Inleiding Bijbelboeken – Inleiding op Zacharia

21 augustus, 2023

Bijbelboeken: Zacharia

Bijbel – Oude Testament

Profetische Boeken

Inleiding op het boek Zacharia

De schrijver

Zacharia diende samen met de profeet Haggaï in de dagen dat 50.000 Joden terugkeerden naar Palestina om de stad Jeruzalem en de tempel te herstellen. Het overblijfsel keerde terug in 536 v.Chr. en legde de fundamenten voor de tempel in 535, maar er kwam tegenstand en de bouw stopte. In 520 stelde God Haggaï en Zacharia aan om de leiders en het volk aan het werk te zetten, en in 525 voltooiden ze het werk. Zacharia was een priester en profeet (zie: Neh.12:4, 16). En uit Zach.2:4 komen we te weten dat hij een jonge man was. Zijn naam betekent ‘God herinnert’. Zijn vadersnaam betekent ‘God zegent’ en de naam van zijn grootvader ‘Zijn tijd’ (1:7). Voeg deze namen samen en je krijgt ‘God herinnert om te zegenen op zijn tijd’.

Onderwerp

Dit boek volgt op Daniël als een oudtestamentische openbaring van Gods plan voor de Joden. De stad Jeruzalem wordt veertig keer vermeld in het boek Zacharia. Zacharia 1:14-17 zijn de ‘sleutelverzen’ van het boek: God was in grote ijver voor Jeruzalem; en Hij zal eens de stad herstellen in heerlijkheid en vrede. Het feit dat God Jeruzalem in zijn genade verkozen heeft wordt vaak in dit boek vermeld (1:17; 2:12; 3:2). Hij zal zich erbarmen over de stad (1:12) en zal op een dag in de stad wonen (8:3, 8).

Verklaring

Zoals vaak met oudtestamentische profetie, moeten we onderscheiden tussen de eerste uitleg en de toekomstige van wat Zacharia zegt. In één vers beschrijft hij de val van Jeruzalem door de Romeinen, en in het volgende vers schrijft hij over de komst van de Messias om te heersen. Zacharia geeft er de voorkeur aan God met de naam ‘Heer der heerscharen’ te noemen – de God van de legers. Hij ziet dat God komt om Israëls vijanden te bestrijden en Jeruzalem op te richten in vrede en heerlijkheid. Om deze prachtige profetieën op de Kerk toe te passen is ze van hun kracht beroven. Uiteraard zijn er praktische verklaringen mogelijk maar we mogen daarbij de directe betekenis niet uit het oog verliezen, en dat is de terugkeer en herstel van Israël en de komst van de Messias en het oprichten van zijn Koninkrijk.

Het boek

Zoals je kunt zien in de Indeling wordt het boek in tweeën gedeeld. In hoofdstuk 1-6 beschrijft Zacharia acht visoenen, die allemaal de boodschap van het boek weergeven: Jeruzalem zal worden bevrijd, en in ere hersteld in vrede en voorspoed. Het eerste gedeelte wordt afgesloten met de kroning van Jozua als koning-priester; met zekerheid een beeld van Christus.

De hoofdstukken 7-8 geven het verslag van het bezoek van sommige Joden om te vasten in verband aan de herinnering van de val van Jeruzalem in 586. Dit vasten werd in de vijfde maand gehouden (2Kon.25:8; Jer.52:12). Er kan daarover een vraag gesteld worden, want als Jeruzalem herbouwd zal worden waarom dan nog vasten? Zacharia zegt dat het vasten vanuit het hart onderhouden moet worden en niet vanwege een geplande datum, en hij belooft dat het vasten in de verheerlijkte stad in feesten zal overgaan.

Het laatste gedeelte (9-14) is een beschrijving van Jeruzalem en Gods overwinning over de volken. In 9-11 hebben we de eerste ‘last’ en in 12-14 de tweede. Zoals je kunt zien in de indeling, behandelt Zacharia de invasie van Alexander de Grote, de tijd van de Makkabeeën (Joodse patriotten die Israël voor een korte tijd verlosten), en zelfs de val van Jeruzalem door de Romeinen. Zacharia springt over naar de ‘latere dagen’ en toont de slag van Armageddon, de komst van Christus op aarde, en de oprichting van het Koninkrijk.

Christus

Zacharia laat ons Christus in veel aspecten van diens dienst zien: als Koning (9:9; Mat.21:4-5); de Steen (3:9; 10:4; Rom.9:31-33); de Slaaf verkocht voor dertig zilverstukken (11:12: Mat.27:3-10); de geslagen Herder (13:7; Mat.26:31); de Spruit (3:8, 6:12 zie Jesaja 4:2; Jer.23:5, 33:15); de glorierijke Heerser (14:1-4, 9, 16-17).

______________________________________________________________________________________________________________________________