongeloof. Johannes begint met de verwerping van Jezus door het volk (1:11), dat uiteindelijk leidde tot diens kruisiging. Door het hele evangelie zie je dat de meeste Joden weigeren om het bewijs te accepteren en werden harder en harder in hun afwijzing. Aan de andere kant zie je een kleine groep mensen bereid om Christus te aanvaarden – de discipelen, de overste en zijn familie, de Samaritaanse, een verlamde, een blinde, enz. Dat zie je ook vandaag de dag: de wereld wil niet in Christus geloven, maar hier en daar zie je mensen die overtuigd zijn en accepteren Jezus als de Zoon van God.

De Joden beginnen met hun twistgesprekken met Christus na het wonder in hoofdstuk 5, omdat Jezus iemand op de sabbat geneest. In de hoofdstukken 7-12 wordt het conflict ernstiger, en verschillende keren probeert men Christus te arresteren. Het hoogtepunt vinden we in de hoofdstukken 18-19 waarin ze Jezus arresteren en Hem kruisigden.

We vinden drie crisissen vermeld in het evangelie naar Johannes, (1) toen de menigte Hem verliet toen ze Hem koning wilden maken (6:66-71); (2) toen het volk weigerde Hem te gehoorzamen (12:12-50); en (3) toen ze Hem kruisigden (19:13-22). In die eerste crisis wilden ze Hem koning maken, maar verlieten Hem toch. In de tweede crisis huldigden ze Hem als koning, maar verwierpen Hem toch. In de derde crisis riepen ze ‘We hebben geen koning dat de keizer!’ (19:15). Hij is de Weg, maar wilden niet met Hem wandelen; Hij is de Waarheid, maar ze wilden Hem niet geloven; Hij is het Leven, maar ze doden Hem.

---------------------------------------------------------------------------------------

 Indeling van het Evangelie naar Johannes

I. Proloog (1:1-18)

II. Periode van bekendmaking

A. Christus en de discipelen (1:19-2:12)

B. Christus en de Joden (2:13-3:36)

C. Christus en de Samaritanen (4:1-54)

D. Christus en de joodse leiders (5:1-47)

E. Christus en de menigten (6:1-71)

Crisis nr. 1: Zij wilden met Hem niet wandelen (6:66-67)

III. Periode van conflicten

A. Strijd over Mozes (7:1-8:11)

B. Strijd over Abraham (8:12-59)

C. Strijd over Zijn Zoonschap (9:1-10:42)

D. Strijd over Zijn macht (11:1-12:11)

Crisis nr. 2: Ze geloofden Hem niet (12:12-50)

IV. Periode van hoogtepunten

A. Hoogtepunt i.v.m. de voorbereiding op de kruisiging (13:1-17:26)

B. Hoogtepunt van het ongeloof van de Joden (18:1-19:42)

Crisis nr. 3: Ze kruisigden Hem (19:13-22)

C. Hoogtepunt van het geloof van de discipelen (20:1-31)

V. Epiloog (21:1-25)

________________________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Zeven tekenen in het Evangelie naar Johannes

Inleiding 

Terwijl de eerste drie evangeliën grotendeels overeenkomen in het verhalen van de gebeurtenissen in het leven van de Here Jezus, verschilt Johannes daarin dat hij de geestelijke betekenis verstrekt. Hij gaat dieper en presenteert waarheden die in de andere evangeliën niet benadrukt worden. Bijvoorbeeld, alle vier de evangeliën vermelden de spijziging van de 5000, maar alleen Johannes vermeld de grote toespraak over het Brood des levens in Johannes 6, dat de betekenis van het wonder verklaart. Daarom gebruikt Johannes ook het woord ‘teken’ in plaats van ‘wonder’ want een teken is een wonder dat een boodschap in zich bergt. ‘Joden begeren tekenen’ (1Kor.1:22).

Christus in het evangelie naar Johannes.

Johannes benadrukt de Persoon van Christus en ook Zijn werk. Hij geeft meerdere boodschappen waarin Jezus over Zichzelf spreekt en Zijn opdracht verklaart. Merk op dat er zeven vermeldingen zijn met ‘Ik Ben’.

Ik ben het brood des Levens; Ik ben het Licht van de Wereld; Ik ben de Deur van de schapen; Ik ben de Goede Herder; In ben de Opstanding en het Leven; Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, en tenslotte Ik ben de Ware Wijnstok.

De tekenen in het evangelie naar Johannes.

Van de vele tekenen die de Here Jezus heeft gedaan, selecteert Johannes er zeven om Zijn Godheid te bewijzen. (Het achtste in hoofdstuk 21 was alleen voor de discipelen en vormde een afsluiting van het evangelie.) Deze zeven tekenen zijn in een bepaalde volgorde gegeven (merk op in 4:54, ‘dit tweede teken nu heeft Jezus weer gedaan’) en geven een beeld van de redding of verlossing.

De eerste drie tekenen laten zien hoe de zondaar de redding ontvangt:

1. Water verandert in wijn (2:1-11) – verlossing door het Woord

2. Genezing van de zoon van een hoveling (4:46-54) – verlossing door geloof

3. Genezing van de verlamde (5:1-9) – verlossing door genade

De laatste vier tekenen laten het resultaat of de gevolgen van die redding zien in het leven van de gelovige:

4. Spijziging van de vijfduizend (6:1-14) – verlossing geeft bevrediging

5. Het stillen van de storm (6:16-21) – verlossing geeft vrede

6. Genezing van de blinde (9:1-7) – verlossing brengt licht

7. Opwekking van Lazarus (11:38-45) – verlossing geeft leven

1. Water verandert in wijn - Verlossing door Gods Woord (2:1-11)

(1) De mensen hadden dorst, hetgeen een beeld moet zijn van deze wereld zonder Christus. De Bijbel nodigt dorstige zondaars uit om te komen en te drinken. (Joh.4:13, 7:37, Jes.55:1, Op. 22:17)

(2) Lege watervaten symboliseren het menselijk hart, leeg en hard. Het Woord van God vergelijkt het hart met vaten. (2Kor.4:7, 2Tim.2:20)

(3) Water is in de Bijbel een beeld van Gods Woord. (Ef. 5:26, Joh.15:3)

(4) Als het Woord in het hart van de zondaar geraakt, dan kan Christus een wonder werken en vreugde brengen. Filippus vulde de Ethiopiër met het Woord en toen hij tot geloof kwam, gebeurde het wonder van de redding, hij ging zijn weg met blijdschap. (Hand.8:39). In het OT werd water veranderd in bloed (Ex.7:19), wat spreekt van oordeel. Maar Christus veranderde water in wijn, wat spreekt van genade en vreugde. Wijn symboliseert de Heilige Geest (Ef. 5:18) en de vreugde: ‘De wijnstok, die God en mensen vrolijk maakt’ (Ri.9:13, Ps.104:15).

2. Genezing van de zoon van de hoveling – Verlossing door geloof (4:46-54)

Dit is het tweede van de zeven wonderen in Johannes. Deze tekenen laten zien hoe een persoon gered wordt en gevolgen daarvan daarna. De eerste twee tekenen hadden plaats in Kana in Galilea. Het water dat werd veranderd in wijn laat zien dat de redding door het Woord is. De genezing van de zoon in dit hoofdstuk laat ons zien dat de behoudenis door het geloof is. De zoon lag stervend in Kapernaüm, ongeveer 24 KM. van Kana. De man vroeg Christus met hem mee te komen want hij geloofde niet dat Hij op een afstand kon genezen. (vgl. Ook Maria’s reactie in Joh.11:21). Jezus ging niet met de man mee, maar zei tegen hem: ‘Ga heen, uw zoon leeft’. En de man geloofde het woord dat Jezus tot hem zei. Voor de man had een tocht naar het huis slechts drie uur of vier uur gekost, maar vers 52 (gisteren) geeft weer dat hij verder in Kana bleef. De jongen was om een uur ’s middags genezen, en de volgende dag kwam de vader thuis. Dit bewijst dat hij echt geloof had in het woord van Christus, want hij haastte zich niet naar huis om te zien wat er gebeurd was. Dit is de weg waardoor wij gered zijn, door ons geloof te baseren op Gods Woord. ‘Christus zegt het, ik geloof het, dat geeft zekerheid!’ De hoveling bleef kennelijk in Kana, deed zijn zaken, en ging de volgende dag naar huis. Hij had ‘blijdschap en vrede in het geloof’ (Rom.15:13) want hij vertrouwde alleen op het woord van Christus. Hij was niet verrast als zijn knechten hem vertelden ‘Uw zoon leeft’. Hij vroeg slechts wanneer de genezing was ingetreden en verifieerde dat het het uur was dat Jezus tot hem gesproken had. Het resultaat: zijn gehele huis geloofde in de Heer. ‘Geloof komt door het horen en het horen door het Woord van God’ (Rom.10:17). Jezus geeft in vers 48 de reden waarom mensen niet geloven: zij wilden tekenen en wonderen zien (Joh.2:23). Houdt in gedachten dat de satan ook in staat is wonderen en tekenen te doen om te misleiden (2Thes.2:9-10). Als jouw geloof gebaseerd is op gevoelens, dromen, visioenen, stemmen, of iets dergelijks, dan ben je op gevaarlijk terrein. Het is het geloof in het Woord dat ons de zekerheid van het eeuwig leven kan geven (1Joh.5:9-13)

3. Genezing van een verlamde – Verlossing door genade (5:1-9)Dit wonder completeert de drie wonderen die laten zien hoe een persoon wordt gered. Het eerste (water in wijn) laat ons zien dat redding gebeurt door het Woord van God. De tweede (de genezing van de zoon van de hoveling) toont os dat de behoudenis is door het geloof. Dit derde wonder laat ons zien dat redding is door genade. Deze man was in een meelijwekkende toestand. Vanwege zijn zonde in het verleden (zie vs.14) was hij getroffen door deze ziekte, meer dan achtendertig jaar. Hij was omringd door dezelfde soort mensen, die allen de droevige toestand tonen van de verlorenen: krachteloos (Rom.5:6), blind, kreupel (niet in staat om goed te wandelen - Ef.2:1-3), verlamd, en wachtend tot er iets zou gebeuren (zonder hoop – Ef.2:12). Als deze mensen in het water gingen als de engel kwam, zouden ze genezen worden; maar ze hadden geen kracht om er te geraken! Dat gelijkt op de zondaar van vandaag; als zij Gods volmaakte Wet zouden kunnen houden, zou hij gered kunnen worden; maar daartoe is hij niet in staat. Maar zie de genade van God aan het werk! ‘Bethesda’ (vs.2) betekend ‘huis van genade’, en dat is het voor die man geworden. Wat betekent genade eigenlijk? Het betekend goedheid voor hen die het niet verdienen. Jezus zag de menigte zieke mensen – maar Hij koos er maar één uit en genas hem! Deze man verdiende het niet meer dan de anderen, maar God koos hem uit. Dit is een mooi beeld van verlossing, en het moet ons nederig maken, wij die weten dat we uitverkoren zijn ‘in hem’ en dat niet vanwege onze eigen verdiensten maar door zijn genade (Ef.1:4). Wat Christus zegt in 5:21 wordt hier toegepast: Hij geeft leven aan wie Hij wil. We kunnen de genade van God niet verklaren (Rom.9:14-16), maar als het niet door Gods genade was, dan zou niemand gered kunnen worden (Rom.11:32-36).

Neem kennis van de volgende punten: Er waren vijf zuilengangen, en vijf is in de Bijbel het getal van genade; en de vijver was bij de Schaapspoort, wat duidt op een offer. Het Lam van God moest sterven voordat Gods genade naar de zondaar kon stromen. Christus genas hem op de sabbat, daardoor bewees Hij dat de wet niets te doen had met de genezing. Hij genas Zelf deze man, alleen in Christus is de redding. De man klaagde, ‘ik heb geen mens’ (vs.7), maar er waren wel mensen maar die konden hem niet helpen zoals Christus dat deed. De verloren zonder heeft geen hulp nodig, maar genezing. De man ging naar de tempel, vermoedelijk om te aanbidden (Hand.3:1-8), en getuigde openlijk dat Christus hem had genezen (vs.15). Er is geen bewijs dat deze man Jezus vertrouwde voor zijn eeuwig heil. Toe Jezus op de sabbat genas, betekende dat het begin van de haat en tegenstand van de religieuze leiders. Dit conflict groeide uit en leidde uiteindelijk tot de kruisiging van Christus.      

4. De spijziging van de vijfduizend – Verlossing geeft voldoening (6:1-14)

De eerste drie wonderen tonen hoe iemand wordt gered; door het Woord, door geloof en door genade. De laatste vier wonderen in het Johannes evangelie illustreren de resultaten van de redding. Het vierde wonder (de spijziging van de 5000) laat ons zien dat redding de innerlijke noden van het hart bevredigd, Jezus is het Brood van het Leven. Dit wonder herinnert ons er ook aan, dat hoewel de redding van God geschonken is uit genade, God mensen gebruikt om zijn evangelie te verkondigen. Jezus gaf het brood en de vis aan zijn discipelen, en zij deelden het met de mensen. ‘Hoe zullen zij horen zonder dat iemand predikt’ (Rom.10:14). Als, zoals de kleine jongen in Joh.6:9, willen wij Hem alles geven, Hij zal het nemen, breken, en het gebruiken om anderen te zegenen.

Christus is het Brood des levens. Het is interessant het manna te vergelijken met Christus.

(1) Het kwam ’s nachts van de hemel; Christus kwam van de hemel toen de mensen in de duisternis waren.

