Israël - Deel 2

De invloed van het Jodendom op loop van de wereldgeschiedenis

 

Inleiding

In het jaar 70 n.Chr. werd Jeruzalem door Titus ingenomen en de tempel verwoest en de Joden werden in ballingschap gevoerd. In de loop der eeuwen verspreiden ze zich over de hele wereld. Officieel zijn er ruim 14 miljoen Joden, verspreid over de gehele wereld want in alle uithoeken kom je Joden tegen. In Israël wonen verreweg de meeste Joden, althans, als je dat per land rekent. Want wereldwijd zijn er van de 14 miljoen Joden er 6 miljoen die in Israël wonen. Er wonen tevens 2 miljoen Arabieren in Israël. Grofweg kun je dus stellen dat 3 op de 4 inwoners van Israël Joods is. Door de Holocaust werd de roep naar een eigen joodse natie steeds sterker en in 1948 kondigde Ben Goerion de wedergeboorte van de staat Israël af met toen 700.000 inwoners. Hierna volgde een ware uitputtingsslag met de Arabieren die de joden op hun beurt wilden uitroeien. Een strijd die duurt tot vandaag. Het joodse volk telt nu ongeveer 14 miljoen personen of 0,2% van de wereldbevolking tegenover 3% tweeduizend jaar geleden. Ze bezitten 0,5% van de wereldrijkdom wat meteen elke verdachtmaking over de reusachtige fortuinen in joodse handen ontkracht, waarvan ze vaak beschuldigd worden. Desondanks blijft het antisemitisme bestaan. In Frankrijk en Duitsland worden nog steeds joodse begraafplaatsen vernield en rabbijnen lastiggevallen. In Zwitserland en Japan zijn enkele antisemitische boeken bestsellers. In moslimlanden wordt de haat tegen de joden zelfs met de paplepel meegegeven.

De vervangingsleer (ook de vervangingstheorie, vervangingstheologie of substitutionalisme genoemd) is daar ook debet aan, want in die leer omtrent de plaats van Israël in het heilsplan van God, heeft Israël als Gods uitverkoren volk afgedaan, omdat het volk de Messias, Jezus Christus, heeft verworpen en het heil, door de apostelen en andere discipelen verkondigd, heeft afgewezen. God heeft zijn handen van dit volk afgetrokken. De gemeente van Jezus Christus is in de plaats van Israël gekomen. Voor het volk Israël bestaat geen bijzonder heilsplan meer, noch voor het land der belofte. De Joden kunnen geen aanspraak meer maken op de Oudtestamentische beloften die eens aan het volk werden geschonken. Deze leer heeft in het verleden en heden aanleiding gegeven tot een afwijzing van het volk Israël en de Jodenhaat in de achter ons liggende geschiedenis aangewakkerd en in de hand gewerkt. Dit nefast onderwijs met betrekking tot de Joden en het Joodse volk dient daarom afgewezen te worden.

Een uitverkoren volk

De geschiedenis van het volk Israël begint met de roeping van Abram uit Ur der Chaldeeën

(Gen.2:1; Hand.7:1-3), opgevolgd door Izaäk en Jakob, de aartsvaders. Later wordt de reden van die roeping gegeven: ‘Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is; ú heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat de Here u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had’ (Deut.7:6-8). Deze beloften aan Abraham zijn onvoorwaardelijk. Het is waar dat het Christendom is voortgekomen uit het Jodendom en de Islam erdoor is beïnvloed, en tot de twee grootste religies van de wereld zijn geworden. Zo zou het christendom er ook niet geweest zijn zonder het jodendom. ‘Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd’ en ‘Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!’ (Rom.3:1-2; 9:4-5). Maar wat het christendom heeft gedaan met deze erfenis is niet altijd even fraai; we denken maar aan de kruistochten. Via het Christendom en de Islam heeft het Jodendom indirect een grote invloed gehad op het geestelijk leven in de wereld. De invloed van het Christendom en de Islam is vele malen groter dan het Jodendom dat een tribaal geloof was. Het draaide altijd om één klein, volk en één klein land, en het toonde weinig belangstelling voor het lot van andere volken en landen. Maar een echte wereldmacht zijn ze als volk nooit geweest en was hun invloed eerder beperkt.

