Diverse Onderwerpen – Waarom ik geen Jehova’s getuige ben – Vragen aan Jehova’s getuigen

25 november, 2023

Rubrieken: Christendom

Diverse Onderwerpen

Waarom ik geen Jehova’s ben

Vragen aan Jehova’s Getuigen

Inleiding

De naam ‘getuigen van Jehovah’ wordt in de Griekse Christelijke geschriften (Nieuwe Testament) niet gevonden; wel ‘getuigen van Jezus’ (Hand.1:8; 13:31 en Op.17:6 – vergelijk ook Op.2:13 en Hand.22:20).

De Heer Jezus Christus

(1) Welke naam hebben de eerste Christenen genoemd? (Rom.15:20), gepredikt? (Hand.8:12) en aangeroepen? (Hand.22:16).

(2) In welke naam werden duivelen uitgedreven? (Hand.16:18) en wonderen gedaan? (Hand.3:6, 16; 4:10, 40).

(3) In wie moet men geloven? (Joh.3:16; Hand.16:31; 1Joh.3:23; 5:13).

(4) In welke naam moet men gedoopt zijn? (Hand.2:38; 8:16; 10:48; 19:5).

(5) Door welke naam verkrijgen wij vergeving van zonden? (Hand.10:43) het leven? (Joh. 20:31) rechtvaardiging? (1Kor.6:11).

(6) In welke naam komt men samen? (Mat.18:20) moet men alles doen? (Kol.3:17).

(7) Welke naam moet men vasthouden? (Op.2:13) niet verloochenen? (Op.3:8).

(8) Welke naam is boven alle naam? (Fil.2:9).

(9) In welke naam zal alle knie zich buigen? (Fil.2:10).

De 144.000 en het Koninkrijk

(10) Waar leert de Bijbel dat er onder de Christenen twee klassen gelovigen zijn; een hemelse klasse en een aardse klasse? (Joh.1:12; Gal.3:26-28; 1Kor.1:10-13)

(11) Waarom verlangde Abraham naar een ‘hemels vaderland’, terwijl hij volgens uw leer geen deel uitmaakt van de 144.000? (Heb.11:13-16)

(12) De bijbel leert dat de doden in Christus samen met de levenden (namelijk bij de wederkomst van de Heer Jezus) Hem tegemoet zullen gaan in de lucht en niet een deel in 1918, (of andere data als het niet uitkwam) en de rest daarna (1Thes.4:17).

(13) Waarom neemt u het getal 144.000 wel letterlijk maar de namen van de stammen niet? (Op.7)

(14) Waarom nemen alleen de gezalfden deel aan het zogenaamde avondmaal, terwijl de Heer Jezus het voor allen heeft ingesteld en elke gelovige uitnodigt om er aan deel te nemen? (Mark.14:22-23; 1Kor.10:17; 11:27-28)

(15) Zou de Heer Jezus onzichtbaar terugkeren naar de aarde om het Koninkrijk op te richten? (Hand.1:9, 11; Mat.24:30; Op.1:7)

(16) Voor wie zal het Koninkrijk worden opgericht? (Hand.1:6)

(17) Wanneer zal het Koninkrijk worden opgericht? (Hand.1:7; Mark.13:32; 1Thes.5:1-2)

Wie is Jezus Christus?

God?

(18) God is “de Eerste en de Laatste, de Alfa en de Oméga” (Op.:8; 21:6; Jes.44:6). Wie maakt er ook aanspraak op “de Eerste en de Laatste” te zijn? (Op.1:17-18; 22:13)

(19) God is de Schepper volgens Ps.102:25 en Jes.44:24. Wie is de Schepper volgens Heb.1:2 en Kol.1:16?

(20) In Jesaja 10:21 wordt God de ‘Sterke God’ genoemd. Wie wordt ook zo genoemd in Jesaja 9:5-6?

(21) God heeft profeten tot Zijn volk gezonden, (Jer.35:15) maar Wie stuurde ze volgens Mattheüs 23:34?

(22) God is de enige Redder (Jes.43:11). Wie is de redder waarvan Johannes 4:24 en 2 Timotheüs 1:10 spreekt?

