Eschatologie – Deel 1 – De beer is los!

24 juli, 2023

Rubrieken: Eschatologie

Bijbelboeken: Ezechiël

De beer is los!

Deel 1

Ezechiël 38-39

Woord vooraf

Na weken van diplomatie en onderhandelingen om de president van Rusland, Poetin van gedachten te doen veranderen en Oekraïne niet militair aan te vallen, gebeurde het toch! Op 22 februari 2022 brak ‘de beer los’ en kwamen zijn ‘vredestroepen’ op Oekraïens grondgebied. En op het moment dat ik dit artikel schrijf, 24 februari 2022, komt het nieuws binnen dat Rusland zich niet beperkt tot de zogenaamde ‘erkende republieken’ maar dat heel Oekraïne deel uitmaakt van zijn aanval. De president van Oekraïne is Volodymyr Zelensky de zoon van joodse ouders. Wie een klein beetje op de hoogte is van de geschiedenis van de Joden in Rusland, denk aan de daar doorgevoerde progroms in de negentiende eeuw onder andere in Odessa, begrijpt uiteraard de oproep van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken die haar staatsburgers dringend aanmaant Oekraïne te verlaten. Volgens het ministerie gaat het zeker om 8000 Israëlische staatsburgers.

Het officiële embleem van de Russische Federatie is de tweekoppige adelaar, maar in de praktijk is het eerder de beer die als zinnebeeld van Rusland fungeert. Frederik II, de koning van Pruisen (1712-1786), werd ooit gewaarschuwd om de slapende Russische beer niet wakker te maken. Men bedoelde daarmee dat het Russische volk, net zoals de bruine beer niet gevaarlijk is zolang je het niet beledigd, want dan kan hij veranderen in een agressieve en krachtige tegenstander. Rusland heeft al sinds de 16de eeuw de beer als symbool. Die staat voor kracht en agressie. Die oude Sovjet-Unie is er niet meer, maar het nieuwe Rusland is sterker dan ooit! Ja, ‘de beer is los’ en wat de gevolgen daarvan zijn zullen we in de komende tijd wel ervaren. De verdere berichtgeving daarvan laat ik graag over aan de reguliere pers. Wat ik mij wel afvroeg is: ‘Wat zegt de Bijbel over Rusland?’ of vroeg ik mij af, en misschien u ook wel: ‘Zegt de Bijbel eigenlijk wel iets over Rusland?’

Overzicht van toekomstige gebeurtenissen

Voor wie niet zo op de hoogte is van het eindtijdscenario dat de Bijbel ons verstrekt, volgt hierna een beknopt en vereenvoudigd overzicht van de komende gebeurtenissen waarover de Bijbel spreekt en die voor dit artikel relevant zijn. In Openbaring 3:10 is er sprake van ‘Het uur van de verzoeking die over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen’. Deze periode komt volgens de meeste Bijbelonderzoekers overeen met de laatste van de zeventig jaarweken waarvan sprake is in Daniël 9. Daaraan voorafgaand is de zgn. Opname van de Gemeente (1Thes.4:13-18; Joh.14:1-3; 1Kor.15:51-52). Nadat de Gemeente is weggenomen zullen de volgende gebeurtenissen plaatsvinden: (1) Israël zal een verbond van zeven jaar sluiten met het hersteld Romeins rijk, waarvan volgens velen de EU een voorloper is; (2) De koning van het noorden (Rusland?) met zijn bondgenoten valt Israël binnen op de helft van deze jaarweek (Ez.38-39). (3) Het beest uit de aarde, het herstelt Romeins rijk verbreekt het eerder gesloten verbond op de helft van laatste jaarweek (Dan.9:27); (4) De Antichrist zal zich zetten in de tempel in Jeruzalem en zal een beeld oprichten en trachten de hele wereld aan zich te onderwerpen (Op.13:12-18). (5) In de tweede helft van de laatste (zeventigste) jaarweek vinden de resterende oordelen van God plaats. (6) Alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om de stad te veroveren (Zach.14:1v.; Ez.38-39). (7) Door Goddelijk ingrijpen zullen ze daartoe niet in staat zijn (Zach.14:3). (8) Christus zal verschijnen en zal koning worden over de gehele aarde (Zach.14:3, 9), waarmee (9) het Vrederijk zal worden opgericht.

