Gene Edwards - Gekruisigd door christenen

Wat zegt de Bijbel?

Voorwoord

Beste bezoekers,

Het ligt in mijn bedoeling om een recensie te schrijven over het boek van Gene Edwards getiteld: Gekruisigd door christenen’. De reden is dat ik ernstige twijfel heb omtrent het waarheidsgehalte van de inhoud van dit boek en andere boeken van voornoemde auteur.

Vooruitlopend daarop plaats ik nu al een verslag van een interview tussen Gene Edwards en Benny Hinn, trouwens ook geen onbesproken persoon. Het is uit het Engels vertaald naar het Nederlands en het kan zijn dat de vertaling hier en daar gebrekkig is. Om die reden vermeld ik de ‘links’ zodat u de Engelse versie zelf kunt raadplegen. Ok kunt u nu al kennisnemen van twee reviews.

Ik hoop binnenkort mijn bevindingen op de website te plaatsen, maar u moet dus nog even geduld hebben.

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Gekruisigd door christenen

Gene Edwards

Inleiding

Voor de één een valse profeet, voor de ander een hooggeprezen auteur, de meningen zijn nogal verdeeld. In het Nederlands taalgebied is Edwards bekend geworden door twee boeken van zijn hand: (1) Leider naar Gods hart’ (Tale of three Kings’) en (2) ‘Gekruisigd door christenen’. Wie schuilt achter deze auteur van ongeveer vijftig boeken? Wie is hij, wat leert en gelooft hij? Veel wordt duidelijk uit het interview dat hij heeft gevoerd met Benny Hinn. Het verslag van dat interview kunt u vinden in deze rubriek. Maar zijn geloofsgoed wordt ook teruggevonden in het boek ‘Gekruisigd door christenen’, waarop ik nader zal ingaan. Verschenen in 1994 in de VS en in 1999 op de Nederlandse markt uitgekomen heeft het veel christenen aangesproken, niet in het minst van beschadigde gelovigen. In Edwards visie, die tot herstel van beschadigde emoties zou moeten leiden, kun je terecht grote vraagtekens stellen. Vooruitlopend op mijn kritiek, kan ik nu al zeggen dat een Bijbels fundament voor zijn onderwijs geheel ontbreekt, erger nog: totaal in strijd met de Bijbel! Het verbaast mij dan ook dat dit boek nog steeds wordt verkocht en aangeprezen; mogelijk uit economisch belang? Je hoeft geen theologische opleiding hebben gehad om in te zien dat wat Edwards verkondigd complete onzin is. Zo, ik hoop dat ik u geprikkeld heb en hoop dat u geholpen bent door deze kritiek op het boek ‘Gekruisigd door christenen’.

Gene Edwards

Earl Eugene "Gene" Edwards (geboren 18 juli 1932) is een Amerikaanse huiskerkstichter, een christelijke auteur en een voormalig Southern Baptist-predikant en evangelist. Hij is afgestudeerd aan het Southwestern Baptist Theological Seminary en is een uitgesproken voorstander van het huiskerkconcept in de Verenigde Staten.

Gekruisigd door christenen - Inleiding

Waar moet ik beginnen, want voor zover ik heb kunnen nagaan schrijft Edwards zijn betoog in ‘Gekruisigd door christenen’ door slechts éénmaal een Bijbeltekst te vermelden, en die ene keer dat hij dat doet verbindt hij daar ook nog verkeerde conclusies aan. Ik bedoel de tekst uit de brief aan de Hebreeën 4:8 die Edwards citeert in hoofdstuk 20: ‘En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden’. (Daarover later meer).

Dat gezegd zijnde, moet ik concluderen dat Edwards’ betoog op niets anders gebaseerd is dan op zijn eigen fantasie en het onderwerp vanuit Bijbels oogpunt gezien, kant nog wal raakt! Edwards voegt toe aan de Schrift en vergeestelijkt wat er niet is. Hij is misschien een diepere denker dan de meesten, maar hij gebruikt zijn verbeeldingskracht om tot zijn eigen conclusies te komen. Edwards heeft zijn eigen privé-interpretaties uitgeoefend en zichzelf toestemming gegeven om het evangelie van het Nieuwe Testament te vertellen met zijn eigen verbeelding als vertolker. En zijn denken en fantasie is niet onderworpen aan de Schrift, die de Waarheid is en ons in alle Waarheid leidt (Joh.16:13; 17:17).

Edwards’ Christologie

Met grote tegenzin heb ik gelezen wat Edwards te zeggen heeft over de Persoon van de Heer Jezus. Het is zo ver van de Schrift verwijderd als het oosten van het westen! Enkele citaten kunnen dat zeker verduidelijken en je hoeft daarvoor geen theologische studies gevolgd te hebben om in te zien dat het Godslasterlijke conclusies zijn die Edwards verkondigd!

Hoofdstuk 18 - Ik citeer: ‘Jezus Christus en zijn Vader hadden een diepgaand meningsverschil. Jou Heer had een totaal andere mening dan zijn Vader over de vraag of Hij wel of niet aan het kruis moest gaan. Is het ooit bij je opgekomen dat Jezus het niet eens was met zijn Vader, ja zelfs in tegenspraak met Hem verkeerde?’

Hoofdstuk 19 – ‘Jezus Christus was erop tegen om gekruisigd te worden’.

Hoofdstuk 20 de volgende citaten: ‘Jezus Christus werd gekruisigd, omdat het Hem aan iets ontbrak. Er was iets wat Jezus Christus niet wist, iets wat Hij moest leren. Er ontbrak iets in het leven van Jezus Christus’.

En verder: ‘De Zoon heeft geleerd zijn Vader te gehoorzamen. Hij leerde een gehoorzaamheid die Hij voor die tijd niet had gekend’. Hier wordt de tekst uit Hebreeën 4:8 als ondersteuning voor zijn visie gebruikt; of moet ik zeggen misbruikt? Het woordje ‘leren’ in Hebreeën 4 bedoeld te zeggen ‘hij heeft ondervonden’ wat het wil zeggen als Mens te gehoorzamen. Zoals Paulus in de brief aan de Filippenzen zegt: ‘Ik heb geleerd tevreden te zijn met de omstandigheden waarin ik ben’ (4:11).

Gekruisigd door christenen

Door zijn insinuerende manier van schrijven en door de vele retorische vragen ben je al gauw geneigd Edwards te volgen in zijn woordkeuze, je wordt als het ware meegesleept in zijn retoriek. Dat gaat zeker op voor het valse gebruik van het woordje kruisigen en/of gekruisigd worden. Nergens vinden we dat in de Bijbel op deze manier toegepast worden. De Bijbel spreekt van beproevingen, verzoekingen en tuchtiging maar nergens over kruisigen van gelovigen.

God de veroorzaker, God de schuldige, God vergeven enz.

‘Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word door God verzocht. Want God kan niet door het kwade verzocht worden en Hijzelf verzoekt niemand’ (Jak.1:13).

Wanneer ik Edwards goed begrijp is het God die mijn medebroeder of zuster tegen mij opstookt met het doel mij te ‘kruisigen’, wat je daar ook onder mag verstaan! Edwards durft nogal iets te beweren! Ik geloof eerder dat God gedachten van vrede over ons heeft!

Enkele citaten die voor zichzelf spreken

In hoofdstuk 5 - ‘Hij (God) heeft bepaald wie valse verklaringen tegen jou zouden afleggen; degenen die roddels zouden verspreiden, die achter je rug om zouden fluisteren. Hij heeft de mensen (christenen) uitgekozen die jou uiteindelijke naar voren zouden roepen voor verhoor. Hij heeft de grove woorden geschreven die naar je hoofd werden geslingerd. Hij heeft degene geselecteerd die deze woorden uitspuugde’.

In hoofdstuk 9 – ‘Jij… werd … gekruisigd volgens plan, met toestemming en bij voorkeur. Je werd gekruisigd naar de wil van God. Alleen met Hém moet je vrede sluiten. Het is gemakkelijk God te vergeven…’.

Ik ken een aantal teksten wat ‘de wil van God’ is, maar ‘gekruisigd’ worden naar de wil van God staat nergens.

Hoofdstuk 11 – ‘Bij ons in Amerika waren er diaken die hun predikant zo haatten dat zij hem, toen zij hem ontsloegen, niet eens zijn laatste weeksalaris wilden uitbetalen. Toen hun gevraagd werd waarom zij dat weigerden, antwoordden ze: ‘We willen hem zien lijden.’ Dat is onrechtvaardig! Maar het gebeurt – en het komt van God!!’

En zo gaat het maar door; een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, toch?

De grote afwezige!

Geen spoor van de duivel in het betoog van Edwards, zijn aanwezigheid wordt in ‘Gekruisigd door christenen’ niet één keer vermeld! Nee, in plaats van de duivel krijgt God de schuld, van de initiator te zijn van het opzetten van gelovigen tegen elkaar! Maar ligt in het ontbreken van de duivel in Edwards betoog niet zijn grote dwaling? Je mag toch verwachten van iemand die beweert predikant en evangelist te zijn en afgestudeerd aan het Southwestern Baptist Theological Seminary, dat hij de duivel niet ‘vergeet’ in zijn dialoog. Want is de duivel, de satan niet de ‘aanklager van de broeders’ (Op.12:10), de grote tegenstander van God? Is de duivel niet degene die ons probeert te verleiden tot het verkeerde? Komt niet ‘elke goede gave en elk volmaakt geschenk van boven neer, van de Vader der lichten’? (Jak.1:17; Mat.7:11). Ja, de ‘engel van het licht’ is in dit geschrift van Edwards op een volmaakte wijze afwezig! Als de duivel afwezig is dat moet God de schuld wel krijgen…!

Schuld belijden en Gemeentetucht

Is het waar dat alles wat over je heen wordt uitgestort door medechristenen, maar over je heen moeten laten gaan, of is er een andere, Bijbelse weg? Wat zegt de Schrift: Als nu uw broeder tegen u zondigt, ga heen, overtuig hem tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Als hij echter niet luistert, neem nog één of twee met u mee, opdat door de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij echter hun geen gehoor geeft, zeg het aan de gemeente; als hij echter ook de gemeente geen gehoor geeft, laat hij voor u zijn als de heiden en de tollenaar’ (Mat.18:15-17). Dat is de weg voor gelovigen om de zaken op te lossen en niet alles maar stilzwijgend over je heen te laten gaan en de tegenpartij maar ongemoeid laten…! Nee, de Bijbelse weg is: ‘…elkaar verdragend en elkaar vergevend, als de één tegen de ander een verwijt heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u’ (Kol.3:13; Ef.4:32).

