Christendom – Alternatieve Groeperingen – Jehova Getuigen – Is Jezus God?

27 april, 2024

Rubrieken: Christendom

Christendom

Alternatieve Groeperingen

Is Jezus God?

George Zeller, http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/deity07.htm

 Studie 7 uit http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/deityoc.htm

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) Vertaling, inlas en voetnoten door M.V.

Inleiding

Zij die behoren tot de cult gekend als “Jehovah’s getuigen” worden geleerd dat Jezus Christus niet God is. Hen wordt geleerd dat Jezus louter een schepsel is en dat Hij geschapen werd door Jehovah God. Voor Jehovah’s Getuigen (geïndoctrineerd door hun leiders) is de naam “Jehovah” de heiligste naam van God. Volgens hen kan deze naam enkel toegepast worden op de ene, ware God. Maar gezien zij ontkennen dat Jezus God is, houden zij vol dat de goddelijke naam JEHOVAH* nooit gebruikt wordt om Christus aan te duiden. Voor hen is het ondenkbaar om te verwijzen naar de Heer Jezus als JEHOVAH, omdat zij geloven dat deze term enkel God toebehoort (terwijl zij niet geloven dat Jezus God is).

De naam Jehovah

De naam JEHOVAH is vooral bij Engelssprekende christenen in gebruik (zie b.v. Exodus 6:3 in de KJV) en is de aloude transcriptie (met toegevoegde klinkers) van het in de grondtekst voorkomende Tetragrammaton. Het Tetragrammaton (= wetenschappelijke naam, uit het Griekse tetra = vier; zie de afbeelding onderaan) is de uit vier medeklinkers bestaande Oudtestamentische Godsnaam.  In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak (met klinkers) ervan werd niet overgeleverd; toch menen hedendaagse kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JaHWeH. Voorbeeld, Jesaja 42:8: “Ik ben JHWH – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven”. Sinds de komst van de Messias, en voor wie Hem aannemen, geldt echter de naam JEZUS: Handelingen 4:10-12. JEZUS is nu de énige naam voor de behoudenis. JEZUS komt van ièsous, het Grieks voor YAHOSHUA en deze naam betekent: “JaHWeH [is] redding”. Hij kwam in de naam van zijn Vader (Johannes 5:43) en Hij is Dezelfde als JaHWeH: Johannes 12:37-42.

Noot:

JHWH, JHVH, YHVH … JAHWEH, JEHOVAH? De naam JEHOVAH zou een middeleeuwse klinkerinvulling gekregen hebben van het tetragrammaton, maar in latere tijden is men gaan denken (om redenen die mij duister zijn) dat het tetragram beter als JaHWeH wordt weergegeven. Hoe dan ook, ik vind dat het in het O.T. beter is het Tetragram enigszins te vertalen (zoals: Jahweh, Jahveh, Yaveh, Jehovah, Jehova …) dan weer te geven als HEERE, want de uitdrukking “Heere HEERE” in onze Bijbels is niet de verbondsnaam en is bijzonder gekunsteld!

In onderhavige studie willen wij de belangrijke vraag stellen: “Mag de naam JEHOVAH correct toegepast worden op de Heer Jezus?” Past de Bijbel zelf ooit deze godsnaam toe op Jezus Christus? Laten we zorgvuldig de Schrift onderzoeken om het antwoord te vinden.

Ten eerste, zijn wij het eens met de Jehovah’s Getuigen dat de Naam JEHOVAH (in onze Statenvertaling geschreven als “HEERE”, in hoofdletters) een naam is die toepasbaar is op niemand anders dan de Godheid. Hij wordt nergens in de Schrift toegepast op een geschapen wezen, en dat kan ook niet omdat het de naam is van de Allerhoogste. De Almachtige God is erg na-ijverig met betrekking tot Zijn Naam, zoals gezien wordt in de volgende passages: 1. Psalm 83:19 – “Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is JHWH! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde”. 2. Jesaja 42:8 – “Ik ben JHWH – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven”.

