Pre-Wrath Rapture – Deel 6 – Het nationaal herstel van Israël

30 november, 2023

Rubrieken: Pre-Wrath Rapture

Pre-Wrath Rapture of the Church

Deel 6

Het nationaal herstel van Israël

 

Inleiding

Marvin Rosenthal, de auteur van het boek ‘The Pre-Wrath Rapture’ is uiterst vaag over de positie van het volk Israël in de eindtijd. Naast de vele andere gedeelten uit de Bijbel die spreken over een nationaal herstel van Israël in de toekomst is Ezechiël 37 wel een van de belangrijkste, maar dit Bijbelgedeelte wordt zelfs niet één keer vermeld! Dat mag op zijn minst merkwaardig worden genoemd omdat Ezechiël 37 gaat over de herrijzenis van Israël! Zo ook bij de bespreking van de Opname de belangrijke tekst, Johannes 14:1-3 niet vermeld wordt! Er wordt nergens in zijn visie gesproken van een nationaal en geestelijk hersteld Israël in de eindtijd, specifieker in de laatste jaarweek. Wat wel tegenkomen is een vage aanduiding dat een overlevend overblijfsel van Joden tot Israël zal worden verzameld en gered. Dit alles is nog meer bevreemdend omdat de hele laatste jaarweek bestemd is voor het volk Israël en vooral de Grote Verdrukking in die laatste jaarweek! ‘Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad’ – kan het nog duidelijker? (Dan.9:24). Rosenthal leert: ‘De Bijbel leert dat bij de wederkomst van Christus een overlevend overblijfsel van Joden tot Israël zal worden verzameld en gered. Gods verbondsbelofte aan Abraham, Izaäk en Jakob zal letterlijk worden vervuld’ (Mat.24:31; Rom.11:25-26). Showers, één van de medestanders van Rosenthal, omschrijft dat standpunt als volgt: ‘De tweede komst van Christus zal binnen de grens van de ene Wederkomst plaatsvinden onmiddellijk na het einde van de zeventigste week en aan het begin van een dertig dagen durende periode. Het doel van die komst zal de geestelijke redding van Israël zijn als vervulling van Zacharia 12:10.

Ik ga hier niet in op de ‘verlenging’ van de laatste jaarweek zoals door Rosenthal geleerd wordt met resp. 30 en 45 dagen zoals beschreven in Daniël 12:11-12, omdat een bespreking daarvan buiten het bestek van dit artikel valt; misschien later meer daarover.

Het niet honoreren van een nationaal en geestelijk herstel van het volk Israël houdt in dat de enige keuze die dan overblijft is om het te vergeestelijken, zoals we dat vinden bij de preteristen en bij de aanhangers van de vervangingstheologie, hoofdzakelijk in de RK-kerk en veel Protestantse kerken. Ook hoofdstuk 24 van het evangelie naar Mattheus toepassen op de Gemeente, tegen alle duidelijke gegevens in dat het daar over Israël gaat, geeft aanleiding tot het vermoeden van vergeestelijken. Deze ‘verklaringswijze’ wijs ik pertinent af: Christus, de ware David zal éénmaal Heerser zijn over de ganse aarde, als de Gezalfde Koning van Israël (Ps.2).

Hoe zal Israël nationaal hersteld worden?

Een Schriftgedeelte dat ons inzicht geeft hoe een nationaal herstel van het volk Israël tot stand kan komen is bij uitstek Ezechiël 37. De profeet ziet daar een dal vol zeer dorre beenderen, die volgens vers 11 het gehele huis Israëls voorstellen. Dat het hier om personen gaat blijkt uit het vervolg: ‘Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren (vs.11-14). In dit hoofdstuk zien we dat het niet in één keer zal gebeuren. Eerst zien we dat de beenderen overtrokken worden met spieren en vlees en huid, maar nog geen geest. ‘Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden; 8ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen’ (vs.7-9). Sinds 1948 is er weer een staat Israël en tot op de dag van vandaag mogen we constateren dat veel Joden teruggekeerd zijn, zodat momenteel het aantal inwoners op 9,2 miljoen staat. Wie had zoiets kunnen bedenken, rekening houdend met de Holocaust waar zo’n zes miljoen Joden ter dood gebracht zijn? Op de vraag: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide: Here Here, Gij weet het. Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Here Here tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here ben (vs.3-6).

Het gaat hier in Ezechiël 37 niet over de terugkeer uit de ballingschap van Babel, toen er maar zo’n 43.000 Joden terugkeerden. (1) Hier wordt het gehele volk gezien wat niet kan slaan op de terugkeer uit Babel (zie Maleachi). (2) Er wordt gesproken over de hereniging van de twee en tien stammen, Juda en Israël. ‘Zo zegt de Here Here: zie, Ik neem het stuk hout van Jozef – dat aan Efraïm toebehoort – en van de stammen Israëls die daarbij behoren, en Ik voeg het bij het stuk van Juda en maak ze tot één stuk hout, zodat zij één zijn in mijn hand. Terwijl de stukken hout die gij beschreven hebt, voor hun ogen in uw hand zijn, zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken’ (vs.19-22). (3) En mijn knecht David zal koning over hen wezen; één herder zal er voor hen allen zijn’ en nog ‘mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn’ (vs.24, 25).

