Diverse Onderwerpen – Dingen die (niet) veranderen – Maleachi 3:6

7 augustus, 2023

Rubrieken: Diverse Onderwerpen

Bijbelboeken: Maleachi

Diverse Onderwerpen

Dingen die (niet) veranderen

Voorwoord

Omdat er zoveel afleidingen zijn in onze moderne wereld, verliezen we vaak het fundamentele doel van het leven uit het oog. Veranderingen in onze omgeving leiden onze aandacht af en de resultaten van deze veranderingen kunnen ons soms in verwarring brengen. Dit is waarom het zo belangrijk is om geloof in God te hebben, omdat Hij nooit verandert; zelfs als we het verknoeien of tegen Hem zondigen, verandert Hij nooit van gedachten. God is niet veranderd; hij is dezelfde vandaag en morgen.

Inleiding

Alles is veranderd! Het is me nogal een jaar geweest, een jaar waarin veel veranderd is, uiteraard niet in het minst door de gevolgen van de oorlog Van Rusland tegen Oekraïne. We hebben de laatste decennia grootse veranderingen meegemaakt in wereld en maatschappij, en het lijkt wel of die veranderingen in steeds sneller tempo gaan. In mijn jonge jaren was er geen Mac Donald, mijn moeder had geen wasmachine, auto’s waren nog een bijzonderheid, televisie was onbekend, het woord computer, fax of GSM kenden we niet. De pil was nog niet uitgevonden en ook IKEA niet en ook kindergeld was voor de toekomst. De diaconie van de kerk had een belangrijke taak voordat er sociale instellingen kwamen. Organisaties zijn aan het veranderen. De samenleving is aan het veranderen. En mensen zelf zijn aan het veranderen’. De manier waarop mensen kopen en bedrijven verkopen is door het internet radicaal veranderd. De invoering van de euro heeft veel veranderd. Maar ook door een onverwachte gebeurtenis, zoals ziekte een ongeval o.i.d. kan je hele leven veranderen. De coronapandemie heeft onze leven en maatschappij veranderd. Het is bekend dat oudere mensen niet graag veranderen: ‘Het was toch goed, waarom veranderen?’. Maar er is veel veranderd en er gaat nog veel veranderen!’ Bent u er klaar voor of bent u ‘verandermoe’? We zouden nog lang kunnen praten over wat er allemaal veranderd is in het verleden, maar er zijn ook zaken die niet veranderd zijn en ook nooit zullen veranderen en daar wil ik het met u over hebben in dit artikel.

God zal niet veranderen

‘Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd’ (Mal.3:6)

God verandert niet want de Schrift zegt in 1 Samuël 15:29 ‘Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet’. Dat God niet veranderd wil zeggen dat Hijzelf, zijn karakter niet veranderd, en dat geeft ons geloof een solide basis, daarop kunnen we vertrouwen. God is licht, God is liefde (1Joh.1:5, 4:9) dat is en blijft Hij tot in eeuwigheid. Jakobus zegt van God: ‘De Vader der lichten, bij Wie geen verandering is of schaduw van omkering’ (Jak.1:17). Hetzelfde wordt in de brief aan de Hebreeën van de Heer Jezus gezegd: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Heb.13:8). Ik moet er niet aan denken dat God een grillige God zou zijn, die op elk willekeuring moment kan veranderen van gedacht, zoals we vinden in de mythologie van het oude Griekenland en in andere religies. Daar draaide er alles om, om die grillige, humeurige goden te behagen. Als een god zijn intrek nam in zijn aardse woning, het goddelijke standbeeld, moesten de priesters dit wassen, aankleden en het van lekkernijen voorzien. Iemand heeft eens geschreven: ‘Geloven betekent overgave en loslaten, vallen en zweven, eeuwig blijven vragen en zoeken. Gelovig bestaan komt erop neer, dat je voortdurend wordt verrast en op het verkeerde been wordt gezet, omdat God steeds weer anders is’. Juist het tegenovergestelde is waar! Het Bijbels geloven is geen sprong in het duister, want ‘Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet’ (Heb.11:1). Maar Gods onveranderlijkheid betekend niet dat zijn handelen met zijn schepping en schepselen niet kan veranderen. Een tekst in het Bijbelboek Maleachi zegt: ‘Keer terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren zegt de Here der heerscharen’ (Mal.3:7) Dat maakt duidelijk dat God verschillend handelt in verschillende situaties en toch Dezelfde blijft. Nee, Ik de Here ben niet veranderd, want: ‘Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk uwer handen; Die zullen vergaan, maar Gij houdt stand, zij alle zullen verslijten als een kleed, Gij verwisselt ze als een gewaad, en zij verdwijnen; ‘Maar Gij blijft dezelfde, aan uw jaren komt geen einde’ (Ps.102:26-28; Heb.1:10-12).