Geen groter bewijs voor het God-zijn van Christus kan gegeven worden dan door aan te tonen dat Naam JEHOVAH soms wordt toegepast op Christus, want dan hebben wij bewezen dat Christus God is, want niemand anders dan God kan genoemd worden met Gods Naam!

Beschouw het volgende:

 1. In Zacharia 12 spreekt JEHOVAH (verzen 1 en 4). In vers 10 zegt JEHOVAH: “Zij zullen Mij1 aanschouwen, Die zij doorstoken hebben”. Dit kan niet anders dan naar Christus verwijzen (vergelijk Johannes 19:37 en Openbaring 1:7).

 1. De JEHOVAH van het Oude Testament verklaart Zichzelf de Eerste en de Laatste te zijn: “Zo zegt JHWH, de Koning van Israël, zijn Verlosser, JHWH van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God” (Jesaja 44:6 en zie Jesaja 41:4; 48:11-12). Wie wordt verklaard “de Eerste en de Laatste” te zijn op de pagina’s van het Nieuwe Testament (zie Openbaring 1:8, 11, 17, 18; 22:13)?

 2. In Jesaja 6:5 zegt de profeet: “Mijn ogen hebben namelijk de Koning, JHWH van de legermachten, gezien”. Jesaja zag JEHOVAH! De apostel Johannes verwijst naar deze zelfde gebeurtenis en maakt heel duidelijk dat de Persoon die Jesaja zag, in feite Jezus Christus was: “Dit zei Jesaja toen hij Zijn [Christus’] heerlijkheid zag en over Hem sprak [verwijzend in de context naar Christus]” – Johannes 12:41.

 3. In Psalm 23:1 verklaarde David dat JEHOVAH de Herder is van de schapen. Maar Wie is volgens het Nieuwe Testament de Herder van de schapen (Johannes 10:11, 14; Hebreeën 13:20)? En het Oude Testament verwijst herhaaldelijk naar JEHOVAH als Israëls ROTS (Deuteronomium 32:3, 4, 18; Psalm 18:2-3; Psalm 62:2-3; enz.). Maar het Nieuwe Testament identificeert deze ROTS als Christus (1 Korinthiërs 10:4)!

 4. In Exodus 3:14-15 leren we dat JEHOVAH de grote “IK BEN” is. Maar Wie is volgens het Evangelie naar Johannes de grote “IK BEN” (zie Johannes 6:35; 8:12; 8:24; 8:58; 10:9; 10:11; 11:25; 14:6; 18:5-6)?

 1. In Jesaja 43:10-11 en 45:21 verklaart JEHOVAH Zichzelf als de ENIGE HEILAND. Buiten Hem is er geen Heiland (= Redder of Zaligmaker) zeggen de teksten! Maar wie is volgens het Nieuwe Testament de ENIGE HEILAND (Handelingen 4:10-12)?

 1. In Jesaja 45:21-22 zegt JEHOVAH: “Wend u tot Mij, word behouden, … want Ik ben God en niemand anders”. Maar in Johannes 3:14-16 wordt ons gezegd naar de Gekruisigde te kijken om gered te worden!

 2. In Jesaja 45:21-23 zegt JEHOVAH: “dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren”. Maar in Filippenzen 2:9-11 wordt deze passage van Jesaja toegepast op Christus, Degene waarvoor “elke knie zal buigen van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn”!

 3. Jesaja 24:23 en Zefanja 3:15-17 leren dat JEHOVAH Zelf zal regeren in Jeruzalem tijdens het komende Vrederijk en dat Hij te midden van Zijn volk zal zijn. Wat zegt het Nieuwe Testament ons over de identiteit van deze toekomstige Koning van het millennium (Openbaring 19:11-16; 20:4, 6)?

Zacharia 12:10 – “Hem” of “Hij”?

