Rubrieken en Artikelen - Deel 1

 

Actueel

De Beer is los!

Jezus komt!

Als het toch eens waar zou zijn?

Zij bekeerden zich niet!

 

Oude Testament

 

Boeken van Mozes

Inleiding en Indeling op het boek Genesis

Genesis 5 - Henoch, geloven in crisistijden

Genesis 6 - Noach, geloven in crisistijden

Genesis 9-11 – De zonen van Noach

De rest van het boek Genesis kunt u vinden in de volgende rubrieken:

Leven van Abraham - Genesis - hoofdstuk 10 - 25

Leven van Isaak - Genesis - hoofdstukken 24-26

Leven van Jakob - Genesis - hoofdstukken 27-48

Biografieën OT - Genesis - 37-50

Inleiding en Indeling op het boek Exodus

Exodus 11-13 – Het Pascha

Exodus 14 - Op weg naar huis

Exodus 14-15 – De verlossing des Heren

Inleiding en Indeling van het boek Leviticus

Levieten, De

Leviticus 23 - De Feesten des Heren

Inleiding en Indeling van het boek Numeri

Numeri 12 - De Opstand van Mirjam

Inleiding en Indeling boek Deuteronomium

Deuteronomium 34 - Afscheid van Mozes

 

Historische Boeken 1

Inleiding en Indeling van het boek Jozua

Jozua 1 - Een nieuw begin

Jozua 23-24 – Afscheidswoorden (Jozef)

Inleiding en Indeling van het boek Richteren

Richteren 1 - Lessen uit het boek Richteren

Inleiding en Indeling boek Ruth

Ruth 1 - Teleurgesteld in God

Drievoudig snoer, Een – (1Sam.1)

 

Historische Boeken 2

Inleiding en Indeling Samuël, Koningen

1 Koningen 17-19 - Elia, de Tisbiet

1 Koningen 19 – Elia de profeet in een spelonk

1 Kon.19 en 2 Kon.2 - Elisa, de zoon van Safat

2 Koningen 5:1-14 - Het meisje zonder naam

2 Koningen 5:1-15 - Naäman de Syriër

2 Koningen 6:8-23 - Ik zie, Ik zie, wat jij niet ziet!

2 Kon.10:1-20 - Plotseling Hij tot tempel komen

2 Kon.22 – Opwekking onder koning Josia

Inleiding en Indeling 1 en 2 Kronieken

2 Kronieken 20 - Koning Josafat

2 Kronieken 27 - Koning Jotam

 

Historische Boeken 3

Inleiding en Indelingen Ezra en Nehemia

Ezra 7-8 - De hand van God

Ezra, de priester-schriftgeleerde

Nehemia - Lessen voor leiders

Inleiding en Indeling van het boek Ester

Ester - Hoofdpersonen in het boek Ester

 

Wijsheidsboeken 1

Inleiding en Indeling op het boek Job

Job zoals u hem wellicht niet kent

Inleiding en Indeling op de Psalmen

Psalm 1 – Welzalig de man

Psalm 2 - Vier stemmen in Psalm 2

Psalm 23 - De Goede herder

Psalm 37 - Goede raad is duur

Psalmen 42 en 43 - Verlangen naar God

Psalm 45 – De bruiloft van de Koning

Psalm 51 - Eén daad van ongehoorzaamheid...

Psalm 84 - Op weg naar Sion

Psalm 90 - De eeuwige God en vergankelijke mens

Psalm 105 - Gods grote daden

Psalm 107 – Reiservaringen

Psalm 126 – Herinnering en Verwachting

Psalm 137 – Goddelijke vergelding?

Psalm 139 - Waar is een God aan U gelijk?

 

Wijsheidsboeken 2

Inleiding op Spreuken

Inleiding en Indeling op het boek Prediker

Prediker - Deel 1 Inleiding en Indeling

Prediker - Deel 2 - Hoofdstuk 1:4-11

Prediker - Deel 3 - Hoofdstuk 1:12-2:2

Prediker - Deel 4 - Hoofdstuk 3

Prediker - Deel 5 - Hoofdstuk 4

Prediker - Deel 6 - Hoofdstuk 5:9 - 6:12

Prediker – Deel 7 – Hoofdstuk 7

Prediker – Deel 8 – Hoofdstuk 8

Prediker – Deel 9 – Hoofdstuk 9-10

Prediker – Deel 10 – Hoofdstuk 11-12

Inleiding en Indeling op het Hooglied


Profetische Boeken 1

Inleiding en Indeling van het boek Jesaja

Christus in het boek Jesaja

Jesaja 5 – Lied van de wijngaard, Het

Jesaja 6 - Een profeet gezochT 

Jesaja 61 - Hij heeft Mij gezonden

Jesaja 65 - Een nieuwe wereld

Inleiding en Indeling Jeremia

Jeremia 16 - Vissers en Jagers

Inleiding en Indeling Klaagliederen

Klaagliederen 1-2 – De val van Jeruzalem

 

