Serie: Een prediker gezocht! – Deel 6 – Paulus (2) – Verborgenheden en Geheimenissen

11 maart, 2024

Serie: Een prediker gezocht!

Deel 6 – Paulus (2)

Verborgenheden en Geheimenissen

De volgende ‘verborgenheden’ staan op de een of andere manier allemaal in verband met de eindtijd en de komst van de Heer Jezus, vandaar dat ze achter elkaar besproken worden.

Juist in de eschatologie, de leer over de laatste dingen, blijkt hoe belangrijk het is om de verborgenheden die geopenbaard zijn te kennen. Om een voorbeeld te geven: Grote gedeelten met betrekking tot Jezus’ wederkomst in verband met Israël en de volken is bekend uit zowel het Oude Testament (bv. Zacharia 12,13 en 14) als de evangeliën van het Nieuwe Testament. (bv. Mattheüs 24) Wanneer we het onderwijs van Paulus niet hadden gehad, dan leefden we met de verwachting dat de Heer Jezus zou komen en dat zijn voeten zouden staan op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem, conform Zacharia 14:4. Dan zouden we door de Grote Verdrukking moeten, want die komst vindt volgens Mattheüs 24 daarna plaats! Maar met de informatie, die we via Paulus hebben gaat het totaal anders! Paulus komt met de openbaring van een verborgenheid, iets wat nooit eerder bekend gemaakt was, namelijk de komst van de Heer Jezus voor de Gemeente vóór de Grote Verdrukking én onzichtbaar voor de wereld. Daarom, als er maar één wederkomst van Christus zou zijn, zoals sommigen beweren, waarom moest Paulus dan deze verborgenheid van de komst van Christus openbaren? Het is duidelijk dat er een speciale komst voor de Gemeente is, beter bekend als de Opname. Vaak is het niet of onderscheiden van het verschil tussen Israël en de Gemeente de oorzaak van het verkeerd verstaan van de Schriften.

(6) De verborgenheid van de wetteloosheid – (2Thes.2:5-7)

‘Herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was? En nu, u weet wat hem nu tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd.  Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt blijft, totdat hij weggenomen wordt’

Deze verborgenheid heeft betrekking op de eindtijd en het gaat over de Antichrist, de mens van de zonde, de zoon van het verderf die geopenbaard zal worden en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat Hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoond dat Hij God is. Maar er is iets wat hem tegenhoudt; en hij die nu tegenhoudt blijft tot hij weggenomen wordt. (vers 6-7) Er is veel verschil van mening wie of wat de ‘tegenhouder’ is, maar mijn inziens is het de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest wordt weggenomen, zal daarna de tijd van de openbaring van de Antichrist plaatsvinden. Dat zal plaatsvinden als de opname van de gemeente gebeurd is, want de gemeente is immers de woonplaats van God in de Geest. (Ef.2:22) De voorbereidingen echter voor deze openbaring werken nu al. De tijd dat de antichrist geopenbaard zal worden is nabij, maar de komst van Christus voor de gemeente zal daaraan voorafgaan. De openbaring van de antichrist vindt plaats in het midden van de laatste jaarweek van Daniël, wanneer de oordelen zullen worden uitgestort. Een periode die de gemeente niet zal meemaken, want de Heer Jezus zal ons redden van de komende toorn; want God heeft ons niet gesteld tot toorn. (1Thes.1:9; 5:9)

(7) Verborgenheid in verband met Israël – (Rom.11:25).

‘Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is, opdat u niet wijs bent in eigen ogen, dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en zo zal heel Israël behouden worden’

De terzijdestelling van Israël is geen verwerping! De visie dat het met Israël definitief gedaan zou zijn en dat er geen herstel en toekomst voor het volk meer in het verschiet ligt is niet houdbaar. Er is voor een deel over Israël een verharding gekomen, zoals geschreven staat: ‘God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap.’ (Rom.11:8,25) De maat van hun zonden was vol! ‘… terwijl zij ons verhinderen tot de volken te spreken opdat zij behouden worden; zodat zij altijd de maat van hun zonden vol maken. Maar de toorn is over hen gekomen tot het einde toe’ (1Thes.2:16; Mat.23:32). Vanwege hun zonden is het stempel Lo-Ammi op hen gekomen; niet mijn volk! (Hos.1:9). Kronieken 36 somt de zonden van het volk Israël op, en besluit met de woorden: ‘totdat de gramschap des Heren zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was.’ (2Kron.36:11:23) En aan die lange lijst van hun zonden voegden zij er nog de verwerping van de Heer Jezus aan toe! In de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden was de verwachting van God: ‘Zij zullen mijn zoon ontzien’ (Mat.21:37), maar helaas! Daarom is het niet juist te spreken van Israël als volk van God, als Hosea zegt: ‘Niet mijn volk!’ Maar gelukkig, er is een totdat! ‘Totdat de volheid van de volken is ingegaan, en zo zal heel Israël behouden worden.’ Maar tot die tijd wordt hun plaats ingenomen door de Gemeente, want: ‘Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen.’ (Rom.11:11)

(8) De verborgenheid van de Gemeente – (Ef.3:9)

