Nieuwe Testament – Lukas 21 – Verwachting en Vermaning – Adviezen voor gelovigen

25 november, 2023

Bijbelboeken: Lukas

Verwachting en Vermaning

Adviezen voor gelovigen

(Luk.21:29-38)

Voorwoord

Onderstaande adviezen zijn toepasbaar voor elke gelovige in welke tijd hij of zij ook leeft, maar hier hebben we uiteraard te maken met de nabije komst van Christus en de daaraan voorafgaande oordelen die over de wereld zullen komen. Ook maakt het geen of weinig verschil of je nu gelooft in de Opname vóór of tijdens het uur van de verzoeking dat over het hele aardrijk zal komen (Op.3:10), ook wel abusievelijk geduid als de Grote Verdrukking.

Het principe blijft hetzelfde bereid je voor om de Heer te ontmoeten. Doorheen het Nieuwe Testament wordt, wanneer er gesproken wordt van de wederkomst van de Heer Jezus, die komst verbonden met onze praktische houding als kind van God. De waarde van profetie is niet speculatie, maar motivatie.

Inleiding

Door de oorlog tussen Israël en Hamas, die op 7 oktober 2023 is uitgebroken, zijn velen onder ons erbij bepaald dat deze gebeurtenis wel eens een inleiding of aanleiding zou kunnen zijn tot de wederkomst van de Heer Jezus. Bij de ongelovigen zien we onzekerheid, bezorgdheid en angst over de toekomst. Men spreekt zelfs al van een mogelijke Derde Wereldoorlog! En het is niet alleen deze oorlog die ons op die gedachte brengt maar ook veel andere zaken die zich vandaag de dag voordoen. Ik denk maar aan het klimaat, de technologie o.a. AI (Artificiële Intelligentie), andere oorlogen en spanningen in de wereld, en zo kunnen we nog wel doorgaan. De wereld voor de komst zal er uitzien als in de dagen van Noach, zo staat het vermeld in de eindtijdrede in Mattheüs 24 en ook ons gedeelte geeft ons daarover bijzonderheden.

Maar de vraag is: Wat heeft deze verwachtingen voor ons, gelovigen te betekenen? Gaan ‘zitten in een hoekske met een boekske’ en maar zien hoe het verder zal gaan, of actief zijn en ons voorbereiden op de komst van de Heer Jezus? Wel het antwoord is gemakkelijk in Gods woord te vinden: ‘Eenieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zoals Hij rein is’ (1Joh.3:3). Of zoals Johannes het in het boek Openbaring heeft verwoord: ‘En hij zei tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Laat hij die onrecht doet, nog meer onrecht doen; en die vuil is, zich nog vuiler maken; en die rechtvaardig is, nog meer gerechtigheid doen; en die heilig is, zich nog meer heiligen’ (Op.22:10-11).

Vier adviezen

Met betrekking tot de komst van de Heer Jezus geeft Lukas ons in ‘zijn’ evangelie de rede van de Heer Jezus over de laatste dingen weer, met een viertal adviezen, die wij hieronder verder willen uitwerken. Ik wil wel benadrukken dat het hier gaat over de aangekondigde komst van de Messias met het oog op het volk Israël. De komst van Christus voor de Gemeente is pas veel later door de apostel Paulus geopenbaard, en we spreken dan van de Opname van de Gemeente (1Thes.5:15-18; 1Kor.15:51-52; Joh.14:1-4; Kol.3:4). Maar de vier vermelde adviezen kunnen zonder meer toegepast worden voor iedere gelovige in alle tijden.

Let op! – Let op de tekenen der tijden!

‘En Hij, de Heer Jezus, sprak een gelijkenis tot hen: Ziet de vijgenboom en alle bomen: wanneer zij al uitlopen en u dit ziet, dan weet u uit uzelf dat de zomer nabij is. De gelijkenis van de vijgenboom maakt dat duidelijk dat het hier om het land en volk Israël gaat; Israël wordt gesymboliseerd door de vijgenboom (Mat.21:18v.; Jer.8:13; Hos.9:10; Nah.3:12). In ‘alle bomen’ zie ik persoonlijk het ontstaan van de volken (Jer.12:14-15) die zich rondom Israël bevinden, en in een of andere relatie daarmee staan. We denken maar aan Jordanië, Syrië, Libanon, landen die eeuwenlang deel hebben uitgemaakt van het Ottomaanse rijk, daarna als mandaatgebied onder gezag van Frankrijk en Engeland gestaan hebben en dan uiteindelijk zelfstandig zijn geworden. Het is een geestelijke ‘lente’, de zomer is nabij; een nieuw begin! Het is afwachten hoe het verder in het Midden-Oosten zal gaan wanneer de oorlog in Gaza achter de rug is. De vooruitzichten zijn wat dat betreft zijn niet gunstig. Israël is alweer 75 jaar een eigen staat en land, dus hoe dichtbij is de komst van Christus wel niet!?

