Oude Testament – Wijsheidsboeken – Psalm 83 – Wat zegt de Bijbel over Gaza?

18 oktober, 2023

Bijbelboeken: Psalmen

Bijbel – Oude Testament

Wat zegt de Bijbel over Gaza?

Psalm 83

 

Maakt de Gaza-oorlog deel uit van de eindtijdprofetie? Hoe zit het met Psalm 83? Wat vertellen de twintig vermeldingen in de Bijbel over Gaza ons?

Ten eerste: wat zegt de Bijbel precies over het verleden en de toekomst van Gaza?

Ten tweede: maakt deze gruwelijke oorlog in Gaza deel uit van de eindtijdbijbelpofetie?

Ten derde: hoe zit het met Psalm 83 – onthult het iets belangrijks over de huidige Gaza-oorlog?

Wat voor mij interessant is, is dat Gaza maar liefst twintig keer in de Bijbel wordt genoemd, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe. Helaas gaan de meeste verwijzingen naar Gaza over hoe slecht het volk en de leiders zijn, hoezeer zij Israël en het Joodse volk haten, en hoe God herhaaldelijk Zijn profeten stuurde om te waarschuwen voor het naderende oordeel van Gaza.

De eerste keer dat Gaza in de Bijbel wordt genoemd, is in Genesis hoofdstuk 10, waar God Gaza beschrijft als onderdeel van het land dat werd bezet door de Kanaänieten, de doodsvijanden van God. ‘En de grens van de Kanaäniet was van Sidon in de richting van Gerar tot Gaza, in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Seboïm tot Lesa’ (Gen.10:19). Later in de Schriften wordt Gaza beschreven als het basiskamp van de Filistijnen, die voortdurend de Joden van Israël aanvielen en terroriseerden.

In het boek Richteren, hoofdstuk 1, gaf de Heer de legers van de Israëlieten opdracht – in het bijzonder de legers van de stam Juda – om Gaza te veroveren, en dat deden ze ook. In Richteren 1:18-19 lezen we: ‘Verder nam Juda Gaza met zijn gebied, Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied. En de Here was met Juda, zodat hij het gebergte in bezit nam; maar hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven, want dezen hadden ijzeren strijdwagens’. Later in Richteren lezen we uiteraard de beroemde verhalen van Simson. Toegegeven, Simson was een zeer gebrekkig karakter. Maar God gebruikte hem om Gaza binnen te gaan en hun slechte leiders te vernietigen, ook al kostte dit Simson zijn eigen leven.

In Jeremia 47 zien we dat een van de farao’s van Egypte Gaza veroverde, waarmee een zeer lange en gecompliceerde relatie tussen Egypte en Gaza begon, die tot op de dag van vandaag ingewikkeld blijft. De Hebreeuwse profeet Amos kreeg van God te horen dat hij moest schrijven over de goddeloosheid van Gaza en het goddelijke oordeel dat erover zou komen.

‘Zo zegt de Here: Om drie overtredingen van Gaza, ja om vier, zal Ik het niet herroepen. Omdat zij een gehele bevolking hebben weggevoerd om die aan Edom uit te leveren, Zal Ik vuur werpen binnen de muur van Gaza, zodat het zijn burchten verteert’ (Amos 1:6-7).

God zei ook tegen de Hebreeuwse profeten Zefanja en Zacharia dat ze moesten waarschuwen voor het oordeel dat over Gaza en de nabijgelegen Filistijnse steden zou komen. ‘Want Gaza zal verlaten worden en Askelon een verlatenheid; Asdod zal rond het middaguur verdreven worden en Ekron ontworteld’ (Zef.2:4). ‘Askelon zal het zien en bang zijn. Ook Gaza zal kronkelen van grote pijn; ook Ekron. Bovendien zal de koning uit Gaza omkomen’ (Zach.9:5)