Een gelijkenis

Een gelijkenis: Een vader had twee zonen en tegen de ene zoon zei hij: Luister, ik wil je broer een lesje leren in nederigheid en om dat te bereiken moet jij hem pesten, vernederen, aanklagen, om kort te gaan je doet maar wat je wilt, ik sta achter je. En zo gebeurt het. De andere zoon krijgt de hele vuile boel over zich heen en stort geestelijk in. Natuurlijk wil hij zijn broer de schuld geven van het kwaad dat hem is overkomen, maar dat is niet de hele waarheid! Hij moet tot de ontdekking komen dat zijn broer dat heeft gedaan op initiatief van zijn vader en dat hij die om vergeving moet vragen. Maar waarom moet hij vergeving vragen, op het kwaad hem aangedaan? Was er geen andere manier om een les in nederigheid te krijgen? Wat is dat voor een vader die zo met zijn kinderen omgaat, wat een achterbaks figuur om zijn idee hoe die ene broer in zijn ogen zou moeten zijn, en zijn andere zoon te misbruiken en hen zo tegen elkaar op te zetten? Wie wil zo’n vader hebben, wat een gemenerik!?

Het doel van Jezus’ komen in de wereld

Nergens in het boekje wordt de eigenlijke reden van Jezus’ komen in de wereld vermeld. Edwards komt niet verder dan dat hij zegt dat de Heer Jezus een voorbeeld heeft nagelaten: de verheven kunst van het gekruisigd worden (Hoofdstuk 13). Maar daarvoor is de Heer Jezus niet gekruisigd! Hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt (Joh.1:29). ‘Christus is in de wereld gekomen om zondaars te behouden’ (1Tim.1:15).

Conclusie

Ik stop er maar mee, ik word ongemakkelijk van zoveel valse leer! De enige plaats waar dit geschrift bij mij een plaats krijgt is niet de boekenkast, maar de prullenbak. Nee, ik veroordeel de persoon van Edwards niet voor wat zijn eeuwige bestemming betreft, maar wanneer ik hem mag beoordelen op zijn merites, in dit geval op wat hij schrijft in dit boekje, kan ik niet anders dat te zeggen dat hij een valse profeet is. Hard zegt u, ja hard, maar tegen het verkondigen van valse leer kun je en mag je nooit te zwak optreden. Voor zulke mensen worden we door Paulus in de Schrift gewaarschuwd (Hand.20:30) en hij vergelijkt zulke mensen met dienaars die zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid; hun einde zal zijn naar hun werken. (2Kor.11:15).

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Review 1

‘Gekruisigd door christenen’

 

Het thema van dit boek is op zich behoorlijk gebrekkig en schadelijk. In wezen, als je lijdt door toedoen van een andere christen, hoe slecht of verschrikkelijk ook, god wilde dat het gebeurde en veroorzaakte het om te gebeuren, en het is voor jouw bestwil. Hoewel God toestaat dat er slechte dingen gebeuren, is het ronduit onbijbels om te zeggen dat Hij erachter staat. Slechte dingen gebeuren omdat we in een corrupte en gevallen wereld leven, en God ervan beschuldigen dat hij die corruptie heeft veroorzaakt, is op zijn zachtst gezegd misplaatst. Dus als ik als kind verkracht werd door een christelijke raadgever in een kamp, wilde God dat en veroorzaakte het? Sorry, dat is ronduit slechte theologie.

Iemand die pijn heeft nemen en zeggen dat God zijn pijn heeft georkestreerd, is verkeerd. Laat hij moeilijke dingen toe in ons leven? Ja. Veroorzaakt hij alle slechte dingen? Nee. Gebruikt hij de moeilijke dingen in ons leven die het gevolg zijn van het leven in een gevallen wereld? Absoluut. Maar hij is de auteur van leven, vrede, genezing en al het goede. Dit boek leert dat Hij slechte dingen schrijft. Er staat eigenlijk dat Hij de mensen die hij je wilde kwetsen met de hand heeft uitgekozen. Dat zou impliceren dat Hij ervoor zorgde dat ze tegen je zondigden, aangezien dit boek alleen over gelovigen gaat. Het is tegen Zijn karakter om iemand te laten zondigen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik laat het hierbij.... De God van de Bijbel kan onmogelijk degene zijn die in dit boek wordt afgebeeld.

Gene Edwards' beschrijving van God is zeer verontrustend. God is niet de veroorzaker van het kwaad. Jezus' doel voor zijn kruisiging is niet gelijk aan het "doel" van onze beproevingen. Edwards gaat nooit in op de kwestie van de omgang met de christen die een ander onrecht heeft aangedaan. Blijkbaar worden ze niet verantwoordelijk gehouden en zijn er ook geen gevolgen voor hun acties. Edwards' theorie is zwak en is gebaseerd op zijn eigen meningen en niet op degelijke Bijbelse principes. Dit boek zal meer kwaad dan goed doen voor degenen die antwoorden zoeken voor de pijn die ze hebben ervaren.

_____________________________________________________________

Wat zegt de Bijbel?

Review 2

Gekruisigd door christenen

 

Wat een fatalistisch boek, het boek ‘Gekruisigd door christenen’. Een boek met een aantal waardevolle zaken om over na te denken, maar tegelijk rammelt het boek m.i. aan vele kanten.

De auteur Gene Edwards verdedigt de stelling dat al het kwade dat de ene christen de ander aandoet in wezen Gods manier is om ons iets te leren. Als je datgene wat je wordt aangedaan aanvaard als uit de hand van God, dan heet het een kruisiging, waardoor je geestelijk kunt groeien. Als je het niet aanvaard uit de hand van God, maar het louter ziet als iets wat je door mensen wordt aangedaan, dan is het geen kruisiging, dan ‘verspil’ je zogezegd je kruisiging en mis je Gods doel.

Hoe Jezus met Zijn kruisiging is omgegaan wordt als een voorbeeld gesteld voor de wijze waarop wij moeten handelen als wij (zogezegd) gekruisigd worden. Maar … mag je Jezus’ eenmalige en onherhaalbare en unieke kruisiging voor de zonde van de wereld zomaar als voorbeeld nemen voor de manier waarop wij moeten omgaan met lijden die de ene zgn. christen over de andere brengt? Is dat de manier waarop een gemeente moet functioneren?

Het boek is m.i. bijzonder eenzijdig en ziet God als de auteur van al het kwaad dat je overkomt (hd.4-5). Het is dan ook alleen met God ‘dat je vrede moet sluiten’ en ‘het is niet gemakkelijk om God te vergeven’ (hd.9). Het is m.i. volkomen on-Bijbels om God als de ‘producent’ (hd.5) te zien van de lasterlijke taal die de een naar het hoofd van de ander slingert, ja zelfs Godslasterlijk. De Bijbel legt de verantwoordelijkheid volledig bij de mens en niet bij God. Dit blijkt ook uit teksten als 1Kor.5:11-13 waar Paulus de gemeente oproept om kwaaddoeners uit hun midden weg te doen. Als deze kwaaddoeners écht Gods instrumenten zijn om geestelijk te groeien, dan moeten we daar toch dankbaar voor zijn? Toch vraagt Paulus om dezen uit de gemeente weg te doen. Hetzelfde vinden we in Mt.18:15-19 en diverse andere teksten.

In hoofdstuk12 van het boek wordt geschreven dat je nooit iemand anders de schuld mag geven of jezelf als slachtoffer mag zien. Want als je dat doet dan beschuldig je zogezegd de Heer. In deze visie is het onmogelijk om ooit een kwaaddoener uit het midden weg te doen zoals Paulus nochtans geschreven heeft; want dan doe je zogezegd de Heere zelf uit het midden weg … wat een kromme redenering!

Het boek geeft m.i. elke boosdoener een vrijbrief om vooral door te gaan met anderen te beschadigen en te kruisigen. Nooit wordt in dit boek de boosdoener met de vinger gewezen, maar de boosdoener blijkt diegene te zijn die zijn kruisiging niet aanvaard als door God gegeven. Dit boek sluit hiermee elke vorm van kerkelijke tucht uit!

En wat met de uiterst bedenkelijke uitspraken op pg.7, 8, 15, 18, 43, 47, 48 …?

_____________________________________________________________Review 3


Gekruisigd door

Christenen

                                                   Wat zegt de BIjbel?


Ik heb het boekje van Gene Edwards gelezen.

 

Laat ik beginnen met iets positief: ik kan mij voorstellen dat gekwetste christenen hierdoor kunnen bemoedigd worden. Maar dan zou ik mij veeleer baseren op een bijbels principe zoals Rom. 8:28.

 

In het boek vind ik echter weinig of geen bijbelse principes, wel integendeel. De relatie tussen Christus en zijn Vader, zoals de auteur die beschrijft, vind ik heel problematisch. Zo ook zijn bewering dat een ‘kruisiging’ door een andere christen helemaal volgens Gods plan zou verlopen …

 

Trouwens in het boekje heb ik maar één verwijzing naar een bijbeltekst gevonden (Hebr. 5:8) met een naar mijn mening op zijn minst dubieuze uitleg van de auteur.

 

Ik zou dan ook dit boekje aan niemand aanraden.

            ______________________________________________‘Gekruisigd door christenen’

Valse of verkeerde leer?

 


Inleiding

Valse of verkeerde leer, wat is het verschil? Wanneer kan je van valse leer spreken? Dat er verschil van mening bestaat over veel onderwerpen in de Bijbel is geweten en daar zullen we mee moeten leren leven. Aan dat verschil van mening kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen, bv. of je geestelijk of niet geestelijk bent (1Kor.2:13-16), of je een kind of volwassene in het geloof bent (1Kor.3:1). Of je zwak of sterk in het geloof staat (Rom.14:1) en of je verdraagzaam bent of niet, om er maar enkele te noemen. Verder dienen we ons af te vragen wat ik, (wij) als norm voor ons denken en geloven nemen; dat is uiteraard de Bijbel! Maar is verschil van mening dan te classificeren als valse leer? Ik noem maar een heet hangijzer als de hoofdtooi van de vrouw waarover veel discussie rond is, of de positie van de vrouw in de gemeente, en zo zijn er legio voorbeelden te noemen.

De veel geciteerde gezegde, die ik ook als mijn persoonlijk ‘Leitmotiv’ genomen heb, luidt: ‘In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid en in alles de liefde’. Deze gezegde maakt al duidelijk dat er hoofdzaken en bijzaken zijn. De hierboven aangehaalde onderwerpen, zoals hoofdtooi en positie van de vrouw, zijn wat mij betreft ‘bijzaken’, deze tasten de basis van het christelijk geloof niet aan. Hoofdzaken zijn belangrijker en dienen als norm van ons Bijbels geloof, waarover we dienen te waken. Een vroeg voorbeeld daarvan is het concilie van Nicea (325 n.Chr.) dat bijeengeroepen werd vanwege verschil van mening over de persoon Jezus in de drie-eenheid.

Bijbelgedeelten die betrekking hebben op de valse leraren van de laatste dagen.