(23) God geeft zijn eer (heerlijkheid) niet aan een ander (Jes.42:8; 48:11). Waarom wil de Vader dan dat men de Zoon eert zoals men Hemzelf eert? (Joh.5:23; Heb.2:9; Op.5:13)

(24) God is het die de zonden vergeeft (Ps.32:5; Jes.43:25; Luk.5:21; Mark.2:7) Wie vergeeft de zonden volgens Markus 2:5; Lukas 5:20; 7:47-50; Kolosse 3:13?

(25) Hoe sprak Thomas de Heer Jezus aan? (Joh.20:28)

(26) In Jesaja 45:23 en Romeinen 14:11 zegt God: ‘voor Mij zal elke knie zich buigen’. Voor Wie moet, volgens Filippi 2:10 alle knie zich buigen?

(27) Het is God die waardig is ‘de heerlijkheid en de eer en de kracht te ontvangen (Op.4:11). Maar Wie is ook waardig die te ontvangen? (Op.5:12)

(28) Van Wie zag de profeet Jesaja in Jesaja 6 de heerlijkheid? En wat zegt Johannes 12:40 daarvan?

(29) Wie is de koning van Israël en de ‘Koning der koningen’ volgens Zefanja 3:15 en 1 Timotheüs 6:15? En Wie is het volgens Openbaring 19:16; Jeremia 23:5; Lukas 1:32?

Wie is Jezus Christus?

Een engel?

(30) Wie is de persoon van wie Daniël 10:5 spreekt? Te onderscheiden van de aartsengel Michaël (Dan.10:12,13,21).

(31) Is er een Bijbelgedeelte dat laat zien dat de Heer Jezus en Michaël dezelfde persoon zijn? Zo ja, welke dan?

(32) Is ooit door God tot een engel gezegd ‘Gij zijt mijn Zoon?’ (Heb.1:5)

(33) Zou God toelaten dat een engel zich aan Zijn rechterhand zou zetten? (Heb.1:13)

(34). Mogen engelen aanbidding van mensen aanvaarden? (Op.22:8-9)

(35) Aanvaardde Jezus Christus de aanbidding van mensen? (Mat.14:33; Luk.24:52)

(36) Door wie zijn de engelen geschapen? (Kol.1:16; Joh.1:3)

Beste getuige van Jehova,

Bent u vermoeid? De Heer Jezus heeft gezegd: ‘Komt allen tot mij die zwoegt en zwaarbeladen zijt; en ik zal u verkwikken’ (Mat.11:28). Ga dus naar de Heer Jezus, als u gered wilt worden, want in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven, waardoor we gered moeten worden (Hand.4:12). Ga dus naar Jezus!

Wilt u eeuwig leven hebben? ‘Wie de Zoon heeft, heeft dit leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft dit leven niet (1Joh.5:12). Ga dus tot Jezus!

Wilt u de Vader leren kennen? De Heer Jezus zegt: ‘Niemand kent de Zoon volledig dan de Vader, noch kent iemand de Vader volledig dan de Zoon en eenieder aan wie de Zoon hem wil openbaren’ (Mat.11:27). Ga dus naar de Heer Jezus!

Wilt u naar de Vader gaan? De Heer Jezus zegt: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij’ (Joh.14:6). Ga dus naar de Heer Jezus!

‘Eenieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet, wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader’ (1 Joh.2:23).

Tenslotte nog dit:

Dit is een bewerking van een traktaat dat speciaal voor Jehovah getuigen is geschreven. Daarom zijn de Bijbelteksten uit de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift 1969 genomen om hen daarin tegemoet te komen. Deze ‘vertaling’ is echter allesbehalve betrouwbaar en aangepast hun leer daarom is het zeer raadzaam daarnaast gebruik te maken van de zogenaamde Statenvertaling, de NBG1951 of een andere vertaling. Ook via internet kunt u gemakkelijk kennis maken met vele vertalingen via de website ‘Online Bibles’. U kunt echter ook een Grieks Engels/Nederlands Nieuw Testament aanschaffen dat in de meeste evangelische boekhandels verkrijgbaar is.

De bedoeling van dit artikel c.q. traktaat is, dat u, door de 36 vragen persoonlijk te beantwoorden, tot de ontdekking mag komen dat de leer van de organisatie van Jehova niet in overeenstemming is met het onderwijs dat tot ons is gekomen door middel van de Heilige Schriften. U mag uw bevindingen op deze vragen altijd naar mij toesturen. Mijn emailadres vindt u op de openingspagina van deze website.

______________________________________________________________________________