Profetische Boeken 2

Inleiding en Indeling Ezechiël

Toekomstig herstel van Israël

De woestijn zal bloeien – Ez.35-36

De beer is los! – Ez.38-39

De beer is los! – Vervolg

Toekomstig herstel van Israël – Inleiding

Toekomstig herstel van Israël – dl.2

Toekomstig herstel van Israël – dl.3

Toekomstig herstel van Israël – dl.4

Ezechiël 37-48 - De vervallen tent van David

Ez.38-39 – Vernietiging Israël aanstaande? - Dl.1

Ez.38-39 – Vernietiging Israël aanstaande? - Dl.2

De beek Gods is vol water - Ezechiël 47

Inleiding en Indeling Daniël

Daniël 3 - Maar zelfs indien niet

Inleiding en Indeling Hosea

Gods genade voor Israël

Inleiding en Indeling Joël

Inleiding en Indeling Amos

 

Profetische boeken 3

Inleiding en Indeling Obadja

Inleiding en Indeling Jona

Jona, een mislukte zendeling

Inleiding en Indeling Micha

Micha 4-5 -Gods beloften

Inleiding en Indeling Nahum

Inleiding en Indeling Habakuk

Habakuk - Al zou de vijgenboom niet bloeien

 

Profetische Boeken 4

Inleiding en Indeling Sefanja

Inleiding en Indeling Haggaï

Haggaï, de bode des Heren

Inleiding en Indeling Zacharia

De toekomst van Israël - Zacharia 12-14 (deel 1)

De toekomst van Israël - Zacharia 12-14 (deel 2)

De toekomst van Israël - Zacharia 12-14 (deel 3)

De herder geslagen – Zacharia 13

Inleiding en Indeling Maleachi

Maleachi 3-4 - Er is een gedenkboek geschreven

 

De Aartsvaders


Het leven van Abraham

Deel 1 – De nieuwe wereld

Deel 2 - Abraham in Egypte

Deel 3 – Strijd en Overwinning

Deel 4 - Vier steden in het leven van Abraham

Deel 5 - Abraham de vriend van God

Deel 6 – Abrahams voorbede

Deel 7 - Vier vragen

Deel 8 – Abraham op de proef gesteld

Deel 9 - Afscheid van Abraham

 

Het leven van Isaäk

Deel 1 - Hoofdlijnen van het boek Genesis

Deel 2 - 'Daar komt de Bruid!' - Typologisch

Deel 3 - 'Daar komt de Bruid!' - Praktisch

Deel 4 - Isaaks huwelijk

Deel 5 - Isaak de Erfgenaam

 

Het leven van Jakob

Inleiding: Jakobs leven in vier periodes

Deel 1 - Jakob in Kanaän

Deel 2 - Jakob in Haran

Deel 3 - Jakob terug naar Kanaän

Deel 4 - Jakob in Egypte

Deel 5 - Acht begrafenissen

Deel 6 - Laatste woorden van Jakob

 

Elia en Elisa


De profeet Elia 

Uit het leven van Elia en Elisa – deel 1

Uit het leven van Elia en Elisa – deel 2

Uit het leven van Elia en Elisa – deel 3


De profeet Elisa

Uit het leven van Elia en Elisa – deel 1

Uit het leven van Elia en Elisa – deel 2

Uit het leven van Elia en Elisa – deel 3

 

Nieuwe Testament

 

Evangeliën 1

Inleiding en Indeling evangelie naar Mattheüs (1)

Inleiding op het evangelie naar Mattheüs (2)

Mattheüs 5:21-26 – Een ieder beproeve zichzelf

Mattheüs 14 – Storm op zee

Mattheüs 17 - Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien

Inleiding en Indeling evangelie naar Markus

Markus 2 - Genezing van een verlamde

Markus 9 en10 – Onderlinge verhoudingen

 

Evangeliën 2

Inleiding en Indeling van Lukas

Lukas 1 - Lofzangen in evangelie naar Lukas

Lukas 2:36-38 - Misschien vandaag

Lukas 2:21-38 - Plotseling zal Hij tempel komen!

