Diverse Onderwerpen – De Heilige Geest, verleden, heden, toekomst

17 mei, 2024

Rubrieken: Diverse Onderwerpen

Diverse Onderwerpen

De Heilige Geest, verleden, heden en toekomst

Inleiding

De Heilige Geest is de derde (gelijke) Persoon in de Goddelijke Drie-eenheid. Het woord Drie-eenheid is geen Bijbelse term, maar het is ongetwijfeld een Bijbelse waarheid. In het Oude Testament ligt de nadruk op goddelijke eenheid. Maar zelfs daar kan een goddelijke meervoudigheid worden gezien in de betekenis van Elohim (vgl. Deut.6:4), een veelvoud van Personen en toch een eenheid van Wezen. In het Nieuwe Testament wordt de nadruk gelegd op de individuele Personen van de Drie-eenheid en hun afzonderlijke verantwoordelijkheden met het oog op verlossing, maar ook hier zijn er af en toe verwijzingen naar de goddelijke eenheid van Wezen (vgl. Mat.28:19).

Onderverdeling

We kunnen vier onderverdelingen in het onderwijs van de Heilige Geest onderscheiden, variërend naargelang de tijdsperiode waarin ze voorkomen.

(1) Het Oude Testament. Gekenmerkt door soevereiniteit begint de eerste periode met de opening van Genesis. Door deze karakterisering wordt een zeer breed scala aan activiteiten aangegeven.

(2) Tijdens Christus dagen in de wereld. Gekenmerkt als progressief, zo kunnen de activiteiten van de Heilige Geest in deze periode terecht worden beschreven, omdat de Geest toen samenwerkte met en door Christus.

(3) De huidige tijd. Nu woont en dient de Heilige Geest op verschillende manieren in de Gemeente. De Heilige Geest is sinds de Pinksterdag in de wereld blijvend aanwezig. Door de komst van de Heilige Geest is de basis voor de Gemeente gelegd en vervulde vervolgens iedereen die was voorbereid op zijn komst. We kunnen zeven verschillende bedieningen van de Heilige Geest in de huidige bedeling c.q. tijdperk opmerken: (1) De Heilige Geest is de weerhouder (2Thes.2:7). (2) De Heilige Geest overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh.16:8). (3) De wedergeboorte gebeurt door de Heilige Geest (Joh.3:5). (4) Er is inwoning en zalving van de Heilige Geest (1Joh.2:27). (5) Gelovige jood en de gelovige uit de volken worden door de Heilige Geest tot één Lichaam gedoopt; de Gemeente (1Kor.12:13). (6) De gelovige is verzegeld met de Heilige Geest (Ef.1:13). (7) De gelovige wordt opgeroepen ‘vervuld te worden met de Heilige Geest’ (Ef.5:18).

(4) Het koninkrijktijdperk; het 1000-jarig Vrederijk (Hand.2:16-21; vgl. Jl2:28-32). In dat tijdsbestek wordt de bediening van de Heilige Geest gekenmerkt door een wijdverbreid getuigenis over de hele aarde.

De Heilige Geest in het Oude Testament

‘De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.’ (Gen.1:2)

 Al bij en vóór de schepping de hemel en de aarde was de Heilige Geest aanwezig en werkzaam. ‘Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.’ (Ps.33:6) ‘Wie bestuurde de Geest des Heren en onderrichtte Hem als zijn raadsman? Wie raadpleegde Hij, dat deze Hem inzicht zou geven, het rechte pad zou leren, kennis bijbrengen en de weg van het verstand doen kennen?’ (Jes.40:13-14) Maar daar blijft het niet bij! Er is een breed scala van activiteiten van de Heilige Geest waar te nemen.

