De Toekomst – Eschatologie voor Beginners – Deel 2 – De Opname

22 juli, 2023

Rubrieken: De Toekomst

Bijbelboeken: Openbaring van Johannes

‘Eschatologie voor beginners’

De Toekomst

Deel 2

De Opname

Inleiding

‘Misschien vandaag!’

Waarom ik geloof dat de Opname de eerste toekomstige gebeurtenis in Gods plan met deze wereld is, heeft niets met de aanwezigheid van het coronavirus te maken, zoals sommigen wel menen. Nee, ik baseer mijn eindtijdvisie niet op zoiets tijdelijks als een pandemie, zoals er in het verleden al meerdere zijn geweest, maar op zes unieke (verifieerbare) recente gebeurtenissen, die allen ná de Tweede-Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. Het is wel zo dat de huidige coronapandemie haar schaduw vooruitwerpt voor de oordelen die nog moeten komen en aanstaande zijn. Ze behoren tot ‘het begin van de weeën’ (Luk.24:9). Ik ga ze hier nu al vermelden, maar de uitvoerige behandeling zal moeten wachten tot een volgend artikel.

(1) Terugkeer en ontstaan van het land Israël

Op 14 mei 1948 is de staat Israël uitgeroepen. Na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel zijn de Joden als gevangenen weggevoerd onder alle volken, en Jeruzalem vertrapt door de volken (Luk.21:24). Niemand heeft, na de ‘holocaust’ waar zo’n 6 mijoen Joden zijn vermoord, kunnen denken dat slechts drie jaar na de Tweede Wereldoorlog er weer een staat Israël zou zijn.

(2) Het ontstaan van de Europese Unie

Ook na de Tweede Wereldoorlog, en wellicht ten gevolge daarvan, is een begin gemaakt met wat nu de Europese Unie is. De echte geboorte van de huidige Europese Unie ligt bij de topambtenaar van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken Jean Monnet (nog altijd bekend als de grootvader van de Europese Unie). Samen met de Franse minister van Buitenlandse Zaken Schuman en de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer presenteerden zij op 9 mei 1950 in een toespraak het zogenaamdeSchumanplan. Als EEG werd het Verdrag van Rome – getekend: 25 maart 1957 – van kracht: 1 januari 1958. Als EU werd het Verdrag van Maastricht – getekend: 7 februari 1992 – van kracht: 1 november 1993. Op grond van de profetie van Daniël 2 geloven ik (en velen met mij) dat het huidige Europa een heropleving is van het antieke Romeinse rijk.

(3) De inname van Oost-Jeruzalem

Tijdens de Zes-daagse oorlog werd in 1967 Oost-Jeruzalem ingenomen en onder Israëlisch gezag geplaatst. Op 7 juni werd na felle gevechten heel Jeruzalem door het Israëlische leger veroverd. Na zo’n 2500 jaar was er weer een Joodse staat inclusief Jeruzalem, de stad van de grote Koning Jezus (Mat.5:35).

(4) Het fenomeen van de Messiasbelijdende Joden

Vanwege de gebeurtenissen in Israël ontstond er onder de Joden ook een hernieuwde interesse over hun roeping en bestemming. De huidige beweging van het messiaans jodendom ontstond in dejaren 60 in de VS. Sinds de jaren 80 verbreidt de beweging zich ook in Europa en Israëel. Velen van de aanhangers in Israël zijn afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie. In Israël zijn er tussen de 6.000 en 15.000 messiaanse joden in 80 gemeenten.

(5) Het verval van het Europese Christendom

Secularisering is de algemene benaming voor de verwereldlijking zoals die tot uitdrukking komt in ontkerkelijking, de reductie van religie tot het private terrein en de afname van de maatschappelijke invloed van religie. Of je nu naar Amerika kijkt, naar Azië of de moslimwereld, nergens zie je hetzelfde patroon van secularisering dat Europa in zijn greep houdt. We zien ook geen tekenen dat het Europese voorbeeld binnenkort massale navolging zal krijgen. De Europeanen staan in de wereld alleen met hun secularisatie.

(6) De situatie in het Midden-Oosten

Na de Tweede Wereldoorlog is de situatie in het Midden-Oosten ontegenzeggelijk veranderd. Mandaatsgebieden werd zelfstandige staten: Israël, Jordanië, Syrië, Libanon, Irak en Iran. Veelzeggend is in dat verband de gelijkenis van de Heer Jezus die zei tot zijn discipelen: ‘Ziet de vijgenboom en alle bomen; wanneer zij al uitlopen en u dit ziet, dat weet u uit uzelf dat de zomer nabij is’ (Luk.21:29-30). In de Bijbel is de vijgenboom een beeld van Israël, het is dan ook niet moeilijk om in ‘alle bomen’ de genoemde volken en landen te zien

De hierboven vermelde gebeurtenissen zullen in een afzonderlijke – later te verschijnen – artikel, uitgebreid aan de orde komen.

Vier Bijbelteksten vormen de basis voor de leer van de Opname van de Gemeente

(1) ‘Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’ (Joh.14:1-3).

