Vragen Eschatologie – Nummer 14 – Moeten we de 1000 jaren letterlijk te nemen??

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 14

Moeten we de 1000 jaren letterlijk nemen?

Vraag: Moeten we de duizend jaren, vermeld in Openbaring 20, letterlijk nemen?

Antwoord: Ja, neem ze maar letterlijk, want waarom zou je dat niet? Ik geloof in een toekomstig rijk waar Christus zal heersen want dat heeft Hij ons beloofd en daarover spreekt Jesaja hoofdstuk 9:5 ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’ en (vs.6) ‘Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid’. Vers 5 wordt door iedere christen letterlijk moeten nemen en waarom vers 6 dan niet?

Maar zo gemakkelijk ligt dat niet want veel christenen denken daar anders over, bijvoorbeeld hen die zich achiliasten*, of aanhangers van de vervangingsleer*, of preteristen* noemen. De leer die ze navolgen, dwingt hen om een duizendjarig rijk te vergeestelijken en niet letterlijk te nemen. Ook een toekomstig en nationaal herstel van Israël is in hun denken niet mogelijk. In het Rooms-Katholieke en in grote delen van de Protestantse kerk is dit de officiële kerkleer. Hun mening is dus niet gebaseerd of een exegese van Openbaring 20:1-10 maar wordt bepaald door hun kerkleer. Dus neemt u die duizend jaar maar letterlijk en trekt u zich niets aan van hen die verwijzen naar 1 Petrus 3:8 waar staat dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag’ en waarmee ze willen aantonen dat de duizend jaren in Openbaring 20 niet letterlijk genomen moet worden. Door dit te zeggen laten ze alleen maar zien dat ze van een goede Bijbeluitleg geen weet hebben. Duizend jaren is bij de Heer één dag, en andersom, maar bij ons mensen is duizend jaren, duizend jaren, en een dag een dag!

Achiliasten of amilllennialisme: leer die een duizendjarig rijk afwijst.

Supersessionisme of sustitutionisme of vervangingstheologie. De leer dat de Kerk het ‘geestelijk Israël’ is en daarmee in Gods heilswegen de plaats van Israël heeft ingenomen. Is een leer dat beweerd dat de duizend jaren nú vervuld worden.

Preteristen. Op het verleden betrekking hebbend; dingen vanuit het verleden verklarend. Beweren dat de duizend jaren in 70 v.Chr. is begonnen.

Zie verder het boek: Het Israël van God van W.J. Ouweneel waarin bovenstaande visies uitvoerig besproken worden.

______________________________________________________________________________________________________________________