Wereldgeschiedenis – Opkomst en Ondergang van de wereldrijken – Deel 3

7 augustus, 2023

Rubrieken: Wereldgeschiedenis

Wereldgeschiedenis

Opkomst en Ondergang van de Wereldrijken

Deel 3

  1. Het rijk van Christus.

Het is ondoenlijk alle gebeurtenissen, die aan de komst van Christus voorafgaan, in dit artikel te behandelen. We slaan de volgende onderwerpen – zoals: de Opname van de Gemeente, de Grote Verdrukking, dan ook over om ons direct met het vijfde rijk, het rijk van Messias bezig te houden.

Nogmaals het Romeinse Rijk.

De profetie van Daniel in hoofdstuk 2 en 7:2vv. betreffende de wereldmachten leren dat er ná het Romeinse Rijk het Messiaanse Rijk zou komen, maar dat is niet gebeurd zoals we weten; de Messias is verworpen en gekruisigd. Het koninkrijk is uitgesteld en heeft een ‘verborgen’ vorm aangenomen. Zie daarvoor Mattheüs 13 ‘het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan’. Het joodse volk heeft de Messias verworpen waarna de Heer Jezus de  Gemeente aangekondigde (Mattheüs 16:18; 18:15-20).

We kunnen ons niet vinden in de leer dat met de komst van Constantijn de grote in 312 n. Chr. de (Rooms) Katholieke Kerk dat Messiaanse Rijk is en dat de paus de plaatsbekleder van de Messias c.q. Christus is. Er moet dus een Romeins Rijk aanwezig zijn voordat de Messias komt. Eigenlijk is het Romeins Rijk nooit echt ten onder gegaan (zie hierboven) en met mij geloven veel Bijbeluitleggers dat de huidige Europese Unie het (vergevorderd) begin is van het herstelde Romeinse Rijk in zijn eindtijdvorm; tien tenen – tien koningen (Openbaring 7:7, 10). Daarover zegt Openbaring 17:8 dat ‘het was en niet is en zal zijn’. Het grote verschil met de eerste vier rijken in vergelijking met het Rijk van Christus is dat ze allen tijdelijk waren en ten onder zijn gegaan. Het Rijk van Christus daarentegen is niet tijdelijk maar eeuwig en zal niet onder gaan. Ná het vijfde Rijk komt er geen zesde volgens Daniël’s profetie. ‘Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid’ (Daniël 2:44).

Israël.

‘Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil – in de dagen der toekomst’ (Hosea 3:4-5). Wat er tijdens de ‘vele dagen dat de Israëlieten zonder koning zouden zijn’ gebeurde weten we nu, God heeft aan de vier besproken wereldmachten het bestuur van de wereld gegeven. De ‘tijden van de volken’ zijn toen begonnen en duren voort totdat de Messias zal komen ‘in de dagen der toekomst’.

Er zal dus weer een volk Israël aanwezig moeten zijn voor de komst van de Messias. De Heer jezus had over het volk Israël geprofeteerd dat ‘zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn’ (Lukas 21:23-24). In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. De vraag is wel eens gesteld of er een staat Israël tot de mogelijkheden had behoort zonder de ‘holocaust’. Vanaf 1948 hebben we kunnen constateren dat veel joden zich gevestigd hebben in Israël. ‘En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is’ (Lukas 21:29-31). Heel treffend is de profetie die Ezechiël ontving betreffende het ‘dorre doodsbeenderendal’ (Ezechiël 37) waar duidelijk naar voren komt dat er eerst een nationaal herstel zal komen van Israël en daarna een geestelijk herstel: ‘maar geest was er nog niet in hen’, dat typeert de hedendaagse situatie van de staat Israël. Wat er verder vooraf gaat aan de komst van de Messias en de terugkeer van Israël kunnen we bv. lezen in Mattheüs 24.

Het Rijk van Christus en de Bijbel.

Nu de twee voorwaarden, de aanwezigheid van een (hersteld) Romeins Rijk en een staat Israël al (grotendeels) zijn vervuld of op een verdere vervulling wachten, vragen we ons af hoever wij verwijderd zijn van de komst van Christus als de komende Koning voor Israël. Wanneer zou het vijfde Rijk aanbreken?

Geraadpleegde literatuur  o.a.:

Herodotus – Historiën.

De toekomst van God – Ouweneel, W.J .

De negende koning – Ouweneel W.J.

Civilisation – Ferguson, Niall.

Diverse websites.

______________________________________________________________________________________________________________________________