(2) Het geleek op de dauw; Christus kwam, geboren uit de Heilige Geest.

(3) Het was niet verontreinigt door de aarde; Christus was zondeloos en gescheiden van de zondaars.

(4) Het was klein, rond en wit, hetgeen Christus’ nederigheid, eeuwigheid en reinheid suggereert.

(5) Het was zoet om te proeven; Christus is liefelijk voor hen die in Hem geloven.

(6) Het moest genomen en gegeten worden; Christus moet ontvangen en toegeëigend worden (1:12-13)

(7) Het kwam als een vrije gift; Christus is de gift van God aan de wereld.

(8) Er was voldoende voor iedereen; Christus is voldoende voor allen.

(9) Als je het manna niet oppakte vertrapte je het; als je Christus niet aanvaard, verwerp je Hem en loopt ‘op’ Hem (Heb.10:26-31).

(10) Het was voedsel voor de woestijn; Christus is ons voedsel voor onze pelgrimsreis hier op aarde.

5. Het stillen de storm – Verlossing geeft vrede (6:16-21)

Jezus wilde geen Koning zijn van een groep van mensen die alleen maar geïnteresseerd waren in hoe hun maag gevuld zou kunnen worden (vs.26). Hij verliet de menigte en zond de discipelen over de zee, wel wetende dat ze in een storm terecht zouden komen. Dat lijkt op de kerk van vandaag: we spannen ons in om de stormen van satan tegen te gaan, maar de Heer is op de berg om voor ons te bidden en eens zal Hij komen om vrede te brengen. Het schip kwam op een wonderlijke manier aan de andere kant toen Jezus aan boord kwam. Redding brengt vrede in het hart – vrede met God (Rom.5:1) en de vrede van God (Fil.4:4-7).

6. Genezing van de blinde – Verlossing geeft licht (9:1-7)

A. De man had de karakteristieken van een verloren zondaar:

(1) Hij was blind (Ef.4:18 Joh.3:3 2 Kort.4:3-6) niet gered, alhoewel intellectueel zoals Nicodemus, kunnen ongelovigen nooit de geestelijke zaken verstaan. (1Kor.2:14-16)

(2) Hij bedelde. De niet geredden zijn arm vanuit Gods punt gezien, alhoewel ze misschien rijk zijn in de ogen van de wereld. Ze bedelen voor iets dat hun diepste noden kan bevredigen.

(3) Hij was hulpeloos

B. Het middel toont hoe Jezus een zondaar redt.

(4) Hij kwam tot de man in genade.

(5) Hij trok de aandacht van de man door zijn ogen met slijk te bestrijken

(6) Hij genas de man door zijn macht

(7) Daardoor werd God verheerlijkt

(8) Het werd door anderen opgemerkt.

7. Opwekking van Lazarus – Verlossing geeft leven (11:38-45)

Hier zien we de redding uitgebeeld in de opstanding uit de dood, en het ontvangen van het leven. Het woord leven is zesendertig keer vermeld in dit evangelie. Lazarus representeert de redding van de zondaar op zeven verschillende manieren, die we elk zullen bezien.

1. Hij was dood.

De niet geredde persoon is niet slechts ziek; hij of zij is geestelijk dood (Ef.2:1-3, Kol.2:13). Als iemand lichamelijk dood is, heeft hij geen reactie op dingen zoals voedsel, temperatuur of pijn. De niet geredde mens heeft geen interesse voor God, Bijbel, Christenen en kerk, totdat de Heilige Geest in zijn hart begint te werken. God waarschuwde Adam dat ongehoorzaamheid de dood zou betekenen (Gen.2:15-17) – psychisch dood (scheiding van de ziel van het lichaam) en geestelijk dood (de scheiding van de ziel van God). Openbaring 20:14 noemt dat de tweede dood, dat is de eeuwige dood.

2. Hij was in verval geraakt

Er worden drie opwekkingen vermeld in de evangeliën, naast die van de Heer zelf. Christus wekte een twaalfjarig meisje op die gestorven was (Luk.8:49-56), een jonge man die al enige uren gestorven was (Luk.7:11-17), en een oudere man die al vier dagen in zijn graf lag (Joh.11). Zij presenteren een beeld van drie verschillende soorten zondaars:

1. Het kleine meisje: Kinderen zijn zondaars, maar het verderf heeft nog niet plaatsgevonden.

2. De jonge man: Jonge mensen zijn zondaars waar de zonde zich begint te openbaren.

3. De oudere man: Volwassenen zijn zondaars wiens zonde duidelijk kan worden gezien.

Het punt is dat ze alle drie dood waren, de een niet meer dan de ander. Het enige verschil lag in de mate van ‘verderf’.

1. Hij werd opgewekt en ontving leven 11:41-44

2. Hij werd vrijgemaakt 11:44

3. Hij getuigde naar anderen11:45

4. Hij had gemeenschap met Christus 12:1-2

5. Hij werd vervolgd 12:10-11

_______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Drie dingen die u moet weten

(Johannnes 3)

Voorwoord

In het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes wordt de Heer Jezus wordt voorgesteld als het Woord en aangekondigd door Johannes de Doper als het Lam van God, lezen we over de roeping van de eerste discipelen. Hoofdstuk twee begint met het eerste wonder (tekenen zoals ze in dit evangelie worden genoemd) en de reiniging van de tempel. Uiterlijk gezien was het allemaal in orde, een prachtige tempel waar Herodes zesenveertig jaar aan had gebouwd (Joh.2:20). Er werden diensten gehouden en de priesters en hogepriester verschenen in prachtige klederen. De feesten, voorgeschreven in de Wet van Mozes en soms nog meer, werden gehouden. Dus wat wil God nog meer?

Waarom noemt de Heer Jezus dan, herhaaldelijk, de Schriftgeleerden en de Farizeeën huichelaars? Daar waren meerdere redenen voor zoals uit de evangeliën blijkt, ze maakten door hun tradities het Woord van God krachteloos, en ze eerden God met de lippen, maar hun hart was er niet bij betrokken (Mat.15:6-9). Ze wisten zich betere mensen dan de anderen (Luk.18:11), ze vervloekten de menigte die de Wet niet kende (Joh.7:49), en verder laat ons Mattheüs 23 zien waar het bij hun nog meer aan ontbrak.

Op een avond heeft een van die Farizeeërs genaamd Nicodémus, een ontmoeting met de Heer Jezus. Hoewel deze Nicodémus de leraar van Israël was, was hij toch onbekend met de term wedergeboorte. Van het verslag van dat gesprek, zoals we dat in het derde hoofdstuk van het evangelie naar Johannes vinden, en wat er daarna nog tegen Johannes de doper gezegd wordt, vallen drie dingen op die te maken hebben met het woordje ‘moeten’.

Inleiding

Zoals de meeste mensen zult ook u het wel niet graag horen dat u iets ‘moeten’! Wij laten ons niet graag iets afdwingen door een ander, dat is de mens eigen. We maken het zelf wel uit! In veel zaken gaat dat misschien wel op, maar voor wat betreft de geestelijke zaken echter niet. In de Bijbel stuiten we herhaaldelijk op het woordje ‘moeten’ (Hand.4:12, 5:29 enz.) Dat is dan een goddelijk ‘moeten’, niet in de zin van dat God ons iets wil afdwingen, maar eerder een ‘moeten’ omdat er geen andere mogelijkheid is overgebleven. Het is dus een noodzakelijkheid.

Het ‘moeten’ gezegd tot de zondaar

U moet opnieuw geboren worden (3:7)

We mogen ervan uitgaan dat Nicodémus dacht dat hij op de goede weg was, maar hij twijfelde, en dat heeft hem op het idee gebracht om op een nacht bij de Heer Jezus te rade ging (Joh.7:50; 19:39). Wat hij toen te horen kreeg was nieuw voor hem, namelijk dat het zonder wedergeboorte niet mogelijk was het koninkrijk van God te zien (ervaren) of binnen te gaan. Daarom dat de Heer Jezus tot Nicodémus zei: ‘U moet opnieuw geboren worden!’ Dat deze boodschap niet zonder gevolg bleef blijkt uit het vervolg, want we zien later dat Nicodémus de Heer Jezus verdedigd tegenover de Farizeeërs en wilde dat Hij een eerlijke verdediging zou krijgen (Joh.7:50). Nog later zien we dat hij, samen met Jozef van Arimathéa, de Heer Jezus in het graf legde (Joh.19:39). Daaruit mogen we concluderen dat hij heeft de boodschap begrepen heeft en waarom het noodzakelijk was geweest dat de Heer Jezus verhoogd was geworden aan het kruis!

De nieuwe geboorte is een geestelijke geboorte. Wat uit vlees geboren vlees is (de oude natuur) vlees, zal altijd vlees blijven en staat onder het oordeel van God. Dat wat uit de Geest geboren (de nieuwe natuur 2Petr.1:4) is Geest en eeuwig. We kunnen een geestelijke geboorte niet verkrijgen door middel van vleselijke middelen. Daarom kan ‘wat uit water geboren is in vers 5 niet slaan op letterlijk water, want dan zou de doop met een fysische substantie (water) toegepast worden om geestelijk leven voort te brengen. Zo’n actie kan nooit geestelijk leven tot stand brengen (Zie Joh.1:11-13 en 6:63). ‘Geboren uit water’ verwijst niet naar de waterdoop, want de Bijbel spreekt over de doop in verband met de dood, niet de geboorte (Rom.6:1vv.). Als de doop voor de behoudenis nodig zou zijn, dat zou niemand in het Oude Testament behouden zijn, want onder de periode van de Wet bestond de doop niet. De geloofsgetuigen in Hebreeën 11 waren allemaal behouden door geloof. De behoudenis is niet uit werken (Ef.2:8-10), en dopen is een menselijke handeling. Christus Jezus kwam om te behouden, maar Hij doopte niet (Joh.4:2). Als de doop voor het eeuwig leven noodzakelijk zou zijn, waarom dankt Paulus dan God dat hij slechts twee gelovigen gedoopt had; Crispus en Gajus! (1Kor.1:14).

De nieuwe geboorte kan slechts tot stand komen door geestelijke middelen. Welke dat zijn? De Geest van God (Joh.3:6; 6:63), en het Woord van God (1Petr.1:23; Jak.1:18). Het water in vers 5 verwijst naar de geestelijke geboorte. Een persoon is wedergeboren wanneer de Geest van God door het Woord van God geloof bewerkt en de nieuwe natuur inplant wanneer die persoon tot geloof komt (Tit.3:5). De Geest maakt het mogelijk dat een gelovige het Woord van God doorgeeft aan een ander persoon (1Kor.4:15), maar alleen de Geest kan nieuw leven in iemand bewerken.

Het verhoogd ‘moeten’ worden van de Redder

Zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden (3:14)

De grondslag van de nieuwe geboorte wordt geïllustreerd door het beeld van de koperen slang vermeld in Numeri 21. Johannes 3:14 is onze machtiging om in de koperen slang een type van de Heer Jezus te zien. Niet het komen van Christus in deze wereld bracht redding voor verloren mensen, maar Zijn sterven op het kruis van Golgotha! De Heer Jezus haalt hier de geschiedenis uit Numeri 21 aan om duidelijk te maken wat Hij bedoelt. Een bekende gebeurtenis, zeker voor Nicodémus, maar de geestelijke strekking vinden we voor het eerst in het Nieuwe Testament toegepast. Dit bevestigt de mening dat de gebeurtenissen in het Oude Testament vermeldt, een diepere, geestelijke betekenis hebben (Zie o.a.: Rom.15:4; 1Kor.10:6,11).

Israël mopperde over hun gebrek aan voedsel en water in de woestijn. Het was de oude ‘Egyptische honger’ die de kop weer opstak. In plaats van onmiddellijk in de behoefte te voorzien, strafte God het volk eerst, tot ze om hulp riepen. De Heer Jezus gebruikte de opgerichte koperen slang als beeld van zijn eigen dood aan het kruis. Hij werd voor ons datgene wat onze dood betekende: zonde. (2Kor.5:21) En de enige manier om gered te worden is door het geloof onze blik richten op Christus. We willen het beeld van de koperen slang wat nader bezien, maar leest u daarvoor het gedeelte eerst nog eens door.

(1) De noodzakelijkheid

Het volk had op twee manieren gezondigd: ze hadden tegen God gesproken, en tegen Mozes (Num.21:5,7). Om die reden stierven ze, want ‘het loon van de zonde is de dood’ (Rom.6:23). Hier zien we twee aspecten van de Wet van God: je gedrag tegenover God en tegenover elkaar. Vanwege de zonde, is de dood in de wereld gekomen en is iedereen onder het oordeel (Joh.3:16-18). Elke persoon in deze wereld geboren is als het ware door de slang van de zonde gebeten en bestemd om te sterven.

(2) Gods genade

God had de vraag van het volk om hulp kunnen negeren, want ze hadden het verdiend om te sterven, maar in Zijn liefde en genade voorzag Hij in een oplossing. De tussenkomst van Mozes in vers 7 doet ons denken aan het gebed van de Heer Jezus: ‘Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen’ (Luk.23:34).

(3) Een andere slang

Het is eigenaardig dat Mozes een andere slang moest maken terwijl juist door een slang de moeilijkheden waren ontstaan. Waren er al niet genoeg slangen in de legerplaats? Maar de koperen slang is een beeld van Christus, die voor ons tot zonde werd gemaakt (2Kor.5:21). Koper is een metaal dat spreekt van oordeel, en op het kruis droeg de Heer Jezus de straf voor ons. Let wel, de slang had geen effect in de hand van Mozes of op een andere plaats. Het moest worden ‘verhoogd’ – Christus moest gekruisigd worden. (Zie: Joh.3:14; 8:28 en 12:30-33).