Lukas 3-4 – Kracht voor de reis

Lukas 4:16-30 - De verwerping van Jezus

Lukas 5 – Vragen bij discipelschap

Lukas 9 – Lessen uit de verheerlijking op de berg

Lukas 13 - Genezing kromgebogen vrouw

Lukas 14 – Tafelgesprekken

Lukas 18 – Bartimeüs – Reis naar Jeruzalem

Lukas 21 – Vragen over de toekomst

 

Evangeliën 3

Inleiding en Indeling Evangelie naar Johannes

Zeven tekenen in het Johannes evangelie

Drie dingen die u moet weten – Joh.3

Genezing van een blindgeborene - Joh.9

Vragend moeten wij vaak gaan - Joh.11

Opdat ze zich niet bekeren – Joh.12

De voetwassing – Joh.13

Waarvoor de Heer Jezus gekomen is - Joh.14

Worden als de Meester - Joh.15

Petrus tussen twee vuren - Joh.18 en 21

 

Handelingen

Inleiding en Indeling op het boek Handelingen

Handelingen 1 – Tussen Pasen en Pinksteren

Handelingen 2 - Kracht van Boven!

Handelingen 6-7 - Stéfanus de eerste martelaar

Handelingen 13 - Paulus' rede voor de Joden

Handelingen 15 - De vervallen hut van David

Handelingen 17 - Paulus' rede voor de heidenen

Handelingen 20 - Paulus' rede voor de Gemeente

Handelingen 21 - Moge de wil van de Heer gebeuren

Handelingen 27 – Paulus’ reis naar Rome - deel 1

Handelingen 28 – Paulus’ reis naar Rome - deel 2


Brieven Paulus 1

Inleiding en Indeling op brief aan de Romeinen

Contrasten in Romeinen 8

Onze toekomstige heerlijkheid – Rom.8:18-30

God is vóór ons! – Rom.8:31-39

Maar nú geheel anders! – Rom.12-13

Zwak en sterk, samen één Kerk! – Rom.14-15

Inleiding en Indeling 1 Korinthiërs

De laatste vijand – 1 Korinthiërs 15

De volharding van Paulus - 2 Korinthiërs 5

Inleiding en Indeling 2 Korinthiërs

 

Brieven Paulus 2

Inleiding en Indeling op de brief aan de Galaten

Inleiding en Indeling op de brief aan Efeze

Zitten-Wandelen-Standhouden – Ef.1-2

Zitten-Wandelen-Standhouden – Ef.4-5

Zitten-Wandelen-Standhouden – Ef.6

Inleiding brief aan de Filippiërs

Paulus' omstandigheden in Filippi

Nieuws uit Rome – Brief aan de Filipenzen

Vier voorbeelden om na te volgen - Filipenzen

Om Hem te kennen! - Filipenzen

Christus onze kracht - Filipenzen

Inleiding en Indeling brief aan Kolosse

Inleiding en Indeling 1 Thessalonicenzen

Eerste brief aan de Thessalonicenzen – Hoofdstuk 1

Dag van de Heer – 1Thes.5

Inleiding en Indeling - 2 Thessalonicenzen

Orde in de Gemeente – 2Thes.3

 

Brieven Paulus 3

Inleiding en Indeling 1 Timotheüs

Inleiding en Indeling 2 Timotheüs

Afscheidswoorden - 2 Tim. 4

Inleiding en Indeling brief aan Titus

De genade van God is verschenen - Titus 2

Inleiding en Indeling Filemon

Inleiding en Indeling brief aan de Hebreeën

Wij zien Jezus! – Hebreeën 2

Door geloof! – Hebreeën 11-12

Een beter offer - Hebreeën 11

Mozes - Als geloof nee zegt - Hebreeën 11

De wedloop - Hebreeën 12


Overige Brieven

Inleiding en Indeling 1 en 2 Petrus

1 Pet.3:18 Redenen waarom Jezus moest sterven

1 Petrus 4 - De rest van mijn tijd

2 Petrus 3:1-18 - Afscheidswoorden van een apostel

Inleiding en Indeling brief van Judas

 

Geschriften Johannes

Inleiding en Indeling 1 Johannes

Zonde die licht omstrikt - 1 Johannes 1:5-2:6

Geroepen tot Gemeenschap - 1 Johannes 1

Inleiding en Indeling Johannes 2 en 3

Inleiding en Indeling Openbaring

Vier verklaringswijzen Openbaring

Voorwoord Openbaring 4 en 5

De troon in de hemel – Op.4

Witte Paard, Het – Op.6

De eerste zes zegels – Openbaring 6

Hij die komt! - Openbaring 22

 

Brief van Jakobus

Behandeling van de hele brief van Jakobus


Hoogtepunten Jezus' leven

Gesprekken in de hemel

Een jongen in de tempel

Jezus' doop - deel 3

De verzoeking in de woestijn

De Profeet uit Nazareth

We hebben Zijn heerlijkheid gezien

De arrestatie van Jezus

Waarom Jezus moest sterven

Opstanding, hemelvaart en daarna

Het rijk van de Koning


Reeks studies met als titel: Ze gaven niet op!