Jodendom en Wereldgeschiedenis

Wat is de invloed van Israël, als volk geweest op de wereldgeschiedenis? Die invloed is er nooit geweest en is nog toekomstig en zal eerst werkelijkheid worden in het Messiaans rijk.

Toen in 586 de Joden onder Nebukadnezar in ballingschap werden gevoerd was hun rol als volk uitgespeeld, en werd het gezag gegeven aan de Babyloniërs, Meden en Persen, Grieken en de Romeinen (Dan.2). Die volken bepaalden het wereld gebeuren en niet het Joodse volk.

Voor de roeping van Abraham en het ontstaan van het volk Israël waren er al grote rijken zoals Soemerië en Egypte. De invloed op de wereldgeschiedenis van het Joodse volk ná de verwoesting van de tempel in 70 n.Chr. is te verwaarlozen. Ze hebben als volk geen belangrijke rol gespeeld in het ontdekken van andere landen en rijken, noch invloed gehad op politieke ontwikkelingen. De munt, de universiteit, het parlement, de bank, het kompas, de drukpers en de stoommachine zijn allemaal uitgevonden door niet-joden. Als je de wereldgeschiedenis bekijkt vanuit de bijdragen van andere volken is het lastig om over de laatste twee millennia grote Joodse bijdragen te ontdekken. Dat geldt ook voor de tijd daarvoor. Mensen hebben de hele aardbol bevolkt, de landbouw uitgevonden, steden gebouwd, het schrift en het geld uitgevonden, heel lang voor de opkomst van het jodendom. We hoeven daarbij alleen maar te denken aan Jozef die naar Egypte verkocht werd, waar er een grootste cultuur bestond, waarvan de piramiden vandaag nog getuigenis van geven. Het jodendom of het Joodse volk heeft zich zich ook nooit bezondigd aan kolonialisme zoals veel zogenaamde christelijke landen. Het zijn juist ook deze landen die nu tegen Israël zeggen hoe ze hebben te handelen met de Palestijnen. De ketel die verwijt dat de pot zwart ziet! Met andere woorden: ‘De een verwijt de ander iets waaraan hij zichzelf ook schuldig aan hebben gemaakt’.

Het Jodendom ná de Verlichting

Pas vanaf de 17de eeuw kwamen er tegenstemmen. In zijn Epistola de Tolerantia schrijft John Locke dat religie een privéaangelegenheid is. Spinoza stelde dat de Bijbelse wetten niet van God kwamen maar menselijke teksten zijn die ieder aan zijn eigen geweten moet toetsen. Een eeuw later spoorde Lessing de joden aan om niet langer in getto’s te wonen. Met de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776 werden de Verenigde Staten het eerste land waar joden een volledige politieke gelijkheid genieten. Hetzelfde gebeurde na de Franse Revolutie en overal waar Napoleon zegevierde kregen joden dezelfde rechten als anderen. De getto’s werden opengegooid, de merktekens verdwenen en de joden mochten eindelijk alle beroepen uitoefenen. Merkwaardig genoeg ontstond hiermee ook de eerste breuk tussen het orthodoxe judaïsme en de joden die zich assimileren. Ze voelden zich Duitser of Fransman en stonden in de frontlinie van de industriële revolutie. Conform hun ethiek namen de joden initiatieven en stonden aan de basis van grote ondernemingen als ICI, AEG, De Beers, Havas, Reuter, Citroën, Rotschild en tal van andere bedrijven en banken. Ze leenden geld aan staten en werden aldus het doelwit van dezelfde kritieken die hun voorgangers al 2000 jaar lang hadden aangehoord.

‘De joden, de wereld en het geld’

