Dagelijks Brood – Nummer 23 – Hij zorgt voor u

4 juli, 2024

Rubrieken: Dagelijks Brood

Dagelijks Brood

Nummer 23 – Hij zorgt voor u!

 

‘Dagelijks Brood’ bestaat uit een reeks korte artikelen uit het Oude en Nieuwe Testament

die het karakter hebben van een geestelijke boodschap voor het dagelijks geloofsleven

ter bemoediging, vertroosting of lering.

 ‘Werp al uw bezorgdheid op Hem, want Hij zorgt voor u’

Inleiding

Ieder mens, iedere gelovige heeft zorgen. We hebben zorgen omdat we mensen zijn die leven in een gevallen wereld. En als ze ook nog zorg aan onze medemens besteden hebben we nog meer zorgen. Leven als gelovige in een goddeloze wereld wekt tegenstand en vervolging op van een vijand die zoekt achter prooi (1Petr.5:8). Soms moeten de meest toegewijde gelovigen door diepe dalen van beproeving gaan. Als uw hart bezorgd is door een last breng het dan bij de Heer en denk dan eens na over wie Hij is en wat Hij doet!

Hij is de Schepper van hemel en aarde en zorgt ervoor

‘Laten daarom ook zij die naar de wil van God lijden, hun zielen de trouwe Schepper toevertrouwen met goed doen.’ (1Petr.4:19) Wanneer onze Vader in de hemel in staat is om zijn schepping onder controle te houden, zou Hij dan ook niet kunnen zorgen voor uw leven? ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?’ (Ps.8:5) Van de grootste ster tot het kleinste insect, alles staat onder Gods gezag. Hij is niet alleen de Schepper maar ook de onderhouder van die schepping, inclusief de mensen die naar zijn beeld geschapen zijn (1Tim.4:10). De Heer Jezus maakte zijn discipelen duidelijk dat God voor de bloemen en de vogels zorgt en zou Hij dat dan ook niet doen voor de mensen? (Mat.6:25-34) Zijn de gebeurtenissen in het leven van Petrus, die heeft geschreven dat God voor ons zorgt, zelf geen levend bewijs van Gods zorg? Hij heeft op het water gewandeld, hij werd bevrijd uit de gevangenis, hij ving veel vis zelfs een met een munt in zijn bek waarmee hij de belasting kon betalen.

Hij is onze Verlosser en draagt zorg voor zijn kinderen

Petrus was een getuige van het lijden van Christus en was op de hoogte welke prijs de Heer Jezus betaald had om zondaren te redden; ‘Hij die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout.’ (1Petr.2:4) Zou onze Vader die zo’n grote prijs betaald heeft om ons te redden van dood en verderf dan niet voor ons zorgen? ‘Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?’ (Rom.8:32) Als onze Vader ons zijn grootste schat gegeven heeft, zou Hij dan ook niet de kleine dingen niet schenken? Het kruis is het grootste bewijs van Gods liefde voor ons. De Heer Jezus is onze Hogepriester die met onze zwakheden kan mee lijden en is in alle dingen zoals wij, zodat Hij die verzocht worden te hulp kan komen (Heb.2:18; 4:15).

Hij is onze Koning en bestuurt zijn koninkrijk door liefde en genade

Er kunnen momenten zijn of gebeurtenissen plaatsvinden waarin wij mogelijk twijfelen aan Gods macht. We moeten dan bedenken dat we geen Koning hebben die in een kribbe ligt, of aan een kruis hangt, of in een graf ligt, maar Die op de troon zit! ‘Hij is gezeten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij.’ (Ef.1:21) ‘Mij is gegeven alle macht op hemel en op aarde.’ (Mat.28:18) Wanneer Hij alle macht en gezag heeft kan Hij ook ons te hulp komen in onze nood. We mogen echter niet vergeten, ook al is soms de schijn tegen, ‘dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.’ (Rom.8:29)

Hij zorgt voor u en mij

Misschien voelt u het niet, of twijfelt u of God wel aan u denkt, omdat een oplossing voor uw probleem niet onmiddellijk komt. Als we ons onder zijn krachtige hand onderwerpen, verhoogt Hij ons op zijn tijd, terwijl u als uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u (Petr.5:7).

______________________________________________________________________________