Eschatologie – Ezechiël 38-39 – De koning van het verre noorden

26 juli, 2023

Rubrieken: Eschatologie

Bijbelboeken: Ezechiël

Eschatologie

De Koning van het verre Noorden

Ezechiël 38 – 39

Voorwoord

Ik weet niet of het u ook zo vergaat, maar nu Rusland Oekraïne is binnengevallen op 22 februari 2022, heb ik de Bijbel ter hand genomen en het boek Ezechiël opengeslagen. Vooral de hoofdstukken 38 en 39 zijn van belang, want daar staat het volgende: ‘Het woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, En zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; Ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden; vele volken met u. Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman. Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, [een] [volk] dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid’ (Ez.38:1-8) Enzovoorts; maar leest u de beide hoofdstukken alstublieft.

Overzicht

Ezechiël 36 – In dit hoofdstuk vinden we de beschrijving van het geestelijk herstel van Israël.

Ezechiël 37 – Na het geestelijk herstel van Israël is het de beurt aan het nationaal herstel.

Ezechiël 38-39 – In deze hoofdstukken lezen we over de inval van Gog, en veel andere volken in het land Israël vlak voor het 1000-jarig Vrederijk aanbreekt. We vinden hier de laatste vijand van Israël, die vernietigd wordt vóórdat de uiteindelijke zegen komt. Het is een grote Noordoostelijke confederatie van volken, samen met de Assyriêr, de koning van het Noorden, die het laatste instrument in de hand van Satan zijn, door wie hij de vernietiging zoekt van het uitverkoren volk Israël, als het in het land teruggekeerd is, onder de bescherming van de Messias.

Ezechiël 40 – Tenslotte en afsluitend, in dit hoofdstuk de bouw van de tempel en de regering van Christus.

Inleiding

Deze hoofdstukken gaan over de beroemde ‘slag van Gog en Magog’. Maar we moeten deze slag niet verwarren met de slag van Armageddon beschreven in Openbaring 19:11-12, want Armageddon vindt plaats aan het einde van de zevenjarige verdrukkingsperiode die volgt op de opname van de Gemeente. Het is ook niet hetzelfde als de strijd tussen Gog en Magog die in Openbaring 20:7-9 wordt genoemd, want die zal plaatsvinden ná het einde van de duizendjarige regering van Christus, wanneer satan opnieuw zal worden losgelaten. De strijd die in Ezechiël 38-39 wordt beschreven, vindt plaats op een moment dat de Joden in de ‘laatste jaren’ (38:8) veilig in hun eigen land wonen (38:8,11-12,14). Wanneer zal dit gebeuren? Het lijkt waarschijnlijk dat dit tijdens de eerste helft van de zeventigste jaarweek van Daniël zal zijn, wanneer Israël zal worden beschermd tegen haar vijanden door het verbond dat gesloten is met het hoofd van het Romeinse rijk, waarvan veel uitleggers denken dat de EU daarvan een voorloper is (Dan.2:39-43; 9:26-27). Nadat de Gemeente is opgenomen, zullen er grote veranderingen en gebeurtenissen plaatsvinden in de wereld. Het oude Romeinse rijk zal in Europa worden hersteld, onder leiding van een sterke heerser. Hij zal ermee instemmen het Joodse volk zeven jaar te beschermen en een verbond met hen sluiten (Dan.9:27), wat exact de lengte is van de periode van die verdrukking en overeenkomt met de zeventigste week van Daniël (9:25-27). De eerste drie en een half jaar van de periode zullen relatief rustig zijn en Israël zal genieten van rust in haar land, zoals gezegd gegarandeerd door het verbond dat gesloten is met de Romeinse heerser. Maar Gog zal de grote rijkdom van het land willen hebben (38:12-13) en ongeveer in het midden van de verdrukkingsperiode zal hij Israël zonder waarschuwing binnenvallen. Dan zal God ingrijpen en dat binnenvallende leger vernietigen. De nederlaag zal zo groot zijn dat het zeven maanden zal duren om de doden te begraven (39:12), en de mensen zullen de achtergelaten oorlogsinstrumenten zeven jaar verbranden (39:9-10). De Romeinse heerser zal zich naar Israël haasten om zijn verbond na te komen en zal ontdekken dat Gog geen wereldmacht meer is. Hij zal zich dan als dictator in de joodse tempel vestigen en daarna zijn verbond met Israël verbreken (Dan.9:27). Dit zal de ‘gruwel der verwoesting’ zijn en het signaal dat de Grote Verdrukking op aarde zal beginnen (Dan.9:27; 12:1; Mat.24:15-22).

Over welke tijd spreken we?

Voordat we al te snel overhaaste conclusies trekken willen we eerst de vraag beantwoorden wanneer de hier beschreven gebeurtenissen in Ezechiël 38-39, zullen plaatsvinden. Men is in het algemeen gauw geneigd om actuele gebeurtenissen onmiddellijk toe te passen in een of ander denkpiste met betrekking tot deze wereld. We zien dat Gog het land binnenvalt wanneer het volk Israël uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls en in gerustheid woont (Ez.38:8-12). Vóór die tijd heeft de strijd bij de Olijfberg, waar de legers van het Romeins rijk zijn samengekomen, reeds plaatsgevonden. Ook de koning van het noorden heeft reeds zijn einde gevonden. Dat zijn de beide grote vijanden die de Heer Jezus eerst oordelen zal als Hij van de hemel komt (Op.11; Dan.11). Eerst ná die gebeurtenissen woont Israël in veiligheid en dan zal Gog met al zijn legers komen om het land te veroveren. Hoofdstuk 38 geeft duidelijk aan dat het in die tijd is, dat het na vele dagen in het laatste der jaren zal zijn (38:8, 16).

Wie is Gog?

We mogen ‘Gog in het land van Magog’ van Ezechiël 38 niet verwarren met de ‘Gog’ van Openbaring 20:7-10. De Gog van Ezechiël zal zich tegen Israël richten vóór het duizendjarig vrederijk, maar de God van Openbaring wordt geoordeeld ná het vrederijk. De eerste Gog is de koning van het ‘verre’ noorden (Ez.38:6,15; 39:2) de tweede Gog komt van overal opzetten. De eerste Gog is ‘beperkt’ tot het land Magog (38:2; 39:6), de tweede Gog is verbonden meerdere naties. Bij de eerste Gog gaat het om verschillende volken en bondgenoten, bij de tweede Gog gaat het om naties zonder meer. De legers van de eerste Gog worden verslagen op de bergen en worden begraven. De tweede Gog wordt verteerd door vuur uit de hemel. Bij de eerste Gog wordt Satan niet vermeld, bij de tweede is hij de leidende kracht.

Vanwaar komt Gog en wie zijn zijn bondgenoten

In hoofdstuk 38 worden naast Israël, dat terug is en in het land in gerustheid woont (38:8,11,14), nog een aantal andere volken vermeld. Magog, dat is Rusland de vroegere Sovjet-Unie (38:2-3,15), Perzië, dat is Iran, het vroegere Perzië (38:5), Ethiopiërs (38:5), Putters, dat is Libië of Somalië (38:5), Gomer, dat is Centraal-Turkije (38:6), Bet-Togarma, dat is Oost-Turkije, het vroegere land Frygië (38:6). Deze landen zijn stuk voor stuk antisemitisch gezind. Seba, Dedan en Tarsis hebben geen deel aan de toekomstige inval in Israël. Om nog even terug te komen op het volk Israël, deze wordt verder aangeduid als: ‘het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid’ (38:8), en ook vers 12 ‘een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont’. