Diverse Onderwerpen – Vrede op aarde

22 november, 2023

Rubrieken: Diverse Onderwerpen

Diverse Onderwerpen

Vrede op aarde?

Inleiding

Al zo’n tweeduizend jaar wordt, naar aanleiding van de geboorte van de Heer Jezus, in de kersttijd vrede verkondigd, maar welke vrede is bedoeld? Want er zijn sinds die tijd meer oorlogen gevoerd dan dat er periodes van vrede op aarde zijn geweest, waardoor voor veel mensen elkaar met de Kerst ‘vrede’ te wensen, tot een holle frase is geworden. Veel mensen geloven denken dat ‘vrede’ afwezigheid van oorlog is. Het zou bijzonder fijn zijn wanneer er nergens meer strijdende partijen zijn. Maar Goddelijke vrede gaat veel dieper en reikt verder dan dat er niet meer wordt gestreden. Goddelijke vrede, Zijn shalom, verandert een mens. Die wordt van een vijand een vriend. In dit artikel willen we dan ook een aantal ‘vredeswensen’ de revue laten passeren.

 Vrede verkondigd door de engelen

‘Heerlijkheid zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen van zijn welbehagen’ (Luk.2:14)

De eerste en veruit de meest bekende ‘vredeswens’ is te vinden in het evangelie naar Lukas, gedaan door de engelen verkondigd aan de herders in de velden van de landstreek rond Bethlehem. Het woordje ‘mensen’ is in het Grieks ‘anthropos’ en wil zeggen ‘mensen in het algemeen, met inbegrip mannen en vrouwen. Wil dit zeggen dat daarmee de vrede op aarde gerealiseerd was? De boodschap, het goede nieuws, dat de engelen brachten (vs.10) wil zeggen dat Gods vrede, in de persoon van de Heer Jezus tot alle mensen is gekomen. De aankondiging door de engelen van vrede is geen gebed of een vrome wens maar een verkondiging van een feit, namelijk dat God in Christus in deze wereld is gekomen.  De ‘mensen van zijn welbehagen’ zijn zij die deel hebben gekregen aan die aangekondigde vrede zij die wedergeboren zijn (Joh1:12-13). Het evangelie, de vrede van God, strekt zich uit tot alle mensen, maar alleen zij in wie God welbehagen heeft gevonden zullen gered worden. Zo zegt Paulus in de brief aan de Romeinen: ‘…gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven’ (3:22). God redt geen mensen louter omdat Hij welbehagen in hen heeft gevonden, maar omdat ze geloofd hebben in het volbrachte verlossingswerk van Christus door Wie God zijn genade heeft getoond. Die vrede is bestemd voor het hele volk (vs.10), Jood en voor de volken. Zo zegt vers 32 – ‘…want mijn ogen hebben uw behoudenis gezien, die U bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: een licht tot openbaring voor de naties en tot heerlijkheid voor uw volk Israël’. En in de brief aan de gemeente te Efeze schrijft de apostel Paulus: ‘En Hij is gekomen en heeft vrede verkondigt aan u die veraf was, hen vrede aan hen die nabij waren’ (Ef.2:17).

 Vrede verkondigd door de Heer Jezus

‘Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te maar een zwaard’ (Mat.10:34)

’Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, verstrooit’. (Mat.12:30) Door dat te zeggen maakte de Heer Jezus duidelijk wat hij bedoelde toen Hij zei: ‘Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde?’ (Luk.12:51). De tekst uit Mattheüs maakte deel uit van de opdracht die de twaalf discipelen hadden ontvangen van de Heer Jezus toen ze uitgingen tot het volk Israël. Het bevatte de waarschuwing dat wie koos voor de Heer Jezus daarvoor een prijs zou moeten betalen. ‘Want een discipel is niet boven zijn meester, en een slaaf niet boven zijn heer’ (Mat.10:24). En verder: ‘Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen’ (Joh.15:20). Het gaat erom de belangen van de Heer Jezus prioriteit te geven boven dat van andere mensen, zelfs je eigen familie; Wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, dat wordt bedoeld.

Deze boodschap mag voor elke volgeling van de Heer Jezus een oproep zijn, om niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden (Fil.1:29). Dat klinkt de huidige westerse mens waarschijnlijk vreemd in de oren, maar in heel wat landen in de wereld is dat helaas de normaalste zaak van de wereld. ‘Allen die godvruchtig willen leven in Christus zullen vervolgd worden’ (2Tim.3:12). De mate van veervolging kan uiteraard verschillend zijn, afhankelijk van waar je woont. Maar als je met je hart gelooft en Christus met je mond belijdt zul je op de een of andere manier vervolging ervaren. Als dat niet het geval is, mag je wel afvragen of er iets aan jouw volgen van Jezus iets schort.

