Bijbel – Oude Testament – Toekomstig herstel van Israël – Deel 5 – Ezechiël 38-39

18 juni, 2024

Bijbelboeken: Ezechiël

Bijbel – Oude Testament

Het toekomstig herstel van Israël

Ezechiël 38 – 39 – Deel 5

Herziene uitgave – juni 2024

 

De overwinning

In deze hoofdstukken wordt de strijd beschreven tussen Gog, in het land Magog en ‘het land (Israël) dat zich van de krijg heeft hersteld, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls.’ (38:8) Gog zal een persoon zijn zoals blijkt uit vers 2, hij is namelijk de grootvorst van Mesek en Tubal. Drie keer wordt er ook gesproken dat ze komen uit het verre noorden (38:6,15; 39:2), terwijl van Israël gezegd wordt dat ze op de navel der aarde wonen, wat symbolisch verstaan moet worden als de levenslijn waarmee God met het volk in verbinding staat. Het is door een groot aantal bijbeluitleggers algemeen aanvaard onder Gog en Magog Rusland te verstaan, mede door de klankverwantschap van Mesek (Moskou) en Tubal (Tobolsk). Verder zien we in dit gedeelte dat Gog en Magog een grote rol gaan spelen in de eindtijd. Sedert enkele jaren weten we dat Rusland permanente militaire basissen in Syrië heeft en een marinebasis in Tartous en een grote rol speelt in het Midden-Oosten. Daardoor wint Rusland aan invloed in dit gebied. Kort na het uitbreken van de Arabische Lente in 2011 barstte de burgeroorlog in Syrië uit en vanaf die tijd is het Midden-Oosten veranderd in regio vol conflicten. We denken maar aan het conflict tussen Saudi-Arabië en Yemen en daaraan gerelateerd de vijandschap en spanningen tussen Saudi-Arabië en Iran. En dan Syrië zelf, dat totaal verdeeld en verwoest is en vanwaar miljoenen inwoners gevlucht zijn naar Europa of in kampen in Turkije zitten. Je houdt je hart vast bij zoveel geweld en verwarring; waar gaat dit eindigen? Gods Woord leert ons dat de uiteindelijk strijd tegen Israël zal gaan en daarover gaan deze twee hoofdstukken. In de strijd tegen Israël zal Gog de leider zijn van de aanval op Israël en andere krijgsbenden en volken zullen hem helpen (38:15, 22). Te dien dage zullen er plannen in zijn hart opkomen en zij zullen een aanslag beramen. Dat dit door God zo beschikt is, daarvan zal hij geen besef hebben, want zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer.’ (Mi.4:12) Daar, op de bergen van Israël, zal de Here hen vernietigen en Israël uitkomst geven. We weten niet hoe de situatie zich in de komende tijd zal gaan ontwikkelen maar wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat de voorzeggingen in Gods Woord vervuld zullen worden.

Nieuwe wereldorde

En dan 24 februari 2022: Rusland valt Oekraïne binnen en dat heeft een wereldwijde uitwerking, op allerlei gebied, op allerlei terreinen van het maatschappelijk leven. De verhoudingen tussen staten zijn onder druk komen te staan. Een nieuwe ‘koude oorlog’ dreigt, of nog erger een derde wereldoorlog dreigt te ontstaan. Poetin haalde in een speech uit naar het Westen: ‘Ze spelen een gevaarlijk spelletje’ zo zei hij tijdens zijn jaarlijkse speech voor de Valdai Club (een Russische denktank). Later, in Moskou, heeft de Russische president Vladimir Poetin andermaal uitgehaald naar het Westen en nogmaals gezegd: ‘Het Westen speelt een gevaarlijk en bloederig spelletje over Oekraïne’, klonk het, ‘Maar ze zullen vroeg of laat moeten praten met Rusland’. Volgens Poetin staat de wereld tegenover het ‘gevaarlijkste decennium sinds de Tweede Wereldoorlog’ en moet er gepraat worden over een nieuwe wereldorde, waarbij ook ‘andere ontwikkelingscentra’ moeten betrokken worden. De Russische leider speelt daarmee in op sentimenten die leven in Azië (China), Afrika en Latijns-Amerika. Poetin gelooft wat dat betreft ook dat andere landen hun afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar als internationale handelsmunt versneld zullen moeten afbouwen. Volgens Ruslandkenner Ria Laenen (KU Leuven) was de speech van Poetin inderdaad vooral gericht aan landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, om met hen een nieuwe wereldorde op te bouwen. Brazilië en Argentinië hebben al te kennen gegeven van munt te willen veranderen. Tekenen van Russische invloed in Afrika worden ook zichtbaar. Zuid-Afrika gaat in februari van 2023, in de Indische Oceaan voor zijn eigen kustlijn, militaire oefeningen houden samen met Rusland en China. Het is de tweede keer dat de drie legers samen opereren. Zuid-Afrika is een betrekkelijke grootmacht in Afrika en heeft steeds geweigerd om de Russische inval in Oekraïne te veroordelen. Voor Rusland en China vormt Zuid-Afrika een belangrijke partner vanwege de grondstoffen en de politieke invloed.

Op verzoek van de regering van Burkina Faso trekt Frankrijk zijn VN-troepen uit het land terug. Ze zullen binnen een maand het land verlaten, laat het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag weten. Afgelopen zomer wees ook de militaire junta in Mali Frankrijk al de deur. Burkina Faso en Mali, beide Franse ex-kolonies, halen de laatste tijd vooral de banden met Rusland aan. De Malinese junta, die in 2020 via een staatsgreep aan de macht kwam, zette de Franse militairen het land uit. Daarvoor in de plaats kwamen de Russen. En dat Rusland de banden met China meer en meer aanhaalt behoeft geen commentaar.