De periode die wordt geïdentificeerd als 'de laatste dagen' voor de Gemeente, hoewel buitengewoon kort in vergelijking met andere tijdperken en bedelingen, neemt in het Nieuwe Testament een onevenredige plaats in. Die tijd is aan het einde van de christelijke jaartelling, en onmiddellijk voorafgaand aan de opname van de Gemeente van de aarde en de introductie van de Grote verdrukking in de wereld. Deze 'laatste dagen' worden gekenmerkt door valse leraren. Van deze leraren wordt nooit gezegd dat ze behouden zijn, en vanwege het eigenaardige karakter van hun goddeloosheid brengen ze een snel verderf over zichzelf. Ze verschijnen pas in de 'laatste dagen' en maken dus geen deel uit van het hele tijdperk van de Gemeente. De ongekende en enorme verscheidenheid van allerlei denominaties binnen het christendom de laatste honderdvijftig jaar getuigd daarvan. Drie passages dienen daarvoor als bewijs:

1 Timotheüs 4:1-5

‘De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen die in huichelarij leugen spreken en hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid.’

Niet de hele context wordt geciteerd, maar er wordt genoeg gepresenteerd om aan te geven dat door een eigenaardige en ondubbelzinnige inspiratie wordt gezegd dat mannen met gezag in de Gemeente zich in de laatste tijd zullen afkeren van dat systeem van de leer dat 'het geloof' wordt genoemd, en in plaats daarvan leerstellingen van demonen vervangen. Sommigen veronderstellen, zonder rechtvaardiging, dat deze leraren gelovigen zijn die niet wedergeboren afvalligen zijn geworden. De passage beweert, in overeenstemming met de andere geschriften die op dezelfde algemene waarheid betrekking hebben, niet meer dan dat deze belangrijke personen, die enig begrip hadden van 'het geloof' (vgl. Judas 1:3), het weergeven in die mate dat ze zich wenden tot de leer van demonen. Trouwens de idee dat sommigen die eenmaal gered zijn, weer verloren zijn, krijgt geen steun van dit Schriftgedeelte.

2 Petrus 2:1-22

‘Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de Meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken, het oordeel rust niet voor hen van oudsher en hun verderf sluimert niet.’

Deze passage, te uitgebreid om hier volledig vermeld te worden, is grotendeels een identificatie van de leraren van de laatste dagen. Men zegt dat ze ketterijen inbrengen, vroegere goddelijke oordelen verwerpen, engelen en goddelijke regeringen verachten en de rechte weg hebben verlaten. Dezen, die aan de bevlekkingen van de wereld zijn ontvlucht door de kennis van de Heer als Verlosser Jezus Christus - niet door de aanvaarding van Christus als Verlosser, maar omdat ze veel waarheid aan Christus verschuldigd zijn, welke waarheid ze verzaken en verdraaien. In plaats van gezegend en gered te worden door de waarheid, wenden ze zich tot ketterijen. Aan hen was 'de weg van de gerechtigheid' en het 'heilige gebod' toevertrouwd; toch wenden ze zich tot datgene wat hen kenmerkt als valse leraren. Ze worden vergeleken met een hond en met een zeug. In de huidige tijd zou er geen aarzeling moeten zijn om niet wedergeboren geestelijken te herkennen en te ontmaskeren.

Judas vers 3-4

‘Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. Want bepaalde mensen zijn binnengeslopen, die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige Meester en Heer Jezus Christus verloochenen’.

Nogmaals, de betreffende passage overschrijdt de redelijke grenzen van een citaat. Aangezien Judas een tweede getuige is van de waarheid die de apostel Petrus in de bovenstaande passage naar voren brengt, valt er een overeenkomst op te merken. Judas' specifieke identificatie van de valse leraren wordt onthuld in de verzen 16-19, die luiden: ‘Dezen zijn morrenden, klagers over hun lot die naar hun begeerten wandelen, en hun mond spreekt gezwollen taal en zij bewonderen personen ter wille van voordeel. Maar u, geliefden, denkt terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u zeiden dat er in het laatst van de tijd spotters zouden zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Dezen zijn het die zich afscheiden, natuurlijke mensen die de Geest niet hebben.’

De koers die deze valse leraren volgen met betrekking tot de waarheid van God is er een van afval. Het mag duidelijk zijn dat er hier niet gaat om gelovigen die in de laatste dagen leven, en dat er geen verwijzing is naar mensen uit die periode in het algemeen, maar alleen voor de valse leraren zelf.

Hoofdzaken en Bijzaken van het Bijbels geloof

Je kan meerdere onderwerpen, die deel uit maken van het christelijk geloof, classificeren als hoofdzaken. Bijvoorbeeld de drie-eenheid (God als schepper van hemel en aarde, de Heilige Geest en de persoon van Christus), het heil in Christus, de zondigheid van de mens, de verlossing, de verzoening, het Woord van God, de Bijbel en ga zo maar door. Voor al deze onderwerpen geldt, dat wie daarvan afwijkt tot een valse leraar gerekend mag worden, omdat ze de grondslagen van het christelijk, bijbels geloof aantasten. Vooral met de komst van de Verlichting in de achttiende eeuw, waarin het verstand over het geloof is gaan heersen, zijn er talloze namen te noemen die afwijken van de ‘leer van de apostelen’ Maar ook de traditie als beginsel voor het christelijk geloof gerekend door de RK-kerk, wijkt op een groot aantal terreinen af van de canon. In het kader van de bespreking van het boekje ‘Gekruisigd door christenen’ beperk ik mij tot het Bijbels onderwijs betreffende de drie-eenheid in het bijzonder over de persoon van als Vader en de Zoon.

Christus in ‘Gekruisigd door christenen’

In het boekje wordt, op z’n zachts gezegd, nogal een vertekend beeld van de persoon van de Heer Jezus gegeven. Maar dat niet alleen, ook de relatie tussen Vader en Zoon is verre van Bijbels te noemen. Ik neem maar een voorbeeld uit hoofdstuk 4 en citeer het volgende: ‘Wie heeft zijn kruis, zijn kruisiging veroorzaakt? Wie was het die zijn Golgotha beraamd heeft?’. Het antwoord dat gegeven wordt? Het was mijn Vader! Was het God die Jezus kruisiging veroorzaakt heeft, waren het niet veel meer onze zonden? Zo zegt Jesaja: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’ (Jes.53:5). Maar in het boekje wordt over zonde en zonden met geen woord gerept!

En wat te denken van het volgende citaat uit hoofdstuk 18: ‘Jezus en zijn Vader hadden een diepgaand meningsverschil. Jouw Heer had een totaal andere mening dan zijn Vader over de vraag of Hij wel of niet aan het kruis moest gaan’ De fantasie van de auteur slaat op hol, waar haalt hij dat vandaan? De Goddelijkheid van de Heer Jezus wordt hier totaal onderuit gehaald. Ik citeer nog maar eens: ‘Het kruis is een idee van de Vader. Is het niet ongelooflijk dat de Vader van jouw Heer wilde dat Jezus gekruisigd werd?’

In hoofdstuk 20 lezen we: ‘Jezus Christus werd gekruisigd, omdat het Hem aan iets ontbrak. Er was iets wat Jezus Christus niet wist, iets wat hij moest leren. Er ontbrak iets in het leven van Jezus Christus. De Zoon heeft geleerd dat alleen een kruisiging Hem kon leren.’ Tot zover enkele citaten uit dit hoofdstuk. In de Bijbelstekst Hebreeën 5:8 (trouwens de enige tekst die in dit boekje vermeld is!) wordt het woordje ‘geleerd’ uitgelegd als iets wat iemand nog niet weet, terwijl het de bedoeling is het woordje te lezen als ‘ervaren’. Dus: ‘gehoorzaamheid ervaren uit hetgeen Hij heeft geleden.’ Ook hier wordt de Goddelijkheid en de Volmaaktheid van de Heer Jezus ontkent. ‘Johannes 18:4 Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u?’ (Joh.18:4). Maar ook de volgende teksten laten ons zien dat de Heer Jezus alles wist en op de hoogte was alle dingen: bijvoorbeeld Joh.6:6, 15, 61; 13:1, 3, 11; 16:19; 18:4).

God in ‘Gekruisigd door christenen’

En wat dacht u van het volgende citaat uit hoofdstuk 9? Jij… werd… gekruisigd volgens plan, met toestemming en bij voorkeur. Je werd gekruisigd naar de wil van God. Alleen met Hem moet je vrede sluiten. Het is niet gemakkelijk God te vergeven… maar het is wel noodzakelijk.’ Moeten wij God vergeven, moeten wij vrede sluiten met God? Zo ja, wat heeft God dan gedaan dat we Hem moeten vergeven en vrede moeten sluiten? Wel dat leert ons hoofdstuk 5, en wat lezen we daar, ik citeer: ‘Hij (God) heeft bepaald wie valse verklaringen tegen jou zouden afleggen; degenen die de roddels zouden verspreiden, die achter je rug om zouden fluisteren. Hij (God) heeft de mensen uitgekozen die jou uiteindelijk naar voren zouden roepen voor verhoor. Hij (God) heeft grove woorden geschreven die naar je hoofd werden geslingerd; Hij (God) heeft degene geselecteerd die deze woorden uitspuugde.’ Dus God stookt de ene christen tegen de ander op en geeft die persoon ook nog allerlei vuile dingen in zijn hart om die te uiten tegen een medechristen. Ongelofelijk, verschrikkelijk om zoiets te durven insinueren! Dit is je reine Godslastering! Ik meen te weten dat God niemand verzoekt (Jak.1:13). God wordt in dit boekje afgeschilderd als de grote boeman, als degene die jou, via anderen (die vrijuit gaan, want het verkeerde wat zij ten opzichte van jou hebben gedaan, is toch door God bewerkt?) heeft gekruisigd, wat dat ook mag betekenen…

En wat moet je verder met het volgende cryptisch citaat uit hoofdstuk 24: ‘Niets kan Jezus Christus nog tegenhouden, want Hij is boven de dood uitgestegen. Alle andere vijanden kunnen Hem minder aandoen dan de Dood. Er is geen vijand zo groot als de Dood. Jezus Christus werd door de Dood gedood, daarna versloeg Hij de dood en verrees. De dood zal Hem nooit meer kunnen raken. De Dood is minder dan wat Christus is. Ook de kruisiging is minder dan wat Christus is.’ Nee, de Schrift leert: Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven afleg, opdat Ik het weer neem. Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen.’ (Joh.10:17-18).

Resterende opmerkingen

De duivel, de vader van de leugen, wordt in dit geschrift niet eens vermeld. God krijgt de schuld van alles! Het vermelden van de zonde als macht die in de mens woont en hem tot zondigen aanzet wordt niet vermeld. Aan allerlei begrippen zoals ‘kruisigen’ en ‘vernietigen’ worden volkomen onjuist toegepast en vinden absoluut geen steun in de Bijbel. Nergens is te lezen dat de heer Jezus, het Lam van God was die de zonde van de wereld zou wegnemen (Joh.1:29).

