Vragen Eschatologie – Nummer 12 – Is de Opname een verzinsel?

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 12

Is de Opname een verzinsel?

Vraag: Is de Opname een verzinsel? Er zijn Bijbeluitleggers die beweren dat, zoiets als een geheimzinnige wegneming van gelovigen niet bestaat of mogelijk is. Ze bedoelen hiermee de zogenaamde Opname. Is dit juist?

Antwoord: Dat er een duidelijk verschil is tussen de komst van de Heer Jezus voor Israël en die van de Gemeente is duidelijk. De komst van de Heer Jezus voor Israël is redelijk uitvoerig en gedetailleerd beschreven in het Oude Testament, net zoals dat het geval was bij zijn eerste komst als kind in Bethlehem, denk bijvoorbeeld aan Micha 5:1 en Jesaja 9:5. Zacharia spreekt over de komst van de Messias met de volgende bewoordingen: ‘Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn – die is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen’ (Zach.14:1-7). We kunnen hieruit het volgende leren: (1) er zal in die tijd een grote strijd zijn om de stad Jeruzalem (2) het volk Israël zal weer aanwezig zijn, (3) het zal een zichtbare komst zijn, (4) de komst zal plaatsvinden op de Olijfberg die ten oosten van Jeruzalem ligt, (5) alle stammen zullen over Hem weeklagen en (6) kunnen we ons afvragen wie die ‘heiligen’ zijn die met Hem komen? Veel meer teksten uit het NT verstrekken ons meer informatie over die komst van de Heer Jezus voor Israël en de volken, zie onder andere Luk.21:27; Hand.1:11; Op.1:7; Mat.24:30.

Dat er ook nog een andere komst van de Heer Jezus is moet wel waar zijn, want waarom moest de komst van de Heer Jezus door de apostel Paulus nog apart worden geopenbaard? Met andere woorden als er maar één wederkomst van de Heer Jezus zou zijn, die zo duidelijk aangekondigd en beschreven is in het OT en NT, waarom dan nog spreken van een ‘verborgenheid’ of ‘geheimenis’ betreffende Jezus’ komst? Het moet dus gaan om een andere komst dan die voor Israël en dat is de komst van de Heer Jezus voor de Gemeente. De Opname behoort tot één van de verborgenheden of geheimenissen ‘die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn (Gods) heiligen’ (Kol.1:26). Deze verborgenheden of geheimenissen bekend te maken behoorde tot de verantwoordelijkheid en voorrecht van de apostel Paulus (Kol.1:25). In verband met de toekomstige gebeurtenissen lezen we ook nog over een andere verborgenheid: ‘Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en zij zullen veranderd worden’ (1Kor.15:51-52). Omdat deze dingen verborgen waren van vóór alle eeuwen en geslachten is het ook niet juist de Opname te vereenzelvigen met de zichtbare komst van Christus op de Olijfberg omdat die al duidelijk gedocumenteerd was in het Oude Testament. Het is een speciaal gebeuren en betreft de terugkeer van de Heer Jezus om zijn bruid (de Gemeente) op te halen en te brengen in het huis van de Vader zoals beschreven in de brief aan de Thessalonicenzen: ‘Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen‘ (1Thes.4:13-18). Andere teksten voor de Opname zijn: Johannes 14:1-3; 1Kor.15:51-52 en Fil.3:20-21. Ik zie dus geen reden om aan te nemen dat de ‘Opname’ een verzinsel zou zijn omdat het duidelijk in het NT vermeld staat; of kan iemand anders mij vertellen wat er dan met die ‘verborgenheid’ van Paulus bedoeld wordt?_______________________________________________________________________________