Christendom – Betekenis van Kerkelijke Feestdagen – Kerstmis

14 augustus, 2023

Rubrieken: Christendom

Christendom

Betekenis Kerkelijke Feestdagen

‘De betekenis van Kerstmis’

Inleiding

‘Het woord is betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden’ (1 Timotheüs 1 :15)

Een historische gebeurtenis.

Met Kerstmis denken we aan de geboorte van Jezus. Jezus geboorte is een historische gebeurtenis. Rond 120 n.Chr. vermelden verschillende Romeinse geschiedschrijvers ‘Christus’ meerdere keren, echter zonder verdere bijzonderheden. Zijn kruisiging wordt wel vermeld. En omdat hij is gestorven is het logisch dat hij ook geboren moet zijn. Jezus geboorte in Bethlehem, uit een maagd, was de vervulling van een Bijbelse voorzegging   c.q. profetie.

‘Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven’ (Jesaja 7:14)

 ‘En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël’ (Micha 5:1).

Maria en Jozef gingen naar Bethlehem om zich te laten registreren omdat er door keizer Augustus bevel was gegeven dat het hele aardrijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving vond voor het eerst plaats toen Quirinius stadhouder over Syrië was. De verplichting om zich in te schrijven in de plaats van Jozefs geboorte maakte deze reis noodzakelijk. Tijdens hun verblijf daar werd Jezus geboren.

‘En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was’ (Lukas 2 :1-5)

 Herodes de Grote was koning in Judea toen Jezus geboren werd. Een van de beslissingen van Herodes was om alle jongentjes in Bethlehem onder de twee jaar te doden. Herodes stierf tussen het jaar 4 en 1 voor Christus, dus Jezus moet ten minste een jaar voor Herodes’ dood, geboren zijn.

‘Toen werd Herodes, daar hij zag, dat hij door de wijzen was misleid, zeer toornig; en hij  zond knechten bevel en doodde alle jongens die in Bethlehem en in het hele gebied daarvan waren, van twee jaar oud en daaronder, overeenkomstig de tijd, dat hij bij de wijzen nauwkeurig onderzocht had‘ (Mattheüs 2:16)

Een spirituele gebeurtenis.

Belangrijker is dat Kerstmis een geestelijke gebeurtenis dient te zijn. Jezus kwam naar de aarde om zondaars te redden. Kerstmis is niet slechts een geschiedkundige gebeurtenis op een bepaald moment in de tijd; het kan een geestelijke ervaring worden voor iedere persoon die het Evangelie hoort.

De apostel Johannes schrijft: ‘Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven’ (Johannes 1 :11-12). Jezus ziet nog steeds uit naar mensen die Hem in hun leven willen ontvangen. Jezus ontvangen betekend te geloven dat Hij de Zoon van God is, die Mens werd, stierf voor onze zonden, opstond uit de doden en ten hemel is gevaren vanwaar Hij weer komen zal. Jezus aannemen in je leven betekent het ontvangen van het heil. Dat is de geestelijke ervaring van Kerstmis.

‘Zij nu zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal zijn volk zal behouden van hun zonden‘ (Mattheüs 1:21)

 Besluit.

Nee, het Kerstfeest kan alleen een feest zijn als u de werkelijke betekenis van Kerst verstaat. Geen cadeautjes krijgen, maar hét cadeau van God ontvangen.

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden‘ (Johannes 3:16-17).

___________________________________________________________________________________________________________