Wat te denken van Jozef in wie de Geest Gods was (Gen.41:38); Bezaleël werd vervuld met de Geest (Ex.31:2); Mozes en 70 oudsten (Num.11:17), Simson (Ri.13:24, 14:6,19; 15:14), van Saul was de Geest des Heren geweken, en een boze geest, die van de Here kwam, joeg hem angst aan (1Sam.16:14; 18:12), en tenslotte David die vroeg dat de Heilige Geest niet van hem zou worden weggenomen (Ps.51:11; zie ook Hand.1:16;4:25).

De Heilige Geest in Jezus’ leven

‘De Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde.’ (Luk.3:22)

De Heilige Geest werkte samen met en door de Heer Jezus tijdens zijn verblijf in deze wereld. We zien dat bij de doop van Jezus (Luk.3:22) en in de verzoeking in de woestijn. ‘Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn’ (4:1), waarna Hij terugkeerde ‘in de kracht van de Geest’ (4:14). Daarna, in zijn eerste optreden in de synagoge te Nazareth lezen we: ‘En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’ (Luk.4:16-19)

De Heilige Geest in de toekomst

‘Daarna zal het geschieden dat ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft.’ (Jl.2:28; Hand.2:17)

Petrus’ rede in het boek Handelingen strekt zich uit naar de toekomst, misschien wel de nabije toekomst wanneer we de tekenen der tijden opmerken in onze tijd. Deze profetie wijst heen naar het rijk van Christus. ‘Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.’ (Hand.2:14-21) De Schrift leert ons dat het volk Israël tot inkeer zal komen en hun Messias, die ze zo’n tweeduizend jaar geleden hebben verworpen, zullen aannemen als hun Verlosser. Maar eerst zullen alle volken tegen het optrekken. ‘Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.’ (Zach.12:9-10)

De Heilige Geest aangekondigd en uitgestort

‘Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort wat u én ziet én hoort.’ (Hand.2:33)

De uitstorting van de Heilige Geest is een éénmalig historisch gebeuren, zoals ook de Heer jezus maar éénmaal in deze wereld is gekomen. De uitstorting van de Heilige Geest gebeurde op de Pinksterdag als vervulling van de eerder gedane beloften. (Hand.1:5; Joh.

De Heilige kon niet eerder komen dan nadat de Heer Jezus was weggenomen. ‘De Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt.’ (Joh.7:39) Zoals de Heer Jezus het nog eens zei tot de discipelen: ‘Als Ik niet wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.’ (Joh.16:7) Het verschil met de aanwezigheid van de Heilige Geest in het Oude Testament en het Nieuwe Testament is, blijvende aanwezigheid van de Heilige Geest. ‘En Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Voorspraak geven, opdat Die met u zal zijn tot in eeuwigheid… omdat Hij bij u is en in u zal zijn.’ (Joh.14:15-17) In het Oude Testament was de Heilige Geest niet permanent aanwezig of actief, in het Nieuwe Testament echter wel, zowel aanwezig als actief. Beide, aanwezig en actief is in de Gemeente en in de gelovige.

De woonplaats van de Heilige Geest

‘Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?’ (1Kor.3:16)

De Gemeente van Jezus Christus is een woonplaats van God in de Geest (Ef.2:22). Die aanwezigheid van de Heilige Geest wordt bedoeld in 1Korinthiërs 3:16. Had de Heer Jezus ook dat niet aangekondigd? ‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.’ (Mat.18:20)


‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.’ (1Kor.6:19-20)

De Heilige Geest heeft ook als woonplaats het lichaam van de gelovige. Elke gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen toen hij of zij tot geloof kwam (Hand.2:38), of men zich daar nu bewust van is of niet. In de praktijk komt die bewustwording van de inwoning van de Heilige Geest vaak veel later, door eventueel onderwijs daarover of op een andere manier. ‘Of weet u niet…? Zoals uit de tekst blijkt brengt het voorrecht ook verantwoordelijkheid met zich mee.

Tenslotte

Zo hebben we gezien dat de Heilige Geest in elke tijdsperiode van deze wereld actief aanwezig en betrokken is geweest in Gods handelen met deze wereld en de gelovige.  ______________________________________________________________________________