Dat gezegd hebbende, bevat de Bijbel minstens één positieve verwijzing naar Gaza, in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen. ‘Toen zij dan het woord van de Heer betuigd en gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie aan vele dorpen van de Samaritanen (in wat nu bekend is als de Westoever). Een engel van de Heer nu sprak tot Filippus de woorden: Sta op en ga zuidwaarts de weg op die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza; deze is woest (ook: een woestijnweg). En hij stond op en ging.’ (Hand.8:25-26). En dan komt Filippus, terwijl hij naar Gaza gaat, iemand tegen die een boekrol leest die is geschreven door de profeet Jesaja. De man leest letterlijk de Messiaanse profetieën uit Jesaja 53 over de komende dood en opstanding van Jezus. Maar hij begrijpt niet wat hij leest, dus vraagt hij Philip om de passage aan hem uit te leggen. Als evangelist vervuld met de Heilige Geest legt Filippus maar al te graag zowel de profetieën uit als hoe Jezus ze vervulde en hoe hij in feite de langverwachte Messias is. En precies daar, op de weg die naar Gaza leidt, helpt Filippus de man zich te bekeren van zijn zonden en Jezus Christus te ontvangen als zijn Verlosser en Heer. Dan vraagt de man Filippus om hem te dopen, en Filippus doet dat. Net zoals Paulus tot Christus kwam op de weg die naar de Arabische stad Damascus leidde, zo kwam deze man tot Christus op de weg die naar Gaza leidde.

Ik hou van dat verhaal omdat het een belangrijke waarheid onthult. Ja, veel van de leiders en mensen van Gaza zijn slecht. Ja, ze haten Israël en de Joden. En ja, als ze zich niet bekeren en zich niet tot Christus wenden, zullen ze met het oordeel te maken krijgen. Maar God houdt van de mensen van Gaza. Christus gebiedt ons Israël en haar buren lief te hebben. Hij zendt Zijn dienaren om het Evangelie naar Gaza te brengen. Misschien zullen veel Palestijnen in Gaza het Evangelie verwerpen. Maar sommigen niet. Sommigen zullen Christus als hun Verlosser en Heer aanvaarden. Lynn en ik kennen persoonlijk mensen uit Gaza die tot geloof in Christus zijn gekomen. Door het werk van het Joshua Fund hebben we Christus-volgelingen gediend die in Gaza wonen. Een aantal van hen hebben wij in ons huis verwelkomd. We hebben ze platforms gegeven om hun opmerkelijke verhalen met anderen te delen. Dus alstublieft – terwijl u bidt dat de Heer Israël de overwinning geeft op de slechte leiders van Hamas – bid alstublieft ook voor het volk van Gaza. Ze moeten worden bevrijd van de slavernij en onderdrukking van Hamas. En van de slavernij en onderdrukking van Satan en de zonde. Bid ook voor de terroristische leiders en leden van Hamas – bid dat God hen tot Christus zal bekeren voordat het te laat is. Ik ken voormalige moslimterroristen die tot Christus zijn gekomen en radicaal veranderd zijn. Ik heb ze geïnterviewd voor mijn boeken – en met ze gebeden – en de Schriften met ze bestudeert – en hen gediend. Ik ken zelfs een voormalige Hamas-leider die een terrorist was en Christus veranderde op miraculeuze wijze de hele richting van zijn leven, keerde hem tegen Hamas en gebruikte hem om vele Israëlische levens te redden van terroristische aanvallen van Hamas, inclusief zelfmoordterroristen die gestuurd waren om hen te doden. Dus ik weet dat God alles kan doen. Daarom zeg ik u dat het onze taak is om zonder ophouden te bidden, niet alleen voor de redding, verlossing, genezing en zegen van de Israëli’s, maar ook voor God om wonderen te doen in de levens van de Palestijnen in Gaza, inclusief de leiders en de voetvolk en de soldaten van Hamas. Want, zoals de Schriften ons leren, ‘bij God is niets onmogelijk.’ (Luk.1:37)

Wat vertelt Psalm 83 ons over de huidige oorlog in Gaza?