Voor de enen zijn ze het uitverkoren volk, voor de anderen zijn ze de moordenaars van God. De joden hebben in de loop van de geschiedenis niemand onverschillig gelaten. Reeds vanaf het prille begin waren ze het voorwerp van vooroordelen, minachting, jaloezie en xenofobie. Daarin speelde geld een bijzondere rol. In tegenstelling tot andere godsdiensten die hun gelovigen niet toestonden rente uit geldleningen te winnen was dat voor de joden wel toegestaan. Voor joden was het immers wenselijk rijk te zijn terwijl christenen werd aanbevolen arm te blijven. Voor de eersten was het een middel om God beter te dienen en de armen te helpen, voor de anderen was munt slaan uit geld immoreel en moest men zoveel mogelijk aan de kerk geven waardoor het genade opbracht voor de schenker. Over de relatie tussen het joodse volk en de wereld van het geld schreef de Franse auteur Jacques Attali een monumentaal werk onder de titel ‘De joden, de wereld en het geld’. Attali is zelf een jood, bankier en voormalig raadgever van de Franse president Mitterand. Zijn boek geeft een gedetailleerd beeld van de ontwikkeling van het joodse volk, de tegenslagen, de successen, de moeilijke verhouding met andere volkeren en vooral met de andere geopenbaarde godsdiensten, tot de oprichting van Israël.

Het boek verhaalt de onderdrukking van het joodse volk van in de Oudheid tot de Holocaust. Het vormt één grote aanklacht tegen intolerantie en de daaruit voortvloeiende misdaden die begaan zijn. Doorgaans door fanatieke christenen en moslims, maar ook door extreme joden zelf zoals bij de moord op Itzhak Rabin in 1995 nadat hij tot een basisakkoord met de Palestijnen was gekomen. Attali tracht de reden voor zoveel haat en geweld te doorgronden en zoekt die in de economische functie die heel wat joden in de loop van de geschiedenis uitoefenden. Vanuit de mogelijkheid die hun religie toestond om geld tegen rente te lenen aan anderen, hadden ze al snel het monopolie over het bankieren. Het bezorgde hen een interessante positie om handel te drijven, nieuwe initiatieven op gang te brengen en welvaart te creëren. Vaak werden ze tot geldlenen en belasting ontvangen gedwongen door de wereldlijke leiders die er hun huurlegers mee financierden. Het maakte hen echter ook impopulair en kwetsbaar voor afgunst en verdachtmaking. Joden werden gelijkgesteld met woekeraars, profiteurs en parasieten die rijk werden op de rug van anderen. En juist omdat de joden, waar ze ook woonden, een eigen culturele en religieuze traditie en een sterk gemeenschapsgevoel in stand hielden, werden ze niet individueel beschuldigd, maar als groep, volk en ras.

Hiermee verlegt Jacques Attali de basisoorzaak voor het antisemitisme van het louter religieuze naar het economische. Het is een betwistbare stelling, maar de monetaire relatie tussen dingen en mensen is alvast een belangrijke reden voor heel wat ongenoegen en misbruiken geweest. Binnen de joodse leer werd geld gebruikt als middel om schade te compenseren. Hiermee stond het moreel verder dan het klassieke principe van oog om oog, tand om tand dat in de Bijbel werd uitgesproken. Een slachtoffer vergoeden voor zijn lijden was een middel om een kettingreactie van represailles te vermijden. Het was een houding die regelrecht inging tegen de andere godsdiensten. Ondermeer tegen de islam die in de zevende eeuw tot bloei kwam. Om de joden beter te kunnen identificeren ging men in het Oosten over tot de verplichting voor joden om speciale kledij te dragen. Het was de eerste stap naar de stigmatisering van een bevolkingsgroep. In het midden van de donkere middeleeuwen waren de joden nog bijna de enigen die van Oost naar West trokken en niet alleen zorgden voor een zekere vorm van handel maar ook voor uitwisseling van ideeën zoals de invoering van het numerieke systeem vanuit de Arabische wereld. In het eerste millennium verdwenen diverse volkeren in de nevelen van de geschiedenis. Het joodse volk niet. Door hun aanhankelijkheid aan specifieke leefregels, taal, cultuur en voedingsvoorschriften behielden ze hun eigenheid. Met hun koopmansgeest stonden ze aan de wieg van de cheque, de wisselbrief, het papieren geld, de dubbele boekhouding en van de ethiek van het kapitalisme. De joden zorgden weliswaar voor meer handel en welvaart maar ook voor een groeiende afgunst en afkeer vanwege hun schuldeisers. Bij de eerste kruistocht ontsloeg de kerk alle deelnemers van terugbetaling van vroegere leningen. Daarop volgden plunderingen door de kruisvaarders van joodse eigendommen. Toen Godfried van Bouillon Jeruzalem innam dreef hij de duizenden overlevende joden bijeen in een synagoog en stak die dan in brand. Paus Innocentius III verplichtte de joden een merkteken te dragen: een kegelvormig hoofddeksel in de Germaanse landen en een stuk gele stof in de Latijnse landen.

