Christendom – Betekenis Kerkelijke Feestdagen – Inleiding

14 augustus, 2023

Rubrieken: Christendom

Christendom

Betekenis van de Kerkelijke Feestdagen

Inleiding

Inleiding

Betekenis van Kerst en de andere christelijke feestdagen bij velen onbekend.

Onderzoeken, gedaan in christelijke landen, hebben aangetoond dat de meeste mensen de betekenis niet meer weten van Kerst en de andere kerkelijke feestdagen. De secularisatie is dermate doorgedrongen in het ‘christelijke’ Europa dat men zelfs de meest elementaire zaken betreffende geloof en Bijbel niet meer kent.

Een onderzoek, gedaan in Nederland in 2003, toonde aan dat ongeveer een op de drie Nederlanders niet precies weet wat er met Kerst wordt gevierd. Dat blijkt uit een telefonisch onderzoek van bureau Intomart onder 750 personen van 18 jaar en ouder. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de beleving van Kerst door de Nederlandse bevolking. Elf vragen werden voorgelegd. Van de deelnemers wist 26 procent niet welk bijbels verhaal met Kerst centraal staat; 6 procent dacht dat het een ander verhaal is dan dat van de geboorte van Jezus Christus. De daaropvolgende vraag was: ‘De geboorte van Jezus is het bijbelverhaal dat bij Kerst hoort. Komt u dit bekend voor?’ Van de ondervraagden antwoordde 88 procent met ja en 10 procent met nee. Uiteindelijk is 4 procent van de Nederlandse bevolking totaal niet bekend met de kerstgeschiedenis.

Het onderzoek noemt het opmerkelijk dat ook onder kerkleden de betekenis van Kerst niet algemeen bekend is. Van de hervormde ondervraagden noemde 13 procent een verkeerd Bijbelverhaal. Van de rooms-katholieken zat 26 procent ernaast, terwijl van de gereformeerden 16 procent niet direct het juiste antwoord had. Van de niet-kerkelijke deelnemers wist 35 procent niet wat de aanleiding voor Kerst is.

Een op de zes ondervraagden was het eens met de stelling dat in 2050 helemaal niemand de betekenis van Kerst meer weet. Van de geënquêteerden is 12 procent van mening dat in 2050 christelijke feestdagen als Kerst niet meer gevierd zullen worden, 80 procent is het daarmee oneens.

Van de volwassenen denkt de grootste groep (34 procent) dat de vercommercialisering de belangrijkste bedreiging voor Kerst is. Een iets minder groot aantal (29 procent) ziet in de ontkerkelijking de grootste bedreiging. De multiculturele samenleving wordt door 26 procent van de ondervraagden gezien als bedreiging. De helft van de gereformeerden noemt de ontkerkelijking als bedreiging. Voor 61 procent van de Nederlandse bevolking is Kerst in de eerste plaats een familie- of gezelligheidsfeest. Van de Protestanten is 52 procent die mening toegedaan en 60 procent van de Rooms-katholieken.

Kerst als religieus feest komt op de tweede plaats. Dat antwoord gaf 23 procent van degenen die werden ondervraagd. Van de Protestantse gereformeerden vindt 78 procent Kerst in de eerste plaats een religieus feest, van de Protestantse hervormden 38 procent en van de Rooms-katholieken 29 procent. Kerst wordt door 6 procent van de Nederlanders gezien als vredesfeest en door 7 procent als vrije dagen.

Hoewel onkerkelijken met Kerst nog wel eens een dienst willen bezoeken, zegt 58 procent nee tegen het bijwonen van een viering in de kerk. Een positief antwoord geeft 38 procent. Van de Protestantse gereformeerden wil 80 procent dit jaar met Kerst een viering bijwonen, van de Protestantse hervormden 44 procent en van de Rooms-katholieken 68 procent.

De conclusie van het onderzoek luidt dat Kerst vooral toekomst heeft als familie- of gezelligheidsfeest. Ruim eenderde van de Nederlandse bevolking gaat een kerstviering bezoeken. Dit zijn vooral personen die zichzelf tot een kerkelijke gezindte rekenen. Van de personen die een viering bijwonen, behoort 11 procent niet tot een kerkelijke gezindte.

Dit onderzoek in gedaan in 2003 en de kennis van de betekenis van Kerst zal anno 2013 zeker niet toegenomen zijn. Tijd dus om daar in een aantal artikelen aandacht aan te schenken.

___________________________________________________________________________________________________________