Rusland

Nee, deze oorlog tegen Oekraïne heeft niets te maken met een of ander Bijbelse eindtijd scenario, maar wat zien we dan wel en wat kunnen we daaruit concluderen? In de achter ons liggende jaren hebben we grote ontwikkelingen gezien op militair terrein van Rusland. Het leger is sterk gemoderniseerd en het aantal actieve militairen bedraagt 1,1 miljoen. Het staat daarmee op de vierde plaats in de wereld. De laatste jaren is Rusland sterk vertegenwoordigt in het Midden-Oosten. Ze zijn bondgenoot van Syrië en hebben vriendschappelijke betrekkingen met Turkije. Poetin en Erdogan kunnen het goed met elkaar vinden de laatste jaren en breiden hun activiteiten al uit naar de overkant van de Middellandse Zee, in Libië, met name. Enkele willekeurige krantenkoppen van de laatste paar jaar bevestigen de toenemende betrokkenheid van Rusland in het Midden-Oosten: ‘Rusland richt een helikopterbasis in bij een luchthaven in Kamishli, een plaats aan de Noord-Syrische grens. De nieuwe basis wordt beschermd door raketsystemen’ – ‘Rusland krijgt een tweede permanente marinebasis in Syrië. Daartoe wordt de elementaire basis bij de stad Tartous, die nu geleast wordt van Syrië, uitgebreid en versterkt’ – ‘Rusland heeft al een permanente basis bij Hemeimeem in de westelijke provincie Latakia. De plannen voor een tweede basis wijzen op de intentie van het Kremlin om de Russische militaire rol in het land verder uit te breiden. Sinds 2015 steunt het Russische leger president Assad in de strijd tegen de opstandelingen’ – ‘Vorige week werd bekend dat Rusland een hypermodern S-300 raketsysteem op de basis bij Tartous heeft geplaatst. De luchtdoelraketten zijn volgens Moskou bedoeld om de Russische marineschepen in de haven van Tartous te beschermen. De tweede marinebasis maakt het mogelijk om meer Russische schepen naar de Middellandse Zee te brengen, die in Tartous kunnen bijtanken en bevoorraad kunnen worden’ – ‘Rusland versterkt zijn vloot in de Middellandse Zee bij Syrië’ – ‘Rusland installeert een militaire basis met raketsystemen in Noord-Syrië’, enzovoort. Door de aanwezigheid in Syrië is Rusland genaderd tot aan de grenzen van Israël! Dit doet mij denken aan Ezechiël 38:4 waar het woord des Heren zegt: ‘Zo zegt de Here Here: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger’. Gog zal de leiding nemen in het toekomstig conflict met Israël. Nu we de machtsontplooiing van het Russische leger hebben gezien bij de inval in Oekraïne ben ik ook geneigd om Rusland te zien als leider van een conglomeraat van volken die op den duur Israël zullen aanvallen. Israël is ‘het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid’ (Ez.38:8), en ook vers 12 ‘een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont’. Het daar beschreven volk kan niet anders zijn dan het volk Israël.

Rusland in de Bijbel?

Er is veel verschil van mening met betrekking tot de identificatie van de namen die we in het boek Genesis vinden. Er wordt daar gesproken over de zonen van Jafet die waren: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesek en Tiras’ (Gen.10:2). Deze namen worden ook gevonden in het boek Ezechiël: ‘Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem En zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! (28:2-3). Gog (een naam, geen volk) wordt elf keer vermeld in hoofdstuk 38 en 39:1 met als extra vermelding ‘uit het verre noorden’ (38:6,15; 39:2). Hoewel sommige Bijbelkenners hierbij denken aan Iran en/of Irak, zijn er toch ook die aan Rusland denken. Ook de namen Mesek en Tubal, die vaak gelezen worden als Moskou en Tobolsk, geven aanleiding tot die mening. Maar ook de uitdrukking ‘ver in het noorden’ en ‘uit het verre noorden’ die we vinden geeft de indruk dat het om Rusland gaat (Ez.38:6,15; 39:2). Verder worden er nog een aantal andere volken vermeld wier identificatie niet eenvoudig is (38:5-6). Men denkt dan dat Magog, Rusland is, de vroegere Sovjet-Unie, Perzië zou Iran zijn, Ethiopiërs, Put, dat is Libië of Somalië, Gomer, dat is Centraal-Turkije, Bet-Togarma, dat is Oost-Turkije, het vroegere land Frygië. Gog (een naam, geen volk) wordt elf keer vermeld in hoofdstuk 38 en 39:1 met als extra vermelding ‘uit het verre noorden’ (38:6,15; 39:2).

Overzicht

Ezechiël 36 – In dit hoofdstuk vinden we de beschrijving van het geestelijk herstel van Israël.