In de 14de eeuw werden in Spanje tienduizenden joden vermoord. Na de herovering van Granada op de moslims in 1492 werden ongelovigen en joden voor de keuze geplaatst: zich bekeren of vertrekken. Het gevolg was een exodus die ertoe leidde dat Spanje intellectueel terugviel. Het is opvallend hoe landen die andersdenkenden uitroeiden of uitwezen nadien een economische terugslag kenden. Alleen die landen die een open immigratiepolitiek toepasten en zorgden voor een vreedzame samenleving tussen diverse geloofsovertuigingen slaagden erin te bloeien en meer welvaart te genereren. De onderdrukking van de joden was geen zaak van de West-Europese landen alleen. Ook in Oost-Europa werden de joden vervolgd, opgesloten en vermoord. In 1648 werden 200.000 joden vermoord in Odessa en rond de Krim. In het Westen kregen ze het bevel om in getto’s te wonen, zoals in la Giudecca in Venetië in 1516 en later op bevel van de paus ook in Rome, Ancona en Bologna.

Pas vanaf de 17de eeuw kwamen er tegenstemmen. In zijn Epistola de Tolerantia schrijft John Locke dat religie een privéaangelegenheid is. Spinoza stelde dat de Bijbelse wetten niet van God kwamen maar menselijke teksten zijn die ieder aan zijn eigen geweten moet toetsen. Een eeuw later spoorde Lessing de joden aan om niet langer in getto’s te wonen. Met de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776 werden de Verenigde Staten het eerste land waar joden een volledige politieke gelijkheid genieten. Hetzelfde gebeurde na de Franse Revolutie en overal waar Napoleon zegevierde kregen joden dezelfde rechten als anderen. De getto’s werden opengegooid, de merktekens verdwenen en de joden mochten eindelijk alle beroepen uitoefenen. Merkwaardig genoeg ontstond hiermee ook de eerste breuk tussen het orthodoxe judaïsme en de joden die zich assimileren. Ze voelden zich Duitser of Fransman en stonden in de frontlinie van de industriële revolutie. Conform hun ethiek namen de joden initiatieven en stonden aan de basis van grote ondernemingen als ICI, AEG, De Beers, Havas, Reuter, Citroën, Rotschild en tal van andere banken. Ze leenden geld aan staten en werden aldus het doelwit van dezelfde kritieken die hun voorgangers al 2000 jaar lang hadden aanhoord.

Het keerpunt kwam er in de loop van de negentiende eeuw. In zijn kritiek op het kapitalisme en de wereld van het geld haalde Karl Marx, nochtans zelf van joodse afkomst, fel uit tegen de joden. De haat tegen de joden was ditmaal niet louter religieus geïnspireerd maar ook theoretisch, profaan en economisch. In Frankrijk werd de joodse kapitein Dreyfus veroordeeld wegens verraad alhoewel hij onschuldig was. In Wenen werd Karl Lüger de leider van de antisemitische sociaalchristelijke partij. In Rusland verschenen de Protocollen van de Wijzen van Zion, een vervalste tekst die opgesteld zou zijn door wijze joden met de bedoeling ‘over de wereld te heersen en de christenheid te vernietigen’. Er volgden talloze pogroms en het vormde de start van massale emigratie van joden naar Amerika. De golf van antisemitisme, en meer bepaald de Dreyfusaffaire, zette Theodore Herzl aan om de tweeduizendjarige droom van een eigen joodse natie opnieuw leven in te blazen. Joodse pioniers begonnen stukken grond te kopen in Palestina.