(4) Door geloof

Het volk had gevraagd ‘doe de slangen van ons weg.’ Maar Gods oplossing om de prikkel van de dood te overwinnen is door geloof. ‘Zie en leef!’ was het antwoord. Niet door het negeren van de beten van de slang, de slangen te doden, gebruik te maken van medicijn, of proberen te vluchten was wat de gebeten mensen hielp. Redding kwam door in geloof te zien naar de opgerichte slang in het midden van de legerplaats (Jes.45:22).

(5) Beschikbaarheid

De koperen slang werd niet opgericht op een afgelegen plaats. Het werd opgericht in het midden van de legerplaats waar iedereen het kon zien. Christus is vandaag als het ware beschikbaar; Hij is niet ver weg. Zie Rom.10:6-13 voor meer uitleg. Het middel was verkrijgbaar voor iedereen: ‘Eenieder die wil, die neemt’ (Op.22:17).

(6) Om niet

Het kostte de ten dode opgeschreven Israëlieten niets om te blijven leven. Ze hebben er misschien niet veel van begrepen van het ‘hoe en wat’, maar ze konden geloven en leven!

(7) Voldoende

Die ene opgericht slang was voldoende voor de hele legerplaats. Christus is voldoende voor de redding van alle mensen; meer hebben we niet nodig. De stervenden werden niet genezen door het zien op de slang en de Wet van Mozes te houden, of door te kijken en offers te brengen, of door te kijken en te beloven nier meer te zondigen. Ze werden gered door geloof alleen! Christus’ offer is voldoende.

(8) Onmiddellijke genezing

Redding is geen proces; het is een wonder met een onmiddellijke werking het gebeurd wanneer de zondaar in geloof op Christus ziet. Christus redt ons niet beetje bij beetje, Hij redt onmiddellijk, en volkomen. De bekering is geen proces, maar een beslissing!

(9) Een middel voor allen

Mensen zeggen ‘zoals er veel wegen naar Rome leiden, zo leiden er veel wegen naar de hemel, er zijn veel manieren om gered te worden! In de legerplaats van de Israëlieten was er maar één manier waardoor ze gered konden worden, en nu is er ook maar één weg (Joh.14:6; Hand.4:12). Tot op het moment dat een zondaar in geloof zijn blik op Christus richt, is hij of zij verloren.

(10) Dubbele zekerheid

Hoe wisten de stervende mensen dat het middel zou werken? Ten eerste hadden ze de zekerheid van het woord van God. God had beloofd, dat iedereen die zou zien, zou leven. Ten tweede ze konden de uitwerking zien in het leven van anderen. God gaf geen speciale openbaring, of gevoelens; zondaars moesten afgaan op wat God had beloofd. Dit lijkt dwaas in de ogen van de wereld (1Kor.1:18-31). Stel je voor, door te kijken naar een koperen slang gered worden van de dood! De mensen van nu bespotten het kruis, terwijl ze trachten de ‘slangen’ te doden en een ‘anti-slangmiddel’ proberen te bereiden. Maar alles heeft tot dusver gefaald! Verandering, opvoeding, betere regels, religie. En nog steeds sterven de mensen in hun zonde. Het enige antwoord is het kruis van Christus, de verhoogde Christus!

Het ‘moeten’ voor de gelovige

Hij moet meer, maar ik moet minder worden (3:30)

In de verzen 22-36 krijgen we een blik in het leven en werken van Johannes de Doper. De bediening van Johannes de Doper werd hem gegeven vanuit de hemel. Zijn taak was om te getuigen van de Heer Jezus (Joh.1:6-8). De Heer Jezus is het Woord, Johannes slechts een stem die het Woord aankondigde (Joh.1:23). De Heer is de Bruidegom, maar Johannes slechts een getuige. Johannes deed geen wonderen, maar zijn getuigenis werd gebruikt om mensen te winnen voor Christus, zelfs nadat hij was gestorven (Joh.10:40-42). En wat Johannes zei: ‘Hij moet meer, maar ik minder worden’, moest werkelijkheid worden in het leven van Nicodémus en ook bij ons! Dit moet geen gemakkelijke les geweest zijn voor Nicodémus, want als Farizeeër wisten hij zich hoger en beter dan de andere mensen! Maar de les is duidelijk: wil Christus in ons gestalte krijgen, zal Hij meer en ik minder moeten worden! Is het onze wens en verlangen te zijn of te worden als de Heer Jezus, dat Hij gestalte in ons krijgt (Gal.4:20), dan vinden we hier het antwoord op de vraag hoe wij dat werkelijkheid kan worden in ons leven. Dit principe van ‘Hij moet meer, in minder worden’ vinden we heel duidelijk terug in het leven van de Heer Jezus Zelf (Fil.2). En bij monde van de apostel Petrus worden we opgeroepen ‘om zijn voetstappen na te volgen.’ (1Petr.2:21) ‘Wie nu zichzelf zal verhogen, zal worden vernederd; en wie zichzelf zal vernederen, zal worden verhoogd’ (Mat.23:12). In het evangelie van Markus hadden de discipelen onder elkaar woorden wie de grootste was, en Jezus zei tot hen: ‘Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen en aller dienstknecht zijn.’ (Mark.9:36) Wij zeggen tegen kinderen dat ze volwassen moeten worden, de Heer Jezus zegt tegen volwassenen dat ze moeten worden als kinderen!

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Genezing van een blindgeborene

Johannes 9

 

‘Groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus’ (2 Petrus 3:18)

Inleiding

De eerste drie evangeliën komen grotendeels overeen in de weergave van de gebeurtenissen in het leven van de Here Jezus. Het evangelie naar Johannes wijkt daarvan af door er ook de geestelijke betekenis aan te verbinden. Bijvoorbeeld, alle vier de evangeliën vermelden de spijziging van de 5000, maar alleen Johannes verbindt daarmee de grote toespraak over het Brood des levens in Johannes 6, dat de betekenis van het wonder verklaart. Daarom gebruikt Johannes ook het woord ‘teken’ in plaats van ‘wonder’ want een teken is een wonder dat een boodschap in zich bergt. ‘Joden begeren tekenen’ (1Kor.1:22). Van de vele tekenen die de Here Jezus heeft gedaan, selecteert Johannes er zeven om Zijn Godheid te bewijzen. (Het achtste in hoofdstuk 21 was alleen voor de discipelen en vormde een afsluiting van het evangelie.) Deze zeven tekenen zijn in een bepaalde volgorde gegeven (zie: 4:54, ‘dit tweede teken nu heeft Jezus weer gedaan’) en geven een beeld van de redding of verlossing. Wanneer we de zeven gelijkenissen de revue laten passeren dan kunnen we een bepaalde geestelijke volgorde ontdekken.

De eerste drie tekenen laten zien hoe de zondaar de redding ontvangt:

1. Water verandert in wijn (2:1-11) – verlossing door het Woord

2. Genezing van de zoon van een hoveling (4:46-54) – verlossing door geloof

3. Genezing van de verlamde (5:1-9) – verlossing door genade

De laatste vier tekenen laten het resultaat of de gevolgen van die redding zien in het leven van de gelovige:

4. De spijziging van de vijfduizend (6:1-14) – verlossing geeft bevrediging

5. Het stillen van de storm (6:16-21) – verlossing geeft vrede

6. Genezing van de blinde (9:1-7) – verlossing brengt licht

7. Opwekking van Lazarus (11:38-45) – verlossing geeft leven

1. Blindgeboren

‘Tenzij iemand opnieuw geboren wordt kan hij het koninkrijk van God niet zien’ (Joh.3:3)

Blindheid is een groot handicap en gaat gepaard met veel praktische problemen voor hen die daaraan lijden. Nog een grotere handicap is echter geestelijke blindheid, omdat dat gevolgen met zich meebrengt die zich niet beperken tot deze wereld en dit aardse leven maar zich voor de eeuwige bestemming van de mens. De blindgeborene in dit gedeelte van de Schrift is dan ook een goed voorbeeld van elk mens die geboren wordt. Want in zekere zin worden we allemaal blind geboren, ik bedoel geestelijk blind! Dat blijkt duidelijk wanneer de Heer Jezus Nicodemus confronteerd met geestelijke waarheden zoals de wedergeboorte (Joh.3:1-12). Van de Joden, en Nicodemus was er zo een, zegt de apostel Paulus, dat ‘er een bedekking op hun hart ligt bij het lezen van het oude testament, een bedekking die alleen door Christus te niet gedaan kan worden’ (2Kor.3:15-14). Die ‘blindheid’ was de oorzaak dat Nicodemus, de leraar van Israël (!) niet begreep toen Deze hem over de wedergeboorte sprak. Maar Paulus zegt ook dat de volken ‘verduisterd zijn in hun verstand zijn, en vreemd aan het leven van God’ (Ef.4 :18). Die ‘blindheid’ geldt voor alle mensen: ‘Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God’ (Rom.3:23). Maar we moeten niet vergeten te vermelden dat we ook te maken hebben met de duivel, de god van deze eeuw, die probeert dat de mensen in de duisternis blijven! ‘Als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan; in wie de god van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evnagelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen’ (2Kor.4:3-4). De genezing van de blindgeboren, van wie de naam niet is vermeld, is dan ook een prachtig beeld van de zondaar die door Christus uit zijn duisternis bevrijdt wordt. Hij, maar elke zondaar, was blind, arm (hij bedelde) en kon zichzelf niet helpen, en had hulp nodig om uit zijn duisternis getrokken te worden en overgebracht te worden in het koninkrijk van de Zoon (Kol.1:13). De vraag van de discipelen, die vroegen wie het was die gezondigd had, de blinde of zijn ouders (vs.2), is daarmee beantwoordt.

2. Genezing

‘Ik ben het licht der wereld, wie in Mij geloofd wandelt niet meer in de duisternis’ (Joh.8:12)

De hulp die de blindgeborene nodig had om hem uit zijn duisternis te bevrijden, was nabij en kwam in de persoon van de Heer Jezus, wie anders? Van eeuwigheid af is het niet gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend, dus moet het wel Iemand zijn die door God gezonden is (vs.32). Woorden die de blindgeborenen na zijn genezing zei tegen de farizeeën. Tegen alle joodse gebruiken in genas Jezus de blindgeborene, wat Hem uiterst kwalijk werd genomen door de farizeeën, die daaruit de conclusie trokken ‘dat deze mens niet van God is! (vs.14, 16). Maar de Heer Jezus bewees genade en maakte duidelijk dat de sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. Daarom is de Zoon des mensen Heer ook van de sabbat (Mark.2:23-28). Dit ‘overtreden’ van het sabbatgebod door de Heer Jezus bracht de farizeeën iedere keer in het verweer (Luk.14:1-6). Terwijl de discipelen zich afvroegen wat de oorzaak van de blindheid was, bewees de Heer Jezus genade.

Door het slijk dat de Heer Jezus op de ogen van de man aanbracht daagde Hij hem als het ware uit zich te gaan wassen. Het zal de blingeborene zeker geïirriteerd hebben, zoals het ook voor veel mensen irritant is om met Gods Woord geconfronteerd te worden (Hand.2:37). Jezus genas de man door zijn kracht, dat bleek toen de blinden Hem gehoorzaamde en zich ging wassen in de vijver Siloam en werd verlost van zijn blindheid (Heb.5:9). Zoals door de Heer Jezus gezegd was deze ziekte ter verheelijking van God (9:3), zoals we dat ook tegenkomen bij de ziekte en opwekking van Lazarus, de broer van Maria en Martha. Tegen hen zei de Heer Jezus : ‘Deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille van de heerlijkheid van God, opde Zoon van God er door wordt verheerlijkt’ (Joh.11:14)

3. Groei

‘Wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God’ (Kol.1:10)

Eenmaal genezen van zijn blindheid zien we een opmerkelijke groei bij de blindgeborene, en is dat niet vaak zo wanneer iemand tot geloof komt? Was de Bijbel eerst een gesloten boek, nadat iemand door geloof en bekering, de heilige Geest heeft ontvangen, merken we vaak een grote honger naar Gods Woord en daardoor een geweldige groei in korte tijd! (1Petr.2:2). Denk maar aan de apostelen die gedurende veertig dagen Jezus hadden gezien en met hen had gesproken over de dingen die het koninkrijk van God betreffen’ (Hand.1:3). Hij werd maar niet moe om zijn getuigenis te geven, eerst aan zijn buren, de farizeeërs, (zelfs twee keer vs.27) en uiteraard zijn ouders (9 :8, 13, 18). Wie hem had genezen, was het wat ze hem vroegen, ‘de mens die Jezus heet’ was zijn eerste antwoord 9 :11). In zijn antwoord aan de farizeeën zien dat hij al wat meer over Jezus zegt: ‘Hij is een profeet!’ (9 :18). Even later wanneer hij voor de tweede keer gehoord wordt door de farizeeën gaat hij nog dieper op zijn Genezer is en zegt : ‘Als Deze niet an God was…’ (9:33). Maar de climax in het benoemen van Jezus bereikt hij in het gesprek dat hij heeft met Hem en als antwoord op Jezus’ vraag ‘Gelooft u in de Zoon des mensen’ belijdt hij ‘Ik geloof, Heer en Hij aanbad Hem (9:36-38). Spreuken 4 :18 zegt: ‘Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag’, en de juistheid van dit vers bewijst de blindgeborene! De blindgeboren was in aanraking geweest met de Heer Jezus, het Licht van de wereld’ ; hij was blind geweest maar nu kon hij zien, dat was zijn getuigenis (9 :25)! Jezus kon zeggen : ‘Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben’ (8:12). Een gelovige is iemand die ‘licht’ in zijn  hart heeft (2Kor.4:6) en is een licht in de wereld mag zijn (Mat.5:14). Hij wandelt in het licht (1Joh.1:7) en brengt vruchten van het licht voort (Ef.5:8-9).