Ezechiël 37 – Na het geestelijk herstel van Israël is het de beurt aan het nationaal herstel.

Ezechiël 38-39 – In deze hoofdstukken lezen we over de inval van Gog, en veel andere volken in het land Israël vóór de aanvang het 1000-jarig Vrederijk. We vinden hier de laatste vijand van Israël, die vernietigd wordt vóórdat de uiteindelijke zegen komt. Het is een grote noordoostelijke confederatie van volken, die het laatste instrument in de hand van Satan zijn, door wie hij de vernietiging zoekt van het uitverkoren volk Israël, als het in het land hersteld is, onder de bescherming van de Messias.

Ezechiël 40-48 – Tenslotte en afsluitend, in dit hoofdstuk de bouw van de tempel en de regering van Christus.

In Ezechiël 38 wordt gesproken van een volk dat terug is en in het land in gerustheid woont (38:8,11,14). Het is een ‘natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont’ (38:12). Dit kan niet anders dan Gods volk, Israël zijn (38:14). Te midden van de omliggende volken (Ez.5:5) is Israël een toonbeeld van welvaart en voorspoed; ‘een natie dat have en goed heeft verworven’ (38:12-13;). Vooral de laatste jaren zijn er enorme gasvoorraden voor de kust van Israël gevonden, die de welvaart van het land nog meer zullen vergroten. Enkele krantenkoppen: ‘Israël heeft in de afgelopen jaren voor de kust van Haifa belangrijke gasvondsten gedaan. De voorraden zijn groot genoeg om het land de komende tientallen jaren van aardgas te voorzien. Het is frappant: Israël wordt steeds rijker, de omliggende landen steeds armer ten gevolge van oorlogen en onlusten. Hoe nu verder, want dat het tot een escalatie moet komen is iedereen wel duidelijk. Wat er de komende jaren staat te gebeuren is kort omschreven door de profeet Micha: ‘Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Sta op en dors, gij dochter Sions; want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van koper, en gij zult vele volkeren verbrijzelen en gij zult hun onrechtmatig gewin door de ban aan de Here wijden, en hun vermogen aan de Here der ganse aarde’ (Mi.4:11-13). Dit is in het kort een schets van de gebeurtenissen die we vinden in Ezechiël 38 en 39. Vooral de zinsnede: ‘Maar zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer’ is intrigerend. Wie had tot voor enige jaren geleden, kunnen vermoeden dat ‘Gog uit het verre noorden’ (38:14-15) van grote invloed zou kunnen zijn en worden in het Midden-Oosten? Maar Ezechiël schrijft dat God achter dit alles zit: ‘Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u’ (38:4-6). Maar dat God achter de schermen de leidende rol in deze gebeurtenissen heeft weten de wereldmachten niet, want zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet! Naast Israël en Rusland is er echter nog een macht die grote invloed heeft en zal uitoefenen in het Midden-Oosten, en dat is Europa, of beter gezegd het herstelt Romeins rijk, het beest dat uit de aarde opkomt (Op.13:1). Europa is niet alleen een grote economische macht maar ook een macht met grote politieke invloed, die zal dan ook in de nabije toekomst een 7-jarig verbond met Israël sluiten (Dan.9:27).

De inval door Gog en de Dag des Heren (Jer.38:14-23)

Met de inval van Gog in Israël, het verbreken van het gesloten verbond met Europa en Israël, en de intrede van de Antichrist begint de eigenlijke dag des Heren, de Grote Verdrukking of de benauwdheid van Jakob (Jer.30:7). Het zal dus een chaotische wereld zijn op dat moment. Zo komt er een moment dat Rusland en die met hem verbonden zijn, Israël zal binnenvallen in het midden van de laatste jaarweek, maar die aanval zal vastlopen vanwege grote tegenstand. (1) Er zal een grote aardbeving komen (38:19-20), er zal (2) een grote verwarring zijn (vs.21) die oorzaak zal zijn dat de legers elkaar zullen bevechten. Er zal een grote plaag, pest komen waardoor velen omkomen, en tenslotte (4) breken de natuurmachten los, stromende regen, hagelstenen, vuur en zwavel (vs.22). De Here zal het voor zijn volk opnemen en ‘het huis Israëls zal weten, dat Ik de Here hun God ben, van die dag af en voortaan’ (39:22). We moeten de beschrijving van deze strijd niet verwarren met de strijd die is beschreven in Openbaring 20:7-10 en ná het duizendjarig vrederijk zal plaatsvinden (Op.20:7).