Ik laat het hierbij, en ga voorbij aan het vreemde verhaal in de hoofdstukken 12-14, en naar hetgeen ik in dit boekje heb ontdek, classificeer ik het als vals leer omdat er afgeweken wordt van een aantal hoofdwaarheden van het Bijbels christelijk geloof. Het beeld wat hier van God en de Heer Jezus geschetst wordt staat ver af en is niet overeenstemming met wat wij daarover in Gods Woord mogen ontdekken. Christenen, met een grote behoefte aan zelfmedelijden, of christenen die niet de moed hebben om onrechtvaardige handelingen gedaan door andere christen uit te spreken kunnen hun klachten dan tot God richten, die dat volgens hen op zijn geweten heeft!!

_________________________________________________________________De weg van een mysticus

 

Onderstaand artikel is overgenomen van Let Us Reason Ministries http://letusreason.org/b.hinn14.htm

Voor meer info zie ook: The Berean Inquirer

https://www.angelfire.com/ia/BereanInquirer/GeneEdwardsIntro.html

 

Gene Edwards staat bekend om een aantal nuttige boeken in het verleden. In feite worden een aantal van zijn boeken in bepaalde kringen als klassiekers beschouwd. Hij schreef over het misbruik van autoriteit dat plaatsvond in de "Herdersbeweging" die populair was in de jaren 70 en 80, Tale of Three Kings en ook Brieven aan een verwoeste christen.

 

Maar dat was toen en dit is nu.

 

Benny Hinn's interview met Gene Edwards over "This Is Your Day-programma (27-4-04), bewijst dat het niet uitmaakt of iemand dichtbij of ver weg is in hun Bijbelse leer, zolang het maar de oren van de luisteraars kietelt. Het is niet de eerste keer dat Gene Edwards op Hinns programma staat. Maar na het horen van wat hij zei, werden ik en anderen erg bezorgd over de inhoud en wat hij onderwijst.

Mystiek is een onmiddellijke, directe, intuïtieve kennis van God of van de ultieme werkelijkheid, verkregen door persoonlijke religieuze ervaring (Encarta Encyclopedia). Zo probeert een mysticus diepere betekenissen uit de Schrift te vinden die onduidelijk zijn of er niet zijn.

Een geloof in het bestaan van werkelijkheden voorbij perceptuele of intellectuele angst die centraal staan in het zijn en direct toegankelijk zijn door subjectieve ervaring (uittreksel uit American Heritage Dictionary.) Er zijn talloze manieren om mystiek te zijn

Ik begon wat onderzoek te doen naar Edwards en vond niet zo'n gunstige commentaren op zijn geschriften als hij ooit jaren geleden had. In een reactie op een tape van Edwards stelt The Berean Call 11/96: "Edwards is duidelijk een mysticus die zijn eigen esoterische betekenis op woorden toepast."

Na het horen van wat hij zei in Hinns programma en het te hebben gecontroleerd aan de hand van de Schrift, kan ik alleen maar tot dezelfde conclusie komen. Laten we eens kijken naar de uitspraken die hij deed in Hinns programma, in gedeelten, om te ontcijferen wat hij zei en te zien of hij een Bijbelse interpretatie gebruikt of een Bijbelse positie heeft. Je zult geduld nodig hebben om dit artikel te lezen terwijl we de mystieke opvattingen van Edwards ontrafelen.

Benny Hinn introduceert Gene Edwards en begint met te zeggen dat Suzanne met me heeft gesproken over het lezen van Edwards' ongelooflijke boek, dat zeker haar leven heeft geraakt. Het is getiteld De dag dat ik werd gekruisigd zoals verteld door Jezus de Christus.

Benny Hinn vraagt dan: "Waarom heb je dit boek geschreven?"

Gene Edwards: "Omdat bijna niemand de rest van het verhaal kent. Er is zoveel over wat er aan het kruis gebeurde dat niet in de evangeliën wordt behandeld, de brieven staan vol met uitspraken over wat er aan het kruis is gebeurd. Dus besloot ik er niet alleen over te vertellen, maar deze prachtige dingen, meestal gesproken door Paulus, te nemen en ze te verweven in het verhaal dat we allemaal zo kennen, Matteüs, Lucas en Johannes het verhaal van de kruisiging. En maak die ongelooflijke uitspraken, die ongelooflijke uitspraken, onbegrijpelijke uitspraken en weef ze in alsof ze deel uitmaken van het verhaal."

*Hoe kunnen we de rest van het verhaal niet kennen? Het staat al bijna 2000 jaar in de Bijbel. Iedereen kan de evangeliën en de brieven lezen om de rest van het verhaal te kennen. Edwards suggereert dat slechts een handjevol mensen het volledige verhaal van het kruis kent. De eerste aanwijzing van een fout komt uit het begin van dit interview. Edwards impliceert dat de meesten een ontoereikende Bijbelkennis hebben over wat er aan het kruis gebeurde. Blijkbaar beschouwt Edwards zichzelf als een van die kleine handvol mensen die in staat zijn om deze (bekende) feiten te begrijpen, vervolgens een boek te schrijven en het met anderen te delen. Het impliceert zeker exclusiviteit en hoek-op-de-markttheologie.

Over Edwards' positie zouden de meeste gerespecteerde theologen en geleerden in het hele lichaam van Christus het oneens moeten zijn, samen met elke student van het woord over zijn positie.

Wat Paulus schreef is bekend als onderdeel van het verhaal, en Edwards is niet de eerste die ze samenvoegde met de kruisiging. Wel is hij de eerste die tot bepaalde conclusies komt. De brieven staan vol met uitspraken over wat er aan het kruis is gebeurd; alleen niet wat Edwards zegt dat er aan het kruis gebeurde.

Hinn: "Zou je hier iets van willen delen?"

Edwards: "Nou, ik ben die dag gekruisigd en Benny Hinn ook. Dus dat is een deel van het verhaal... uh de wereld werd die dag gekruisigd. De wereld komt dus als onderdeel van het verhaal en wordt daar aan het kruis gekruisigd met de Heere Jezus Christus. De wereld wordt gepersonifieerd als mens, als mens, als gekruisigd met Christus en in Christus.  Zonde komt als persoon en houdt een ongelooflijke toespraak en wordt een deel van Christus, zelfs als hij sterft, en dan komt de dood zelf, en ze hebben een behoorlijke interactie tussen de twee, de heer en de dood, de twee grote vijanden die nooit een nederlaag hebben gekend. En dan wordt de wet uitgenodigd door de heer die geboden is om daarheen te komen en hij maakt deel uit van het verhaal. En de wet is streng en onverbiddelijk, en al deze regels en voorschriften 613 om precies te zijn die in de wet van Mozes staan, en de wet wordt gekruisigd met Jezus Christus, zo is de schepping zelf, zo is Adams ras en net als de Heer... en Benny Hinn ook."

"En net als de Heer stervende is, neemt hij hen in zijn boezem en zij sterven met hem. Als je weet broeder Benny ze zijn echt gestorven die dag, in de ogen van God is de wereld weg.  Jij en ik hebben hier op aarde een probleem omdat we geketend zijn aan tijd en ruimte, maar dat is de Heer niet.  Hij is er al geweest toen het allemaal plaatsvond.  En Hij werkt vanuit het gezichtspunt van de werkelijkheid van al deze dingen die gekruisigd zijn. Je weet dat het om iets meer gaat dan dat. Jij en ik kunnen hier op deze aarde niet begrijpen hoe ongelooflijk vrij hij ons heeft gemaakt, hij heeft deze dingen eigenlijk afgeschaft."

*Mystici laten iets diepzinnig klinken als er geen Bijbelse basis is. Ze wenden zich dan tot degenen die de geldigheid van hun uitspraken betwisten en zeggen dat je niet spiritueel genoeg bent om dit te begrijpen. Ik hoop dat de mensen die de leer van Hinn en Edwards volgen niet dwaas zullen zijn en dit zullen doen.

Wat ongelooflijk is in dit interview is hoe hij, Edwards, duidelijke, letterlijke uitspraken vergeestelijkt die spirituele waarheden hebben om iets aan te duiden wat ze niet doen. Als een mysticus gaat Edwards dieper in op gebeurtenissen dan in de Schrift - het extrapoleren van betekenissen die vreemd zijn aan de tekst. Letterlijke gebeurtenissen nemen en ze vergeestelijken om een andere letterlijke gebeurtenis te betekenen, is een onjuiste interpretatie van de Bijbel. Hoewel er een juiste manier is om een midrasj-interpretatie te gebruiken (wat lijkt te zijn wat hij probeert te bereiken), is er ook een onjuiste manier, zoals we hier zien. Goede leraren gaan de hele tijd in op de Schrift, maar wanneer de betekenis wordt veranderd, is het niet langer goed onderwijs. De Bijbel gebruikt wel voorbeelden van personificatie (Wijsheid wordt gepersonifieerd Spr.8:22-23). Personificatie betekent het geven van menselijke of persoonlijke kwaliteiten aan iets dat niet menselijk is. Waar zorgvuldiger naar moet worden gekeken, is of Edwards de dingen personifieert zoals de Bijbel dat doet. Nogmaals, laten we dit eens bekijken, in porties; om te zien of wat er gezegd wordt in feite is wat de Bijbel bedoelt.

Werd de wereld met Christus gekruisigd? Was de wereld met Hem aan het kruis? Wordt de wereld gepersonifieerd als persoon in de Schrift? Zo ja, waar zegt de Bijbel dit? In sommige opzichten kan dit worden samengevat door poëtische licentie te gebruiken, maar niet wanneer het zo drastisch wordt gewijzigd.

Wanneer de Bijbel zegt dat we met Christus werden gekruisigd, betekent dit dat Christus aan een kruis ter dood werd gebracht en dus letterlijk dood werd. Het betekent niet dat we letterlijk in Christus werden geplaatst en met Hem aan het kruis stierven. Edwards gebruikt deze premisse voor alles in de wereld (dood, zonde schepping etc.) gekruisigd en verenigd met Christus toen hij stierf.

Wat dit betekent is dat het effect van de dood van Christus aan het kruis is om ons dood te maken voor de zonde. Op dezelfde manier als hij stierf, moeten onze levens hierop lijken door ons eigen kruis te dragen. We zijn dood voor de Wet en voor de wereld, en voor de zonde omdat Christus in ons leeft. Galaten 2:20 leert: "Ik ben met Christus gekruisigd; ik ben het niet meer die leeft, maar Christus leeft in mij; en het leven dat ik nu in het vlees leef, leef ik door geloof in de Zoon van God." Dit is wat Paulus bedoelt: we zijn niet langer om te zondigen, zoals zonde niet langer is om over ons leven te heersen. Omdat Paulus zichzelf als dood beschouwde, "Hij leeft echt", moet Jezus de controle hebben en Paulus doet verschillende uitspraken die dit verduidelijken. Galaten 5:24 "En zij die van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en verlangens gekruisigd." Galaten 6:14 het is door het kruis "door wie de wereld aan mij gekruisigd is, en ik aan de wereld." Met andere woorden, we moeten dood zijn voor de verlangens van de zonde in de wereld en voor onze eigen zondige natuur die we nog steeds in dit lichaam dragen, net zoals Jezus dood was aan het kruis.