En dan volgde die verschrikkelijke 20ste eeuw waarin de joden het opnieuw moesten ontgelden. Ze werden eerst afgemaakt door de vluchtende Witte troepen in Rusland en nadien vervolgd in de Sovjet-Unie onder Stalin. Ze werden verantwoordelijk gesteld voor de economische recessie die volgde op de beurscrash van 1929. De Verenigde Staten begonnen daarop hun deuren te sluiten voor de vluchtende Europese joden. Intellectuelen als Einstein, Arendt, Marcuse en Oppenheimer kwamen er wel nog in maar het drama van de Saint-Louis en de schande van de conferentie van Evian blijven in het boek van Attali merkwaardig genoeg onbesproken. Ze probeerden naar Palestina te vluchten maar ook dat werd bemoeilijkt onder Arabische druk. Intussen werden de wetten van Neurenberg afgekondigd, de eerste stap naar de uiteindelijke uitroeiing van 6 miljoen joden in de vernietigingskampen van de nazi’s. Tussendoor namen de nazi’s de Europese joden alles af. Ze moesten betalen om het land te kunnen ontvluchten, later voor de bouw van de muur rond het getto van Warschau en tenslotte voor hun enkele treinreis naar de dood (4 pfennig per kilometer spoor, kinderen aan halve prijs). Sommigen werden nog ingezet als productieve slaven in afdelingen van private bedrijven die zich daarvoor speciaal vestigden in de buurt van de concentratiekampen zoals de IG-Farben en Krupp. Finaal verdwenen ze in de gaskamers van Auschwitz, terwijl de paus in Rome, ondanks zijn kennis over wat gebeurde, zweeg. De Holocaust sterkte de roep naar een eigen joodse natie en in 1948 kondigde Ben Goerion de wedergeboorte van de staat Israël af met 700.000 inwoners. Hierna volgde een ware uitputtingsslag met de Arabieren die de joden op hun beurt wilden uitroeien. Een strijd die duurt tot vandaag. Het joodse volk telt nu ongeveer 12,5 miljoen personen of 0,2% van de wereldbevolking tegenover 3% tweeduizend jaar geleden. Attali wijst er ook op dat ze 0,5% van de wereldrijkdom bezitten wat meteen elke verdachtmaking over de reusachtige fortuinen in joodse handen ontkracht. Desondanks blijft het antisemitisme bestaan. In Frankrijk en Duitsland worden nog steeds joodse begraafplaatsen vernield en rabbijnen lastiggevallen. In Zwitserland en Japan zijn enkele antisemitische boeken bestsellers. In moslimlanden wordt de haat tegen de joden zelfs met de paplepel meegegeven. Attali eindigt zijn boek met de problematiek in het Midden-Oosten. Hij wijst erop dat, onder meer ingevolge de hoge vruchtbaarheidsgraad van de Palestijnen, de Hebreeuwse staat alleen kan overleven door het bestaansrecht van Palestina te erkennen en door Jeruzalem een bijzondere status toe te kennen. Op langere termijn zou het kunnen opgaan in een soort ‘Verenigde Midden-Oosten’ met een eigen parlement en munteenheid en een uitvoerende macht waarin mensen uit verschillende culturen en diverse religies vreedzaam samenleven. Het lijkt een verre en onrealistische droom, maar was dat ook niet zo voor Europa dat gedurende 2000 jaar gebukt ging onder geweld en vandaag een toonbeeld is van samenwerking? “Behalve als het zich in een getto opsluit, zal geen enkel volk iets anders kunnen zijn dan een smeltkroes van rassenvermenging”, zo schrijft Attali. De geschiedenis van het joodse volk toont immers aan tot wat een gruwel xenofobie, intolerantie en het streven naar het ‘zuivere’ kan leiden.

De terroristische aanslagen van Al Qaeda op de WTC-torens, die symbool stonden voor de economische en financiële macht van het Westen, en de Amerikaanse aanval op Afghanistan en Irak dreigen de wereld in een nieuwe mondiale godsdienstoorlog te dompelen. De enen pleiten voor een jihad, de anderen voor een kruistocht. Dit boek komt dan ook op tijd want het laat zien dat oorlog, vervolging en onderdrukking in naam van God geen vrede brengt. We zijn gedoemd om samen te leven of zoals Attali zegt: om te worden gered, heeft ieder mens de ander nodig.