4. Tegenstand

‘De Joden waren al overeengekomen dat, als iemand Hem als Christus beleed, hij uit de synagoge zou worden gebannen’ (vs. 22).

De farizeeën waren snel in het veroordelen van iemand dat zien we in deze geschiedenis duidelijk geïllusteerd, maar ook later in het boek Handelingen (bv. Hand.23:1-3). We hebben een machtige tegenstander die er op uit is het werk van God tegen te staan en de gelovigen aan te klagen (Zach.3:1). En hoewel we weten dat de Heer Jezus Overwinnaar is en de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd heeft (Kol.2:15, zien we nú nog niet alles aan Hem onderworpen (Heb.2:8). Als u het nieuwe testament leest dan wordt u op praktisch elke bladzijde met die werkelijkheid geconfrondteerd! 

Ook in de geschiedenis van de genezeing van de blingeborene zien we een ongehoorde vijandschap. In plaats van blij te zijn met de blinde die nu kon zien, kleineren en werpen ze hem de tempel uit! Ook de ouders zouden hetzelfde zijn ondergaan, daarom zeiden ze tegen de farizeeën: ‘Hij is volwassen, vraagt het hemzelf’ (9:23). De Heer Jezus had tegen zijn discipelen gezegd dat de blinde niet gezondigd had, nog zijn ouders (9:3), de farizeeën waren van oordeel: ‘U bent geheel in zonden geboren’ (9:34). Dat was op zich niet onjuist, maar dat waren ze zelf ook, er is namelijk niemand die goed is allen hebben gezondigd! (Ps.51:7; Rom.3:23). De farizeeën zeiden: ‘Deze mens is niet van God’, de blinden getuigde: ‘Als Deze niet van God was, zou hij helemaal niets kunnen doen’ (9:16, 33). Ze noemden Jezus zelfs een zondaar, terwijl Jezus daarvoor hen gevraagd had: ‘Wie van u overtuigd Mij van zonde? 8:46).   Ook waren ze niet bereid te luisteren (vs. 27) en gingen uit van hun eigen gelijk, ook toen de blindgeborene hen de dwaasheid van hun redenering (9:30-33). Hetzelfde licht dat de ene persoon uit de duisternis leidt, kan een ander verblinden (9:39-44). De farizeeën beweerden zij konden zien, en waren daarom schuldig omdat ze het getuigenis van de man die genezing was negeerden. Het evangelie brengt verschillende reakties bij de mensen naar boven, de blinde ontvangt de waarheid en wordt ziende; hen die van zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren (Luk.18:9vv.) verwierpen de waarheid en werden daardoor nog meer blind dan dat ze al waren.

5. Heerlijkheid

‘Maar wij zien Jezus gezeten aan de rechterhand van God met heerlijkheid en eer gekroond’ (Heb.2:9; 10:12:9)

Zoals gezegd de blindgeborene werd de tempel uitgezet, maar werd opgevangen door de Heer Jezus, Die hem opzocht (9:34-35). Hij ging uit buiten de legerplaats, zijn smaad dragend (Heb.13:14), maar had nergens beter terecht kunnen komen dan in de nabijheid van de Vorst des levens, het Licht van de wereld! De man had de religie ingeleverd voor een relatie! En daar maakte de Heer Jezus Zichzelf aan hem bekend als de Zoon des Mensen. De Heer Jezus openbaard zijn heerlijkheid aan Gods kinderen en niet aan de wereld, ook niet de religieuze wereld! Dat brengt de blindgeboren tot er kenning en aanbidding (9:38)! We hebben juist gezien wat die religieuze wereld met Christus heeft gedaan en nog doet. En daarmee wordt dit hoofdstuk afgesloten, namelijk met de woorden: ‘Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zouden zien, en die zien, blind worden’. En op de vraag van de farizeeën: ‘zijn wij soms ook blind’, kan de Heer allen maar zeggen: ‘Als u blind was zou u geen zonde hebben; maar nu zegt u: Wij zien; dus blijft uw zonde’ (9:40-41). ‘Deze dingen zijn voor wijzen en verstandigen verborgen, maar aan kleine kinderen geopenbaard (Mat.11:25). De blindgeborene die nu genezen was kon zijn weg met blijdschap en zou niet meer in de duisternis wandelen want hij had het Licht van de wereld leren kennen (Luk.8:12). En als hij nu om zich heen keen kon hij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God (Heb.12:2). Nee, de blindgeborene zag niet niet alles aan Hem onderworpen, en als er nog moeilijke momenten in zijn leven als gelovige zouden komen dan kon hij naar boven kijken maar hij Jezus kon zien zitten gekroond met heerlijkheid en eer! (Heb.2:9).

_______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

 Vragend moeten wij vaak gaan

Joh. 11 en Gen. 37-50

‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan' (Joh.13:7).

 Inleiding

Er is een christelijk lied dat de volgende woorden bevat: ‘Moet ik vragend hier vaak gaan, boven zal ik ’t eens verstaan’ (Geestelijke Liederen 118). Deze woorden zijn mij altijd bijgebleven, en zeker in moeilijke tijden tot troost geweest. In ieders leven komen er gebeurtenissen voor waar we geen weg mee weten en waarvoor we geen antwoorden hebben. Waarom, waarom, waarom? Een eeuwenoude vraag!

Al in het Oude Testament vinden we dat, bijvoorbeeld bij Asaf, de schrijver van Psalm 73, wanneer hij zegt naar aanleiding van het raadsel van de voorspoed van de goddelozen: ‘ik tobde erover om dit te begrijpen, een kwelling was het in mijn ogen’ (vs.16). Het antwoord is te vinden in vs.17 waar hij zegt: 'ik kon het niet begrijpen, totdat ik in Gods heiligdommen inging', of om het met de woorden uit het bovenvermelde lied zeggen: ‘boven zal ik ‘t eens verstaan.’

Job is hét klassieke voorbeeld als we met vragen worstelen over lijden en tegenslag. Iemand heeft meer dan honderd vragen geteld in het boek Job, en de meeste zijn door hem zelf gesteld.

We willen twee voorbeelden uit de Bijbel nemen, een uit het Oude en een uit het Nieuwe Testament, om te zien hoe gelovigen in andere tijden omgingen met zulke vragen.

Maria en Martha (zie: Joh. 11)

'Toen Jezus dan aankwam, bevond Hij, dat hij reeds vier dagen in het graf lag' (Joh. 11:17). De Heer Jezus was niet in Bethanië toen Hij het bericht van Maria en Martha ontving, dat hun broer, Lazarus, ziek was (Joh. 11:3). Wat is dat een enerverende week voor Maria en Martha geweest. Ze hadden nagedacht over het antwoord van de Heer Jezus en begrepen niet wat het betekende: ‘Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde’ (Joh. 11:4). ‘Niet ten dode?’ Maar Lazarus was gestorven! Hoe kon God hierdoor verheerlijkt worden?

De boodschapper moet er ook door van in de war zijn geraakt. Hoe blij moet hij geweest zijn toen hij het antwoord van de Heer Jezus ontvangen had, en wat moet hij gerend hebben om de zusters het goede nieuws te brengen! Maar toen hij in Bethanië aankwam, ontdekte hij dat hun broer al gestorven was! Hij gaf het antwoord van de Heer Jezus door aan de zusters, maar vroeg zich waarschijnlijk af wat het betekende. Het ging niet zoals het zou moeten! En hij was de enige niet, ook Thomas maakte, door wat hij tegen zijn medediscipelen zei, duidelijk dat hij het ook niet begreep. ‘Thomas dan, genaamd Didymus, zeide: Laten wij ook gaan om met Hem te sterven’ (Joh. 11:16). En Martha doet er nog een schepje bovenop door tegen de Heer Jezus te zeggen: ‘Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn’ (Joh. 11:21). Toch kwam er even later een ongelofelijke wending in de zaak toen de Heer Jezus Lazarus opwekte uit de dood!

‘Mijn tijden zijn in uw hand’, schreef David in Psalm 31:16, en er is geen beter tijdschema dan dat. We begrijpen misschien nú niet alles wat God zegt of doet, maar eens zal het ons duidelijk worden. En daarom komt hier het geloof om de hoek kijken. Als we kunnen vertrouwen op Gods Woord en wachten op zijn tijd, dat weten we dat alle dingen meewerken ten goede. Leg jouw tijden in zijn hand. En denk eraan, 'Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd' (Pred. 3:11).

‘Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan’ (Joh. 13:7).

2. Jozef (zie: Gen. 37-50)

Een van de meest mooie en aangrijpende gebeurtenissen vinden we terug in het leven van Jozef. Van de kant van de mens gezien werd hij door zijn broers gehaat, verworpen en verkocht naar Egypte. Van de kant van God zien we het heel anders, want we lezen in Psalm 105:16-17: ‘Toen Hij hongersnood opriep over het land en alle staf des broods verbrak, zond Hij een man voor hen uit.’ De mens wikt en God beschikt!

De vraag is: wat heeft Jozef daar van geweten? Hij zal toch zeker de eerste tijd met veel vragen hebben geworsteld? En wat heeft die onzekerheid met hem gedaan? Uit de beschrijving van zijn leven zien we dat hij een opmerkelijk stabiel geloofsleven heeft geleid. We hoeven maar te denken aan de tijd dat hij bij Potifar in huis diende en verzocht werd door diens vrouw. Ook toen hield hij rekening met God! Leest u maar: ‘Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef, en zij zeide: Kom bij mij liggen. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: Zie, mijn heer bemoeit zich, met mij naast zich, met niets van wat er in huis is, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven; niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt; hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben’ (Gen. 39:7-10). Een voorbeeld voor veel jongeren vandaag de dag om ook rekening te houden met God en zich onbesmet van de wereld te bewaren en de begeerten van de jeugd te ontvluchten! (Jak. 1:27; 2 Tim. 2:22).

Toch moet Jozef in de verdere jaren in Egypte gegroeid zijn in de kennis en de genade van de Heer Jezus en het verstaan van de raad Gods (2 Petr.3:18), wanneer hij zegt, als hij zich aan zijn broeders bekend maakt, ‘Toen zeide Jozef tot zijn broeders: Komt toch naderbij. Daarop naderden zij. En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden. Want reeds twee jaren is er hongersnood geweest in dit land en er komen nog vijf jaren, waarin niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, maar God; Hij heeft mij gesteld tot Farao’s vader en tot heer over geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte’ (Gen. 45:4-8).

Ook hier vinden we weer die twee kanten wanneer we lezen ‘uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt’ en ‘Dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, maar God.’ Een schitterend voorbeeld waarin we de raad van God zien samenwerken met de (zondige) wegen van de mens. Na het sterven van Jakob troostte Jozef zijn broers nog eens met de woorden: ‘Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.’

‘Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan’ (Joh. 13:7).

Tenslotte

Bovenstaande voorbeelden illustreren voldoende dat Gods weg de beste is, en dat Hij zijn kinderen nooit onnodig leed zal doen overkomen. En mocht u eens in een situatie komen waarin u Gods handelen niet kunt volgen, dan mag u leven in de zekerheid dat u ‘het na dezen zult verstaan!’

_______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Opdat zij zich niet bekeren

Johannes 12:37-43

 

‘Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd vervuld, dat hij heeft gezegd: Heer, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja opnieuw heeft gezegd: ‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met hun ogen zien en met het hart begrijpen en zich bekeren, en Ik hen gezond. Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. Toch geloofden ook zelfs velen van de oversten in Hem, maar om de Farizeeën beleden zij Hem niet, opdat zij niet uit de synagoge werden verbannen; want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God’ (Joh.12:37-43).

Voorwoord

Veel gelovigen hebben het moeilijk om bovenstaande tekst uit het evangelie naar Johannes te begrijpen. Dat is begrijpelijk, omdat het moeilijk te bevatten is dat men het evangelie zou verkondigen met de bedoeling en/of het resultaat dat de hoorders het niet verstaan en zich niet bekeren. Dat vindt men tegenstrijdig, we verkondigen toch juist het evangelie opdat de hoorders het wél horen en zich wél bekeren? Dat is waar, maar niet in dit geval. In dit artikel doe ik een poging een antwoord te geven.