Waar zegt de Bijbel dat de schepping in Christus stierf? Dat doet het niet. In feite zegt het het tegenovergestelde. Rom.8:21-23 leert dat "omdat de schepping zelf ook verlost zal worden van de slavernij van verdorvenheid in de heerlijke vrijheid van de kinderen van God. Want we weten dat de hele schepping kreunt en werkt met barensweeën samen tot nu toe. Niet alleen dat, maar wij die ook de eerstelingen van de Geest hebben, zelfs wijzelf kreunen in onszelf, reikhalzend uitkijkend naar de aanneming, de verlossing van ons lichaam." We zijn allemaal nog onder de verdorvenheid tot de opstanding de verlossing van ons lichaam. Tenzij iemand de Schrift vergeestelijkt of allegoriseert, is er geen andere manier om deze duidelijke uitspraken van Paulus te interpreteren. De schepping is niet geleverd en verkeert nog steeds in de staat van corruptie.

Volgens Edwards werden de wereld, de zonde, de dood, de wet, de schepping en adamsras een deel van Christus en worden ze met hem gekruisigd. Edwards doet de definitieve uitspraak 'de wereld is weg' en 'weg met deze dingen'.

Zonde

Rom 6:4-7 leert: "Daarom zijn wij met Hem begraven door de doop in de dood, dat net zoals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo moeten ook wij in nieuwheid van leven wandelen. Want als we verenigd zijn in de gelijkenis van Zijn dood, zullen we zeker ook in de gelijkenis van Zijn opstanding zijn, dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde zou worden afgeschaft, dat we niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is van de zonde bevrijd."

Het is duidelijk dat de Bijbel zegt dat zonde niet langer onze meester is, Christus is dat wel. Het betekent niet dat de zonde volledig uit onze ervaring is verwijderd. We zijn van de duisternis overgebracht naar het koninkrijk van zijn zoon. Dit gebeurt wanneer we door de Geest gedoopt worden in het lichaam van Christus (1Kor2:13).

Paulus vervolgt in v.8-9: "Want wie gestorven is, is van de zonde bevrijd. Als we nu met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, wetende dat Christus, die uit de dood is opgestaan, niet meer sterft. De dood heeft niet langer heerschappij over Hem."

Romeinen 6:14-16: "Want de zonde zal geen heerschappij over u hebben, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Weet u niet dat aan wie u uzelf slaven aanbiedt om te gehoorzamen, u die slaven bent die u gehoorzaamt, of het nu gaat om zonde die tot de dood leidt, of om gehoorzaamheid die tot gerechtigheid leidt?

Paulus denkt niet dat de zonde is verwijderd en hij legt uit hoe we ons moeten gedragen, zodat we meesters over de zonde kunnen zijn en niet dat de zonde ons beheerst.

De Wet

De wet is niet dood (613 geboden) of afgeschaft, ze is alleen inactief voor hen in geloof die gekleed zijn in de gerechtigheid van Christus van de grote ruil aan het kruis. 1Timotheüs 1:9 "dit wetende: dat de wet niet gemaakt is voor een rechtvaardig mens, maar voor de wettelozen en onderdanigen, voor de goddelozen en voor zondaars" (en blijft de uitleg van de wet geven). In feite, wanneer we gehoorzamen en wandelen door de geest en leven door geloof, stellen we de wet vast (Rom.3:30-31).

Daarom is Edwards in zijn premisse verkeerd over wat er precies gebeurde aan het kruis. Op dit moment is het onbekend of Edwards de Schrift gebruikt voor zijn beweringen in zijn boek, maar hij gaf er geen op het programma.  "Zonde komt als persoon en houdt een ongelooflijke toespraak en wordt een deel van Christus, zelfs als hij sterft," zegt Edwards. "De dood zelf en ze hebben nogal wat interactie tussen de twee... de wet wordt door de heere uitgenodigd om daarheen te komen"

Zonde is geen persoon, zonde is een natuur, iets wat we allemaal nog bezitten. De wet is de eis die God gaf om ons hem te laten behagen en ons te laten zien dat we zondaars zijn, zodat we tot een verlosser kunnen komen.

Edwards lijkt ook te concluderen dat zonde en Christus één werden (d.w.z. de geestelijke dood van Christus), wat een gevaarlijke ketterij is die wordt gepromoot door het woord geloofsleraren, dat Benny Hinn in het verleden vocaal had onderwezen. Wat een onzin. Zonde werd geen deel van Jezus. Jezus was onze zondevervanger. Hij droeg het weg, maar werd niet de zonde zelf. Wat Edwards zegt is niet in de Schrift. In feite was Jezus het vleesgeworden woord. Alle geboden en wetten werden door Hem perfect nageleefd. Hij had geen zonde in zich. Door zijn zuiverheid was hij als het onbevlekte lam in staat om onze zonde weg te dragen. Zeggen dat zonde een deel van hem was, is een onbijbelse leer.

Edwards beweert ook dat "in de ogen van God de wereld weg is.  Hij is er al geweest toen het allemaal plaatsvond. Hij heeft deze dingen eigenlijk afgeschaft."

Is de zonde uit de wereld verdwenen? Nee! Zonde blijft bestaan in de wereld. Anders zou God een zondaar niet in zijn ogen vergeven kunnen blijven maken, er zou er geen zijn. God is niet alleen een tijdreiziger naar de toekomst. Hij kent de toekomst (voorkennis) en de wereld is er nog steeds. God had het standpunt van de wereldgeschiedenis nog voordat hij de wereld schiep.

Handelingen 15:18: "God van eeuwigheid bekend zijn al Zijn werken." De Schrift zegt dat Jezus "het lam was dat geslacht werd vanaf de grondlegging van de wereld", wat betekent dat Gods plan begon voordat er iets werd gemaakt. En God is nog steeds actief betrokken bij de wereld zoals die nu is. Ja, de dag zal komen dat zonde en dood zullen ophouden te bestaan. Maar op dit moment hebben zonde en dood een velddag op planeet Aarde. Het is nalatig om uitspraken te doen als Gods standpunt.

Toch zegt Edwards: "En net als de Heer sterft, neemt hij hen in zijn boezem en zij sterven met hem (d.w.z. zonde - dood - de wet - schepping - Adams ras).  Dit impliceert zeker dat ze een deel van hem worden, maar de Bijbel zegt dit HELEMAAL niet!

Edwards vervolgt: "Je hebt gehoord van het uitgewisselde leven, je hebt gehoord van het zegevierende leven, maar we horen bijna nooit van het opstandingsleven. Dat er een leven is dat hoger is dan het leven van God! God leeft door goddelijk leven, maar er is een leven dat hoger is dan goddelijk leven waar God naar leeft, en dat is Gods leven dat door alles wat dood is doorgegeven en absoluut triomfantelijk uit het graf is gekomen. En Benny Hinn, dat is het leven dat God je gaf, het is niet goddelijk leven maar goddelijk leven - herrezen."

Kan er iets groters zijn dan het leven van God?  Wat is een leven dat hoger is dan goddelijk leven? Wat bedoelt Edwards met deze uitspraken?

Edwards versmelt ten onrechte het opstandingsleven met een 'leven' dat 'hoger dan God' is. Dit is volslagen belachelijk! God heeft geen gelijke! Er is geen leven hoger of groter dan het leven van God! God is aan niets onderworpen. Wat Hij geschapen heeft, kan niet hoger zijn dan wie Hij is! Deze uitspraken zijn meer dan belachelijk; ze zijn surrealistisch! Bovendien is er een subtiele betekenis aan deze uitspraken, Edwards suggereert dat Jezus Zijn hogere leven dan goddelijk leven na de opstanding heeft verworven?

Toen Jezus aan het kruis stierf, leefde hij nog in de Geest. Dood betekent dat het lichaam en de Geest gescheiden zijn. Er was geen verandering in de aard van Jezus' Geest. De geest die het eeuwige leven heeft. God kan niet veranderen (Mal.3:6). Gods leven (natuur) verandert niet. Het is eeuwig en onsterfelijk. Jezus als "De laatste Adam werd een levengevende geest" (1 Kor.15:45). Voor degenen die het evangelie geloven, is dit het leven dat Hij ons geeft door de Heilige Geest. Gewoon, eeuwig leven is eeuwig leven.

1Joh.2:25: "En dit is de belofte die Hij ons beloofd heeft – eeuwig leven" (zie ook 1Joh.5:11,13,20). God heeft maar één leven. Rom. 6:23: "... de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." Johannes 17:2 "Hij moet eeuwig leven geven  aan zovelen als U Hem gegeven hebt."

Het eeuwige leven God omvat het herrezen leven. Dit zijn geen twee verschillende kwaliteiten of zijn van het leven. Hoe zit het met degenen die nooit sterven als Jezus terugkomt? Zullen ze dit hogere leven, het opstandingsleven, missen en genoegen nemen met louter eeuwig leven? 1Korinthiërs 15:21-22 leert: "Want omdat door de mens de dood kwam, kwam ook door de Mens de opstanding van de doden. Want zoals in Adam allen sterven, zo zal ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden."

Johannes 5:24-25 vertelt ons dat we "van de dood in het leven zijn overgegaan en vanwege dit leven" zullen de doden de stem van de Zoon van God horen; en zij die horen zullen leven."

Er wordt niets gezegd over een ander leven dan wat aan ALLE heiligen gegeven is – eeuwig leven.

Edwards vervolgt het goddelijke leven en zegt: "Jij en ik leven vandaag, en daarom heb ik het boek geschreven zodat Gods volk dit kan zien en weten dat het heeft plaatsgevonden. Weet dat het deel uitmaakt van wat in jou en in mij woont. Ik kan niet volledig weten hoe het is om in triomf en opstanding te leven totdat ik zie, ik kan alles hebben wat ik zie door openbaring. En als ik kan zien dat hij al deze dingen deed, ze naar het kruis bracht en ze daar achterliet en opstond uit het graf, en toen hij uit het graf kwam, kwam er veel met hem uit het graf, jij en ik kwamen uit dat graf.  We kwamen uit in een leven dat niet kan worden gestopt door iets, zelfs niet door de dood, omdat de dood dood is in de ogen van God. (Hinn amen) Alles wat hij meenam naar het kruis waar Paulus over spreekt, ligt achter ons, we leven niet in de realiteit van die dingen die gekruisigd werden."

*Kunnen we iets hebben dat we door openbaring zien?  Dit heeft een gnostische inslag, wat betekent dat ik zie en begrijp dat het NU mijn bezit kan zijn.

