Nieuwe Testament – Kracht voor de reis – Lukas 3 en 4

20 juli, 2023

Bijbelboeken: Lukas

Nieuwe Testament

Kracht voor de reis

De Heilige Geest in Lukas 3 en 4

Inleiding

Dat de Heilige Geest een belangrijke plaats innam in het leven van de Heer Jezus blijkt duidelijk uit de vers diverse gedeelten in Lukas 3 en 4. De invloed van de Heilige Geest in het leven en werken van de Heer Jezus is van grote betekenis geweest, en mag dienen als een voorbeeld voor ons. De ‘wapenen’ die de Heer Jezus gebruikte tijdens de verzoeking in de woestijn – het gebed, het Woord van God en de Heilige Geest – zijn dezelfde als die ook ons ter beschikking staan. Laten we nu de vier vermeldingen over de Heilige Geest in Lukas 3 en 4 onderzoeken, want het onderwijs dat we hierdoor ontvangen kan bijzonder nuttig voor ons zijn.

Ontvangen van de Heilige Geest (Luk.3:21-22)

‘Het gebeurde nu, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, na de hoger gelegen streken doorreisd te hebben, in Efeze kwam en er enige discipelen vond; en hij zei tot hen: Hebt u wel de Heilige Geest ontvangen, toen u tot geloof kwam? Zij echter zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of de heilige Geest er is’ (Hand.19:1-2). Een aantal jaren geleden, tijdens één van mijn vele reizen naar Roemenië in de jaren negentig, kwam ik weer eens bij vrienden op bezoek met mijn onlangs nieuw gekochte auto. In tegenstelling tot mijzelf, hadden die een grote interesse voor auto’s en vroegen mij: ‘En wat voor een motor heeft het?’ Waarop ik tot hun verbazing antwoordde: ‘Ik weet niet eens of er een motor in zit!’ (Ik had namelijk nog nooit onder de motorkap gekeken!) Veel gelovigen die tot bekering zijn gekomen en de Heer Jezus als hun Heiland kennen, hebben vaak door gebrek aan onderwijs maar weinig besef van de inwoning van de heilige Geest; men weet vaak niet dat hun lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Datzelfde gebrek komen we ook tegen bij de gelovigen van de gemeente in Korinthe aan wie de apostel Paulus schrijft: ‘Of weet u niet, dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent?’ (1Kor.6:19). Vond Paulus het zo belangrijk dat ze zouden weten dat de Heilige Geest in hen woonde? Het was van grote praktische betekenis, zoals uit het vervolg blijkt: ‘Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam!’ (1Kor.6:20) Of zoals Paulus het van zichzelf zegt, ‘dat Christus wordt grootgemaakt in mijn lichaam’ (Fil.1:20).

Vol van de Heilige Geest (Luk.4:1)

‘Jezus nu, vol van de Heilige Geest…’ Zó, ging de Heer Jezus de woestijn in voor de confrontatie met de duivel! Deze wereld wordt door christenen wel vergeleken met een woestijn, en dat is het ook. Een woestijn is vol gevaren en begaanbare paden zijn er vaak niet, dus is het kennen van Gods wil dan ook een vereiste. De inwoning van de Heilige Geest hebben houdt niet automatisch in dat een gelovige ook met de Heilige Geest vervuld is! Dat blijkt uit wat Paulus aan de gelovigen in Efeze schrijft: ‘En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest’ (Ef.5:18) ‘Vervuld zijn’ met de Heilige Geest heeft als doel dat de Efeziërs, maar ook wij, ‘tot elkaar zouden spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer.’ (Ef.5:19). Maar dat is niet alles, want wat erin vers 18 voorafgaat, leert ons ook dat de ‘vervulling’ ertoe dient dat wij Gods wil zouden verstaan opdat wij als wijzen zouden wandelen en niet als onwijzen. (Ef.5:16, 17) Paulus en Timotheüs hielden niet op voor de gelovigen in Kolosse te bidden dat ze ‘vervuld zouden worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen.’ (Kol.1:9,10). Gelet op het voorgaande mag het duidelijk zijn dat ook voor ons de opdracht ‘wordt vervuld met de Geest’ van grote betekenis is.

