Eschatologie – Serie De toekomst voor beginners – Deel 1 – Inleiding

22 juli, 2023

Rubrieken: De Toekomst

Bijbelboeken: Openbaring van Johannes

Eschatologie

Serie De toekomst – Voor beginners

Deel 1 – Voorwoord

Verantwoording

De titel ‘Eschatologie voor beginners’ is zeker niet denigrerend bedoeld, maar diepgaande kennis van wat Gods Woord over ‘de laatste dingen’ te zeggen heeft, is voor velen onbekend terrein. De eschatologie is de leer aangaande de ‘laatste dingen’, de Bijbelse toekomstverwachting, en is in het verleden, om allerlei redenen, het ‘stiefkindje’ geweest van de theologie. Om over deze, soms moeilijke materie, een aantal artikelen te schrijven die voor iedereen te begrijpen zijn, heeft als nadeel dat er niet altijd diepgaand kan worden ingegaan op diverse details. Ik zal dan ook, in een later toe te voegen literatuurlijst, daarnaar verwijzen. Maar nu al kunt u gebruik maken van de theologische woordenlijst of de reeds gepubliceerde artikelen in de rubriek: Eschatologie, die u kunt vinden op mijn website ‘www.bijbelstudiesgerardwesterman.be’. Een andere moeilijkheid van de eschatologie is, dat het onderwijs daarvan niet te vinden is in één, daarvoor bestemd Bijbelboek, maar dat het zich uitstrekt tot de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaring. Nee, de Bijbel is geen ‘puzzleboek’, maar er is wel sprake van een ‘voortschrijdende openbaring’.  De veranderingen en gebeurtenissen die we hebben kunnen waarnemen in de jaren ná de Tweede Wereldoorlog hebben veel christenen aan het denken gezet, waardoor het profetisch woord de aandacht gekregen heeft die het verdiend. Want wat zouden wij over de toekomstige dingen kunnen zeggen als we het Woord van God, de Bijbel niet hadden? Geen mens is immers in staat om te voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren dan alleen God? En God laat ons niet in het ongewisse v.w.b. de komende dingen, want zegt Hij: ‘Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.’ (Jes.46:10). De Heer Jezus heeft over de Heilige Geest gezegd dat Hij ‘wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, Hij u de weg zal wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen’ (Joh.16:12-13). Om die reden roept de apostel Petrus ons op om ‘acht te geven op het profetische woord als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten’. En dat willen we doen met deze reeks artikelen.

De betrouwbaarheid van het profetische woord wordt bevestigd door de vervulling ervan. We zullen dan ook, in het verloop van de verschijning van de diverse artikelen, zien dat veel, in het verleden gedane profetieën, al in vervulling zijn gegaan en dat andere daarop nog wachten. Profetie is dan ook geen mensenwerk, want: ‘Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken’ (2Petr.1:19-21). Tot de profeet Daniël werd gezegd: ‘Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd’ (Dan.12:4). Maar tot de apostel Johannes werd het tegenovergestelde gezegd: ‘Verzegel de worden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij’ (Op.22:10). De huidige pandemie, die ontstaan is door het coronavirus in China in november 2019, heeft ertoe bijgedragen dat veel christenen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Ik heb het verlangen naar Jezus’ komst, nog niet eerder in die mate waargenomen, dan in de laatste tijd. Hoe iets negatiefs, toch nog een positieve bijdrage kan leveren!

Tenslotte nog een opmerking, voor wat betreft de bedoeling van de profetie, en dat is niet om onze nieuwgierigheid te prikkelen! Nee, de waarde van profetie is niet speculatie, maar motivatie! ‘Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is’ (1Joh.3:2-3; Op.22:11; Luk.12:35vv.). Ik volg in mijn uitleg het zogenaamde ‘dispensationalisme’, de leer van de bedelingen. Een bedeling is een periode binnen de heilsgeschiedenis die zich van andere onderscheidt door een eigensoortige relatie tussen God en de mens. Door de RK-kerk en Protestantse kerken afgewezen, maar in de Evangelische wereld dient het als het framewerk voor hun eschatologie. De Rooms-Katholieke en Protestantse theologie kent niet een echte leer over de laatste dingen en men komt vaak niet verder dan te zeggen: ‘Dat eenmaal Jezus zal komen, om te oordelen de doden en de levenden’. Het preterisme, (‘op het verleden betrekking hebbend; dingen vanuit het verleden verklarend’) heeft ook geen echte leer over de laatste dingen en heeft een noodoplossing gevonden daarin, dat ze beweren dat alles heeft plaatsgevonden in het jaar 70 na Christus. Een armzalig alternatief!

Alle lijnen van de Bijbel komen samen in het laatste boek van het Nieuwe Testament, de Openbaring. De eerste gebeurtenis die staat te gebeuren is de wederkomst van de Heer Jezus voor de Gemeente, de zogenaamde Opname’, die wel te onderscheiden is en voorafgaat aan de komst van de Heer Jezus voor Israël en de volken. Omdat ik geloof dat de Opname volgens mij zeer aanstaande is, gaan we daarmee beginnen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________