Inleiding

Jezus had genoeg wonderbaarlijke tekenen verricht om mensen in Hem te laten geloven. Het grootste wonder – de opwekking van Lazarus uit de dood – had voor allen die het hadden gezien of van getuigen gehoord, voldoende moeten zijn om te geloven. Ondanks dat geloofden de Joodse leiders niet dat Jezus de Messias was. Hun ongeloof was voorzegd door de profeet Jesaja in het bekende hoofdstuk over de lijdende dienstknecht des Heren: ‘En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard?’ (Jes.53:1). Het moest door God geopenbaard worden dat de Heer Jezus de ‘arm van God’ was, degene waardoor God zijn kracht demonstreerde. Maar bij de Joden ontbrak het aan het verstaan van deze openbaring. Het was voorzegd, en aangehaald door Johannes, die opnieuw Jesaja citeert: ‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met hun ogen zien en met het hart begrijpen en zich bekeren, en Ik hen gezond maak’. Deze tekst van Jesaja 6:9-10 wordt een aantal keren in het Nieuwe Testament aangehaald, wat zijn belangrijkheid aangeeft (Jes.6:9; Ez.12:2; Mat.13:14; Mark.4:12; Luk.8:10; Hand.28:26; Rom.11:8). Hij biedt een profetische verklaring waarom de Joden Jezus’ boodschap niet begrepen en Hem niet verwelkomden als hun Messias (zie ook Mat.13:14; Mark.4:12; Luk.8:10; Hand.28:26). En omdat ze niet wilden geloven, kónden ze eigenlijk ook niet geloven. Het resultaat was dat de Joden niet verlicht werden, maar verhard. Ze hadden niet gezien wat Jesaja had gezien, want hij zei dat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak. Jesaja had de Heer der heerlijkheid gezien, dat is niemand anders dan Jezus zelf – Jezus is God, toch is hij ook te onderscheiden in de drie-eenheid en is Jezus ook de Zoon van God. Als resultaat van zijn visioen zag Jesaja het gezicht van Jezus’ heerlijkheid (Jes.6:1-3). Jesaja voorzegde die komende blindheid. Hij sprak veel van Jezus, de komende Messias (zie Jes.4:2; 7:14; 9:6-7; 11:1-5,10; 32:1; 42:1-4; 49:1-7; 52:13-15; 53:12; 61:1-3). Jesaja’s profetieën waren geen excuses voor het volk. Hij voorzegde dat er aanhoudend ongeloof in Israël zou zijn en dat God hun verwerping van Jezus zou gebruiken om de deur naar de volken te openen.

Samenvatting

Wat was er aan de hand, dat deze boodschap gebracht werd? We mogen niet vergeten dat deze boodschap een profetie was die al zo’n vijfhonderd jaar voor haar vervulling werd uitgesproken. Het was een voorzegging van wat er in de toekomst ging gebeuren, en die toekomst was in Jezus’ dagen aangebroken. Tussen Jesaja’s profetie en de boodschap die Jezus aan de leiders van het volk bracht, lag een heel lange tijd – denk aan de zgn. 400 stille jaren; want tot de leiders van het volk was ze in het bijzonder gericht. De tekenen dat Jezus de beloofde Messias was, waren onder hen gedaan, maar zij weigerden Hem te accepteren. ‘Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; opdat het woord van de profeet Jesaja werd vervuld, dat hij heeft gezegd: Heer, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard?’ Hun ongeloof was dus de vervulling van een deel van Jesaja’s profetie, niet dat God dat gewild heeft, maar Hij wist wat er in de toekomst ging gebeuren. Het gevolg was dat de rest van de profetie ook in vervulling ging en dat was dat zij niet konden geloven, omdat Jesaja opnieuw heeft gezegd: ‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met hun ogen zien en met het hart begrijpen en zich bekeren, en Ik hen gezond maak’. Dat wil niet zeggen dat een individuele Jood niet meer tot geloof kon komen, maar voor het volk Israël als geheel was het te laat. We lezen namelijk in hetzelfde Bijbelgedeelte ook dat velen van de oversten in Hem geloofden, maar Hem niet openlijk beleden uit vrees voor de Joden. Tot die leiders behoorden Nicodémus - die ’s nachts bij Jezus was gekomen (3:1-2) - en Jozef van Arimathéa, die samen Jezus in het graf hebben gelegd (19:38-42). En ook na de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 komen nog veel individuele Joden tot bekering. Het hart van het volk is verhard en er ligt een bedekking over het hart van de Joden, waarvan de apostel Paulus spreekt (2Kor.3:14-15). De Joodse leiders wilden niet geloven (Joh.12:37-38), met verwijzing naar de aanhaling van Jesaja ‘ze konden niet geloven’ (Jes.53:1; Joh.12:39), en ze zouden niet geloven (Joh.12:40-41), met vermelding van weer een profetie van Jesaja (6:9-10).

We kunnen dit vergelijken met het zogenaamd ‘spreken in tongen’ (beter: ‘spreken in talen’), want ook dat was door Jesaja geprofeteerd. ‘Ik zal in andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook zo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heer’ (1Kor.14:21; Jes.28:11-12). Ook dat was een teken, of liever een waarschuwing, dat er een verandering op komst was.

Door de apostel Paulus wordt ook de profetie van Jesaja aangehaald en toegepast op de Joden die weigerden te geloven. ‘Nadat zij nu voor hem een dag hadden bepaald, kwamen er nog meer bij hem in zijn verblijf, aan wie hij het Koninkrijk van God uitlegde en betuigde, terwijl hij hen trachtte te overtuigen aangaande Jezus, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, van ’s morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen lieten zich overtuigen door wat werd gezegd, maar anderen geloofden niet. En onder elkaar onenig gingen zij weg, nadat Paulus dit ene woord had gezegd: Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen de woorden gesproken: “Ga tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar geenszins verstaan, en kijkend zult u kijken, en geenszins zien; want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij gesloten, opdat zij niet misschien met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart verstaan en zich bekeren en Ik hen gezond maak. Het zij u dan bekend dat deze  behoudenis van God tot de volken is gezonden; zij zullen ook horen”.’ (Hand.28:-23-28.

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Lessen in de bovenkamer

De voetwassing: een les in nederigheid

Johannes 13:1-20

Voorwoord

Hoofdstuk 13 van het evangelie naar Johannes luidt een nieuwe fase van de bediening van de Heer Jezus in. Had hij tot dan gesproken tot het volk in het algemeen, na hun weigering in Hem te geloven (12:36-37), richt de Heer zijn aandacht op zijn discipelen. Wanneer we het Johannes evangelie indelen volgens de indeling van de tabernakel in het Oude Testament bevinden we ons hier in ‘het heilige’. Hij verliet, om het zo maar te zeggen, het ‘voorhof’ het volk, om in het ‘heilige’ te gaan, en beperkte zijn onderwijs tot de discipelen. Dit onderwijs is van fundamenteel belang voor gelovigen en duurt tot hoofdstuk 17 waar de Heer Jezus ingaat in het ‘heilige der heilige’ als Hogepriester. Sommigen zien het onderwijs van de hoofdstukken 13-16 als de afscheidsboodschap van de Heer aan zijn discipelen, zoals Mozes, Jozua, Paulus en Petrus dat ook hebben gedaan. (Resp. Deut.31-33; Joz.23-24; Hand.20; (2Petr.3:1-18). De eerste les dan die wij moeten leren is die van nederigheid, de minste te willen zijn, want de discipel moet worden zoals zijn Meester (Mat.10:25).

Ik heb u een voorbeeld nagelaten

‘Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt’ (1Petr.2:21). Met die woorden heeft de apostel Petrus de kern van het bijbels geloof samengevat, niet het volgen van regels of geloven in allerlei Bijbelse waarheden, hoe goed en noodzakelijk ook, maar van een Persoon, Christus! Daarvoor had de Heer Jezus de apostelen geroepen, omdat ze bij Hem zouden zijn (Mark.3:14), om Hem te leren kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden (Fil.3:10). En de Heer Jezus heeft niet alleen Zichzelf als voorbeeld nagelaten, maar heeft ons ook voorbeelden gegeven opdat we die in de praktijk zouden brengen, zoals hier de voetwassing. Maar ook de gebeurtenissen vermeld in het Oude Testament zijn ons als voorbeelden gegeven (1Kor10:6,11; Rom.15:4). Verder denken we maar aan het voorbeeld van de profeten (Jak.5:10) en de apostelen (Fil.3:17). Maar ook wij zelf dienen voorbeelden te zijn (1Thes.1:7). Met andere woorden ‘Christus dient gestalte in ons te krijgen’ doordat we aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden (Rom.8:29; Gal.4:10). Ik wens te zijn als Jezus, mag niet alleen een verlangen zijn, maar we dienen ernaar streven dat het werkelijkheid wordt in ons leven. Een Aziatisch spreekwoord zegt: ‘Hoe voller de rijstplant is, des te dieper buigt hij’. Zo dient het ook met elke gelovige te gaan, hoe voller hij van de liefde van God is, des te meer buigt hij (Fil.2:6-8). En daarover gaat dit artikel: ‘Een les in nederigheid!’

Wat de Heer Jezus deed

Jezus is Heer en Meester, en toch waste Hij de voeten van de discipelen. Hij is God in het vlees, en toch waste Hij de voeten van de discipelen. Het wassen van de voeten was de taak van een ondergeschikte, dus de Heer Jezus vernederde Zichzelf en werd een dienstknecht. Wat Hij die bewuste avond deed was een demonstratie van Filippenzen 2:5-11, dat beschrijft dat de Heer Jezus vrijwillig de hemel verliet, op aarde kwam om te sterven aan het kruis. Hij vernederde Zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood, zelfs de kruisdood. Een wonder kan niet verklaard worden, maar in het bijzonder kan het wonder van de vleeswording niet worden verklaard. De Heer Jezus is de eeuwige God (Joh.1:1); Hij was bij de Vader en de Geest vóór de schepping (Mi.5:1), voor de tijd begon (1Petr.1:20). Maar Hij koos ervoor om de heerlijkheid te verlaten en de wil van God te doen en als een baby in deze wereld te komen, op te groeien om dan te sterven aan het kruis. Hij had kunnen komen als een grote krijgsheer of koning, en dat zouden de Joden graag gezien hebben; maar Hij koos ervoor te komen als een baby om een slaaf te worden. In Johannes 8 boog de Heer Jezus om met zijn vinger in het zand te schrijven, wat als resultaat de vergeving van een zondares had, een vrouw die overspel had gepleegd. In Johannes 13, boog de Heer Jezus nog eens, deze keer om de voeten van de discipelen te wassen. Door deze twee voorbeelden mag het duidelijk zijn dat ook wij ons zouden vernederen, om een zondaar te kunnen vergeven en elkaar te kunnen reinigen.

Wat de Heer Jezus nú doet

Na de opstanding en hemelvaart is de Heer Jezus teruggekeerd naar de Vader, waar Hij nu onze Hogepriester en Voorspraak is (Heb.4:14-16; 1Joh.2:1-2). Als Hogepriester treedt Hij voor ons tussenbeide en geeft ons genade om Hem te gehoorzamen en nee te zeggen tegen verzoeking. We mogen komen voor de troon van genade en Hem vragen om kracht wanneer we bedreigd worden door verzoekingen en beproevingen. Maar wanneer we zondigen is de Heer Jezus onze Voorspraak, die voor ons tussenbeide treedt (1Joh.2:1). Dat Jezus voor ons tussenbeide treedt bij de Vader wil niet zeggen dat de Vader ons niet zal straffen en dat de Zoon de Vader van een voorgenomen besluit doet veranderen. Nee, zowel de Vader als de Zoon willen de gelovige die gezondigd heeft reinigen, en het offer van Christus maakt dat mogelijk. Wanneer wij onze zonden belijden, Hij is trouw aan zijn belofte aan zijn Zoon die voor onze zonden is gestorven om zijn kinderen te vergeven wanneer ze tot Hem komen (1Joh.1:9). Deze bijzondere goddelijke daad wordt uitgebeeld in de voetwassing die de Heer Jezus op zijn discipelen toepaste. Wanneer zondaars de Heer Jezus als hun redder aanvaarden zijn ze geheel gereinigd van hun zonden; maar als gelovige, wandelend in deze wereld, worden hun voeten verontreinigd en moeten gewassen worden. De Heer Jezus wist dat de gelovigen niet zondeloos zouden kunnen leven, dus maakte hij een oplossing zodat een dagelijkse reiniging mogelijk was. Gelovigen hoeven niet iedere keer wanneer ze zondigen gered worden, want een zondaar wordt maar eenmaal een kind van God en opgenomen in Gods gezin. Wat we wel moeten doen is onze zonden belijden en Jezus te vragen onze voeten te wassen zodat we in gemeenschap met Hem kunnen blijven en met onze broeder en zuster.

‘Als Ik je niet was, heb je geen deel met Mij’ zei de Heer Jezus tot Simon Petrus (Joh.13:8). Het woordje ‘deelhebben’ draagt de betekenis in zich van deelgenootschap, dat in Johannes 15 verwoord wordt met ‘blijven in Hem’. Het heeft te maken met deelgenootschap, niet met zoonschap. Wanneer gelovigen zondigen, verliezen ze niet hun geestelijke zoonschap, maar ze verbreken hun geestelijke gemeenschap met de Heer, waardoor ze de mogelijkheid Hem te dienen als het ware opgeven. Zoals in het Oude Testament priesters hun handen en voeten dienden te wassen (Ex.30:19), zo dienen de nieuwtestamentische priesters tot de Heer te komen om gereinigd te worden. Wanneer de Heer Jezus de discipelen de voeten wast, gaf Hij eigenlijk een illustratie van wat vermeld staat in 1Johannes 1:9 en Psalm 51.

Wat de Heer Jezus wil dat wij zouden doen

‘Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet zoals Ik u heb gedaan’ (Joh.13:15), was wat de Heer Jezus wilde dat zijn volgelingen zouden doen. Hij zei niet dat wij wouden doen wat Hij had gedaan, maar zoals Hij had gedaan. En wat deed Hij dan? Hij vernederde Zichzelf en diende anderen. Hij nam de plaats in van een dienstknecht. ‘Een dirigent van een orkest heeft nooit geen moeite om een eerste violist te vinden!’ ‘Diotrefes, wilde graag de eerste onder zijn’ (3Joh.:9), maar in het koninkrijk van God zijn de rollen omgekeerd! ‘Als iemand de eerste wil zijn, zij hij de laatste van allen en aller dienstknecht’ (Mark.9:35). Nederigheid is die genade dat wanneer je denkt dat je het hebt, je het kwijt bent. Nederigheid betekent niet dat we gering over onszelf denken, maar dat we helemaal niet aan onszelf denken. Nederigheid is dat wat de Heer Jezus uitbeeldde in het wassen van de voeten van de discipelen en wat Paulus beschreef in Filippenzen 2. De wereld vraagt: ‘Hoe groot ben jij, wat heb jij bereikt op de maatschappelijke ladder?’ Maar een meer belangrijke vraag is ‘Hoe nederig ben jij?’ In de wereld willen ze weten hoeveel mensen er voor jou werken, maar de Heer is geïnteresseerd hoeveel mensen wij dienen. Wassen wij een ander de voeten, zoals Jezus deed?

