Christendom – Alternatieve groeperingen – Wie zijn de Jehova getuigen?

26 april, 2024

Rubrieken: Christendom

Christendom

Alternatieve groeperingen

Wie zijn de Jehova’s Getuigen en wat geloven zij?

Ontstaan

De sekte die wij tegenwoordig kennen als de Jehova’s Getuigen werd in 1870 in Pennsylvania (in de Verenigde Staten) door Charles Taze Russell opgericht als een Bijbelstudiegroep. Russell noemde zijn groep de “Millennial Dawn Bible Study”. Charles T. Russell schreef vervolgens een reeks boeken met de titel “The Millennial Dawn” (“Het dagen van het Millennium”), dat vóór zijn dood uit zes delen bestond en een groot gedeelte van de theologie bevatte die de Jehova’s Getuigen tegenwoordig aanhouden. Na de dood van Russell in 1916 schreef rechter J. F. Rutherford, Russells vriend en opvolger, het zevende en laatste deel van de “Millennial Dawn” reeks: “The Finished Mystery” (“Het voltooide mysterie”, 1917). Het “Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap” werd in 1886 opgericht en werd al snel het voertuig waarmee de “Millennial Dawn” beweging hun ideeën begonnen te verspreiden. Tot 1931 stond de groep bekend als de “Russellieten”. In dat jaar werd de groep, als gevolg van een splitsing binnen de organisatie, hernoemd tot “Jehova’s Getuigen“. De groep waarvan zij zich hadden afgesplitst kwam bekend te staan als de “Bijbelstudenten“.

Geloofsleer

Wat de Jehova’s Getuigen geloven? Wanneer we de doctrinaire posities op het gebied van onderwerpen als de Godheid van Jezus, verlossing, de Drie-eenheid, de Heilige Geest, de verzoening, enzovoorts eens goed onder de loep nemen, dan kunnen we zonder twijfel vaststellen dat zij over deze onderwerpen geen orthodoxe Christelijke posities innemen. Jehova’s Getuigen geloven dat Jezus de Aartsengel Michaël is, het hoogste geschapen wezen. Dit is strijdig met een groot aantal Schriftteksten die duidelijk verkondigen dat Jezus God is (Johannes 1:1,14; 8:58; 10:30). Jehova’s Getuigen geloven dat de verlossing van de mens tot stand wordt gebracht door een combinatie van geloof, goede daden en gehoorzaamheid. Dit is strijdig met talrijke Schriftteksten die verkondigen dat verlossing alleen door middel van geloof tot stand wordt gebracht (Johannes 3:16; Efeziërs 2:8-9; Titus 3:5). Jehova’s Getuigen ontkennen de Drie-eenheid omdat zij geloven dat Jezus een geschapen wezen was en dat de Heilige Geest feitelijk de kracht van God is. Jehova’s Getuigen wijzen het idee van de plaatsvervangende verzoening door Jezus af. In plaats daarvan geloven zij in een afkooptheorie die stelt dat de dood van Jezus een betaling van een afkoopsom was voor de zonde van Adam.

Standpunten

Hoe rechtvaardigen de Jehova’s Getuigen deze on-Bijbelse doctrines? (1) Zij beweren dat de kerk de Bijbel door de eeuwen heen heeft verdorven, en (2) Zij hebben de Bijbel opnieuw vertaald in wat zij de “Nieuwe Wereld Vertaling” noemen. Het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap heeft de tekst van de Bijbel veranderd zodat deze bij hun valse doctrines aansluit, in plaats van hun doctrines te baseren op wat de Bijbel ons feitelijk leert. Er zijn al vele uitgaven van hun “Nieuwe Wereld Vertaling” uitgebracht, omdat de Jehova’s Getuigen steeds meer Schriftteksten ontdekken die hun doctrines tegenspreken.

Jehova’s Getuigen kunnen eenvoudig worden ontmaskerd als een sekte die slechts losjes op de Schrift is gebaseerd. Het Wachttorengenootschap baseert zijn leer en doctrines op de oorspronkelijke en uitgebreide leer van Charles Taze Russell, rechter Joseph Franklin Rutherford en hun volgelingen. Het Besturend Lichaam van het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap is het enige orgaan binnen de sekte die beweert het gezag te hebben om de Schriftteksten te interpreteren. Met andere woorden, wat het Besturend Lichaam over een passage uit de Schrift te zeggen heeft wordt als het laatste woord gezien. Onafhankelijk denken wordt sterk ontmoedigd. Dit staat lijnrecht tegenover de manier waarop Paulus Timoteüs (en ons) maant om ijverig te studeren om zo betrouwbaar te zijn voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid. Deze aansporing, die in 2 Timoteüs 2:15 gevonden kan worden, is een duidelijke instructie van God aan elk van Zijn individuele kinderen in het Lichaam van Christus om, net als de Christenen in Berea, de Schriftteksten dagelijks te onderzoeken om te zien of de dingen die hen geleerd worden wel in overeenstemming zijn met wat Zijn Woord over het betreffende onderwerp te zeggen heeft.

Activiteiten

De Jehova’s Getuigen moeten geprezen worden voor hun “evangelisatiewerk“. Er bestaat waarschijnlijk geen enkele religieuze groepering die hun boodschap trouwer naar buiten wil brengen dan de Jehova’s Getuigen. Maar helaas staat deze boodschap vol verdraaiingen, bedrog en valse doctrines. Moge God de ogen van de Jehova’s Getuigen openen voor de Waarheid van het Evangelie en de ware inhoud van Gods Woord.

Voor verdere uitleg zie het artikel ‘Waarom ik geen Jehova getuige ben’ of ‘Vragen aan Jehova’s getuigen’ in de rubriek Christendom op deze website.

Bron: GotQuestions.org

______________________________________________________________________________