We kunnen in deze tekst hier de volgende drie stappen waarnemen: (1) De Heer Jezus is heengegaan om plaats te bereiden. (2) Hij komt weer om ons tot Zich te nemen. (3) We zullen zijn waar Hij is. De wens van de Heer Jezus uitgesproken in zijn gebed van de Heer Jezus tot de Vader (abusievelijk genoemd als het Hogepriesterlijk gebed) zal dan in vervulling zijn gegaan. ‘Vader wat U Mij hebt gegeven – Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen, die U Mij hebt gegeven, omdat U mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld’ (Joh.17:24).

(2) ‘Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeder,  wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen vóórgaan. Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel (vgl. 1Kor.15:52); en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zó zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden’ (1Thes.4:13-18).

We kunnen in deze tekst de volgende stappen onderscheiden: (1) De Heer Jezus zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel neerdalen van de hemel. (2) De doden in Christus zullen eerst opstaan. (3) Daarna de levenden die overblijven. (4) Samen zullen ze worden opgenomen. (5) De Heer tegemoet in de lucht. (6) En zó zullen we altijd met de Heer zijn. We vinden tweemaal dezelfde volgorde van de gebeurtenissen die met Jezus’ komst gepaard gaan: (1) De Heer Jezus daalt neer, (2) de gelovigen gaan de Heer tegemoet in de lucht, om (3) hun verblijf bij de Heer in te nemen.

(3) ‘Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden’ (1Kor.15:51-52).

De gebeurtenis die in deze tekst vermeld is, is een geheimenis. Een ‘geheimenis’ is een Bijbelse waarheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen’ (Kol.1:26). De komst van de Heer Jezus gepaard gaande met de opname is zo’n geheimenis. De wederkomst van Christus voor Israël en de volken was dat niet, want die is op diverse plaatsen in de Bijbel aangekondigd en beschreven, dus kan hiet niet anders dan dat het hier om de Opname gaat.

(4) ‘Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen, tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht  die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen’ (Fil.3:20-21).

Gelovigen leven in de verwachting van Jezus’ komst, die het lichaam zal ‘veranderen’ zodat ze in de staat zijn waardoor ze Jezus’ heerlijkheid kunnen binnentreden. Meerdere teksten laten ons zien dat gelovigen niet uitzien naar bepaalde tekenen die aan Jezus’ komst zullen voorafgaan (1Tes.1:10, 5:6; Tit.2:13). Er hoeven geen bepaalde tekenen aan vooraf gaan, zoals dat wel het geval is bij Jezus’ komst voor Israël en de volken (Mat.24:32v., 36).

De Opname kan dus elk ogenblik plaatsvinden. Natuurlijk zien we, door allerlei gebeurtenissen die plaatsvinden, dat het eindtijdscenario steeds meer vorm krijgt, waaruit we op mogen mogen dat de tijd van de Opname nabij is. Bij de Opname worden de gelovigen in de hemel gebracht en zó zullen we altijd met de Heer zijn. De Opname is de ontmoeting van de Bruidegom en de Bruid, tussen de Heer Jezus en de Gemeente. Nadat de Opname heeft plaats gevonden komt ‘het uur van de verzoeking over het hele aardrijk’, een zevenjarige periode waarvan de Grote Verdrukking deel uitmaakt.

Wat zal de Opname, de verdwijning van een grote groep gelovigen, de achterblijvenden te zeggen hebben? Kunnen mijn kinderen, partner, vrienden enz. nog tot geloof komen nadat wij zijn weggenomen? Misschien mogen wij denken aan wat we lezen in het boek Openbaring, waar gesproken wordt over een grote menigte die niemand kon tellen, uit elke natie en alle geslachten en volken en talen, die uit de grote verdrukking komen, die hun lange kleren gewassen en wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam (Op.7:9-16).

Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?

Er zijn christenen die het onderwijs betreffende de Opname maar een vreemd verhaal vinden: ‘Maar dat kan toch niet, dat is toch niet mogelijk dat er zomaar mensen zullen verdwijnen?’ En ik kan dat begrijpen, want stel je dat eens voor als dat zal plaatsvinden! Maar is het onmogelijk? Veel christenen hebben minder moeite te geloven dat alle mensen die ooit geleefd hebben en het Evangelie hebben afgewezen, eenmaal voor de Grote Witte troon zullen staan om geoordeeld te worden. Maar zou voor God iets te wonderlijk zijn? (Gen.18:14), Hij de Schepper van hemel en aarde, de Almachtige God? In het verleden zijn er soortgelijke wonderen gebeurt, zij het op kleinere schaal. Ik denk maar aan Henoch die ‘wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opnomen’ (Gen.5:24). Maar ook aan Elia die in een storm ten hemel voer (2Kon.2:1, 11). Ik geloof wat God met deze twee personen heeft gedaan, kan hij ook met meerderen tegelijk. ‘Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?

Wanneer?

Ja, wanneer vindt de Opname plaats? Nu we hebben gezien dat er een Bijbelse basis is om aan te nemen dat er een Opname komt en hoe die Opname zal gebeuren, is de volgende vraag natuurlijk wanneer die zal plaatsvinden? Daarover bestaan nogal wat verschillende meningen en dit zal in een volgend artikel behandeld worden. Daarop vooruitlopend, geef ik in deze zaak alvast mijn eigen mening. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de visie dat de Opname zal plaatsvinden vóór ‘het uur van de verzoeking’ ook wel gedefinieerd als de Grote Verdrukking. Maar zoals gezegd, daarover later.

_________________________________________________________________________________________________