Vraag en Antwoord – Nummer 41 – Juiste vertaling van Markus 1:1-3

20 april, 2024

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vraag een Antwoord

Nummer 41

Juiste vertaling van Markus 1:1-3

‘Begin van het Evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden’

Vraag:

In de vertaling van de Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951 wordt verwezen naar de profeet Jesaja als auteur van Markus 1:2, maar als dat op zoek kom ik uit op Maleachi 3:1, is dit een vertaalfout of is er een andere oorzaak?

Antwoord:

In dit gedeelte komen beide profeten aan het woord, zowel Jesaja als Maleachi. In de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling en in de Statenvertaling met Strong-coderingen staat: ‘Gelijk geschreven is in de profeten’. De Engelse King James vertaling vertaalt ook: ‘As it is written in the prophets’.

In de profeten: Namelijk Jes. 40:3, en Mal. 3:1 want deze beide profetieën worden in deze verzen bijeengevoegd.

Jesaja 40:3: ‘Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God!’

En Maleachi 3:1 ‘Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen’

Mijn voorkeur gaat uit naar die vertaling: ‘Gelijk geschreven is in de profeten’.

Je kan het geen fout noemen, door alleen ‘Jesaja’ te vermelden maar voor de duidelijkheid en om verwarring te voorkomen zou het beter zijn ook Maleachi te vermelden in een aantekening in de kantlijn bij de Bijbeltekst.

______________________________________________________________________________