Als we met Christus uit het graf zijn gekomen en de dood is niet meer, waarom staat er dan in 1Kor.15:20: "Maar nu is Christus opgestaan uit de dood, en is het de eersteling geworden van hen die in slaap zijn gevallen." vers:23 zegt: "Maar ieder in zijn eigen orde: Christus de eerstelingen, daarna degenen die van Christus zijn bij Zijn komst." Het is belangrijk om de basis te begrijpen van Edwards theologie die hij promoot. We hebben hoop op een toekomstige opstanding. Het is nog niet gebeurd. Het is omdat Jezus is opgestaan dat ons lichaam uit het graf kan komen. Zeggen dat de dood niet de realiteit is, is het missen van de Schrift over waar die Christus voor stierf, zoals reeds opgemerkt in Rom.8:21-23. Daar is niet aan voldaan. 1 Kor.15:24-26: "Dan komt het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij een einde maakt aan alle heerschappij en alle gezag en macht. Want Hij moet regeren totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd zal worden is de dood." De laatste vijand is de dood en de dood is nog steeds een realiteit, niet verslagen in voltooiing.

Edwards stelt dat 'de dood dood is in de ogen van God'. Paulus legt verder uit dat we nog steeds moeten wachten, want "De dood wordt opgeslokt door de overwinning." "Dus wanneer deze vergankelijke onvergankelijkheid heeft aangezet, en deze sterveling onsterfelijkheid heeft aangedaan, dan zal het gezegde dat geschreven staat tot stand gebracht: "De dood is verzwolgen in de overwinning." "O Dood, waar is uw angel? O Hades, waar is uw overwinning?"  De angel van de dood is zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar godzijdank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus" (1Kor.15:54-57).

Gaan we nog dood? Natuurlijk heeft deze gebeurtenis zich niet voorgedaan. Dit betekent ook dat de zonde bij ons is. Dit wordt vervormd door wat Edwards zei. De dood werd niet gekruisigd. In Romeinen 8:2: "Jezus heeft mij bevrijd van de wet van zonde en dood." Maar Jezus heeft zonde en dood niet verwijderd.

In Romeinen 6:7-9 legt Paulus verder uit: "Als we nu met Christus gestorven zijn, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft niet langer heerschappij over Hem." Zelfs als we sterven, zal de dood niet de uiteindelijke overwinning hebben, omdat christenen worden opgewekt tot het eeuwige leven.

Dit is positioneel spreken over ons sterven met Christus, om voor de hand liggende redenen, dood en zonde wordt niet letterlijk vernietigd. Dood en zonde worden onwerkelijk gemaakt, door geloof, en door onze wandel in de Geest dienen we de zonde niet" (Rom6:6).

Edwards stelt: "Alles wat hij meenam naar het kruis waar Paulus over spreekt, ligt achter ons, we leven niet in de realiteit van die dingen die werden gekruisigd."  Paulus zegt nooit dat de dood geen realiteit is. Paulus legt uit dat we niet moeten treuren als anderen die geen hoop hebben (1Thes.4:13).

Toch reageert Benny Hinn met: "Geweldig."

Laten we hier even pauzeren en het woord 'geweldig' begrijpen, in het licht van wat we van Edwards hebben gehoord. Wat verontrustend is, is om te zien hoe Hinn alles bevestigt wat Edwards zegt - alsof het correct is. Hinn lijkt gebiologeerd te zijn door Edwards' superduper, buitenbijbelse interpretaties die "bijna niemand echt weet" (zie de eerste alinea). Hinn zelf ontvangt regelmatig openbaringskennis, visioenen en spirituele ervaringen. Hinn, die ook beweert regelmatig bezoek te ontvangen van "Jezus Christus", engelen en andere Bijbelse figuren, keurt dit goed. Toch heeft Hinn niet het vermogen om goed van kwaad of waarheid van dwaling te onderscheiden" Op dit moment heeft Edwards zijn spirituele reis nog niet afgerond. Hij heeft een bestemming waar hij Hinns publiek naartoe brengt.

Edwards: "Nu is er nog een aspect, iets anders dan dat is - toen de Heer in dat graf ging, uh wat een strijd tussen de dood en de heer, en het wordt daar, daar en in de onderwereld heel dramatisch afgebeeld. En wie er gaat winnen, de twee grote vijanden aller tijden. Nou, uiteindelijk wint de Heer en komt hij uit dat graf."

Blijkbaar wil Edwards dat zijn luisteraars zich een enorme, wereldschokkende, worstelende wedstrijd voorstellen tussen Jezus Christus en de krachten van de dood in het dodenrijk (de hel?), die ertoe leidde dat Jezus verondersteld werd de dood te doden. ("Als de heer sterft, neemt hij hen in zijn boezem en zij sterven met hem. Eerder zei Edwards dat de dood met Christus aan het kruis werd gekruisigd. Dan wordt plotseling de dood opgewekt, terug met een wraak, ach, dat is allegorisch verhaal vertellen.

Waar is in de bijbel de strijd die de Heer aangaat nadat hij gestorven is? In de 'onderwereld' geeft Edwards les. De Bijbel zegt dat het aan het kruis werd voltooid, niet daarna. Dit is Star Wars-theologie.

Kol.2:14-15 leert "het handschrift van de vereisten dat tegen ons was, dat tegen ons was, te hebben weggevaagd. En Hij heeft het uit de weg geruimd, nadat Hij het aan het kruis heeft genageld. Nadat Hij vorstendommen en machten had ontwapend, maakte Hij er een openbaar schouwspel van en triomfeerde hij over hen." Die vorstendommen en machten maken deel uit van Satans koninkrijk. In Hebr.2:14 vinden we "dat Hij door de dood hem zou vernietigen die de macht van de dood had, dat wil zeggen de duivel. Door Jezus' dood werd Satan verslagen; niet door achteraf ruzie te maken in de onderwereld. Het is een feit dat de dood – die het gevolg is van zonde – volledig werd  overwonnen door Jezus' opstanding, maar de dood werd niet verwijderd.

1Korinthiërs 15:24-26: "Dan komt het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij een einde maakt aan alle heerschappij en alle gezag en macht. Want Hij moet regeren totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.

"De laatste vijand die vernietigd moet worden is de dood." De dood is niet weg. Alleen wanneer de tabernakel van God bij de mensen is en Hij bij hen woont, zal "God elke traan uit hun ogen wegvegen; er zal geen dood meer zijn, noch verdriet, noch huilen. Er zal geen pijn meer zijn, want de vroegere dingen zijn voorbijgegaan" (Op.21:3-4). De Schrift vermeldt de dingen waarvan Edwards beweert dat ze al verdwenen zijn, wat bewijst dat het nog steeds toekomst voor ons is.

Edwards: "Hij kwam ook uit dat graf, met jou, in hem. Maar hij kwam ook met een totaal nieuwe schepping.

Broeder Benny Ik weet dat u in 1 Kor.5 vele malen hebt gelezen dat wij een nieuw schepsel in Christus zijn. "dat woord moet vertaald worden als er een nieuwe soort komt. Dat betekent dat we biologisch uniek zijn voor al het andere op deze aarde. Lieve broeder, je hebt delen in je die de verloren mens niet heeft. Je hebt een orgaan in je dat het rest gevallen ras van Adam niet heeft, je hebt allerlei dingen in je die je anders maken, net als het verschil tussen een paling en een elektrische paling. Er gebeuren dingen in de elektrische paling waar de paling niets van weet. Er gebeuren dingen in je die je gegeven zijn en die je in opstanding gegeven zijn. Benny Hinn, je bent een gloednieuwe soort die de wereld nog nooit heeft gekend, je hebt het eeuwige rijk in je.'

*Door Jezus' offer aan het kruis zijn wedergeboren christenen een nieuwe schepping in Christus. Hun zonden zijn vergeven en er ontstaat een nieuw leven en een nieuwe levensstijl. Om dit te interpreteren als een nieuwe soort, dat christenen biologisch uniek zijn met verschillende organen is belachelijk. Hoewel christenen geestelijk uniek zijn, zijn ze niet "biologisch uniek" zoals Gene Edwards beweert. Edwards vermelding van 1Korinthe 5 is een referentiefout. Het is 2Korintiërs 5:17. Hij interpreteert het woord "nieuw schepsel" als nieuwe soorten. De Bijbel heeft een andere definitie.

Nieuw schepsel (kainee (NT:2537) Er wordt een nieuwe start gemaakt kainee (NT:2537). Ktisis (NT:2937) is het oude woord voor de scheppingsdaad (Rom 1:20), maar in het Nieuwe Testament draagt het door metonymie meestal het begrip ktisma (NT:2938), het schepsel of schepsel zoals hier.

Nieuw Grieks kainos- a) als respectvorm: recent gemaakt, fris, recent, ongebruikt, ongedragen b) als respect voor substantie: van een nieuwe soort, ongekend, nieuw, ongewoon, ongehoord.

Schepping (Grieks -ktisis) is de handeling van stichten, vestigen, bouwen, etc. a) de handeling van scheppen, schepping b) schepping, dat wil zeggen, een ding geschapen; gebruikt van individuele dingen, wezens, een schepsel, een schepping 1) alles geschapen 2) na een rabbijnse gebruiken (waardoor een man bekeerde van afgoderij tot het Jodendom werd genoemd) 3) de som of optelsom van dingen die zijn geschapen

Het woord schepping is van het stamwoord ktizo (door het idee van eigenaar-schip van de fabrikant); om te fabriceren, d.w.z. gevonden (oorspronkelijke vorm): 1) om bewoonbaar te maken, voor mensen, een plaats, regio, eiland; om een stad, kolonie, staat te stichten 2) om a) gebruikt door God die de werelden schiep b) om te vormen, vorm te geven, dat wil zeggen, om volledig te veranderen of te transformeren.

A.T. Robertson's commentaar op 2Kor.5:17 zegt dat de oude dingen zijn overleden ta (NT:3588) archaia (NT:744) pareelthen (NT:3928). Wel voorbijgegaan, bedoelt hij. Tweede aorist actief van parerchomai (NT:3928), om voorbij te gaan. De oude archaia (NT:744) manier van kijken naar onder andere Christus. En toch zijn er vandaag de dag geleerden die proberen het oude bevooroordeelde beeld van Jezus Christus als een gewone mens, een profeet, nieuw leven in te blazen om ons "een gereduceerde Christus" te geven. Dat was ooit Paulus' visie, maar het ging voor hem voorgoed voorbij. Het is een verkeerde opvatting en laat ons geen evangelie en geen Redder na (A.T. Robertson's Word Pictures in het Nieuwe Testament).

Vincents Commentaar op 2Kor.5:17 zegt: Een nieuw schepsel kainee (NT:2537) ktisis (NT:2937). Of 'schepping'. Vergelijk Gal 6:15. Het woord ktisis (NT:2937) wordt in het Nieuwe Testament in drie betekenissen gebruikt. "De daad van het scheppen", zoals Rom.1:20. "De som der geschapen dingen", zoals Openbaring 3:14; Marcus 13:19. "Een geschapen ding of schepsel", zoals Romeinen 8:39. De rabbijnen gebruikten het woord van een man die bekeerd was van afgoderij. "Wie een vreemdeling brengt en hem tot een bekering maakt, is alsof hij hem geschapen heeft" (Vincents Woordstudies van het Nieuwe Testament).

