Dagelijks Brood – Nummer 3 – Openbaring 1:1 – De Heer God, de Almachtige regeert!

6 januari, 2024

Rubrieken: Dagelijks Brood

Dagelijks Brood

Nummer 3 – Openbaring 1:1

De Heer God, de Almachtige regeert!

 

‘Dagelijks Brood’ bestaat uit een reeks korte artikelen uit het Oude en Nieuwe Testament die het karakter hebben

van een geestelijke boodschap voor het dagelijks geloofsleven ter bemoediging, vertroosting of lering.

Inleiding

Openbaring vormt de climax van de Bijbel, en de voltooiing van wat begon in Genesis. ‘Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is’ (Jes.46:10). Alle lijnen van Gods handelen met deze wereld komen samen in het boek Openbaring, in Christus. In plaats van een puzzel van allerlei profetieën, is het boek Openbaring een redelijke, ordelijke openbaring van Christus en Zijn uiteindelijke overwinning over satan, zonden en de wereld; een overwinning waarvoor hij de grondslag heeft gelegd op het kruis van Golgotha. Neen, nu zien wij nog niet alles Hem onderworpen, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond (Heb.2:8), wachtend op het moment waarop ‘de Heer, onze God, de Almachtige, zijn koningschap zal aanvaarden (Op.19:6).

De belangrijkste Persoon in de Openbaring

De Openbaring is het enige profetische boek van het Nieuwe Testament, in die betekenis dat het de nadruk volledig legt op de laatste dingen (1:3). Wanneer we ons afvragen wie de belangrijkste Persoon in dit boek is, dan is dat zonder enige twijfel de Heer Jezus, ‘want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie’ (19:10). We zien Hem in dit Bijbelboek in hoofdstuk 1 als de verheerlijkte Koning en Priester. In de hoofdstukken 2 en 3 is Hij het Hoofd van de Kerk, die Hij bemoedigd of oproept tot correctie. In de hoofdstukken 4 en 5 zien we Hem als het Lam dat gemachtigd is het boek te openen. Het Lam wordt de Leeuw en de oordelen komen over de aarde in de hoofdstukken 6-18. Daarna komt hij terug als de Grote Overwinnaar over de satan. De hoofdstukken 21 en 22 brengen ons in het Nieuwe Jeruzalem waar de gelovigen met Christus heersen. ‘Wie is Hij toch, de Koning der ere? De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere‘ (Ps.24:10). Voor Hem zal elke knie zich eenmaal moeten buigen (Fil.2:10).

Het belangrijkste conflict in de Openbaring

Vanaf de zondeval is God in strijd met de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan (Op.20:2). De duivel is degene die achter de schermen de oorzaak is van alle conflicten in deze wereld (Dan.10:13vv.; Ef.6:11-12; Op.7:8). In hoofdstuk 13 van het boek Openbaring zien we dat de duivel de initiator is van het beest uit de zee en de aarde, de antichrist. We lezen van het oordeel over de grote hoer, het Babylon van de eindtijd. Maar we zien ook overwinnaars; een gelovig overblijfsel van gelovigen die in de periode, die we gemakshalve de Grote Verdrukking noemen, op aarde zijn. We lezen in hoofdstuk 7 van de honderdvierenveertig duizend verzegelden uit elke stam van Israël en van een grote schare die niemand kan tellen uit elke natie en alle geslachten en volken en talen. We lezen van de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd zijn geworden, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden (Op.20:4).

De belangrijkste boodschap van de Openbaring

Het woord ‘zalig’ of ‘gelukkig’ vinden we zo’n zeven keer in de Openbaring, toegepast op de overwinnaars. Bijvoorbeeld in Openbaring 19:9 lezen we: ‘En hij zei tegen mij: Schrijf: Gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam’. God is een God van genade en Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen’ (2Petr.3:9). En om dat mogelijk te maken heeft Hij zelf zijn eigen Zoon niet gespaard (Rom.8:32). Alles wat in Gods vermogen lag om de verloren mens een toekomst te geven heeft Hij gedaan, het wachten is op het antwoord van de mens. God is niet in oorlog met de mens, maar de mens is in oorlog met God! Daarom: ‘Laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem’ (2Kor.5:21).

De belangrijkste les van de Openbaring

We leven in een tijd waarin de fundamenten van onze beschaving wankelen en vragen ons misschien weleens af waar dit alles eindigt. Heeft God het nog wel in de hand, onder controle? De Psalmist zegt: ‘De Here is Koning. Met majesteit heeft Hij Zich bekleed; de Here heeft Zich bekleed, Hij heeft Zich met kracht omgord. Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet. Uw troon staat vast van oudsher, van eeuwigheid zijt Gij’ (Ps.93:1-2). God heeft het laatste woord, Jezus is de grote overwinnaar. De dag is nabij wanneer het Lam komt als de Leeuw, de duivel zal overwinnen en zal gaan heersen als de Koning der koningen en Heer der heren.

____________________________________________________________________________________________________