Geef acht op het profetisch woord! (1Petr.1:19). Met betrekking tot de komst van de Heer Jezus voor de Gemeente zijn geen tekenen gegeven, maar voor Israël wel, zoals we hebben gezien: ‘Als nu deze dingen beginnen te gebeuren! Maar als de tekenen bedoeld voor Israël, nu al zichtbaar worden, dan moeten ook wij er ernstig rekening mee houden dat de komst van de Heer voor de Gemeente niet lang meer op zich zal laten wachten! Dus: Laat onze lendenen omgord en onze lampen brandend zijn, en weest gelijk aan mensen die op hun heer wachten’ (Luk.12:35vv.).

Pas op!

We lezen: ‘En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk zullen komen; want de krachten van de hemelen zullen wankelen’ (Luk.21:25-26). Oorzaken genoeg waarmee de mensen zich in die tijd mee bezig zullen moeten houden. Voor de ongelovigen zal de dag van de Heer (het oordeel) komen als een dief in de nacht. ‘Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen’ (1Thes.5:3). De mensen zullen in die tijd verleid worden door de antichrist, wiens komst gepaard zal gaan met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid’ (2Thes.2:9).

Wij worden opgeroepen nuchter te zijn en ons niet laten verleiden door allerlei verschijnselen op het ‘christelijk erf’! Er zijn nooit meer sekten, oosterse religie en andere spirituele stromingen geweest dan in de laatst vijftig jaar. Het is dan ook een kenmerk van de eindtijd. ‘Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten, en zij zullen het oor van de waarheid afkeren, en zich tot de fabels wenden’ (2Tim.4:3-4). Daarom, laten we acht geven, en vasthouden aan het profetisch woord totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten (2Petr.1:19).

Waakt!

Zoals gezegd in de eindtijd is het geraden rekening te houden met de machten van de duisternis die zich meer en meer zullen openbaren. We leven nu al in een seculiere antichristelijke wereld en dat zal alleen maar verergeren. Christenen worden vaak verweten dat ze naïef zijn, maar Gods woord roept ons op om waakzaam, oplettend te zijn. ‘Laten uw lendenen omgord en uw lampen brandende zijn, en weest u gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om als hij komt en klopt, hem terstond open te doen. Gelukkig die slaven die de heer, als hij komt, wakend zal vinden’ (Luk.12:35-36). En verder: ‘Weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen’ (vs.40). Een ander woord voor waakzaam is o.a. oplettend of wakker. ‘Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Kijk dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit, want de dagen zijn boos’ (Ef.5:14-16). ‘De gelegenheid ten volle uitbuiten!’ Mogelijk hebt u gelegenheid om naar aanleiding van de gebeurtenissen die in de wereld plaatsvinden te getuigen van Christus, schaam u het evangelie niet en drijf handel totdat Jezus komt. Veel mensen zullen worden meegesleurd met deze wereld, maar mogelijk is er nog iemand die uitziet naar een verlossend woord en mag u die boodschapper zijn!

Bidt!

Waakt en bidt worden met elkaar verbonden tot één geheel. Het gebed is een essentieel onderdeel van het leven van een gelovige. Dat is het altijd, maar des te meer in een wereld die steeds verder van God af staat. We hebben meer dan ooit als gelovige wijsheid nodig om staande te blijven in ons geloof. In de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter worden we geconfronteerd met de belangrijkheid en noodzaak van het gebed. En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat zij altijd moet bidden en niet moedeloos worden’ (Luk.18:1). Een indrukwekkend voorbeeld daarvan vinden we in de Schrift in het getuigenis van Anna. ‘Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten’ (Luk.2:36-38). Zo, op die manier vlak voor de geboorte en komst van de Heer Jezus was zij, op hoge leeftijd, bezig van haar Heer te getuigen. Wat een voorbeeld voor ons!

Tenslotte

Ik ga ervan uit dat elke waarachtige gelovige verlangend uitziet naar de komst van de Heer Jezus, om Hem te ontmoeten en zijn heerlijkheid te aanschouwen. Verlangend ook om uit te zien naar die nieuwe werkelijkheid die staat te komen en waar we voor altijd zullen verblijven, het huis van de Vader. Verlangend ook om hen te ontmoeten die ons vooruit zijn gegaan. In het kort gezegd: Uit te zien naar de vreugde die voor ons ligt (Heb.12:2). Wat een dag zal dat zijn! Maar tot die tijd nog een laatste vermaning: ‘Maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Amen.’ (2Petr.3:18).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________