Denk aan wat er vóór de voetwassing gebeurde, de discipelen discuteerden toen over ‘Wie onder hen de grootste was’ (Luk.22:24-30). Zouden ze zich geschaamd hebben toen de Heer Jezus voor hen neerknielde en hen de voeten waste? Als kinderen van God is het voor ons niet belangrijk of we beroemd of belangrijk zijn, maar of we anderen dienen en hen reinigen. Nederigheid bereik je niet door op jezelf te letten en te beseffen hoe arm je bent. Nederig bereik je als je naar Jezus kijkt en tot de ontdekking komt hoe rijk je bent. Jezus wist dat de Vader hem alle dingen gegeven had (Joh.13:3), dus nam hij een doek en diende zijn discipelen. Als u alles in handen was gegeven, had u dan een handdoek genomen en had u gehandeld als een dienstknecht? Nederigheid komt voort uit het besef dat u een kind van God bent geworden door geloof in Jezus Christus en dat je alles bezit in Hem (Ef.1:3; 1Kor.3:21-23). Gods kinderen hoeven zich niet voor tee doen dat ze alles bezitten, ze bezitten alles al in Christus. Ze hoeven zich niet voor te doen als koningen; ze zijn koningen – en dat is precies de reden dat ze kunnen buigen en dienaren worden!

Wat wil het zeggen anderen de voeten wassen? Heel simpel gezegd: de ander te dienen en ze beter achterlaten dat je ze hebt gevonden. Het wil zeggen gelovigen te bemoedigen die teleurgesteld zijn en die een nieuwe start geven. Paulus schrijft over gelovigen die een heropleving, een verkwikking van hun geestelijk leven kregen (1Kor.16:17-18; Rom.15:30-33; 2Kor.7:14-16; 2Tim.1:16-18; Filem.:7, 20). Sommigen werden voorzien in materiële noden; anderen brachten goed nieuws betreffende verhoorde gebeden, weer anderen spraken woorden van bemoediging en verheugden het hart van de apostel. Bent u een gelovige die anderen dient en hen helpt op de weg met nieuwe hoop en kracht? Of ben u een gelovige die wacht totdat hij geholpen wordt door anderen? Denk eraan, de zegen komt niet door dingen te weten maar door te doen. ‘Als u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet’ (Joh.13:17). Jezus toont ons de weg naar nederigheid, heiligheid en blijdschap, een leven om zijn voorbeeld volgen en te buigen om anderen te dienen. Gelovigen die dat willen wassen de voeten van anderen.

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Waarvoor de Heer Jezus gekomen is

Johannes 14

Inleiding

We kunnen het Johannes evangelie indelen naar het voorbeeld van de tabernakel in het OT in: (1) de voorhof, (2) heilige en (3) het heilige der heiligen. En als we die vergelijking maken, zien we dat de Here Jezus in de hoofdstukken 1–12 leert en spreekt tot alle mensen. We kunnen dat vergelijken met de voorhof in de tabernakel waar ook iedereen mocht komen. In de hoofdstukken 13-16 spreekt de Heer Jezus tot zijn discipelen, en dat gedeelte kunnen we vergelijken met het Heilige waar alleen de priesters mochten komen. En tenslotte spreekt Hij tot zijn Vader in de hoofdstukken 17-19, als de Hogepriester die alleen het Heilige der Heilige mocht betreden. De laatste hoofdstukken vormen dan de afsluiting van het evangelie en de overgang naar het boek Handelingen. Het is alsof Johannes, ‘de discipel die de Here Jezus liefhad’ en die aan zijn borst leunde, ook de diepste inzichten in de Persoon van de Here Jezus heeft ontvangen. Misschien dat daarom ook zijn evangelie het meest geliefd is.

Hoofdstuk 14 begint met de bekende woorden ‘Laat uw hart niet ontroerd worden’ en besluit met bijna dezelfde woorden ‘Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden’ (vs.27). Waarom zegt de Here Jezus dit? Wel daarvoor zijn drie oorzaken. (1) In het voorgaande hoofdstuk (vs.21) vinden we de voorzegging door de Heer Jezus wie Hem zou verraden; Judas zoals wij weten. (2) Als Judas dan is weggegaan zegt de Here Jezus tegen de discipelen in vers 33, dat Hij nog maar een korte tijd bij hen zal zijn en (3) als ‘klap op de vuurpijl’ voorzegt de Here Jezus dan ook nog de verloochening van Petrus! (vs.38). Niet bepaald opbeurende zaken voor de discipelen, vandaar dat de Heer Jezus hen wilde bemoedigen met één van zijn laatste boodschappen.

De Heer Jezus is gekomen om ons plaats te bereiden

‘Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt’ (Jh.17:24).

De Heer Jezus had het huis van de Vader verlaten en staat nu kort voor zijn terugkeer. Nog weinige dagen scheiden Hem van het weerzien met de Vader en de heerlijkheid die Hij had bij de vader had (Joh.17:5). Maar het belangrijkste werk waarvoor de Heer Jezus op aarde was gekomen lag nog vóór Hem, het kruis van Golgotha. Maar Hij kon nog niet zeggen: ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt’ (Joh.17:4). Het grootste ‘werk’ moest nog volbracht worden, Hij was het Lam van God tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld (1 Petr.1:20). Het is zonder twijfel de moeilijkste periode in Jezus’ leven hier op aarde geweest ook omdat hij alle dingen van tevoren wist die zouden gaan gebeuren (Joh.6:64; 13:11). ‘En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde’ (Joh.13:1). De vreugde die voor Hem lag moet dan ook van bijzondere betekenis voor de Heer zijn geweest, want om die vreugde heeft Hij het kruis verdragen (Hebr.12:2). Stond die vreugde niet synoniem voor het terugkeren naar het huis van de Vader? Jezus had gezegd: ‘Ik ga u plaats bereiden’ Je kunt je afvragen voor wie heeft Jezus plaats bereid, voor wie is die belofte bedoeld? De Heer Jezus spreekt tot en over zijn discipelen, mensen die ‘alles achter zich hadden gelaten en Jezus waren gevolgd’ (Mat.19:27-28; Mark.10:28; Hand.9:2). In het gebed van de Heer Jezus tot de Vader vraagt de Heer Jezus: ‘Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt’ (Joh.17:24). Wanneer zal die belofte van de Heer Jezus aan zijn discipelen in vervulling gaan? Wel de Heer zegt het zelf: ‘wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben’ (vs.3). Bij zijn wederkomst zal Hij ons brengen in het huis van de Vader en niet eerder. We dienen dan ook onderscheid te maken tussen het ‘paradijs’, waar de ontslapenen nú verblijven (Luk.23:43; 2 Kor.12:4) en het huis van de Vader. Bent u erbij?

De Heer Jezus is gekomen om ons de weg bekend te maken

‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Joh.14:6)

De uitspraak van de Heer Jezus: ‘En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg’ ontlokte bij Thomas de vraag: ‘Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? De Het antwoord van de Heer Jezus is meer dan duidelijk: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’ (Joh.14:3-5). ‘De route is minder belangrijk als we maar weten dat de weg naar huis leidt’ is een spreuk uit het Zen-boedhisme. Dat is een halve waarheid of beter gezegd een onwaarheid. De weg is wel belangrijk omdat er maar één weg is en dat is Jezus Zelf! ‘En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden’ (Hand.4:12). ‘Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen’ (1 Tim.2:5-6). De behoudenis en het daarmee verbonden vooruitzicht op de hemel is niet te verkrijgen door goede werken, religieuze plechtigheden of door geld. Veel mensen willen op een door hun gekozen manier de hemel bereiken, maar, ‘soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood’ (Spr.14:12). Ik denk dat Gods Woord duidelijke taal spreekt over de Weg ter redding. Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament wordt de aandacht op Jezus gericht als het gaat om weg tot behoudenis.

De Heer Jezus is gekomen om ons de Vader te verklaren                     

‘Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Joh.14:8).

Blijkt er iets van ongeloof en teleurstelling door in de woorden van de Heer Jezus wanneer hij tegen Filippus zegt: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus?’ (Joh.14:9). Wat was er niet allemaal gebeurt de achterliggende drie jaar? ‘Blinden waren ziende geworden, lammen wandelden, melaatsen waren gereinigd en doven hoorden en doden waren opgewekt en armen hadden het evangelie ontvangen’ (Mat.11:5). Er is over de Heer Jezus in het evangelie van Johannes een viervoudig getuigenis waaruit duidelijk blijkt dat Hij de Zoon van God, ja God Zelf is (Fil.2:5-8). We vinden dat in hoofdstuk 5:30-47: ‘Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.  Indien Ik getuig van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar; een ander is het, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat het getuigenis, dat Hij van Mij aflegt, waar is. Gij hebt tot Johannes gezonden en hij heeft van de waarheid getuigd; maar Ik behoef het getuigenis van een mens niet, doch Ik zeg dit, opdat gij behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lamp en gij hebt u een tijdlang in zijn licht willen verheugen. Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft. En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt gij niet blijvend in u, want die Hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?’

De apostel Johannes begint zijn evangelie met de woorden: ‘Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard (Jh1:18; 6:46). Verder leert het Nieuwe Testament ons dat de Heer Jezus ‘de uitstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen is’ (Hebr.1:3)  en ‘het beeld van (de onzichtbare) God’ (2 Kor.4:4; Kol.1:15). Thomas heeft het later begrepen toen hij tegen Jezus zei: ‘Mijn Here en mijn God!’ (Joh.20:28).

De Heer Jezus is gekomen om de Vader te verheerlijken

‘Mijn voedsel is, dat Ik de wil doe van Hem die Mij heeft gezonden en zijn werk volbreng’ (Joh.4:34).

Bij zijn komen in de wereld had de Heer Jezus gezegd: ‘Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen’ (Hebr.10:6-7). In het evangelie naar Lukas ontdekken we dat de wet van Mozes en de profeten en de psalmen op Jezus betrekking hebben (Luk.24:27, 44). De Heer Jezus verweet de Joden niet dat zij de Schriften onderzochten, dat was goed, maar dat zij niet tot Hem wilden komen waarvan de Schriften getuigenis gaven (Joh.5:39-40). Iemand heeft eens gezegd: ‘Alléén door het lezen van de Bijbel kom je niet in de hemel’. Je moet Jezus Christus aannemen waarnaar de Schriften verwijzen; geen religie, maar relatie!. We lezen het Woord van God, om de God van het Woord te leren kennen. We lezen in de Psalmen: ‘Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste’ (Ps.40:9). Bij zijn komen in de wereld had de Heer Jezus gezegd: ‘Ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat Ik mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden’ (Joh.6:38) en nu, bij zijn gaan uit de wereld: ‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt’ (Joh.17:4). Zijn hele leven was het de Heer Jezus zijn verlangen om ’altijd dat te doen wat Hem (God) welbehaaglijk was’ (Joh.8:29). Laten we in gedachten Jezus volgen terwijl Hij afdaalt van de Olijfberg en Hem vinden in de hof van Getsemane. ‘Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot de discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik heenga om daar te bidden. En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs mede en Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij. En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt’ (Mat.26:39; Hebr.5:7,8). Geweldig hoever de Heer Jezus is gegaan in zijn verheerlijking van zijn God en Vader. ‘Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus’ (Hebr.10:10).

_______________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

‘Worden als de Meester!’

 Johannes 15:1-17

Inleiding

Een mogelijke indeling van het evangelie naar Johannes, is naar het voorbeeld van de tabernakel in het Oude Testament. De hoofdstukken 1-12, waar de Heer Jezus tot alle mensen sprak, kun je vergelijken met de Voorhof, die toegankelijk was voor alle Israëlieten. In de hoofdstukken 13-16 spreekt de Heer Jezus tot zijn discipelen en dat verwijst naar het Heilige, waar alleen de priesters mochten komen. Hoofdstuk 17 dan, waar de Heer Jezus spreekt tot zijn Vader, is te vergelijken met het Heilige der Heiligen, alleen toegankelijk voor de Hogepriester. De rest van het Evangelie is dan te lezen als een ‘nawoord’.

De hoofdstukken 13-16 kun je dan ook opvatten als ‘hoger onderwijs’ voor Jezus’ discipelen. In hoofdstuk 13 demonstreert de Heer Jezus zijn discipelen in de voetwassing, hoe hun houding ten opzichte van elkaar dient te zijn. In het daaropvolgende hoofdstuk spreekt Hij dan over hun gemeenschappelijke toekomst in het Vaderhuis. En ten slotte, in hoofdstuk vijftien, de bekende gelijkenis van de Wijnstok en de ranken, leren we dat we moeten worden als de Meester, en daar willen we ons nu in verdiepen.