Leiding door de Heilige Geest (Luk.4 :1)

Het volgende waar onze aandacht op gevestigd wordt, is de vermelding dat de Heer Jezus ‘door de Geest geleid werd in de woestijn.’ Zowel in het Oude als in het Nieuwe testament vinden we voorbeelden van leiding van gelovigen of het volk van God als geheel. Vrijwel onmiddellijk denken we dan aan de wolkkolom en vuurkolom (Sjechina) die voor het volk Israël uitging (Ex.13:21v.; Num.9:17-21). Asaf zegt in Ps.78:14: ‘Hij geleidde hen met een wolk des daags en met vurig licht de ganse nacht.’ Ik heb onlangs deze beschrijving daarover gelezen: ‘Leiden’ is niet gewoon ‘de weg wijzen’. Dat is wat een wegwijzer doet, die tegelijk zelf op zijn eigen plek blijft staan. Nee, de Sjechina c.q. Geest is een Aanvoerder, Een die de weg wijst en tevens zelf meegaat, ja, vooropgaat, en die zijn reisgenoten de kracht tot de reis geeft.

Een nieuwtestamentisch voorbeeld van leiding van God in het leven van een gelovige vinden we onder andere in Handelingen 16:6vv., waar we over het zoeken van Gods wil lezen door de apostel Paulus wanneer hij tot twee keer toe verhinderd werd om het Woord in Asia en Bitynië te verkondigen. ’s Nachts krijgt Paulus dan een gezicht, een Macedonisch man stond daar en smeekte hem: ‘Kom over naar Macedonië en help ons.’ Paulus en zijn medereizigers maakten daaruit op dat God hen had geroepen om in Macedonië het evangelie te verkondigen. Betrekkelijk gemakkelijk zult u zeggen, maar in mijn leven ervaar ik dat niet op die wijze! Heeft u de Heilige Geest ontvangen? Bent u vol van de Heilige Geest? Dan mag u weten dat Diezelfde Geest ook ú wil leiden, zoals eens het volk Israël en de apostel Paulus! ‘Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods’ (Rom.8:14).

Kracht van de Heilige Geest (Luk.4:14)

De Heilige Geest is zowel een Persoon als een kracht. Meerdere teksten in de Bijbel maken ons duidelijk dat het om twee verschillende zaken gaat. In de context van dit artikel willen we aandacht besteden aan de Heilige Geest als kracht. Van de Heer Jezus lezen we dat Hij was ‘gezalfd met de Heilige Geest en met kracht.’ (Hand.10:38) Na zijn terugkeer uit de woestijn lezen we: ‘En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea.’ (Luk.4:14) Ook wij hebben die kracht nodig voor onze verdere reis ook al zijn we succesvol uit een ‘woestijnervaring’ gekomen en hebben we een grote overwinning behaald! Op een dieptepunt in het leven van de profeet Elia ontving hij bezoek van een engel die hem koeken en water bracht. Nadat Elia gegeten en gedronken had, legde hij zich weer neer, maar de engel raakte hem voor de tweede keer aan en zei: ‘Sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn.’ ‘Toen stond Elia op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot een het gebergte Gods’ Horeb.’ (1Kon.19:1-8) Als wij ons niet voeden met Gods Woord en wandelen in de kracht van de Geest kan het gevaar bestaan dan voor ons de reis ook te lang zal zijn en dat we de eindstreep niet halen! Paulus kon zeggen: ‘Ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft’ (Fil.4:13) Die kracht hebben we allen nodig; kracht om te strijden, en om uit en in te gaan, hoelang de reis ook duurt en hoe oud we ook worden! (Joz.14:11, 12). Die kracht heeft de Heer Jezus ook beloofd aan hen die Hem zouden volgen: ‘Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn’ (Hand.1:8)

Tenslotte

‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en van bezonnenheid’ (2Tim.1:7). Kent u die kracht?

______________________________________________________________________________________________________________________________