Dagelijks Brood – Nr.19 – Openbaring 2:25 – Houd dat vast, totdat Ik kom!

24 april, 2024

Rubrieken: Dagelijks Brood

Dagelijks Brood

Nummer 19 – Openbaring 2:25

‘Houdt dat vast, totdat Ik kom!’

‘Dagelijks Brood’ bestaat uit een reeks korte artikelen uit het Oude en Nieuwe Testament die het karakter hebben van een geestelijke boodschap voor het dagelijks geloofsleven ter bemoediging, vertroosting of lering.

 ‘Maar tot u zeg Ik, tot de overigen in Thyatira, allen die deze leer niet hebben, die de diepten van de satan, zoals zij zeggen, niet hebben gekend: Ik leg u geen andere last op; wat u echter hebt, houdt dat vast totdat Ik kom’

 Inleiding

We leven in een tijd waarin veel ‘christenen’ de kerk c.q. het geloof achter zich heeft gelaten en God vaarwel hebben gezegd! Dat was in de tijd van Thyatira niet anders. Thyatira is profetisch die periode in de kerkgeschiedenis die ook wel de ‘donkere middeleeuwen’ wordt genoemd. Een tijd waarin kerk en staat het samen op een akkoord hadden gegooid en de volkeren kerstende. Kerstenen wil zeggen met geweld volkeren het christelijk geloof opleggen, of ze nu wilden of niet. Kort samengevat kun je zeggen dat die periode begonnen is rond 500 toen koning Clovis tot het christendom overging en het werd beëindigd tijdens de Franse revolutie vanaf 1789. Een moeilijke tijd voor een oprechte gelovige, toen en nu, vandaar het advies: ‘Houdt wat u hebt, totdat Ik kom!

Wat we hebben is een kostbaar geschenk van God

Het grootste geschenk wat God aan de mensen gegeven heeft is zijn eigen Zoon; Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard! Daarnaast zijn de gelovigen gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Aan die zegeningen hebben wij deel gekregen door het geloof in de Heer Jezus. Er zou nog meer te noemen zijn, maar heel bijzonder is het dat we in het bezit zijn van Gods Woord, de Bijbel. Haar ontstaansgeschiedenis is op zich al een wonder. Over honderden jaren tot stand gekomen en toch één geheel, zodat de Heer Jezus kon zeggen: ‘De Schrift kan niet verbroken worden!’ (Joh.10:35) Omdat woord te vertalen, te verspreiden en te verkondigen hebben veel gelovigen hun leven gegeven. David kwam woorden tekort om de heerlijkheid van de Wet, Gods Woord te prijzen en heeft er zelfs zijn langste Psalm aan gewijd. (Ps.119) Hoe dierbaar is Gods Woord voor ons? Raadplegen wij het nog, onderzoeken wij het Woord om de raad van God te ontdekken? Wij kunnen kennis nemen van het woord van God, om de God van het woord beter te leren kennen!

Wat we hebben is noodzakelijk voor onze dienst

Wat zouden we weten zonder de Bijbel, totaal niets! Gods woord is noodzakelijk om als gelovige te kunnen functioneren en om te voldoen aan de opdracht die de Heer Jezus ons gegeven heeft: ‘Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie’ (Mark.16:15), ‘hen lerend te bewaren alles wat Ik u heb geboden.’ (Mat.28:19) Dus: ‘predik het woord, wees paraat, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering.’ (2Tim.4:2) ‘Wij zijn dienaren van Christus en rentmeesters van de verborgenheden van God en van een rentmeester wordt vereist dat hij trouw wordt bevonden.’ (1Kor.4:1-2) ‘Wij zijn gezanten voor Christus en God heeft in ons het woord van de verzoening gelegd. (2Kor.5:18vv.) Wat een voorrecht, wat een verantwoordelijkheid!

Wat we vandaag bezitten, kunnen we morgen verliezen

Het is waar, we leven in een wegwerpmaatschappij, de containerparken en de kringloopwinkels getuigen daarvan. We hechten geen waarde meer aan onze bezittingen en doen ze weg. Zo Paulus spreekt ook over het gevaar van afdrijven van wat je bezit en het oordeel dat erop volgt, en stelt de vraag: ‘Hoe zullen wij ontkomen als wij zo’n grote behoudenis veronachtzamen, waarvan aanvankelijk gesproken is door de Heer en die aan ons bevestigd is door hen die Hem gehoord hebben.’ (Heb.2:3) Je vraagt je wel eens af wat de reden is dat veel mensen, die zich christen noemen, hun behoudenis veronachtzamen, verwaarlozen? Heeft men niet begrepen wat het God gekost heeft om onze behoudenis mogelijk te maken? Is de Heer Jezus voor niets gekomen en te sterven? De verlichting en de daarmee gepaard gaande gevolgen hebben veel mensen van het woord van God afgehouden, zodat we nu moeten spreken van een seculiere wereld. Een wereld zonder God en zonder hoop voor de eeuwigheid.

Wat we hebben moeten we beschermen

Judas roept de gelovigen op ‘Om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.’ (Judas:3) Dat wil niet zeggen dat we de Bijbel zorgvuldig in onze boekenkasten een ereplaatsje moeten geven, maar dat Gods woord in ons leven geïmplanteerd moet worden. Zoals de Here tot zijn knecht Jozua zei: ‘Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.’ (Joz.1:8-9)

______________________________________________________________________________