De antichrist

Het tweede beest waarvan gesproken wordt in Openbaring 13 is de antichrist (vs.11) die zich in de tweede helft van de laatste jaarweek, de Grote Verdrukking zal openbaren. Het mag duidelijk zijn dat de Satan, die vanaf het begin van de Bijbel prominent aanwezig is om Gods plannen met betrekking tot deze schepping, te dwarsbomen, weet dat hij nog weinig tijd heeft (Op.12:12), en hij zal dan ook alles wat in zijn vermogen ligt gebruiken om de komst van het aanstaande rijk van Christus te verhinderen. Satan is de macht die het beest uit de zee, het hoofd van het hersteld Romeins rijk, zal beïnvloeden en aansturen om met Israël een zevenjarig verbond te sluiten. Een verbond dat op de helft verbroken zal worden (Dan.9:27). De Antichrist, het beest uit de aarde, zal dan het hoogtepunt van zijn vermeende macht bereiken, de tempel innemen en een ‘gruwel van verwoesting’ waarvan sprake is in het boek Daniël oprichten (Dan.9:27; 11:31; 12:11; Mat.24:15), en zal zichzelf in de tempel vertonen en vertonen dat hij God is (2Thes.2:4). De dan nog levende Joden die deze gebeurtenissen zullen meemaken, worden aangeraden Jeruzalem te verlaten om hun leven te redden (Mat.24:16-20; Op.12:6, 13-17). Ze zullen over de Jordaan een veilig heenkomen zoeken, sommigen denken dan aan Petra in Jordanië, om daar te verblijven tot aan de komst van Christus.

Zo zien we een soort van antigoddelijke drie-eenheid: de Satan, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. De Antichrist, het beest uit de aarde, zal het gezag van het eerste beest uitoefenen in diens tegenwoordigheid, en maken dat zij die op de aarde wonen het beest aanbidden. Hij laat een beeld maken dat iedereen, op straffe van de dood, zou moeten aanbidden. Het maakt dat men aan allen een merkteken geeft op hun rechterhand of voorhoofd zodat niemand kan kopen of verkopen zonder dat teken. (Op.13:11-18; 14:11). Leek zoiets voor enige decennia geleden nog onmogelijk, vandaag de dag is dat niets bijzonders meer. De technische mogelijkheden zijn volop aanwezig, alleen is het nog wachten op de toepassing, en die gaat komen en misschien wel eerder dan we denken.

De komst van Christus en de oprichting van het Vrederijk

We keren nog even terug naar de inval van Gog in het land Israël, want dat is aan het begin van de Grote Verdrukking in de tweede helft van de laatste jaarweek. Daarna volgt Harmagedon (Op.16:14-16), die zal plaatsvinden aan het einde van de Grote Verdrukking vlak voor de komst van Christus. Dan zullen alle volken van de aarde zich verzamelen om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken (Zach.14:1-2; Op.16:12-16). De rivier de Eufraat zal opdrogen om de doorgang van de volken van het oosten mogelijk te maken. Drie slagvelden worden genoemd: (1) de vlakten van Armageddon, ook bekend als het dal van Jizreël of Esdralon, (2) het dal van Josafat (Joël 3:2,12) beter bekend als het Kidrondal, gelegen tussen de Olijfberg en Jeruzalem en (3) in Bosra in de buurt van Petra in Jordanië (Jes.63:1). Het doel is om Jeruzalem in te nemen en het Joodse volk te vernietigen. De beschrijving van die gebeurtenis vinden we beschreven in Zacharia 12-14. Twee derden van het volk zal uitgeroeid worden, huizen geplunderd en vrouwen geschonden. Een derde zal echter op wonderlijke wijze worden gespaard (Zach.14:2b; Micha 4:11-14). Maar dan, op het laatste moment, zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg, zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn – die is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen’ (Zach.14:3-7). Ja, dan ‘zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid’ (Mat.24:30)

Tenslotte

Op dit moment is het onmogelijk te weten hoe de oorlog in Oekraïne verder zal verlopen en wat het voor verdere consequenties voor Europa en de rest van de wereld zal hebben. Ik denk dat we wel mogen zeggen dat de komst van de Heer Jezus zeer nabij is! Steeds duidelijker zien we dat de wereld klaar is voor Gods oordeel. De schepping zucht en is in barensnood, de volken woelen en de koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn Gezalfde. Voor ons, gelovigen geldt: ‘Zie, de bruidegom komt. Gaat uit Hem tegemoet’.

______________________________________________________________________________