Met andere woorden, dit heeft allemaal te maken met een nieuwe geestelijke geboorte, onze dode geest wordt levend gemaakt, we beginnen opnieuw. De woorden "Nieuw schepsel" worden elders in de Bijbel genoemd, maar het betekent niet wat Edwards bedoelt. Makus.16:15 -nieuwe tongen; Rom.1:25- schepsel 8:19,20,21 - schepping 39 -geschapen ding. Gal.6:15 -nieuwe schepping. Ook Kol.1:15;23; Heb.4:13. Schepping Mark.10:6,13:19; Rom.1:20; Rom.8:22; 2 Petr.3:4; Openbaring 3:14.

Wat we van de bovenstaande definities moeten leren, is dat we spiritueel nieuw zijn, als herboren. Maar helemaal nieuw zijn we niet. We hebben nog steeds hetzelfde lichaam; dezelfde persoonlijkheid, en dezelfde zondige natuur, etc.

Edwards stelt: "Een nieuw schepsel in Christus." dat woord moet vertaald worden als er een nieuwe soort komt..." Biologisch uniek. Dat woord moet echt vertaald worden, we zijn een nieuwe soort, is onjuist. Het woord "soort" wordt gedefinieerd als een "categorie in het classificatiesysteem van levende organismen bestaande uit vergelijkbare individuen die in staat zijn genen [genetica] of kruising uit te wisselen" (The Oxford Desk Dictionary, 1997, p. 766).

Zijn we nu een nieuwe soort? Of zijn we spiritueel uniek? We wachten nog steeds op de opstanding wanneer we lichamen zullen krijgen die niet vergaan. Zelfs dat zal ons nog steeds niet kwalificeren als een nieuwe soort. We zullen nog steeds mens zijn. Ja, we hebben een nieuwe natuur die de gevallen mens niet heeft, maar het is geen orgaan (zoals een lichaamsdeel). De heilige Geest in ons verandert ons niet in een andere soort. We zijn nog steeds mensen met een zondige natuur, geen zondeloze mensen zoals we na de opstanding zullen zijn. Biologisch uniek zijn betekent dat iets in onze lichamelijkheid is veranderd. Dit is ook niet waar. Christenen zijn geestelijk uniek, niet "biologisch uniek" zoals Gene Edwards beweert, we bezitten geen andere "organen" dan de niet-geredden. Als een arts een christen en een niet-christen naast elkaar uitvoert en opereert, zal hij dan fysiek iets anders vinden? Zullen we andere organen hebben? Dat is absurd. Wanneer Edwards de woorden herdefinieert, opent hij de deur voor het reizen op de weg van nieuwe interpretaties.

Edwards: "Het spirituele rijk zit eigenlijk in jou, je hebt een geest gekregen die overeenkomt met het eeuwige rijk. Je hebt contact met en recht op het andere rijk (Ef.1:3). Je hebt veel, heel veel dingen in je die geen enkele andere soort ooit heeft gekend, maar je hebt dit. Jezus Christus is een schepsel van twee rijken, het geestelijke rijk en het fysieke rijk. Toen hij je tot zijn kind maakte en je tot een burger maakte, maakte hij je een burger van dat rijk. Je bent een mens met twee rijken en iedereen van ons moet dat weten om op het basisfundament van ons christelijk leven te komen."

*Het spirituele rijk of geestenrijk is iets dat spiritisten al te vaak zeggen, en is geen goede terminologie. De Bijbel zegt niet dat we een geestelijk rijk in ons hebben, maar de inwoning van de heilige Geest, en daar is het verschil. De nieuwe natuur is de heilige Geest die in de gelovige leeft; het is niet gemaakt maar gegeven.

We hebben de heilige Geest in ons. De heilige Geest is God, geen geestelijk rijk, maar een persoonlijk wezen. Efeziërs 1:3 heeft niets te maken met contact met dit zogenaamde andere RIJK. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus." We zijn nu burgers van de hemel (geen geestelijk rijk op aarde) maar zijn nog steeds pelgrims op aarde. Als dit is wat Edwards bedoelde, zouden we het eens kunnen zijn, maar gezien alles wat hij zei, betekent dit waarschijnlijk niet dit. De Bijbel zegt dat je in de Geest moet wandelen, niet in het spirituele rijk moet wandelen (laat de heilige Geest je beheersen). Beweren dat men dit moet weten om het fundamentele fundament van ons christelijk leven te begrijpen, is ronduit dwaas.

Jezus Christus is geen schepsel van twee rijken. Schepselen zijn geschapen en alleen zijn menselijkheid is gemaakt, want hij is God die bestond voordat er iets werd geschapen. "Alle dingen zijn door hem geschapen, en voor hem: En hij is voor alle dingen, en door hem bestaan alle dingen" (Kol.1:16-17).

Edwards' subtiele uitspraak dat "Jezus Christus een schepsel is" suggereert dat Jezus geschapen is. Nergens staat in de Bijbel: "Jezus is slechts een schepsel." Alleen zijn menselijkheid zou hij als een schepsel (mens) worden beschouwd. Jezus Christus is God Zelf in menselijke gedaante. Hij heeft twee naturen (menselijkheid en godheid) als één persoon.

Hier komen we aan waar Edwards naartoe ging. Het is het hoogtepunt van alles wat hij bedoelt. Edwards «Er is nog iets dat uit dat graf is gekomen. Een meisje. Een mooie prachtige dame. Toen Christus stierf aan het kruis, werden zijn wonden doorboord en was het open, er kwam iets uit, iets van water en van de geest en bloed - iets van menselijkheid.  Toen Adam werd ingeslapen was zijn zij open en kwam er een meisje naar buiten.  Hier is ongelooflijk nieuws, er is al die tijd een meisje in Jezus Christus geweest. Er zit een meisje in, en in de opstanding kwam er uit dat water en die geest een meisje en zij matcht hem, zij heeft zijn dna.  Ze wordt de bruid van Christus genoemd. En zij kwam uit in opstanding; en ik wil echt dat jullie mensen dit horen en erin lopen. Toen ze uit dat graf kwam, dat meisje, de ecclesia, de kerk, heeft ze nooit het wereldsysteem gezien, ze heeft nooit de dood gezien, ze heeft nooit zonde gekend, ze heeft nooit de wet gekend, ze is het vrijste schepsel ter wereld, er is geen regel of regelgeving die je haar kunt opleggen. En als ze dit kan zien vanuit de ogen van haar heer die rechtvaardig, weet je, hij de ruimte en tijd heeft overstegen waar we mee te maken hebben en ons een meisje heeft gegeven dit mooie ongelooflijke meisje, dat nooit een van de vijanden van God heeft ontmoet. "

*Johannes 19:34 leert: "Maar een van de soldaten doorboorde Zijn zijde met een speer, en onmiddellijk kwamen er bloed en water uit." Dit was om te bewijzen dat Jezus werkelijk dood was. Het heeft niets te maken met wat Edwards beweert van water en van de geest en het bloed.  Nogmaals, Edwards voegt toe aan de Schrift en vergeestelijkt wat er niet is.

Kwam er een meisje uit Jezus' zijde aan het kruis of het graf, of beide? Wat is het? Om te zeggen dat er al die tijd een meisje in Jezus was – en zij kwam naar buiten toen hij al dood was – is niet alleen dwaas, maar ook heiligschennend!

Gen.2:21-22 leert: "En de HERE God liet een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben en sloot het vlees op zijn plaats. Toen de rib die de HERE God van de man had genomen, maakte Hij tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de man." Er was geen vrouw in Jezus meer dan er een vrouw in Adam was. Eva werd gemaakt van delen van Adams lichaam, van zijn kant. Ze werd niet uit Adams lichaam gehaald, maar gemaakt van de elementen van Adams lichaam.

"Er is al die tijd een meisje in Jezus Christus geweest. Er zit een meisje in, en in de opstanding kwam er uit dat water en die geest een meisje en zij matcht hem, zij heeft zijn dna."

*Wat Edwards zegt, slaat nergens op. Waar leert de Bijbel water en geest zoals een meisje uit de opstanding kwam? Dat doet het niet. Ik begrijp gewoon niet hoe hij dit eigenlijk kan zeggen. Edwards onderwijst de Kerk is het meisje dat het water en die geest is, maar dat dezelfde elementen uit zijn zij kwamen toen hij werd doorboord. Hoe dan ook is het zowel verwarrend als onbijbels.

De kerk werd door God geboren door de heilige Geest. Dit gebeurde niet op de opstanding, maar op de Pinksterdag, hoewel het werd verzameld door Jezus' tijd van bediening. Jezus zegt duidelijk dit: "Want Johannes heeft werkelijk met water gedoopt, maar gij zult niet veel dagen vanaf nu met de Heilige Geest gedoopt worden" (Hand.1:4-5).

Edwards: "Ik wil echt dat jullie mensen dit horen en erin lopen.  Hij wil ons laten geloven dat de kerk letterlijk als geest in Christus was die als een meisje sluimerde (watergeest en zelfs bloed), en uit het graf kwam op dezelfde tijd dat Christus dat deed. Volgens Edwards is dit meisje een excacte duplicaat van Jezus.

Verder stelt Edwards dat het meisje "nooit de dood heeft gezien, ze heeft nooit zonde gekend, ze heeft de wet nooit gekend... heeft ons een meisje gegeven dit mooie ongelooflijke meisje, dat nooit de vijanden van Gods systeem heeft ontmoet, dat heeft ze nog nooit gezien."

De kerk werd betaald door zijn dood, gekocht door Zijn bloed, maar niet door haar geboren. Er is een verschil. Ef.1:7 leert: "verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van zonden, naar de rijkdom van Zijn genade." Dit maakt ons niet zondeloos.

Sterven gelovigen? Natuurlijk wel. De Schrift zegt dat (1Thess.4), en dit is waar de opstanding over gaat. Het loon van de zonde is de dood. Edwards vergeestelijkt de passages om de kerk iets te maken wat ze niet is. Nog niet, welteverstaan. Als ze nooit zonde heeft gekend, waarom waarschuwt Paulus ons dan voor het wereldsysteem in Kol.3:5: "Breng daarom uw leden ter dood die op aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, kwaad verlangen en begeerte, wat afgoderij is." Als wij de vrouw zijn die zondeloos is, waarom schrijft Johannes dan in 1Joh.1:8: "Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, bedriegen wij onszelf en de waarheid is niet in ons. "

Als Edwards zegt dat deze vrouw niet de kerk is, maar een andere gepersonifieerde entiteit, zou dit ook onjuist zijn en een andere reeks problemen hebben. Maar dit is niet wat hij zegt. Er kan veel meer gezegd worden over deze uitspraken, maar laat de kern van de zaak gaan.

Als we volmaakt en zonder zonde zijn, wat is heiliging dan? Het zou toch niet nodig zijn als we al zonder zonde zijn? Het standpunt van de Bijbel is dat Christus de mens vertegenwoordigt als een volmaakt zondeloos mens, en God aanvaardt ons vanwege zijn werk. Maar we zijn niet zondeloos zoals Jezus. Rom.5:8 leert dat "toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf" De zonde is nog steeds in de wereld en de mensen zijn nog steeds zondaars. Rom.8:13: "Want als u leeft naar het vlees, zult u sterven; maar als u door de Geest de daden van het lichaam ter dood brengt, zult u leven." Hoe kan deze dood ons beïnvloeden als hij niet meer bestaat?

