Dogmatiek – Typologie – Voorbeeld Vijgenboom

23 juli, 2023

Rubrieken: Dogmatiek

Typologie – Voorbeelden

Vijgenboom – Israël

’Als druiven in de woestijn vond Ik Israël; als vroege vijgen, als eerste opbrengst aan de vijgenboom, zag Ik uw vaderen’ (Hos.9:10; Mat.21:19; 24:32)

Inleiding

God koos Israël uit alle volken als zijn volk. ‘Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; ú heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de HERE Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken’ (Deut.7:7).

‘En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand bezat een vijgenboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen, en indien hij in het komende jaar vrucht draagt, (dan is het goed,) maar anders, dan moet gij hem omhakken’ (Luk.13:6-9).

De vijgenboom in deze gelijkenis representeert Israël. Gedurende de drie jaar dat de Heer Jezus het evangelie van het koninkrijk preekte, wenste Hij dat het volk terug zouden keren tot God, maar helaas vond Hij geen gehoor.

______________________________________________________________________________________________________________________________