________________________________________________________________


75 jaar Israël

 

‘Daarna zal Ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen die vervallen is’

(Hand.15:16)

 

Inleiding

Het is 14 mei 2023 vijfenzeventig jaar geleden dat de staat Israël werd opgericht. Dat is zonder overdrijving een wonder te noemen. Maar dat niet alleen, het is ook de voorvervulling van een toekomstig herstel van het volk Israël. Ik zeg ‘toekomstig’ want de volledige vervulling zal zijn wanneer Israël hun Messias heeft aangenomen. Het geloof in een komende Messias en een glorierijke toekomst van het Joodse volk komt niet zomaar uit de lucht vallen, en is ook niet uit de duim gezogen of aan menselijke fantasie ontsproten. Nee, het is gegrond of de beloften van God en de woorden van de Heer Jezus. En zoals we weten en belijden, is Gods Woord betrouwbaar en komen zijn beloften, hoelang geleden ook gedaan, uit.

Het huidige Israël is ontstaan kort na de tweede wereldoorlog, of anders gezegd na de ‘Shoah’, de poging van Hitler om alle Joden uit te roeien in de diverse concentratiekampen. Holocaust is de naam voor de genocide op de Joden die in de periode 1939-1945 plaatsvond in Europa. Dit woord is Grieks en betekent brandoffer. De Hebreeuwse benaming van dezelfde genocide is Shoah wat 'catastrofe' betekent. Vaak wordt gezegd dat zonder die periode er nooit een Israël zou zijn gekomen. Aan dat gezegde ligt ten grondslag het feit dat in die tijd, net na de tweede wereldoorlog en het in de publiciteit komen van de gruwelen van de concentratiekampen, er in de wereld nog sympathie voor de Joden in de wereld aanwezig was. Dat is nu, vijfenzeventig jaar wel anders!

Waarom Israël?

Waarom is Israël zo belangrijk om daar aandacht aan te wijden, waarom niet aan een ander volk? De reden daarvoor is dat Israël een bijzondere plaats in het handelen van God in deze wereld inneemt. Daarvoor moeten we even terug in de tijd, namelijk na de zondvloed want toen heeft God alle volken op hun eigen wegen laten (Hand.14:16) en uit al die volken Abraham genomen, waaruit het volk Israël is voortgekomen. ‘De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden’ (Gen.12:1-3). In de boeken van Mozes kunnen we het verslag lezen hoe het volk Israël is ontstaan en de bevestiging van de uitverkiezing door God van dat volk. ‘Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is; u heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat de Here u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had’ (Deut.7:8; Jes.41:8v.).

Belofte aan David

In het bestek van dit artikel kunnen we niet ingaan op de vroege gebeurtenissen van het volk Israël, dan alleen dat het is overgegaan van een Godsregering door middel van een priesterschap, naar een volk onder leiding van door God gegeven koningen. De bekendste daarvan is David aan wie de volgende belofte is gedaan: ‘Opdat de Here het woord gestand moge doen, dat Hij aangaande mij gesproken heeft: Indien uw zonen op hun weg acht geven en in trouw, met hun gehele hart en met hun gehele ziel, voor mijn aangezicht wandelen, dan zal het u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël’ (1Kon.2:4). Gaan we nog verder dan zien we dat aan de periode van de koningen ook een eind is gekomen. Het volk is tenslotte verdeeld in twee en tien stammen, van een eenheid was geen sprake meer. Uiteindelijk moest God ingrijpen en de waarschuwingen, gedaan in Deuteronomium 28 werden helaas werkelijkheid.

Terzijdestelling

Het boek 2 Kronieken eindigt dan ook met de vermelding van Gods oordeel over het volk Israël met de volgende woorden: ‘De Here, de God hunner vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want Hij ontfermde Zich over zijn volk en zijn woning, Maar zij bespotten de boden Gods, verachtten zijn woorden en hoonden zijn profeten, totdat de gramschap des Heren zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. Hij deed de koning der Chaldeeën tegen hen optrekken, deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom, en hij spaarde jongeling noch maagd, oude noch grijsaard; alles gaf Hij in zijn macht’ (2Kron.36:15vv.). Het volk vertrok voor zeventig jaar in ballingschap naar Babel.

Het volk Israël was niet meer het volk waardoor God handelde in deze wereld, het werd terzijde gesteld. Zo zegt de profeet Hosea: ‘Toen zeide Hij: Noem hem Lo-ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn. Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God’ (Hos.1:9). De tijden van de volkeren deden hun intrede. Die volkeren waren respectievelijk de Babyloniërs, Meden en Perzen, Griekenland en tenslotte het Romeinse rijk. Het boek Daniël licht ons daarover uitvoerig in; lees daarvoor de hoofdstukken 2 en 7.

