Bijbel Studies Gerard Westerman

'In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid en in alles de liefde'

Bijbel - Nieuw Testament - Overige Geschriften - Inleiding op Openbaring (1)

22 augustus, 2023

Bijbel – Nieuwe Testament

Overige Geschriften

De Openbaring naar Johannes

Inleiding

Het is niet moeilijk om het boek Openbaring in te delen, want dat is al voor ons gedaan in hoofdstuk 1:19 want daar staat: “Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna gebeuren zal”. Ik heb mijn toespraken echter als titel meegegeven: “Hij Die is, Die was en Die komen zal” (o.a. Op.1:4), om daardoor de nadruk te leggen om Wie het eigenlijk gaat in dit profetische boek en in het totale Woord van God, nl. Christus! (Op.19:10)

De apostel Johannes heeft ons drie soorten geschriften nagelaten, nl.: ‘zijn’ evangelie, ‘zijn’ drie brieven en de Openbaring, die we als volgt kunnen indelen:

        Evangelie                                Brieven                                  Openbaring

     Geloof (20:31)                  Zekerheid (1 J.5:13)                        Gereed (22:30)

Het leven ontvangen           Het leven geopenbaard                   Het leven beloond

       Redding                                  Heiliging                                    Heerlijkheid

     De Profeet                               De Priester                                    De Koning

“Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?” (Mark.4:41).

Openbaring vormt de climax van de Bijbel, en de voltooiing van wat begon in Genesis. ‘Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is’ (Jes.46:10). Alle lijnen van Gods handelen met deze wereld komen samen in het boek Openbaring, in Christus. Daniël moest zijn boek verzegelen. ‘Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd’ (12:4), maar aan Johannes wordt gezegd: ‘Verzegel de woorden van deze profetie niet’ (22:10). In plaats van een puzzel van allerlei profetieën, is het boek Openbaring een redelijke, ordelijke openbaring van Christus en Zijn uiteindelijke overwinning over Satan, zonden en de wereld, een overwinning waarvoor hij de grondslag heeft gelegd op het kruis van Golgotha. Neen, nu zien wij nog niet alles Hem onderworpen, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond (Heb.2:8), wachtend op het moment waarop ‘de Heer, onze God, de Almachtige, zijn koningschap zal aanvaarden (Op.19:6).

__________________________________________________________________________________________________