Nieuwe Testament – Apollos, machtig in de Schriften – Handelingen 18

7 augustus, 2023

              Nieuwe Testament – Handelingen

                     ‘Apollos, een man, machtig in de Schriften’

                                         Handelingen 18:23-28)

Inleiding – Priscilla en Aquila

Onderschat nooit de gave die God je gegeven heeft, hoe klein en onbeduidend hij ook in je eigen ogen mag zijn! Neem eens een voorbeeld aan Pricilla en Aquila! Misschein hadden zij wel meer gaven dan wij kunnen weten, maar de gave die ze hadden, het verlenen van gastvrijheid, heb ze werkelijk op een geweldige manier kunnen inzetten!

Het is wonderlijk hoe God de wegen van gelovigen doet kruisen, althans ik ga er vanuit dat de ontmoeting van Apollos met Priscilla en Aquila door God was geplanned. Priscilla en Aquila waren altijd op tijd aanwezig!

Hoe dit echtpaar in Efeze terecht was gekomen? Toen de apostel Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis de stad Korinthe bezocht, kwam hij in aanraking met dit echtpaar. Juist op tijd, want onlangs waren zij vanuit Rome in Korinthe gekomen, omdat Claudius bevolen had dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken (18:2). Nu hadden ze gelegenheid gastvrijheid te betonen aan de apostel Paulus. Na een verblijf van een jaar en zes maanden (18:11) gingen ze samen met Paulus naar Efeze, waar de apostel ze achterliet. (18:19), juist op tijd om Apollos te ontmoeten! Waarschijnlijk zijn ze na een verblijf van vier tot vijf jaar in Efeze teruggekeerd naar Rome. Claudius die bevolen had dat de Joden Rome moesten verlaten was gestorven in 54 n.Chr. We vinden ze in Rome, waar ze een gemeente aan huis hadden (Rom.16:3-4). Later vinden we hen (vermoedelijk) weer terug in Efeze (1 Tim.4:19), waaruit we kunnen leren dat ze de Heer trouw zijn gebleven tot het einde! Zo hebben zij, door gastvrijheid te verlenen, zich op een geweldige manier ingezet voor het evangelie en zijn daardoor medewerkers van de waarheid geworden (3 Joh.5-8).

Na dit korte overzicht willen we ons eigenlijk onderwerp behandelen en gaan onderzoeken wat dat voor ons kan betekenen. We willen toch allemaal zo’n succesvol man of vrouw zijn als Apollos? Of we nu voor kinderen spreken of voor de gemeente, in het openbaar of thuis, als vrouw of als man we moeten dat bezitten wat Apollos had en verkrijgen wat hij niet had

Wat Apollos had, niet had en wat wij zouden moeten hebben!

(a) Hij was welsprekend of geleerd

“Toen zeide Mozes tot de Here: Och Here, ik ben geen man van het woord, noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, noch sinds Gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de Here zei tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof ziende of blind; ben Ik het niet, de Here? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet” (Ex.4:10-12; Luk.21:15; Dt.18:18).

Van de Heer Jezus lezen we dat “al het volk hing aan zijn lippen als het Hem hoorde’, want het waren woorden van genade die over zijn lippen kwamen”  (Luk.19:48, 4:22). Van Paulus werd door de Korinthiërs gesuggereerd dat hij een ‘onkundige in het spreken’ was (2 Kor.11:6). En zeiden ze: “zijn brieven zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en zijn spreken verachtelijk (2 Kor.10:10).

(b) Hij was machtig in de Schriften

Van Ezra lezen we “dat hij er zijn hart op gezet had om de wet des Heren te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen.” Ezra was geleerd in de woorden van de geboden en voorschriften des Here voor Israël. (Ezra 7:10-11). “Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen” (Kol.3:16).

(c) Hij was vurig van Geest

We lezen in Romeinen 12:11: ‘Weest niet traag in de ijver, weest vurig van geest, dient de Heer.’ Wat dienen we hier onder te verstaan? Het ‘vurig van geest’ kunnen we ook vertalen met: enthousiasme, geestdrift.

(d) Hij leerde nauwkeurig

Toen Paulus in de synagoge van Berea het woord van God predikte lezen dat ‘zij het ontvingen met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren’ (Hand.17:11). Hij liet geen woord ter aarde vallen (Luk.16:17).

(e) Hij was vrijmoedig

Van de eerste discipelen lezen we dat ze baden om vrijmoedigheid om het woord te spreken en toen zij allen vervuld werden met de Heilige geest spraken zij dan ook het woord van God met vrijmoedigheid. (Hand.4:29,31; 8:29; 13:46; 14:3; 19:8; 28:31)

(f) Hij predikte de Heer Jezus

De kern van onze boodschap dient de persoon van de Heer Jezus te zijn. Een door de Geest geleide prediking van Gods Woord leidt tot verheerlijking van Christus. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. (Op.19:10)

(g) Hij weerlegde de Joden – 2 Tim.2:23-26

(h) Hij ondersteunde de gelovigen

Wat Apollos mistte (18:26b – 28)

’Wie is wijs? Hij die van ieder mens wil leren.’

Gezegden: Jakobus 3:17; Hand.5:40; Luk.16:31)

Het is de vrucht van de Heilige geest die daardoor in het leven van Apollos zichtbaar werd, hij liet zich gezeggen en dat door een echtpaar dat van beroep ‘slechts’ tentenmaker waren (18:2)! Na het onderwijs van Aquila en Priscilla lezen we dat Apollos nu predikt dat Jezus ‘de Christus’ is. In verbinding met andere teksten uit het boek Handelingen (9:22; 17:3) mogen we concluderen dat hij onwetend was over het lijden en de opstanding van Christus.

____________________________________________________________________________________________________