Terugkeer onder Ezra en Nehemia

Na die zeventig jaar ballingschap greep God in, en onder Kores in het jaar 445 v.Chr. keerde een gedeelte – een overblijfsel - van het volk terug naar Jeruzalem en herstelde de poorten en de tempel. Dit gebeurde onder Ezra en Nehemia. De nakomelingen dit overblijfsel waren aanwezig toen de Messias, de Heer Jezus in Bethlehem geboren werd, om Hem te verwelkomen. Maar we kennen het verloop van de gebeurtenissen en hoe het volk, onder aanvoering van de geestelijkheid, hun Messias verworpen hebben. ‘Wij willen niet dat deze koning over ons wordt!’ En zo gebeurde het dat in het jaar 70 n.Chr., onder legeraanvoerder Titus, Jeruzalem is ingenomen en verwoest, waarna het volk nogmaals in ballingschap is gegaan, maar nu voor veel langere tijd. De woorden van de Heer Jezus in het evangelie naar Lukas daarover waren in vervulling gegaan, maar het was niet het einde van het volk Israël, er was een ‘totdat’! ‘En zij zullen vallen door het scherp van het zwaard en als gevangenen worden weggevoerd onder alle volken; en Jeruzalem zal door de volken worden vertrapt, totdat de tijden van de volken zijn vervuld (Luk.21:24). Sedert 1967 is, volgens sommige bijbeluitleggers, het laatste gedeelte van deze profetie in vervulling gegaan, omdat toen ook Oost-Jeruzalem onder Israëli’s gezag is gekomen. Anderen zien die profetie in vervulling wanneer de Heer Jezus zal weerkomen op de wolken, om daarna het Vrederijk op te richten.

Belofte aan de discipelen

De vraag die de discipelen de Heer Jezus stelden vlak voor zijn hemelvaart is dan in dit opzicht ook belangrijk, deze luidt: ‘Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft’ (Hand.1:6-7). Geen afstel maar uitstel, dat is de conclusie op het antwoord van de Heer Jezus. Verder onderwijs van de Schrift, speciaal de hoofdstukken 9-11 van de brief aan de Romeinen, bevestigen die gedachten van een toekomstig Israël en een Messiaans koninkrijk.

Het dorre doodsbeenderen dal – Ezechiël 37

‘De hand des Heren kwam op mij, en de Here voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen. En Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide: Here Here, Gij weet het. Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Here Here tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden; Ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voorts zeide Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren’ (Ez.37:1-14).

Dit gedeelte uit het boek Ezechiël spreekt min of meer voor zichzelf. Het gaat over het huis Israël (vs.11) en de toekomstige hereniging van de twee en de tien stammen (vs.22). De eerste vervulling is het nationaal ontstaan van het volk Israël in 1948. Een eerste of voorvervulling want ‘geest was er nog niet in hen’ (vs.8). De volledige vervulling zal zijn wanneer hun Messias zal komen aan het einde van de zogenaamde Grote Verdrukking, beter gezegd de 70e. jaarweek, genoemd naar Daniël 9:27. Dan zal het volk hun Messias zien wanneer zijn voeten zullen staan op de Olijfberg (Zach.14:1-7; Mat.24:29-35).

Betekenis voor ons

Om terug te keren naar de vraag waarom het vijfenzeventigjarig bestaan voor Israël ook voor ons belangrijk is, is hiermee eigenlijk al gegeven. De stichting van de staat Israël in 1948 mag één van de tekenen van de tijden zijn, die ons zeggen dat Jezus’ komst nabij is voor het volk Israël. Andere tekenen zijn het fenomeen van de Messias-belijdende Joden en de inname van Oost-Jeruzalem in 1967. Verder mogen we in de huidige Europese Unie een heropleving waarnemen van het vroegere Romeins rijk. Ook het verval van het christelijk geloof, en dat vooral in dat ‘Romeins rijk’ zijn signalen van de eindtijd. Dit gezegd zijnde maakt duidelijk waarom christenen met grote aandacht de verdere ontwikkeling van de staat Israël moeten volgen, want aan de komst van de Messias voor Israël en de volken, gaat immers de Opname van de Gemeente vooraf!

___________________________________________________________________________