Hoe werden en worden de Joden terug naar het land gebracht?

Daarvoor moeten we Jeremia 16 raadplegen. Nadat God hen eerst om hun zonden verdreven heeft, zal hij hen terugbrengen. Hij zal vissers en jagers gebruiken. (Zie voor een uitvoerige behandeling daarvan mijn website). Zoals wel eens gesuggereerd is: Als er geen holocaust was gebeurd, zoals in de Tweede Wereldoorlog, zou er nu nog geen staat Israël zijn geweest! Maar zoals gezegd er is nog geen ‘geest in hen’ Het volk Israël, zoals wij dat vandaag kennen is nog niet teruggekeerd tot God, men rekent op de steun van machtige landen, zoals de Verenigde Staten van Amerika.

Hoe zal het Israël vergaan tot aan de komst van de Messias?

Nu is Israël nog op weg naar zijn rust (Jer.31:2). De gevoelens en beleving van het volk Israël in de huidige ballingschap onder alle volken’ wordt al heel vroeg in Gods Woord beschreven: De Here zal u verstrooien onder alle natiën van het ene einde der aarde tot het andere; aldaar zult gij andere goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen. Gij zult onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool; de Here zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren; des nachts en des daags zult gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn. Des morgens zult gij zeggen: Was het maar avond; en des avonds: Was het maar morgen – vanwege de vrees, die uw hart vervult, en vanwege het schouwspel, dat uw ogen zien. De Here zal u op schepen naar Egypte terugbrengen langs de weg, waarvan Ik u gezegd had: Gij zult die nooit weerzien; gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden, maar er zal geen koper zijn’ (Deut.28:64-68). Maar ook daar een belofte van terugkeer.

Wanneer komen de tien stammen in het land?

De verzen 15-28 spreken over de terugkeer van de twee stammen (Juda) en de tien stammen (Efraïm) in het land zullen terugkeren en verenigd zullen worden. In Daniël 9 gaat het over de twee stammen, die teruggekeerd zijn uit de ballingschap van Babel. Die twee stammen hebben de tempel herbouwd onder Ezra en Nehemia en waren het die in hoofdzaak aanwezig waren toen de Heer Jezus zijn dienst in Israël vervulde. Zij zijn het die in het land zullen zijn in de laatste jaarweek en de ‘benauwdheid van Jakob’ (Jer.30:7) zullen moeten ondergaan, kort voordat de Heer Jezus zal komen op de Olijfberg, waarvan gesproken is door de profeet Zacharia (Zach.13:8v.; 14:4). De tien stammen zijn nooit teruggekeerd maar over de hele wereld verstrooid geworden (Luk.21:24) en zullen daar geoordeeld worden (Ez.20:34vv.). Het zal dan vermoedelijk dan ook na de Grote Verdrukking c.q. de laatste jaarweek zijn dat de Joden uit de verstrooiing terug zullen keren naar het Beloofde Land.

Het koninkrijk opgericht

Na de komst van de Heer Jezus voor Israël en de volken zal Israël het hoofd van de naties zijn (Deut.28:1; Jer.21:7) met als hoofdstad Jeruzalem; de stad van de Grote Koning (Mat.5:35). Het land zal zich uitstrekken van de Nijl tot aan de Eufraat (Gen.15:18; Ps.72:8) en iedere stam zal daarin zijn erfdeel hebben (Ez.48). Ze zullen een vorst hebben uit het geslacht van David, dat is de Messias die ook zijn eigen erfdeel zal bezitten (Ez.48:11). De tempel zal in Jeruzalem herbouwd zijn (Ez.40-42) en de heerlijkheid des Heren, het teken van de tegenwoordigheid van de Heer, zal haar vervullen (Ez.43:1-5; 44:4). Er zullen opnieuw offers gebracht worden, terugziende op het offer dat Christus gebracht heeft op het kruis van Golgotha. Het gehele, dan aanwezige, volk zal behouden worden (Rom.11:29), want God Zelf zal zijn wet in hun binnenste geven en in hun harten schrijven. ‘Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken’ (Jer.31:33-34). Zij zullen de Here in zijn tempel dienen en alle volken zullen jaarlijks naar Jeruzalem komen om de Here te aanbidden en het Loofhuttenfeest vieren (Zach.14).

Tenslotte

De vraag of Israël een nationaal en geestelijk herstel zal kennen en als volk onder heerschappij van de Messias nog een toekomst heeft, kunnen we vrijmoedig met een ‘ja’ beantwoorden. ‘Eeuwige zal de Heerschappij zijn op de troon van David’. De gedachte dat de Gemeente het ‘geestelijk Israël’ is wijdverbreid maar niet juist. Ook is de Kerk niet bij Israël ingelijfd, het beide verschillende entiteiten (1Kor.10:32). De vaagheid die we vaker tegenkomen bij Rosenthal geeft aanleiding tot speculaties en verwarring; het ontbreekt aan duidelijkheid.

Er is een overvloed aan teksten die blijk geven van een toekomst voor een nationaal en hersteld volk Israël. Mogelijk kunnen andere artikelen op mijn website u verder helpen. U kunt diverse artikelen vinden in de rubriek Eschatologie.

____________________________________________________________________________________________________