Rusland en Iran

Maar wat werkelijk belangrijk is, in verband met ons onderwerp, is de relatie van Rusland met Iran. Iran die sinds een paar maanden drones levert aan Rusland. Iran de grote vijand van Israël. De VS beschuldigt Moskou ervan een ‘ongeëvenaarde hoeveelheid militaire en technische steun’ te leveren aan Iran. John Kirby, een defensiemedewerker van het Witte Huis, waarschuwt voor het grootschalige militaire partnerschap tussen Iran en Rusland. Kirby zegt verder informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten te hebben die erop wijst dat Rusland militaire assistentie verleent aan Iran. Het zou onder andere gaan om Russische levering van militaire luchtvaartuigen. We weten niet hoe het verder zal gaan met de militaire aspiraties van Rusland, maar over zijn lot is de Bijbel duidelijk, en dat heft de profeet Ezechiël ons heeft overgeleverd in ‘zijn’ boek.

De oplopende spanningen in Azië

Rusland heeft de banden aangehaald met Noord-Korea, voornamelijk om militaire hulp in de vorm van munitie te verkrijgen. In juni 2024 heeft Poetin een bezoek gebracht aan Noord-Korea. China maakt aanspraak op de ‘provincie’ Taiwan en ziet de Chinese Zee als hun territorium. De relaties met andere landen, zoals de Filippijnen, Australië en Nieuw-Zeeland, in die regio staan onder druk.

Europa

Europa is wakker geschrokken en zich aan het herbewapenen. Oekraïne wordt door Europa gesteund en de Europese Unie is uitgebreid met het land Zweden en Finland. De sancties tegen Rusland worden uitgebreid.

Op de bergen Israëls

Deze hoofdstukken gaan over de beroemde ‘slag van Gog en Magog’. Verwar deze oorlog niet met de slag van Armageddon beschreven in Op.19:11-21, want Armageddon vindt plaats aan het einde van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking die volgt op de opname van de gemeente. Het is niet hetzelfde als de strijd tussen Gog en Magog die wordt genoemd in Openbaring 20:7-9, want die zal plaatsvinden na het einde van de duizendjarige regering van Christus, wanneer Satan opnieuw zal worden losgelaten. De strijd die wordt vermeld in Ezechiël 38-39 vindt plaats in een tijd dat de Joden veilig in hun eigen land wonen (38:8, 11-12, 14) in de ‘laatste jaren’ (38:8). Wanneer zal dit zijn? Het lijkt waarschijnlijk dat dit in de eerste helft van de verdrukkingsperiode zal zijn, wanneer Israël tegen de vijanden beschermd zal worden door het verbond met het hoofd van het Romeinse rijk (Dan.9:26-27).

Nadat de gemeente is opgenomen, zullen er snel grote gebeurtenissen plaatsvinden in de wereld. Het oude Romeinse rijk zal worden hersteld, geleid door een sterke heerser die samen met de Antichrist een grote rol zal spelen in het Midden-Oosten, in het bijzonder in Israël. De Antichrist zal ermee instemmen de Joden zeven jaar lang te beschermen (Dan.9:27), wat precies de lengte is van de verdrukkingsperiode, de zeventigste week van Daniël (9:25-27). De eerste drie en een half jaar van de verdrukkingsperiode zullen relatief vreedzaam zijn en Israël zal rust genieten in het land, bewaakt door de Romeinse heerser. Maar Gog zal de grote rijkdom van het land willen hebben (38:12-13) en omstreeks het midden van de verdrukkingsperiode zal hij zonder waarschuwing Israël binnenvallen, zoals hij dat onlangs ook heeft gedaan met Oekraïne. God zal tussenbeide komen en het binnenvallende leger vernietigen. De nederlaag zal zo groot zijn dat het zeven maanden zal duren om de doden te begraven (39:12), en de mensen zullen de achter gelaten wapens en munitie zeven jaar lang verbranden (39:9-10). De Romeinse heerser zal zich haasten naar Israël om zijn verbond na te komen, en zal ontdekken dat Gog geen wereldmacht meer is, en zal zich dan in de joodse tempel opstellen als de werelddictator, waarmee hij zijn verbond met de joden verbreekt (Dan.9: 27). Dit zal de ‘gruwel van de verwoesting’ zijn en het signaal voor het begin van de Grote Verdrukking op aarde (Mat.24:15).

Het Vrederijk

Zoals eerder opgemerkt heeft het boek Ezechiël voor wat betreft de hoofdstukken 36 – 48 een logische indeling. In hoofdstuk 36 zien we dat het volk hersteld en gereinigd wordt. Daarna in hoofdstuk 37 zien we dat het volk tot leven komt en dat de tien en twee stammen verenigd worden. En dan in hoofdstuk 38–39 zien we de inval en de strijd tegen Israël door Gog aan het begin van de laatste jaarweek. En het boek sluit af met de beschrijving van de nieuwe tempel in de hoofdstukken 40-48. Van die eindstrijd en de grootse toekomst zien we nu nog niet veel. Israël is vandaag de dag nog omringt door allerlei vijandige machten. Rusland (Gog) zal in de eindfase, voordat het Vrederijk zal aanbreken, vernietigend worden verslagen op de bergen Israëls. Wat we wel zien is dat Israël weer deel is gaan uitmaken van Gods handelen en dat wereldmachten en heersers, zoals Gog aanwezig zijn, waarover heel lang geleden Ezechiël en andere profeten geprofeteerd hebben. We zouden er dan ook goed aan doen acht te geven op het profetisch woord als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten (1Petr.1:19).

____________________________________________________________________________________________________