Meester en Slaven

‘Een discipel is niet boven zijn meester, en een slaaf niet boven zijn heer. Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester, en de slaaf wordt als zijn heer’ (Mat.10:24-25)

Toen de Heer Jezus zijn twaalf discipelen, die Hij ook apostelen noemde, tot zich riep en hen aanstelde, was dat met het doel dat zij bij Hem zouden zijn zodat Hij hen zou kunnen uitzenden om te preken (Mark.3:14). In het jodendom was de persoon van een leraar zeer belangrijk, niet alleen om wat hij leerde, maar ook wat zijn persoon betreft. Een leerling wilde zijn zoals de leraar. De apostel Paulus was opgevoed aan de voeten van Gamaliël (Hand.22:3) en omdat hij daarnaar verwijst moet dat voor hem wel belangrijk geweest zijn. Gamaliël was geëerd door het hele volk (Hand.5:34). Iets van die gedachte, worden als de meester, vinden we terug in de woorden van de apostel Paulus, wanneer hij zegt: ‘Weest mijn navolgers, zoals ook ik van Christus’ (1Kor.11:1).

Discipelschap begint bij het leren kennen van de Meester. Dat is dan ook de reden dat de Heer Jezus zijn twaalf apostelen bij Zich wilde hebben, opdat ze zouden leren Wie Hij is. Wanneer bij ons het verlangen ontstaat om aan anderen het evangelie te brengen, dan moeten we begrijpen dat onze dienst begint bij het leren kennen van de Opdrachtgever, die zachtmoedig en nederig van hart is (Mat.11:29). Vandaar dat er staat: ‘Dat zij bij Hem zouden zijn, opdat Hij hen zou (kunnen) uitzenden opdat ze het evangelie van het koninkrijk zouden verkondigen’ (Mark.3:14). Want in de gezindheid waarmee de Heer Jezus de mensen zag en Zich tot hen wendde, dienen ook wij Hem te volgen. ‘Want laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was…’ (Fil.2:5). ‘Toen Hij nu de menigten zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, want zij lagen afgemat terneer als schapen die geen herder hebben’ (Mat.9:36). Vandaar het verlangen van de apostel Paulus ‘om Hem te kennen’ (Fil.3:10). Helaas moest de Heer Jezus tegen Filippus zeggen: ‘Ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend?’ (Joh.14:9). Hoe staat het met onze kennis van de Heer Jezus?

Ranken en Vruchten

‘Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht.’ (Joh.15:5)

Het is duidelijk dat je verbonden moet zijn met de Heer om vrucht te kunnen voortbrengen, want ‘zonder Mij kunt u helemaal niets doen’ (Joh.15:5). Maar wat mogen we verstaan onder ‘vrucht’? Veel gelovigen denken dan onmiddellijk aan het brengen van het evangelie aan anderen opdat die tot geloof zouden komen, en dan zien ze dat als een vrucht, wat op zich niet verkeerd is. Zo spreekt ook Paulus ervan wanneer hij aan de gelovigen te Rome schrijft dat hij zich dikwijls had voorgenomen hen te bezoeken, om ook onder hen enige vrucht te hebben (Rom.1:13). Maar dat is niet alles, er is meer! Vruchten kunnen ook uw praktische heiliging zijn (Rom.6:22), de verandering van uw gezindheid als vrucht van de Geest (Gal.5:22), vrucht dragen in alle goed werk (Kol.1:10) en ook uw lofprijs aan God als een vrucht van de lippen (Heb.13:15). Dus laat u zich niet beperken!

In veel gelijkenissen verwijst de Heer Jezus naar wat we in de schepping kunnen waarnemen, zo ook wat betreft het dragen van vrucht door de vergelijking met een rank en verbonden aan een wijnstok. Wanneer een plant vrucht voortbrengt, dan mag je ervan uitgaan dat er leven is en ook dat de wortels een gezonde activiteit hebben (Ps.1:3). Maar ook dient de rank zo af en toe gereinigd of gesnoeid te worden om meer of veel vrucht te kunnen voortbrengen. Vrucht voortbrengen geschiedt geleidelijk, zoals we dat ook in de natuur zien, en het komt niet door inspanning. Voorwaarde is dat de rank verbonden blijft met de wijnstok! Vrucht voortbrengen is het uiteindelijke doel van een gelovige, want de Heer heeft ons gesteld opdat we heengaan en vrucht dragen voor God (Rom.7:4). Vruchten die ontstaan, zijn bestemd voor God en anderen. Maar centraal staat het woord ‘Wie in Mij blijft’, daar staat of valt uw hele leven als gelovige mee.

Discipelen en Geboden

‘Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult mijn discipelen zijn’ (Joh.15:8)

Discipelschap begint dus niet met het aanschaffen van een boekje over dat onderwerp, of het volgen van een cursus, maar komt voort uit je relatie met de Heer. Om die relatie te onderhouden en verder te ontwikkelen, is het Woord van God van fundamenteel belang. Door het Woord zijn we immers wedergeboren en het dient voor onze groei als gelovige (1Petr.1:23; 2:2). Psalm 119 is een lofzang op het Woord van God; elk vers, op vijf na, verwijst ernaar in veel verschillende benamingen. Iemand heeft eens gezegd als commentaar bij vers 11, dat Gods Woord het ‘beste boek op de beste plaats met de beste bedoeling’ is.

Maar dat niet alleen. Het liefhebben van Gods Woord is een bewijs van uw liefde voor God.

Want: ‘Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft’ (Joh.14:21) en ‘Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren’ (Joh.14:23). Om in die liefde te blijven is het bewaren van Gods geboden een voorwaarde (Joh.15:10). Bewaren wil zeggen: het Woord een plaats geven in je leven, toepassen en naleven. Dit wordt duidelijk gemaakt in de gelijkenis van de wijze en de dwaze man: ‘Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot’ (Luk.6:46-49). Kunt u met David zeggen: ‘Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag’ (Ps.119:97)?

Vrienden en Geheimen

‘U bent mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied’ (Joh.15:15)

Rank, discipel, vriend. Uit die volgorde kunnen we geestelijke groei concluderen. Groeien door het Woord is groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus (2Petr.3:18). Wie heeft, ontvangt meer. ‘Immers, terwijl u gezien de tijd leraars behoorde te zijn, hebt u weer nodig dat men u leert wat de elementen van het begin van de uitspraken van God zijn, en u bent geworden als zij die melk nodig hebben, en niet vast voedsel. Want ieder die melk gebruikt, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een klein kind; maar het vaste voedsel is voor volwassenen, die door de gewoonte hun zinnen geoefend hebben om zowel het goede als het kwade te onderscheiden’ (Hebr.5:12-14).

Van Mozes lezen we dat de Here met hem sprak ‘van aangezicht tot aangezicht, zoals een man sprak met zijn vriend’ (Ex.33:11). En Abraham, van wie de Here dacht: ‘Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen’ (Gen.18:17), werd een vriend van God genoemd (Jak.2:23). Tegen vrienden zeg je dingen die je niet tegen een ander zou kunnen of willen zeggen. Dat kan omdat het geestelijk niveau van de ander op een laag pitje staat, zodat hij of zij het net kan vatten, of van een gelovige die geen enkele belangstelling in het Woord van God toont. ‘En met vele zulke gelijkenissen sprak Hij het woord tot hen, naardat zij het konden horen; maar zonder gelijkenis sprak Hij niet tot hen, maar afzonderlijk verklaarde Hij alles aan zijn eigen discipelen’ (Mark.4:33-34). Vooral zij die ‘als pasgeboren kinderen verlangen naar het Woord’ (1Petr.2:2) hebben daarmee een goudmijn waarin je kan delven zonder eind. ‘Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van mijn Vader heb gehoord bekend gemaakt heb’ (vs.15). Gedurende zijn verblijf op aarde heeft de Heer al ‘dingen uitgesproken die van de grondlegging van de wereld af verborgen waren geweest’ (Mat.13:35), maar ook door de arbeid van de apostel Paulus zijn we verder ingelicht over allerlei verborgenheden (Rom.11:25; Ef.5:22; 1Kor.15:51). Bent u erin geïnteresseerd? De Heilige Geest wil u daarin helpen en zal u alles in herinnering brengen wat de Heer heeft gezegd en zal u in de hele waarheid leiden en de toekomstige dingen verkondigen (Joh.14:26; 16:13).

Excursen

In het kader van dit artikel was het niet mogelijk om aan twee onderwerpen in het lopende verhaal uitleg te geven, daarom zal ik ze hieronder afzonderlijk kort behandelen.

Kan een gelovige verloren gaan?

‘Als iemand niet in Mij blijft wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort; en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden’ (Joh.15:6)

Het is niet toegelaten om op grond van deze gelijkenis een leer te ontwikkelen waardoor zou blijken dat een gelovige verloren zou kunnen gaan. Daarin gaat men voorbij aan het doel van een gelijkenis. Hier gaat het over het dragen van vrucht door een discipel van de Heer. Het zou immers ook in tegenspraak zijn met eerdere woorden van de Heer zoals: ‘Wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen’ en ‘Mijn schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit mijn hand’ (Joh.6:37 en 10:27-30). Maar ook het verdere onderwijs van de Schrift leert niet dat een wedergeboren persoon verloren kan gaan. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus! (Rom.8:39).

Gebed

‘Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen’ (Joh.15:7)

Als u al wat langer als gelovige op weg bent, weet u dat niet alles wat wij bidden wordt verhoord zoals wij wensen. Gebed schept verwachtingen en die komen niet altijd overeen met Gods wil. Het voorwerp of onderwerp van gebed dient overwogen te worden in het licht van geheel Gods Woord alvorens het bij God bekend te maken. Bijvoorbeeld, we kunnen verkeerd bidden (Jak.4:3). Daarom ‘Gebed is niet dat onze wil in de hemel geschiedt, maar Gods wil op aarde.’ Het thema van dit artikel was ‘Worden als de Meester’ en dat geldt ook voor het gebed. De Heer Jezus was zeer bescheiden in het vragen om dingen aan zijn Vader. Bij zijn gevangenneming in Gethsémané zou Hij hebben kunnen bidden om twaalf legioenen engelen die Hem terzijde zouden staan, maar Hij heeft dat niet gedaan (Mat.26:53). De Heer Jezus bezat niets om zijn hoofd neer te leggen (Mat.8:20) en ook wij moeten leren tevreden te zijn met wat God ons toebedeelt (Fil.4:11; 1Tim.6:6,8; Hebr.13:5). De weinige keren dat de Heer Jezus iets wilde, was het ter verheerlijking van God (Joh.17:24). Mag dat ook voor onze gebeden zo zijn! Vergeet niet dat wij al rijkelijk gezegend zijn met allerlei geestelijke zegeningen! (1Kor.1:5-7; Ef.1:3).

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

‘Tussen twee vuren…’

Johannes 18:18 en 21:9

Inleiding

Pasen! Het paasfeest van de Joden was nabij, en daarmee brak de laatste periode van Jezus’ leven op aarde aan. Het Lam van God zou worden geslacht! De Heer Jezus wist wat er ging gebeuren en had dat al eerder aangekondigd aan zijn discipelen: ‘U weet dat na twee dagen het Pascha is en de Zoon des mensen wordt overgeleverd om gekruisigd te worden’ (Mat.26:2). Het waren heel verwarrende dagen, die laatste dagen, niet alleen voor de Heer Jezus, maar ook voor de discipelen en in het bijzonder voor de apostel Petrus, waaraan ik in deze toespraak de aandacht op wil vestigen. Er komen twee vuren voor in het leven van de apostel Petrus en daar willen we het met elkaar deze morgen over hebben.De persoon van de apostel Petrus spreekt echt wel tot ieders verbeelding, maar hoe zou dat komen? Misschien wel omdat we van hem zo veel in onszelf terugvinden? Is het zijn enthousiasme, zijn vaak krachtdadige uitspraken, of zijn het meer de tragische gebeurtenissen in Petrus’ leven die ons aanspreken? Hij had niet alleen het hart op de tong, maar ook op de juiste plaats; je wist wat je aan hem had! In zijn toewijding aan de Heer wilde hij zijn leven voor de Heer afleggen (Joh.13:38) en was hij zelfs bereid met Hem te sterven en Hem niet te verloochenen (Mat.26:35). In zijn ijver voor de Heer overschatte hij zichzelf toen hij tegen de Heer zei: ‘Al zullen allen over U ten val komen, Ik zal nooit ten val komen’ (Mat.26:33). Toch zou Petrus de Heer tot driemaal toe verloochenen (Mark.14:72) en ontkennen dat hij een discipel van de Heer was (Mark.14:71). Hij ging soms onbezonnen te werk, zoals toen hij met een zwaard het rechteroor van de slaaf van de hogepriester afsloeg tijdens de arrestatie van de Heer Jezus in de hof van Gethsemané (Joh.18:10-11). Hij bedacht niet altijd de dingen van God en reageerde daarom soms niet juist. De Heer Jezus moest hem eens bestraffen omdat hij niet bezig was met de dingen God, maar met de dingen van de wereld. (Mat.16:23; Kol.3:1-2). Maar naast die tragische momenten die zich in Petrus’ leven voordeden, zijn er ook heel mooie uitspraken van hem in de Schrift vermeld die getuigen van zijn grote liefde voor de Heer Jezus. Waren die er niet geweest, dan hadden we misschien een vertekend beeld van hem overgehouden. Op de ‘uitnodiging’ van de Heer Jezus om mee te gaan met hen die niet meer met Hem wilden wandelen, reageerde Petrus met de onvergetelijke woorden: ‘Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven’ (Joh.6:68). En op de vraag van de Heer Jezus: ‘Wie zegt u dat Ik ben?’ antwoordde Simon Petrus: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’ (Mat.16:16). Redenen genoeg om ons te verdiepen in wat er gebeurde ‘tussen de twee vuren’, maar voordat we dat doen gaan willen we eerst eens zien hoe Petrus een discipel van de Heer Jezus is geworden.