De seizoenen zullen niet veranderen

‘Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden’ (Gen.8:22)

Zolang deze planeet, waarop wij leven, bestaat blijven de seizoenen komen en gaan. Zoals we weten hebben we de seizoenen te danken aan de schuine stand van de aarde en de baan van de aarde om de zon. Maar door te zeggen ‘zolang de aarde bestaat’ wordt al aangegeven dat er ook een periode zal waarin er veranderingen zullen optreden, die een ‘andere’ aarde zal doen ontstaan. Zoals de mens nu met de aarde omgaat kunnen we vaststellen dat het, vooral sinds de industriële revolutie, misgaat. De gevolgen tonen zich op allerlei manieren, zoals het smelten van de ijskappen en daardoor het verhogen van het zeewater. Verder door de verhoging van de temperatuur wereldwijd waardoor het klimaat beïnvloed wordt. In de media worden we voortdurend met de neus op de feiten gedrukt en wordt er gezegd dat het niet goed gaat met deze aarde. Gods woord zegt het zo: ‘De schepping zucht en is in barensnood, in de hoop dat ze zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God’ (Rom.8:21-22). Er is hoop, de schepping is in barensnood, dat verwijst naar iets nieuws dat gaat komen. Gaat deze aarde voorbij, dan mogen we weten dat de tijden van verkwikking aanstaande zijn, de tijden van de herstelling van alle dingen’ (Hand.3:19-21). Daarbij mogen we denken aan het rijk van Christus, een periode in Gods handelen met deze aarde, die vooral uitvoerig en uitbundig beschreven wordt door de profeet Jesaja. Neemt u eens de moeite en lees die gedeelten waarover hij spreekt van de nieuwe hemel en nieuwe aarde die zal ontstaan wanneer de Messias verschijnt (zie bv. Jes.60-62). Dan zullen er grote veranderingen optreden ook in de natuur: de woestijn zal bloeien als een roos! Verder spreekt Jesaja over de wolf die zich bij het schaap verkeren, de panter die zich neerlegt bij het bokje, enz. Daar, op die herstelde aarde, zal er niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden’ (Jes.65:17-25). Wat een positieve verandering zal dat zijn!

De mens zal niet veranderen

‘Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was’ (Gen.6:5)

Ja, er is veel veranderd, maar de mens niet en dat kan ook niet omdat hij aangetast is door de zonde; ‘Wat uit het vlees geboren is, blijft vlees (Joh.3:6). Toorn van God wordt van de hemel geopenbaard, omdat de mens Gods openbaring in de schepping heeft verworpen, waardoor God hen heeft overgegeven en hun op eigen wegen heeft laten gaan (Rom.1:18-32; Hand.14:16-17). Paulus spreekt over de zonde die in hem woont, en in ieder mens, en dat dat de oorzaak is van het falen van de mens om het goede te doen. ‘Joden en Grieken zijn allen onder de zonde’ (Rom.3:9). Voor die overtuiging is in de evolutietheorie geen plaats, daar gaat men uit van de goedheid van de mens. De geschiedenis van de mensheid laat ons echter heel iets anders zien. Dat er niemand is die goed doet blijkt dan ook wel uit hun daden: ‘Hun keel is een open graf; met hun tongen plegen zij bedrog; addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid; hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; vernieling en ellende is op hun wegen; en de weg van de vrede hebben zij niet gekend; geen vrees voor God staat hun voor ogen’ (Rom.3:13-18). De Heer Jezus wijst op het hart als de bron voor het falen van de mens, wanneer hij zegt: ‘Want uit het hart komen voort boze overleggingen, moorden, overspel, hoererijen, diefstallen, valse getuigenissen, lasteringen’ (Mat.15:19). Is er dan geen oplossing, geen verandering mogelijk? Ja zeker wel, en de Bijbel geeft die ook duidelijk aan door te stellen dat we een nieuwe schepping moeten worden door geloof in Jezus Christus (2Kor.5:17). Of zoals de Heer Jezus het tegen Nicodemus heeft gezegd: ‘U moet opnieuw geboren worden’ (Joh.3:1-21) dat brengt een verandering tot stand die leidt tot in het eeuwige leven!