Er zijn genoeg Schriftteksten die gelovigen aanspoort om niet te leven zoals ze ooit deden. Dit zou een nutteloze vermaning zijn als we inderdaad al zondeloos zijn, zoals Edwards beweert. We hebben geboden van de Heer door de apostelen die in tegenspraak zijn met wat Edwards zegt en wat Hinn bevestigt.

Efeziërs 4:22-28 leert "dat u, met betrekking tot uw vroegere gedrag, de oude mens, die verdorven wordt naar de bedrieglijke begeerten, uitstelt en vernieuwd wordt in de geest van uw geest, en dat u de nieuwe mens aantrekt die volgens God geschapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Daarom, liegen wegzettend: "Laat ieder van jullie de waarheid spreken met zijn naaste", want we zijn leden van elkaar." Wees boos en zondig niet": laat de zon niet ondergaan op uw toorn, noch plaatsmaken voor de duivel." Laat degene die gestolen heeft niet meer stelen..."

Kol.3:9-10 leert: "Lieg niet tegen elkaar, want u hebt de oude mens met zijn daden afgeschrikt en de nieuwe mens aangetrokken die vernieuwd is in kennis naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft" Waarom zou u de gelovige vertellen wat hij niet moet doen en doen als het al is afgeschaft? Merk elke keer op dat Paulus zegt dat we een keuze hebben tussen de nieuwe mens en de oude. Rom.6:12-14 "Laat daarom de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, opdat u het gehoorzaamt in zijn begeerten. En presenteer uw leden niet als instrumenten van ongerechtigheid voor de zonde, maar presenteer uzelf aan God als levend uit de dood, en uw leden als instrumenten van gerechtigheid voor God. Want de zonde zal geen heerschappij over u hebben, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade." Waarom zouden we dit zeggen als we niet kunnen zondigen of zonde kennen?

Paulus zei zelfs: "Maar ik disciplineer mijn lichaam en breng het in onderwerping, opdat ik, wanneer ik tot anderen gepredikt heb, zelf gediskwalificeerd zou worden" (1Kor.9:27). Als Paulus zou leren dat we zondeloos waren, zou er geen reden zijn om zijn vlees in onderwerping van de Geest te brengen. Rom.7:17-25 "Maar nu ben ik het niet meer die het doet, maar de zonde die in Mij woont."

Jakobus spreekt tot de kerk en leert dat we 'tot God moeten naderen en Hij zal tot u naderen. Reinig uw handen, gij zondaars; en reinig uw hart, gij dubbelzinnig" (Jak.4:8).

Gal. 2:17: "Maar als wij, terwijl wij proberen door Christus gerechtvaardigd te worden, zelf ook zondaars zijn. "We zijn nog steeds zondaars, hoewel we een goede positie bij God hebben.

Efeziërs 5:26-27: "opdat Hij haar zou heiligen en reinigen met de wassing van water door het woord, opdat Hij haar aan Zichzelf een heerlijke kerk zou aanbieden, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en zonder smet zou zijn" (Toekomstige tijd). Men kan zich alleen maar afvragen welke Bijbel Edwards leest of hoe hij tot zoveel verkeerde conclusies is gekomen uit de gebeurtenis van het kruis. Edwards is misschien een diepere denker dan de meesten, maar hij gebruikt zijn verbeeldingskracht om tot zijn conclusies te komen. Edwards heeft zijn eigen privé-interpretaties uitgeoefend en zichzelf toestemming gegeven om het evangelie van het Nieuwe Testament te vertellen met zijn eigen verbeelding als vertolker.

Edwards vervolgt: "Hij liet haar niet eens komen totdat hij voor alles zorgde. En hier komt ze uit het graf en zullen we haar pas 47 dagen later ontmoeten. Daar wordt ze geïntroduceerd op de dag van Pinksteren, en ze is zonder vlek, wat betekent dat ze geen littekens heeft, geen rimpels, ze is leeftijdloos, ze is puur, ze is maagd en ze is triomfantelijk, ze is gehuld in wit, volkomen onschuldig, ze heeft een DNA dat overeenkomt met Jezus Christus, net zoals Eva DNA overeenkomt met Adam. Ze is verwant van zijn verwanten, geest van zijn geest en Benny Hinn je bent een deel van haar. En dat is wat God de hele tijd ziet haar heiligheid, haar volmaaktheid, haar triomfantelijke, natuur haar goddelijkheid en zij leeft door een leven dat niet menselijk is, zij leeft elke dag door goddelijk leven. Als je daar een openbaring van kunt hebben - en dat kan en daarom heb ik het boek geschreven ... omdat ik wil dat Gods volk ziet wat ze hebben."

Op dit punt reageert Hinn met: "Lieve heer, we zitten hier verbaasd wat we vandaag van deze man van God horen... dit is zo krachtig en zo diep."

*Laten we kijken naar de DNA-verklaring. DNA is deoxyribo nucleïnezuur en wordt gedefinieerd als: "Een nucleïnezuur dat de genetische informatie in de cel draagt en in staat is tot zelfreplicatie en synthese van RNA" (ribo nucleïnezuur), dat wordt gedefinieerd als: "De structuur en basesequentie van RNA zijn determinanten van eiwitsynthese en de overdracht van genetische informatie. Ook wel ribonucleïnezuur genoemd" (American Heritage Dictionary).

Let op de bovenstaande woorden, "zelfreplicatie" en "overdracht van genetische informatie". Leert Gene Edwards dat de "bruid van Christus" dezelfde goddelijke eigenschappen heeft als Jezus Christus? ("Ze heeft een DNA dat overeenkomt met Jezus Christus" en "haar goddelijkheid"). DNA is een fysieke substantie, gegraveerd op DNA in gecodeerde taal die alleen bepaalde eiwitmoleculen kunnen decoderen.  Het zijn ongeziene maar georganiseerde instructies voor het bouwen en bedienen van triljoenen cellen als één lichaam. Edwards stelt dat wat uit Christus kwam als "water en die geest een meisje en zij past bij hem, zij heeft zijn dna" is wat er uit Jezus kwam bij de opstanding. Hoe dit wordt uitgelegd, wordt niet gegeven.

We hebben niet hetzelfde DNA als de enige God/mens. Dit idee lijkt te veel op de manifeste zonen van God ketterij van de Latter Rain-beweging, alleen wordt het vanuit een andere hoek uitgelegd. Wij zijn geen klonen of kopieën. Maar Edwards gaat verder en toont zonen van God, zeggende dat deze vrouw (waarvan hij beweert dat het de kerk is), hetzelfde DNA heeft als onze Heer, onze verlosser, en eigenlijk zegt dat ze goddelijkheid heeft. Wij zijn goddelijk? In welke zin? Zouden gelovigen die schepselen zijn en nog steeds zondig zijn, goddelijk kunnen zijn? Waar zegt de Bijbel ooit dat we goddelijk zijn (behalve die ene tekst die mensen consequent verkeerd lijken te begrijpen - Johannes 10 die negatief Psalm 82 citeert). Ook moeten we niet over het hoofd zien dat de katholieke kerk een soortgelijke leer heeft als Edwards. 'Door in gemeenschap te treden met het Woord en zo goddelijk zoonschap te ontvangen, zou een zoon van God kunnen worden.' ... Want de Mensenzoon is mens geworden, opdat wij God zouden worden." De eniggeboren Zoon van God, die ons deelgenoten wilde maken in zijn goddelijkheid, nam onze natuur aan, zodat hij, gemaakt door de mens, mensen goden zou maken" (Katholieke Catechismus Pag.116, #460)

Als iemand zo'n kwalificerende uitspraak wil zeggen "DNA dat overeenkomt met Jezus Christus", moet hij een andere interpretatie van de Schrift krijgen, gewoon letterlijk.  Jesaja 43:10: "voor mij was er geen God gevormd en er is ook niet na mij." Edwards vermindert God als uniek door de mens op te heffen tot Gods gelijke. Dit is precies waarom ik hierop wijs. Dat is zo zorgwekkend en zelfs gevaarlijk. Omdat Edwards zegt dat dit is "waarom ik het boek heb geschreven, omdat ik wil dat Gods volk ziet wat ze hebben."

In Edwards' boek The Highest Life schrijft hij dezelfde fouten: "Hij [Jezus] ontving het DNA en de genen van goddelijkheid van Zijn Vader. Hij is dus de Zoon van God" (p. 29). Heeft God die geest is genen? Is God er niet één? Dit is meer dan een unieke manier om het uit te leggen. Jezus ontving niets van de Vader om hem tot godheid als de Zoon te maken. Jezus Christus, God de Zoon, heeft altijd bij de Vader bestaan. Wat alle drie de personen tot God maakt, is dat ze dezelfde essentie delen.

"Kijk hoe het opstandingsleven in deze man glijdt. Zie een nieuwe soort geboren worden. Zie het allereerste moment van een nieuwe schepping: uitgerekend Simon Petrus, de allereerste vrucht van een nieuwe en eeuwige schepping (p.62). Petrus, door adoptie bent u de eerste vrucht van een nieuwe mens geworden" (p.63 ibid.)

Hinn voelt zich erg op zijn gemak met dit soort ongefundeerde interpretaties, vanwege het feit dat zijn bediening is meegevoerd met visitaties, visioenen en dromen, mislukte profetieën en gebrekkige Bijbelinterpretaties. Hij is in staat om dit met open armen te verwelkomen en door te geven aan zijn luisteraars en kijkers als een hogere spirituele waarheid (wat geen echte Bijbelinterpretatie is).

Edwards' 'diepere leven'-leer gaat verder dan de leer die onze Schrift is. "Dat is wat God de hele tijd ziet haar heiligheid, haar perfectie, haar goddelijkheid", zegt Edwards.  Als dit zo zou zijn, zou God ons niet hoeven te kastijden of corrigeren als Hij ziet dat we zondeloos zijn en geen kwaad doen. Naar mijn mening heeft Edwards onze positie in Christus verward met de realiteit waarin we hier op aarde leven.

In feite heeft deze leer een zeer donkere kant. Wanneer iemand het standpunt inneemt dat we al zondeloos en goddelijk zijn, betekent dit dat we geen kwaad kunnen doen; dat wij volmaakt en onberispelijk zijn – net als Jezus. Bovendien betekent het dat men niet uitkijkt voor misleiding. Iets om serieus over na te denken, gezien het gebrek aan onderscheidingsvermogen dat rust bij Benny Hinn.

Ik zal eindigen met I Johannes 2:21: "Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en dat geen leugen van de waarheid is." De waarheid zit in Gods woord. Wanneer het correct wordt gelezen en uitgelegd, komt de waarheid tot leven.

http://letusreason.org/b.hinn14.htm

_________________________________________________________________