Petrus’ roeping - Lukas 5

‘Bekering is een beslissing die een proces inleidt’

Bekering is geen doel op zichzelf, maar leidt een proces in. Een proces van verandering die op gang komt wanneer je de Heer Jezus als Heiland en Heer in je leven hebt aanvaard. ‘Jezus in je hart, revolutie in je leven’ was in de jaren tachtig van de vorige eeuw een bekende slogan in de evangelische wereld. Waarmee duidelijk wordt wat het proces wil gaan betekenen! ‘Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen’ (Ef.4:20). Bekering is een eerste stap in de aanloop tot discipelschap. Petrus’ bekering had plaatsgevonden doordat zijn broer Andreas hem tot de Heer Jezus had geleid (Joh.1:42). Deze ontmoeting was een beslissend voor Petrus omdat hij vanaf dat moment niet meer wilde leven naar de begeerten van de mensen, maar hij wilde de overige tijd niet meer leven in het vlees, maar naar de wil van God, zo zegt Petrus het zelf in zijn eerste brief (1Petr.4:2). Dat nieuwe leven om naar de wil van God te leven, kreeg pas echt gestalte toen hij geroepen werd tot een fulltime dienst tijdens die wonderbaarlijke visvangst op het meer van Gennézareth (Luk.5:10-11). Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes hadden de Heer Jezus al een jaar eerder ontmoet (Joh.1:35-42), en hadden Hem voor een korte tijd gevolgd, maar waren daarna teruggegaan naar hun oude beroep.

We gaan even een uitstapje maken naar het evangelie naar Lukas, waar we in hoofdstuk 5 lezen we over de roeping van de eerste discipelen door de Heer Jezus, toen ze aan het vissen waren. Hij roept hen op om alles te verlaten en Hem te volgen. Het is mogelijk dat zeven van de discipelen ook werkelijk vissers waren (Joh.21:2), en dat was wellicht niet zonder reden. Bijvoorbeeld lezen we daar dat de discipelen de netten aan het wassen waren voor een volgende vangst, nadat ze de hele nacht zich hadden ingespannen en niets hadden gevangen (Luk.5:5). Hieruit blijkt hun volharding, die ze nodig zouden hebben in hun latere dienst als ‘vissers van mensen’! Verder weten vissers hoe ze moeten samenwerken, ze geven niet vlug op, ze zijn doorzetters en harde werkers. Dat zijn uitmuntende en noodzakelijke kwaliteiten voor discipelen van de Heer. Die kwaliteiten kwamen later van pas toen de apostelen uitgingen om het Evangelie te verspreiden na de hemelvaart van de Heer Jezus. En dat de verkondiging van het evangelie werkelijk niet zo gemakkelijk ging, blijkt wel uit het verslag dat het boek Handelingen ons verstrekt. Bij deze roeping en visvangst vinden we Petrus als woordvoerder van de andere discipelen. Op het voorstel van de Heer Jezus om naar de diepte te varen en daar hun netten uit te werpen, antwoordde Petrus: ‘Op uw woord echter zal ik de netten uitwerpen’. Zo geschiedde en zij vingen een grote massa vissen, zodat de beide schepen bijna zonken. Hier toonde Petrus zich op zijn best door aan de knieën van de Heer Jezus te vallen, te erkennen dat hij een zondig mens was en de Heer Jezus de eer voor deze grote vangst te geven. Als succes je nederig maakt, dan beurt een nederlaag je op. Als succes je ‘opblaast’, dan zal een nederlaag je onderuithalen. Dat was het begin van Petrus’ loopbaan als apostel, die begon aan het meer van Gennézareth en eindigde in Rome, zoals we weten. Door geloof liet Petrus alles achter en volgde de Heer. De latere belofte van Petrus dat hij bereid was vóór en mét de Heer te sterven, kwam ook tot vervulling. Later zegt de Heer Jezus tegen hem: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je: toen je jonger was, gordde jij jezelf en wandelde je heen waar jij wilde; maar wanneer je oud zult zijn, zul je je handen uitstrekken en een ander zal je gorden en je brengen waarheen je niet wilt. En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor een dood hij God zou verheerlijken. En nadat Hij dit had gezegd, zei Hij tot hem: Volg Mij!’ (Joh.21:18-19). Tot dusver had Petrus levende vissen gevangen die stierven en als voedsel dienden, nu zou hij dode vissen - zondaars - vangen, die zouden leven!

Petrus’ uitspraken

‘Om met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven’ (Hand.11:23).

Wedergeboorte brengt een zondaar in gemeenschap met God en de Heer Jezus, maar die gemeenschap moet onderhouden worden anders bestaat het gevaar dat je uit elkaar groeit. Dat is in een huwelijksrelatie zo, maar ook in een relatie met God en/of de Heer Jezus. Petrus, die eens aan de knieën van de Heer Jezus had gelegen, verwijderde zich steeds meer van de Heer Jezus in deze laatste periode van Jezus’ leven. Was hij zich daarvan bewust? Zoals reeds vermeld, is bekering een daad die leidt tot een proces, namelijk het proces van geestelijke groei. Christus moet gestalte in u en mij krijgen, Hij moet meer en ik moet minder worden; niet meer mijn ik maar Christus leeft in mij! Dat proces verloopt meestal niet zo gemakkelijk, daarvoor hoeven we maar te denken aan de gelijkenis van de zaaier en het zaad (Mark.4:1-20). Petrus heeft dat goed begrepen, want hij maant de gelovigen later in zijn leven aan om ‘op te groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus’ (2Petr.3:18). Waarom zegt hij dat? Tegen planten hoef je niet te zeggen dat ze moeten groeien, dat doen ze gewoon. Bij mensen moet dat echter wel, omdat wijzelf de groei kunnen bevorderen of vertragen, afhankelijk van onze geestelijke houding. Daardoor kan de gemeenschap die we met de Heer Jezus hebben in gevaar lopen en verstoord worden. Hoe moeilijk dat is blijkt wel uit Petrus’ eigen leven! Hij had ooit eens tegen de Heer Jezus gezegd: ‘Ook al moest ik met U sterven, ik zal U geenszins verloochenen’ en ‘Al zullen allen over U ten val komen, ik zal nooit ten val komen’, maar hij moest al erg snel ervaren dat hij deze woorden niet waar kon maken. Petrus verwijderde zich geleidelijk aan steeds meer van de Heer Jezus. Toen Petrus door de Heer Jezus geroepen werd, had Hij gezegd: ‘Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken’ (Mat.4:19). Maar het duurde niet lang of Petrus liep vooraan; beter gezegd, hij liep de Heer Jezus vóór de voeten. De Heer moest tegen hem zeggen: ‘Ga weg, achter Mij!’ (Mat.16:23). Ziet u de verwijdering aankomen en was Petrus zich bewust van het gevaar? Jezus had Petrus geroepen om achter Hem aan te lopen (Mat.4:19, maar nu liep hij voor de Heer uit (Mat.16:23)) en later volgde hij de Heer vanuit de verte (Mat.26:58), we lezen daar; ‘Zij nu die Jezus hadden gegrepen, leidden Hem weg naar Kajafas, de hogepriester, waar de schriftgeleerden en de oudsten waren bijeengekomen. Petrus nu volgde Hem uit de verte! Niet veel later was het Petrus die de Heer verloochende, voordat de haan kraaide!

Hoe is het met onze relatie met de Heer gesteld? Allerlei zaken kunnen aanleiding zijn of worden om ons van de Heer te verwijderen, waardoor we onszelf en de Heer te kort doen. Dat is de les van Petrus’ verwijdering; laten we ze ter harte nemen.

Petrus’ verloochening - het eerste kolenvuur

Wanneer je zit in de kring van spotters (Ps.1:1), mag je ervan uitgaan dat je meegesleept wordt in het verkeerde. Door bemiddeling van Johannes verkreeg Petrus toegang tot het voorhof waar de Heer Jezus naartoe was gebracht (Joh.18:15-18). Daar vervoegde hij zich niet bij de Heer, maar bij de anderen, de slaven en de dienaars. Het onvermijdelijke gebeurde, te midden van hen verloochende Petrus de Heer driemaal (Luk.22:17,25,26). Hoe was het zover gekomen? Jakobus leert ons dat de zonde niet zomaar uit de lucht komt vallen, maar dat er fases van verval zijn. Jakobus zegt: ‘Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood’ (Jak.1:14-15). Er zijn een aantal gebeurtenissen aan te wijzen die hebben geleid tot Petrus’ verloochening van de Heer. Toen de Heer Jezus in gebed was in de hof van Gethsemane: ‘Vader niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’, lag Petrus te slapen (Mark.14:37). Hij was dus niet op de hoogte van de naderende gebeurtenissen. Petrus had al eerder op een belangrijk moment in zijn leven geslapen, namelijk op de berg der verheerlijking (Luk.9:32), en in het boek Handelingen vinden we hem slapende in de gevangenis, maar daar als een heel andere Petrus en als bewijs van zijn vertrouwen in God. Petrus had een te groot zelfvertrouwen. ‘Heer, ik ben bereid met U zelfs in de gevangenis en in de dood te gaan’, had hij gezegd (Luk.22:33). Petrus had nog niet geleerd dat hij ‘zonder de Heer niets kon doen’ (Joh.15:5) en kende zijn eigen zwakheid niet. Hij kreeg vrees voor mensen op het moment dat hij zijn eerdere uitspraak, namelijk dat hij bereid was met de Heer in de gevangenis te gaan, waar had kunnen maken. ‘Vrees voor mensen spant een strik’ (Spr.29:25). In Lukas 22:54-62 lezen we het aangrijpend relaas over hoe Petrus zijn Heer verloochende. Daar liet Petrus de Heer Jezus in de kou staan, want ‘de slaven en dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen; en ook Petrus stond zich bij hen te warmen’ (Joh.18:18). Aangrijpend is echter de reactie van de Heer Jezus op zijn verloochening: ‘De Heer keerde Zich om en keek Petrus aan (Luk.22:61); en Petrus herinnerde zich het woord van de Heer, hoe Hij tot hem gezegd had: Voordat de haan vandaag kraait, zul je Mij driemaal verloochenen. En toen de haan kraaide herinnerde Petrus zich het woord van de Heer’. Eén blik van de Heer Jezus was voldoende om Petrus tot berouw te brengen, want ‘hij ging naar buiten en weende bitter’ (Luk.22:62). Dit was het eerste vuur, het vuur waar Petrus de Heer verloochende, maar gelukkig is er nog een ander vuur waarvan gesproken wordt.

Petrus’ herstel – het tweede kolenvuur

‘Toen zij dan aan land waren gegaan, zagen zij een kolenvuur’ (Joh.21:9)

Hoofdstuk 20:30-31 vormt de eigenlijke afsluiting van het Johannesevangelie, en het lijkt vreemd dat Johannes het eenentwintigste hoofdstuk er nog aan toevoegt. Er zijn daarvoor drie redenen. Ten eerste, er waren geruchten dat de discipel Johannes niet sterven zou (21:23) en door deze ‘toevoeging’ werden deze geruchten ontkracht. Ten tweede laat het ons zien dat de Here Jezus meerdere keren verscheen aan de discipelen om hen voor te bereiden op de komst van de heilige Geest (zie: Hand.1:2-3). Ten derde, en dat is nu voor ons belangrijk, moest er een openlijk herstel plaatsvinden van Petrus, die de Heer Jezus verloochend had, een herstel waarvan iedereen op de hoogte moest worden gebracht, omdat hij daarna zo’n belangrijke plaats als apostel zou gaan innemen, zoals we kunnen lezen in het boek Handelingen. De roeping van Petrus vond plaats bij het meer, maar ook zijn herstel, en daartussen lag Petrus’ verloochening. Hij had Heer Jezus verloochend bij een kolenvuur en hier aan het meer van Gennézareth wordt hij hersteld in zijn relatie met de Heer Jezus, ook bij een kolenvuur! Het kan vreemd overkomen dat Petrus zonder enig voorbehoud naar de Heer Jezus gaat, alsof er niets gebeurd is! (Joh.21:7), maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat, op grond van een aantal Schriftplaatsen, er al een eerdere ontmoeting tussen de Heer Jezus en Petrus heeft plaatsgevonden, waarbij de dingen die verkeerd waren gegaan uitgesproken zijn geweest. We lezen immers dat de Heer Jezus eerste aan Petrus was verschenen (Luk.24:34; Mark.16:7; 1Kor.15:5). Als dat juist is, dan had er vergeving plaatsgevonden en wandelde Petrus opnieuw in het licht; de verbroken gemeenschap was hersteld. Maar er moest nog iets worden rechtgezet, want de andere discipelen wisten natuurlijk wat er voorgevallen was en zouden zich vragen hebben kunnen stellen. Vandaar dat we in het verdere gedeelte van hoofdstuk 21 het openbaar herstel van Petrus vinden. De Heer herstelt Petrus daar in het openbaar en ter bevestiging geeft hij hem de opdracht de lammeren te weiden en de schapen te hoeden.

Ten slotte

Eén zaak die we natuurlijk ook niet mogen vergeten, is dat de Heer voor Petrus gebeden heeft! ‘Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden!’ (Luk.22:32). Dat gebed heeft zeker aan Petrus’ herstel bijgedragen. Dat mag elke gelovige die in een soortgelijke situatie komt, tot troost en bemoediging zijn. ‘Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt’ (Rom.8:34).

_____________________________________________________________