HSV: “Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. …”. De bijbel van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) vertaalt hier echter met “Hem” i.p.v. “Mij”. Maar de NBG is corrupt – zie uitgebreid: http://www.verhoevenmarc.be/bijbelcorrupties.htm .  De SV en KJV vertalen correct met “Mij”, en daardoor is bewezen dat Jezus Dezelfde is als Jehovah, want Hij, Jehovah, is het die spreekt in Zacharia 12:10 (zie de context). De reden waarom de NBG vertaalt met “Hem” in plaats van “Mij” is misschien best te lezen in de “[NBG-]BIJBEL met kanttekeningen” (Uitgave Bosch & Keuning n.v. / Baarn, boekdeel 6/8): “Kantt. 4: Hier heeft deze vertaling terecht een tekstverbetering aangebracht, want het Hebreeuws heeft: zij zullen Mij aanschouwen. Maar dat gaat niet, want God kan niet doorstoken worden…” Belachelijk is dit, want God werd in de Persoon van Jezus Christus wel degelijk doorstoken! De KJV – The Common Man’s Reference Bible (third edition printed in 2014) – geeft als kanttekening:  “Kantt. 2: The Speaker is the LORD or Jehovah God, wich is the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is God Almighty (John 1:1, 14; Kol. 2:9; 1 Tim. 3:16; Heb. 1:8-9)”.

 1. In Jesaja 40:3 leren we dat Johannes de Doper de weg moest bereiden voor de komst van JEHOVAH. In Markus 1:1-3 wordt dezelfde passage toegepast op Christus (Johannes de Doper bereidde de weg voor Christus).

 2. In Jesaja 8:13-14 staat dat JEHOVAH “een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt” zal zijn. In 1 Petrus 2:7-8 worden deze verzen in Jesaja toegepast op Jezus Christus.

 3. Vergelijk Joël 2:32 (“Het zal geschieden dat ieder die de Naam van JHWH zal aanroepen, behouden zal worden”) met Handelingen 2:21, 36 en Romeinen 10:9, 13. Door welke Naam wordt men in het Nieuwe Testament behouden?

Tot slot citeren we uit het werk van dr. Lewis Sperry Chafer:

“Een duidelijk en veelomvattend bewijs dat Christus Jehovah is wordt gezien in de nieuwtestamentische titel van “Heer” die zo’n duizendmaal op Hem toegepast wordt. JEHOVAH is een Hebreeuwse term die niet2 in het Nieuwe Testament voorkomt. Zijn equivalent is de Griekse term kurios (Heer), welke titel ook toegepast wordt op de Vader en de Geest. Het is een gerechtvaardigde procedure om de Naam JEHOVAH van het Oude testament voortgezet te zien in het Nieuwe Testament door de benaming HEER (kurios). Dit zou de natuurlijke betekenis zijn van vele verheven uitspraken: ‘de Heer van allen’ (Handelingen 10:36). ‘Heer van allen’ (Romeinen 10:12), ‘de Heer der heerlijkheid’ (1 Korinthiërs 2:8), en ‘Heere der heren en Koning der koningen’ (Openbaring 17:14; 19:16)”.

In het licht hiervan kan gezegd worden dat op een dag allen zullen belijden dat Jezus HEER is – zie Filippenzen 2:11. Terecht kan gezegd worden dat Hij JEHOVAH JEZUS is! Als Christus werkelijk God is, zoals de Schrift duidelijk leert, wat kunnen we dan anders doen dat Hem geloven en van Hem houden en Hem gehoorzamen en Hem dienen en Hem aanbidden? Kan u zeggen, met Thomas: “Mijn Heer en mijn God” (Johannes 20:28)? Is de enige levende God UW persoonlijke HEER EN GOD?

Jehovah’s getuigen hebben de naam Jehovah in hun Nieuwe Testament (in hun valse Nieuwe Wereld Vertaling) zogezegd “hersteld”, maar dit is geheel onterecht. Er bestaat geen enkele grondtekst van het Nieuwe Testament waar de naam Jehovah in voorkomt. De Naam Jehovah is overgegaan in de Naam JEZUS, en in Zijn titel van “Heer” (Grieks kurios). Hij kwam in de naam van zijn Vader (Johannes 5:43) en Hij is Dezelfde als JEHOVAH: Johannes 12:37-42.

Bron: Website Marc Verhoeven

______________________________________________________________________________