Israël – Vier verblijfplaatsen van Israël

22 november, 2023

Rubrieken: Israël

Israël

Vier verblijfplaatsen van het volk Israël

Inleiding

De vier geografische locaties waar het volk Israël zich heeft bevonden geven ons een beeld van vier geestelijke ervaringen. In 1Kor.10:1-13 zien we dat de gebeurtenissen die het volk Israël overkwamen ‘als voorbeelden dienen en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons’. ‘Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven’ (Rom.15:4).

Egypte

Een beeld van de wereld met al zijn rijkdommen maar ook van dood en slavernij. In het boek Genesis wordt diverse keren melding gemaakt van de belofte dat Hij Abraham, Isaak en Jakob had gedaan om hen tot een groot volk te maken (Gen.12:2; 28:3; 46:3), maar in Egypte wordt voor de eerste keer melding gemaakt van Israël als ‘Gods volk’ (Ex.3:7). Egypte is een type van de wereld met zijn rijkdommen en mogelijkheden, zodat in Hebreeën 11:26 gesproken kan worden van ‘de schatten van Egypte’. Maar ondanks dat waren ze ver van God en zonder hoop (Ef.2:12).

Maar Egypte was ook de plaats van de dood en slavernij waaruit het volk verlost moesten worden wilden ze God kunnen dienen. Ze werden bevrijd van de dood door het bloed van een lam en van de slavernij door God toen hij de Rode Zee opende en hen uit Egypte leidde. Dit is

een beeld van de verlossing die we hebben door het geloof in Christus. ‘Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Joh.1:29). Door zijn dood en opstanding, verlost Jezus Christus de zondaar die in Hem gelooft van slavernij en oordeel. De doortocht door de Rode Zee is een beeld van Christus’ dood voor ons.

De woestijn

Een plaats die een gelovige niets anders te bieden heeft dan teleurstelling en beproeving is de woestijn. Maar ook een plaats waar een gelovige terecht komt als hij zijn eigen weg gaat.

Omdat het volk Egypte verliet kwam het onvermijdelijk in de woestijn, maar het was niet Gods bedoeling dat ze daar zouden blijven. Na het ontvangen van de Wet bij de berg Horeb was het de bedoeling het beloofde land binnen te trekken (Deut.1:20) maar door gebrek aan vertrouwen kwam daar niets van terecht en hebben ze veertig door de woestijn getrokken. (Num.12-13). De ervaringen van het volk Israël in de woestijn is een beeld van een gelovige die leeft in ongeloof en ongehoorzaamheid en niet binnengaat in de rust en de rijkdom van de erfenis van Christus, wellicht omdat daarover de kennis ontbreekt of dat ze die weigeren binnen te gaan. Ze zijn verlost uit Egypte, maar Egypte is nog in hun harten; en ze hebben een voortdurend verlangen om terug te keren naar hun oude leven zo gauw er zich problemen voordoen (Ex.16:1-3; Num.11; 14:2-4; zie Jes.30:3; 31:1). In plaats om als overwinnaars in Christus door het leven te gaan, gaan ze voort als wandelaars en genieten nooit de volheid van wat God voor hen heeft bestemd. Het is een groep die speciaal wordt vermeld in de brief aan de Hebreeën.

Kanaän

Kanaän is niet een type van de hemel maar van de hemelse gewesten (Ef.1:3). In de hemel is geen strijd, zonde of nederlaag meer! De doortocht door de Jordaan is een beeld van onze dood met Christus opdat wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen. Het verblijf van het   volk Israël in Kanaän is een beeld van het leven van een gelovige zoals het zou moeten zijn: strijd en overwinning, geloof en gehoorzaamheid, geestelijke rijkdom en rust. Het is een leven van geloof, vertrouwen in de Heer Jezus, onze Jozua, de overste leidsman van onze behoudenis (Heb.2:10), om ons te leiden van overwinning tot overwinning (1Joh.5:4-5). Toen Israël in Egypte was, was de vijand rondom hen, en maakte hun het leven onmogelijk. Toen ze door de Rode Zee trokken, liet Israël de vijand achter zich; maar toen het volk de Jordaan overtrok, zagen ze nieuwe vijanden vóór hen, en bevochten deze door het geloof. Het overwinnend christelijk leven wordt niet in één keer behaald door één strijd die al onze problemen beëindigt. Zoals uitgebeeld door het volk Israël in het boek Jozua, is het

overwinnende christelijke leven een reeks van conflicten en overwinningen als we onze vijanden overwinnen, de een na de ander, en steeds meer in bezit nemen van onze erfenis. In overeenstemming met Jozua 11:23 moest het gehele land worden ingenomen, maar volgens hoofdstuk 13:1 ‘was er zeer veel land overgebleven om in bezit te nemen’. Is dit een tegenspraak? Neen, het is de verklaring van een geestelijke waarheid: In Christus, hebben we alles wat nodig is voor een overwinnend christelijke leven, maar we dienen onze erfenis in bezit nemen door geloof, stap voor stap (Joz.1:3). Jozua’s vraag aan het volk is ook een goede vraag voor de gemeente van nu: ‘Hoelang zult gij traag blijven, om het land in bezit te nemen, dat de Here, de God uwer vaderen, u gegeven heeft?’ (Joz.18:3).

Babel

Babel is een plaats waar het volk getuchtigd werd. De vierde en laatste geografische plaats op de ‘geestelijke kaart’ van Israël is Babylon, waar het volk zeventig jaar van ballingschap onderging omdat ze God ongehoorzaam waren en de goden van de volken vereerde. (2Kron.36; Jer.39:8-10) Als Gods volk moedwillig ongehoorzaam is, zal Hij ze moeten tuchtigen totdat ze zich aan Hem onderwerpen en gehoorzamen (Heb.12:1-11) opdat ze weer vrucht kunnen dragen (1Joh.1:9; 2Kor.7:1). Dit zal in de toekomst gebeuren. Die principes zijn ook op ons als gelovigen toepasbaar. De gemeenschap waartoe wij geroepen zijn (1Kor.1:9) kan door de zonde teniet worden gedaan (1Joh.1:6). Corrigeren wij onszelf niet (2Kor.13:5) dan kan of moet God ingrijpen ‘opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen’ (Heb.12:11).

Tenslotte

Als je naar jouw eigen leven en het leven van de gemeente waar je mee in gemeenschap bent kijkt, zie je jezelf en je medegelovigen dan in de woestijn wandelen of als overwinnaars in het Beloofde Land? In de wildernis, waren de Joden een klagend volk; maar in Kanaän waren ze een overwinnend volk, in de woestijn, bleef Israël achteromkijken, verlangend naar de dingen die ze in Egypte genoten; maar in het Beloofde Land, keken ze naar voren om de vijand te overwinnen en namen hun toegezegde bezittingen in bezit. De tocht door de woestijn was een ervaring van uitstel, nederlaag en dood; maar hun ervaringen in Kanaän was er een van leven, kracht en overwinning.

Als u kijkt naar uw ‘geestelijke kaart’ van uw christelijke leven, waar bevindt u zich?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________