Gods Woord zal niet veranderen

‘Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig’ (Jes.40:8)

 ‘Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel’ (Ps.119:89)

God waakt over zijn woord! In de Bijbel, bestaande uit het oude- en nieuwe testament, heeft God, door de Heilige Geest, Zichzelf geopenbaard. We weten daarom ook dat God licht en liefde is (1Joh.1:5, 4:8,16). ‘Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Godswege hebben door de Heilige Geest gedreven, gesproken’ (2Petr.1:21; 2Tim.3:16). Zo zegt Paulus: ‘…toen u van ons het woord van de prediking van God hebt ontvangen, hebt u het aangenomen niet als een woord van mensen, maar zoals het waarlijk is, als Gods woord’ (1Thes.2:13). ‘Het Woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u verkondigd is’ (1Petr.1:25). De Bijbel is dan ook een bijzonder boek, het steekt met kop en schouders uit, boven al het andere wat geschreven is de loop van de tijd. Dat geldt niet alleen het unieke van zijn ontstaan, eenheid, verspreiding of zijn literair karakter, maar ook voor zijn morele karakter. Iets waarmee de moderne mens maar moeilijk overweg kan. De oorzaak daarvan is dat de Bijbel een systeem van moraliteit onderwijst dat radicaal indruist tegen het normbesef van de mens, dat zichzelf tot norm heeft gesteld. Een moraal die bijvoorbeeld inhoudt dat we onze vijanden moeten liefhebben en wél moeten doen aan degene die ons haten en vervolgen, die inhoudt dat een wellustige blik overspel en haat moord is! Het Bijbelse antwoord op het morele probleem van de moderne mens is persoonlijke, geestelijke wedergeboorte, een echte innerlijke levensverandering en een oprecht levend geloof in de opgestane Christus. Maar niet alleen de morele standaard is het die de Bijbel bijzonder maakt, ook het evangelie, de blijde boodschap, die daarin vermeld is. Dat evangelie maakt bekend hoe de gevallen mens weer opgericht kan worden en hoe de relatie met God hersteld kan worden. Gods woord is de waarheid! (Joh.17:17) en we worden dan ook opgeroepen om ‘te strijden voor het geloof dat éénmaal aan de heiligen is overgeleverd’ (Judas:3).

Gods raad (plan) zal niet veranderen

‘De raad des Heren houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht’ (Ps.33:11)

Gods plan staat vast en is onveranderlijk, maar de weg die naar het doel moet leiden, kan veranderen, namelijk door menselijk falen waardoor God corrigerend moet optreden. God heeft een plan met deze wereld en in de Schrift wordt dat aangeduid met ‘Gods raad’. Zo zegt Jesaja: ‘Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker’ (25:1) en ‘Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen’ (Jes.46:10).

Wat houdt Gods raad in, wat is het uiteindelijke doel? Mogelijk dat Paulus daar een antwoord op geeft, wanneer hij schrijft in de brief aan de gelovigen te Efeze: ‘God is overvloedig geweest jegens ons in alle wijsheid en inzicht; daar Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op aarde is onder een hoofd samen te brengen in Christus’ (Ef.1:10-11). Die raad van God is aan de apostel Paulus bekend gemaakt, want we lezen in zijn afscheidsrede tot de oudsten van Efeze, het volgende: ‘Daarom getuig ik op de dag van vandaag, dat ik rein ben van het bloed van allen; want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen’ (Hand.20:26-27). Die ‘raad’ moet hem dus bekend zijn gemaakt en sommigen verwijzen daarvoor naar 1Korinthiërs 11:23. Gods raad staat vast en zal haar doel bereiken, en bestaat daarin dat eenmaal elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde zijn zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader (Fil.2:10-11). Vast en zeker!

Tenslotte

Ook in het nieuwe jaar dat voor ons ligt zullen er weer veel dingen veranderen, bent u er klaar voor? Maar wat niet veranderd en van veel grote waarde en belang is, dat we mogen weten dat God niet veranderd en Dezelfde blijft tot in eeuwigheid. Ook de loop van de schepping, de seizoenen blijven tot er een nieuwe aarde aanbreekt. Helaas blijft de mens hetzelfde maar gelukkig kan, door de genade van God ook daar verandering in komen door de verkondiging van Gods woord totdat Gods raad volvoerd is en dat Jezus Christus komen om de heerschappij op zich te nemen. Bent u klaar voor die verandering?

—————————————————————————————————————————————————————————-