Er is een specifiek Bijbelgedeelte dat u zorgvuldig moet bestuderen. Waarom? Omdat het je onthult wat de demonische haat in het hart van Hamas drijft. En het oordeel dat komt tegen ieder lid van Hamas – en iedere aanhanger van Hamas – die weigert zich te bekeren en zijn of haar leven aan Jezus Christus te geven. De passage waar ik het over heb is Psalm 83. Vanaf vers één lezen we: ‘Een lied. Een psalm van Asaf. O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten’ (Ps.82:1-6). Vertel me niet dat de Bijbel een stoffig, oud boek is dat niet relevant is. De krantenkoppen van vandaag komen rechtstreeks uit de verzen van Psalm 83. In de verzen 6 tot en met 8 lezen we precies waar deze verschillende vijanden van Israël en het Joodse volk wonen. ‘De tenten van Edom en de Ismaëlieten’ – dat zijn Zuid-Jordanië en Arabië. ‘Moab en de Hagrieten’ – dat is centraal en noordelijk Jordanië. ‘Gebal en Ammon en Amalek’ – dat zijn Libanon en Syrië en het Sinaï-schiereiland. ‘Filistea – dat is de Gazastrook. ‘Met de inwoners van Tyrus’ – dat is meer van Libanon. ‘Zelfs Assur heeft zich bij hen aangesloten’ – dat zijn Syrië, Libanon en Irak. Hier, in deze korte profetische Psalm 83 – slechts 19 verzen – waarschuwt God ons dat mensen die in deze landen wonen Israël en het Joodse volk zullen haten. Waarom? Omdat ze de God van Israël haten – de God van de Bijbel. Dat is wat de schrijver ons vertelt. Geleid door de Heilige Geest zegt hij tegen God ‘Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen’. Moorddadige plannen. Genocidale plannen. Deze doodsvijanden van de God van Israël – waaronder enkele van de Palestijnse leiders en het volk in Gaza, degenen die zich verbinden met de oude Filistijnen – zeggen: ‘Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht’. Begrijp me niet verkeerd; Ik geloof niet dat alle Palestijnen in Gaza het met Hamas eens zijn en willen dat Israël een genocide meemaakt. Maar het is duidelijk dat sommigen dat wel doen. En ze zullen verliezen. Ze vallen de oogappel van God aan. Ze weigeren te begrijpen wat God tegen Abraham zei in Genesis 12: “Zij die u zegenen zal ik zegenen, maar zij die u vervloeken zal ik vervloeken.” En wat bidt de schrijver – geleid door de Heilige Geest? ‘O God, vervolg hen met Uw storm.’ Hij vraagt God om vuur over hen te brengen, en rampspoed, vernedering en schaamte. Waarom? Alleen maar zodat ze zullen verliezen? Nee – ook zodat zij zich bekeren en zich tot de Heer keren. Kijk naar vers 16 – de schrijver zorgt ervoor dat er een ramp zal komen over allen die proberen Israël van de kaart te vegen ‘opdat zij Uw naam zoeken, o Here.’ En opnieuw in vers 18 – “opdat zij weten, dat allen Uw naam is Here, de Allerhoogste over de hele aarde’. Amen.

Dat is een door de Geest geleid gebed. En het gaat werkelijkheid worden. Bid dus alstublieft met mij mee voor Israël – absoluut – maar ook voor de Palestijnen van Gaza, dat zij zich mogen afkeren van hun haat en hun leven mogen geven aan Jezus Christus, de Koning der koningen en de Heer der heren.

Bron: Rosenberg, J.C.

Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een New York Times-bestsellerauteur, Midden-Oosten-analist en evangelisch leider en woont in Jerusalem

______________________________________________________________________________________________________________________________