‘… om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen, en voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft; opdat nu aan de overheden en machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt worden, naar het eeuwig voornemen dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer’ (Ef5:32; Kol.1:26, 2:2)

Door de Gemeente dient de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt te worden. Er zijn slechts twee plaatsen te noemen in de evangeliën waar gesproken wordt over de Gemeente, en dan nog als iets toekomstigs. (Mat.16:18; 18:17) Het vervolgonderwijs krijgen we van de apostel Paulus, bijvoorbeeld in de brief aan Efeze, waar we een zeer verheven en diepgaande verhandeling over de bijzondere positie en voorrechten van de Gemeente in haar verbinding met haar verheerlijkt hoofd Jezus Christus, in de hemel krijgen. Door die Gemeente wordt de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. De Gemeente is een woonplaats van God in de Geest (Ef.2:22; 1Kor.3:16) en bestaat uit gelovigen uit de Joden en de volken die door één Geest tot één lichaam gedoopt zijn, het lichaam van Christus, de Gemeente. (1Kor.12:13) De pilaar en de grondslag van de waarheid is immers het huis van God dat is de Gemeente van de levende God. (1Tim.3:15) De Gemeente is het totaal van alle gelovigen wereldwijd, die God dienen in hun eigen gemeenten, waar zij de pilaar en grondslag van de waarheid dienen te zijn; de uitvoerders van Gods waarheid op aarde. De Gemeente is niet de bron van de waarheid, maar de verkondigers van de waarheid. De waarheid is het woord van God. (Joh.17:17)

(9) De verborgenheid van Jezus’ komst en de opstanding – (1Kor.15:51-57)

‘Zie, ik zeg u een verborgenheid, Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblijk, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en zij zullen veranderd worden’

De woorden ‘Wij zullen niet allen ontslapen’ maakt duidelijk dat er ook gelovigen zullen zijn die nog leven bij Jezus’ komst. Ze hoeven niet te sterven om hun opstandingslichaam te krijgen, in plaats daarvan worden zij ‘veranderd’ in een ‘ondeelbaar ogenblik’, in een oogwenk. Op het moment dat de bazuin klinkt en Christus terugkeert, zullen de doden onvergankelijk uit de graven worden opgewekt met hun nieuwe lichamen. Degenen die nog in leven zijn, zullen veranderd worden en zullen ook hun nieuwe lichamen ontvangen. Ze zullen veranderd worden, en die verandering zal onmiddellijk plaatsvinden voor alle gelovigen, of ze nu dood of levend zijn. ‘Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid’ (vs.54), want vlees en bloed kunnen Gods koninkrijk kunnen beërven (15:50). Ieder mens heeft zijn grenzen, mentaal, emotioneel of fysiek, sommigen zijn blind, doof of lam, maar die begrenzingen zijn tijdelijk. Alle gelovigen ontvangen een nieuw volmaakt opstandingslichaam die geen grenzen kent. Laat het vooruitzicht van een leven zonder dood, rouw, geschrei of pijn, tot troost zijn voor hen die lijden. De dood heeft niet het laatste woord voor hen die geloven in de Heer Jezus; Hij is de weg, de waarheid en het leven!

(10) Verborgenheid van de Opname – (1Thes.4:13-18)

‘Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan…. Daarna zullen wij de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht’

Hoewel het woord ‘verborgenheid’ of ‘geheimenis’ hier niet gebruikt wordt is het onderwerp – de Opname – totaal iets nieuws en was niet in vroegere eeuwen bekend gemaakt (zie ook punt 9). Dit Schriftgedeelte sluit naadloos aan bij 1Korinthe 15:51-57, zoals hierboven vermeld. Hier gaat het niet zozeer om de opstanding en een verheerlijkt lichaam, maar wat er gebeurt met hen die nog leven bij Jezus’ komst. ‘Wij levenden die overblijven, zullen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht.’ Deze gedachte komt duidelijk overeen met wat Johannes vermeld in ‘zijn’ evangelie. ‘Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, omdat ook u zult zijn waar Ik ben.’ (Joh.14:3) Daarom hoeven we niet te wanhopen wanneer een geliefde broeder of zuster, familielid of vriend sterft want er is een geweldige hoop voor hen die Christus kennen. Er komt een dag waarin God verdriet in blijdschap, armoede in rijkdom, vernedering in glorie en verdrukking in overwinning zal veranderen. Alle gelovigen van alle eeuwen zullen elkaar ontmoeten In Gods heerlijkheid, aan Jezus’ voeten. ‘Vertroost daarom elkaar met deze woorden.’ (vs.18)

Tenslotte

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit overzicht van de verborgenheden of geheimenissen die we in het Nieuwe Testament hebben ontvangen en die ons zijn overgeven door de speciale bediening van de apostel Paulus. De verborgenheden die aan bod zijn gekomen in dit artikel zijn slechts summier behandeld, er had meer over gezegd kunnen worden. Maar daarvoor verwijs ik u graag naar een reeks van artikelen die u op mijn website kunt vinden, vooral in de rubrieken Eschatologie, Israël en de diverse Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament.

____________________________________________________________________________________________________