Ze gaven niet op! - Inleidin

Nehemia, zag op het herstel van de stad

Sadrak, Mesak en Abednego, ze zagen uit naar de aanwezigheid van God!

Mozes, zag op de heerlijkheid van God!

Jozef, zag uit naar de vervulling van zijn dromen!

Kaleb, zag uit naar de beloofde beloning!


Onbeantwoorde Gebeden

Onbeantwoord Gebed

Als God nee zegt – Mozes

De zonen van Zebedeüs

Gebeden uit het Dodenrijk

Paulus – Een doorn in het vlees

Gebeden uit Gadera


Gelijkenissen

 

Gelijkenissen 1

Inleiding in de Gelijkenissen

Gelijkenis v.d. barmhartige Samaritaan

Gelijkenis van de dolik onder de tarwe

Gelijkenis van de goede en boze slaaf

Gelijkenis van het grote avondmaal

Gelijkenis mosterdzaad en zuurdeeg

Gelijkenis van de ponden

Gelijkenis van de talenten

Gelijkenis van de tien maagden

Gelijkenis van de verloren zoon

Gelijkenis van de vijgenboom

Gelijkenis van de ware wijnstok

Gelijkenis van de zaaier

Gelijkenis van de rijke dwaas

Gelijkenis onrechtvaardige landlieden

Gelijkenis rijke man, arme Lazarus

Gelijkenis Onrechtvaardige Rentmeester

Gelijkenissen, Verloren schaap, munt, zoon

Gelijkenissen, Drie


Gelijkenissen 2

Gelijkenis het huis van de sterke

Gelijkenis van de onrechtvaardige rechter

Gelijkenis twee schuldenaren


Biografieën

 

Biografieën Oude Testament

Hanna, een vrouw van gebed

Elisa, de mantel voor

Gideon, gij dappere held!

Jozua, Gods Strijder

Jozua, Gods Herder

Jozef in zijn vernedering

Jozef in zijn verhoging

Jeremia - Leven met teleurstellingen

Kaleb - Old soldiers never die! - Joz.14

Mirjam – Gedenk Mirjam !

Mozes - Als geloof nee zegt

Saul, de koning die zijn kroon verloor – 7 delen

Simson, het zonnetje in huis - Richteren 16

De zegen van Jakob


Biografieën Nieuwe Testament

Petrus in de gevangenis

Lydia, een purperverkoopster uit Thyatira

Cornelius, de hoofdman uit Ceaserea

Paulus, zijn eerste jaren

Aquila en Priscilla, een reisverslag

Apollos uit Alexandrië

Petrus - Tussen twee vuren

Stefanus, de eerste martelaar - Hand.7

Lazarus als type van een gelovige – Joh.11


Geestelijk Leven 1

Wat als… (Uit het leven van Simson)

Eenheid in Verscheidenheid

Ik wil niet dat u onbekend is

Koning die zijn kroon verloor, De

Arm van geest

De gelovige en het lijden

Lessen voor leiders

Lessen uit de woestijn 

Te voet, of te paard?

Hoop doet leven!

Gij geheel anders!

Zacharia en Elisabeth

Het leven is meer...! (Salomo)

Verwachtende de gelukkige hoop!

Vijf adviezen voor de Hebreeërs

De Wedloop

De vijanden van de gelovige

De oorlogen van de gelovige


Geestelijk Leven 2

Christus in ons!


Gelegenheidspreken

Vrede op aarde?


Diverse Onderwerpen 1

Doodslag en Toorn – Mat.5:21-26

Talen of Tongen

Van hen zijn de verbonden

Profetie en Talen

Gedachten over het lijden

Leven in de verwachting van Jezus' komst

Advent

De lastering van de heilige Geest

Onbeantwoorde gebeden

Door met de Heilige Geest (A)

Bent U Degene?


Diverse Onderwerpen 2

De doop met de heilige Geest (B)

Lessen uit drie Opstandingen

Maakte het kruis deel uit van Gods plan?

