Dagelijks Brood – Nummer 17 – Joh.18:37 – Bent u dus toch een koning?

30 maart, 2024

Rubrieken: Dagelijks Brood

Dagelijks Brood

Nummer 17 – Joh.18:37

‘Bent u dus toch een koning?’

‘Dagelijks Brood’ bestaat uit een reeks korte artikelen uit het Oude en Nieuwe Testament die het karakter hebben

van een geestelijke boodschap voor het dagelijks geloofsleven ter bemoediging, vertroosting of lering.

‘Bent U dus toch een koning?’

Inleiding

De Heer Jezus heeft voor Pontius Pilatus de goede getuigenis gegeven en Timotheüs wordt opgeroepen dat ook te doen tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, de gelukkige en enige Heerser, de Koning der koningen en de Heer der heren. (1Tim.6:13-15) Toen Pilatus de Heer Jezus vroeg: ‘Bent u dus toch een koning?’ antwoordde Jezus: ‘U zegt het, Ik ben een koning’ (Joh.18:37)

Jezus was geboren als een koning

Toen de wijzen uit het oosten naar Jeruzalem kwamen, vroegen ze: ‘Waar is de koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten.’ (Mat.2:2) De komst van deze wijzen bereikte en verontruste koning Herodes en hij liet alle overpriesters en Schriftgeleerden van het volk bij hem komen. Ze vertelden hem dat Bethlehem de plaats was waar de ‘koning der Joden’ geboren zou worden. Deze informatie deelde Herodes met de wijzen en zo kwamen zij in Bethlehem. De Heer Jezus kwam in deze wereld als een Koning, hij hoefde niet tot koning gekozen te worden, Hij was het! Elk ander kind wordt geboren uit een ouderpaar, maar de Heer Jezus kwam in deze wereld, geboren uit de maagd Maria, als Koning!

Jezus diende als een koning

De Heer Jezus heeft zijn heerlijkheid verborgen (niet afgelegd!) toen hij in de wereld kwam; hij is mens geworden en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is opgestaan van zijn troon, maar Hij bleef Koning! Hij is gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. (Mark.10:45) Hij heerste over de schepping en zijn schepselen, over zieken, lammen en blinden. (Luk.4:19) Hij wierp demonen uit en weerstond de duivel tijdens de verzoeking in de woestijn. Het dienen van de Heer Jezus wordt niet alleen door Hem op aarde uitgevoerd, maar ook in de hemel. Zo zegt de Heer Jezus in de gelijkenis over de waakzame slaven: ‘Gelukkig die slaven die de heer, als hij komt, wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, hen zal doen aanliggen en zal naderkomen om hen te dienen.’ (Luk.12:37; Joh.13:4)

Jezus stierf als een koning

Voorafgaand aan de kruisiging werd de Heer Jezus in het pretorium het middelpunt van haat en spot. Een hele legerafdeling, zo’n zeshonderd man werd daartoe verzameld. ‘En na Hem ontkleed te hebben deden zij Hem een scharlaken mantel om; en na een kroon van dorens gevlochten te hebben zetten zij die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand; en zij vielen op hun knieën voor Hem en bespotten Hem aldus: Gegroet, koning der Joden.’ (Mat.27:27-29) Daarna werd de Heer afgevoerd naar Golgotha om gekruisigd te worden en zij plaatsen de beschuldiging boven zijn hoofd: ‘Deze is de Koning der Joden.’ (Mat.27:37) Pilatus zei tot de Joden: ‘Zie, uw koning! Zij dan riepen: ‘Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zei tot hen: Moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer.’ (Joh.19:14-15)

Jezus regeert als een koning

Na zijn hemelvaart is de Heer Jezus, nadat Hij de reiniging van de zonden tot stand had gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge. (Heb.1:3) Hij is als voorloper het voorhangsel binnengegaan, naar de orde van Melchizédek hogepriester geworden tot in eeuwigheid. (Heb.6:20) Deze Melchizédek is een type van de Here Jezus, want deze Mechizédek was ‘zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde van leven, maar lijkt op de Zoon van God.’ (Heb.7:3). Melchizédek’s naam betekent ‘koning van gerechtigheid; hij was koning van Salem, priester van God de Allerhoogste.’ (Heb.7:1) De werkelijkheid vinden we in Christus, de Koning en Hogepriester die regeert vanaf de troon van genade waartoe wij toegang hebben (Heb.4:15-16). Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde! (Mat.28:18)

Jezus komt weer als een koning

‘Christus zal ook éénmaal geofferd om de zonde van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten.’ (Hebr.9:28) Dat is hoop van de gelovigen: éénmaal zullen wij met Jezus leven, want met Christus te zijn is verreweg het beste. (Fil.1:23) Naar die komst zien we uit, maar er is ook nog andere komst van Christus, namelijk de dag waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. (Hand.17:31) ‘Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.’ (1Kor.15:25)

Wat een dag zal dat zijn wanneer elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van de Vader.‘ (Fil.2:10-11) Hij zal komen als Koning van de koningen en Heer van de heren – en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen’ (Op.17:14; 20:6)

Is Hij is de Koning van uw hart?

Ja, de Heer Jezus is dus toch een Koning, maar is Hij ook uw Koning? Velen hebben de Heer Jezus aangenomen als hun Redder, maar is Hij ook uw Heer, uw Koning? Heeft de Heer Jezus gezag over uw leven? Heerst Hij over u door zijn Woord, de Bijbel? Dienen we onze Koning ook met de gaven die Hij ons heeft gegeven om ook anderen te winnen voor zijn koninkrijk? En tenslotte: zijn we er klaar voor om onze Koning te ontmoeten?

____________________________________________________________________________________________________