Vrede verkondigd door het volk

‘Gezegend Hij die komt, de koning, in de naam van de Heer. In de hemelen vrede en heerlijkheid in de hoogste hemelen’ (Luk.19:38)

Om te begrijpen wat er bedoeld wordt met ‘In de hemelen vrede en heerlijkheid in de hoogste hemelen’ dienen we rekening te houden met context waarin deze woorden voorkomen. Het is namelijk de enige keer dat de Heer Jezus geen bezwaar maakt tegen een publieke demonstratie van zijn persoon. Hier werd namelijk een profetie van de profeet Zacharia vervuld: ‘Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong’ (Zach.9:9). De Schrift werd vervuld! (Ps.118:25-26). Voorafgaand aan de intocht in Jeruzalem lezen we in dit hoofdstuk dat de Joodse leiders ‘Niet wilden dat deze over hen zou regeren’ (Luk.19:14, 27). Het onderwerp van deze uitbarsting van spontane lofprijs was ‘vrede’, waar ook het evangelie naar Lukas mee begon (2:14). Door de verwerping van de Heer Jezus kon deze vrede op aarde nog niet plaatsvinden. De koning ging buitenlands, (Mat.25:15) het koninkrijk werd uitgesteld totdat Hij het koninkrijk zal ontvangen (Luk.19:15). Tot aan de komst van het koninkrijk is er geen vrede op aarde, eerder strijd tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van het kwaad (Luk.12:49-53). Dus geen vrede op aarde, maar dankzij het offer van Christus is er vrede mogelijk met God in de hemelen (Rom.5:1; Kol.1:20). In de hoogste hemelen, bij God, is perfectie rust en vrede, die eenmaal met de komst van de Heer Jezus gestalte zal krijgen hier op aarde.

Vrede verkondigd door de profeet Jesaja

‘Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid’ (Jes.9:6)

En men noemt hem Vredevorst! Eenmaal zal er een dag aanbreken waarop de aarde gekenmerkt zal worden door vrede, wanneer de Vredevorst, Jezus Christus, zijn koninkrijk zal stichten en grondvesten met recht en gerechtigheid. Dat is de vrede die door Jesaja geprofeteerd geworden is. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk. Wanneer dat zal plaatsvinden? ‘Totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit den hoge. Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde gelijkt een woud; Dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde. En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust’ (Jes.32:15-17). Deze vrede zal niet slechts voor het volk Israël bedoeld zijn maar de hele wereld zal een ongekend tijdperk kennen van vrede, een vrede waar de mensheid als zolang naar uitziet. ‘En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren’ (Mi.4:1-3). De duivel zal gebonden zijn opdat hij de naties niet meer zou misleiden voordat de duizend jaren voleindigd zijn (Op.20:3). Daarna, wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten en hij zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen en daarna het definitieve oordeel. De nieuwe hemel en aarde zal daarop volgen.

Vrede verkondigd door de apostel Paulus

‘Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus’ (Rom.5:1)

Voordat bovenvermelde vrede werkelijkheid zal worden, mogen wij, Gods volk, al genieten van die vrede op aarde die zo’n tweeduizend jaar geleden verkondigd is, omdat vrede een vrucht van de Geest is (Gal.5:22). De vrede met God en de vrede van God, beide kunnen het deel zijn van elke gelovige. Na zijn opstanding verschijnt de Heer Jezus aan de discipelen en groet hen en zei: ‘Vrede zij u! (Joh.20:19), waarna Hij hen zijn handen en zijde toonde. Waarom? Omdat onze vrede met God tot stand is gekomen door het storten van Jezus’ bloed op het kruis (Kol.1:20). Dat was nodig omdat de mens in oorlog was met God en er verzoening moest plaats vinden. Die poging tot verzoening is uitgegaan van God, die ons met Zichzelf heeft verzoend door Christus (2Kor.518). Dat is de vrede waarvan gesproken is door Paulus in de brief aan de Romeinen: ‘Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus’ (Rom.5:1). Maar nadat de Heer Jezus de discipelen heeft begroet met de woorden ‘Vrede zij u’ zei Hij opnieuw tot hen: ‘Vrede zij u!’, en vervolgd: ‘Ontvang de Heilige Geest!’ (Joh.20:23). Dat is de vrede waarover Paulus spreekt wanneer hij zegt: ‘En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus’ (Fil.4:7). Door het geloof in de Heer Jezus is de vrede met God ons deel, de vrede van God kunnen we ervaren wanneer we al onze zorgen en bekommernissen aan Hem toe te vertrouwen (Fil.4:6-7).

____________________________________________________________________________________________________