Christendom – Betekenis van Kerkelijke Feestdagen – Pinksteren

14 augustus, 2023

Rubrieken: Christendom

Christendom

Kerkelijke feestdagen

Betekenis van Pinksteren

Inleiding

Veel mensen weten de betekenis van de christelijke feestdagen niet meer en zeker de betekenis van het Pinksterfeest niet. Op de Pinksterdag herdenken we dat de Heilige Geest is gekomen. Die komst of uitstorting, is een éénmalige geschiedkundige gebeurtenis geweest. Veertig dagen na Zijn opstanding nam Jezus afscheid van de discipelen op de Olijfberg. Hij gaf aan de discipelen de opdracht zich niet van Jeruzalem te verwijderen en daar te wachten op de komst van de Heilige Geest. Hij wilde hen niet alleen laten en had gezegd dat hij hen niet als wezen zou achterlaten, maar de Trooster zou sturen. Die Trooster, de Heilige Geest, kon niet komen zolang Jezus er nog was (Joh.7:39, 16:7; Hand.2:33). Met de Trooster bedoelde Jezus de Heilige Geest, de derde Persoon van de Goddelijke drie-eenheid. Die Geest werd op de gelovigen uitgestort met Pinksteren. En toen dat gebeurde vertoonden zich er tongen als van vuur op de hoofden van de discipelen.

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus: Als iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken! Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt‘ (Johannes 7:37-39; 16:7).

Toen de Heilige Geest dan gekomen was, veranderde alles voor de discipelen. Zij herinnerden zich dat Jezus had gezegd: ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn, tot aan het einde van de aarde’ (Hand.1:8). Zij hadden iets meer dan drie jaar, dag en nacht met Hem doorgebracht en van alles geleerd over God. Nu hoefden de discipelen niet meer te wachten, maar begonnen ze in de kracht van de Heilige Geest te getuigen. Ze getuigden van hun ervaringen met Jezus, zijn opstanding uit de doden en van het koninkrijk van God. Ze riepen de mensen op om zich te bekeren van hun verkeerde wegen. Hun zonden te belijden en een nieuw leven aan te nemen uit de hand van God, door de vergeving die God voor hen die geloven in Jezus aanbiedt. Een oproep om hun leven zo in te vullen als waar ze voor geschapen zijn. Een leven in relatie met God.

Toen zij dit hoorden, werden zij in het hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen‘ (Handelingen 2:37-38) .

Het bijzondere in hun boodschap was dat Jezus leeft. Elke zondige mens kan bij God komen door de vergeving in Jezus. Een nieuw begin in elk leven is mogelijk. Jezus roept op om Hem aan te nemen als Verlosser en je door jouw leven heen te laten leiden door Zijn Geest. Het is mogelijk door je te bekeren een relatie met God te krijgen en door Zijn Woord, de Bijbel, te lezen Hem beter te leren kennen. Zo ontdek je wat het doel is van je leven hier op aarde. Een doel wat voor iedereen persoonlijk weer anders is, maar waar God zin aan wil geven. Pinksteren is dus het feest van de uitstorting van de Heilige Geest op de gelovigen, nadat Jezus naar de hemel was gegaan. Toen ontvingen de discipelen de kracht om te getuigen en wonderen en teken volgden hen om hun getuigenissen te bevestigen.

Als dan u die bood bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal de Vader die van de hemel is, de Heilige Geest geven aan hen die er Hem om bidden?‘ (Lukas 11:13).

___________________________________________________________________________________________________________