De symboliek in de Bijbel

Kenmerken van een christen

Moeten Christenen de sabbat houden?

Licht en Duisternis

Je bent niet alleen

Zaterdag of zondag?

Ziekenzalving

 

Diverse Onderwerpen 3

Hemel en Hel

Leren te gedenken

Afdwalingen – wie bemerkt ze?

Typologie in Genesis 24

Over het geven van Tienden

Kan een gelovige verloren gaan?

Geslachtsregisters van Jezus Christus

De Alverzoening

Over de zgn. Zielenslaap

Gemeente en Diaconaat

 

Diverse Onderwerpen 4

Vijf Evangeliën?

Kenmerken van Profeten

Kingdom Now – Koninkrijk van God

Dodenrijk of Hel?

Kernpunten van de Reformatie

Geweld in de Bijbel

Het Koninkrijk van God – Deel 1

Het Koninkrijk van God – Deel 2

Engelen

Gods heerlijkheid

Die moeilijke Hebreeënbrief!

Zij zullen de leugen geloven

Offers in het Vrederijk?

Dertig dagen zonder klagen

Achter de schermen van het wereldgebeuren

De Sabbat

Genesis, Exodus en Leviticus in vogelvlucht

Zegenen en Gezegend worden

De wet op de Melaatsheid


Diverse onderwerpen 5

Vragen in Crisistijden

Vier bijzondere ontmoetingen – Lukas 1

Verandering, Klaar voor

De zonde die ons licht omstrikt – Heb.12:1

Heer, leer ons bidden

Vijf Evangelieën

Kenmerken van Profeten

Gods heerlijkheid

Vragen in crisistijd

Melchizedek

Genezing in Verzoening begrepen? 


Vragen Algemeen

 

Vragen Algemeen 1

Is de Bijbel in tegenspraak?

Waar kreeg Caïn zijn vrouw vandaan?

Welke Bijbelvertaling gebruiken?

Is zuchten, tongentaal?

Wat is de betekenis van het getal 666

Wie zijn de priesters vermeld in Exodus 19?

Was de komst van de Messias aangekondigd?

Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Mag een gelovige bloed eten?

Wanneer is Christus gestorven en opgestaan?


Vragen Algemeen 2

Wat met de opstandingen in Mattheüs 27?

Heeft Mozes God gezien?

Kan God berouw hebben?

Wie doodde Goliath?

Wat met het huwelijk van Abraham en Ketura?

Boet iedereen voor zijn eigen zonden?

Wat hoorden Paulus' reisgenoten?

Met hoeveel personen trok Jakob naar Egypte?

Waarom is Matthias als apostel aangesteld?


Vragen Algemeen 3

Is koning Saul behouden?

Achans zonde en de gevolgen

Wie was Melchizedek?

Wat als… (Hand.3:17-26)

Biblicisme en Bibliolatrie

De Nieuwe Wereldvertaling

Dieren in de hemel?

Jezus veertig dagen verzocht?

Ontvingen dopelingen van Johannes de Geest?

Wat als kinderen sterven?

Kinderen aan het avondmaal?

Wie waren de reuzen van de voortijd?

Zweetdoek van Jezus


Israël Theologisch

Israël in de Openbaring

Samen op Weg

De vervallen tent van David

Vier verblijfplaatsen van het volk Israël

Vervangingstheologie

Is er een plan?

Israël en de Kerk (De invloed van Augustinus)

Terzijdestelling van Israël?

Jeruzalem, zie Uw koning komt tot u.


De Gemeente

De Gemeente – Haar ontstaan

De Gemeente, metaforen van de

De Gemeente – Huis van God

Samenkomen in het Huis van God

De Gemeente – Lichaam van Christus

De Gemeente – Bruid van het Lam

Gaven en Bedieningen

Evangelieverkondiging in de laatste eeuwen


Christendom


Christendom 1

Mijn heer blijft uit!

Wat is secularisatie?

God wil het!

Wij hebben een Woord voor de wereld

God spreekt!

De verwanten van Jezus

Er komt een tijd...

Bethlehem vs. Bethlehem

De vlucht uit Jeruzalem

Op weg naar Babylon

Gevaren die volk van God bedreigen

Waarom ik geen Jehovah getuige ben

De evangelische beweging in Nederland

Opwekking verwachten in West-Europa?

Europees christendom in de 21e.-eeuw

Betekenis Christelijke Feesten

De betekenis van Kerst

De betekenis van Pasen

De betekenis van Pinksteren