Vragen Eschatologie – Nummer 22 – Wanneer zijn de laatste dagen begonnen?

25 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 22

‘De Laatste Dagen’

Vraag

Wanneer zijn de ‘laatste dagen’ begonnen?

Antwoord

In het Woord van God is de uitdrukking ‘de laatste dagen’ en erg breed begrip. Bijvoorbeeld, in de brief aan de Hebreeën 1:1-2 zegt de schrijver: ‘Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in [de] Zoon.’ De mensheid leeft dus sinds de geboorte van de Heer Jezus in de laatste dagen. Deze wordt bevestigd door 1 Petr.1:20 waar staat: “Hij is wel voorgekend vóór de grondlegging der wereld, maar in het laatst van de tijden geopenbaard terwille van u.” (vgl.: Gal.4:4 – de volheid van de tijd).

Wanneer Paulus schrijft ‘de dag is nabij’ zouden we kunnen zeggen: dat heeft dan toch maar al meer dan negentien eeuwen geduurd! Toch betekend dat niet dat God bij nader inzien besloten heeft deze periode toch maar heel lang te laten duren.

Zie de verschillende uitdrukkingen in het Nieuwe Testament die hierop betrekking hebben. Voor het gemak zetten we ze hier op een rij: – de einden der eeuwen (1Kor.10:11) – het einde van de dagen (Heb.1:2) – het einde van de tijden (1Petr.1:20) – de laatste tijd (1Petr.1:5) – de laatste dagen (Hand.2:17; 2Tim.3:1) – de laatste ure (1Joh.2:18)

Om maar bij het laatste te blijven: een van de kenmerken van ‘het laatste uur’ is het gegeven dat de Antichrist zich zal openbaren. Omdat we weten dat de Antichrist actief zal zijn gedurende de Grote Verdrukking, weten we dat de laatste dagen zich zullen uitstrekken tot in de Grote Verdrukking.

Kenmerken van ‘de laatste dagen’

De laatste dagen zullen moeilijke en gevaarlijke tijden zijn. ‘Maar weet dit, dat er de laatste dagen zware tijden zullen zijn.’ (2Tim.3:1)

De kennis zal vermeerderen. ‘Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.’ (Dan.12:4)

De toestand van de mensheid wordt beschreven in de volgende verzen: (2Tim.3:13) ‘Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden.’ (Lees ook: 2Tim..3:1vv.).

Verval wordt aangekondigd in de volgende verzen: (1Tim.4:1vv.; 2Petr.2:2)

Mensen zullen zich verrijken ten koste van anderen. (Jak.5:3-4)

Conclusie

Dit gezegd zijnde, kunnen we stellen dat de periode die ‘de laatste dagen’ duren, beginnen bij de geboorte van Christus tot aan het einde van de Grote Verdrukking, dus tot aan de (zichtbare) komst van Christus.

Het héle tijdsgewricht tussen Christus’ hemelvaart en zijn wederkomst draagt een eindtijdelijk karakter, omdat er niets meer is wat de komst van Christus ook nog maar één moment hoeft tegen te houden. Om die reden kon Paulus zeggen: ‘de dag is nabij’; dit is de wederkomst van Christus voor de Gemeente de zgn. Opname. Daarom kon Johannes ook schrijven: ‘Zie, Ik kom spoedig!’ (Op.22:7, 12, 22) De gelovigen worden in het NT voortdurend vermaant om te leven in de verwachting van de onmiddellijke terugkeer van de Heer Jezus! (Joh.14:2-3; Hand.1:11; 1Kor.15:51-52; Fil.3:20; Kol.3:4; 1Thes.1:9-10; 1Tim.6:14; Jak.5:8; 1 Petr3:3-4)

Bijbelgedeelten zoals 1Thes.5:6; Tit.2:13 en Op.3:3 wijzen de gelovigen erop om de Heer Jezus zelf te verwachten en niet op eventuele tekenen die aan zijn komst vooraf zouden gaan. Tekenen die voorafgaan aan de (zichtbare) komst van Christus staan altijd in verbinding met zijn komst voor het volk Israël, nooit voor de Gemeente!

_______________________________________________________________________________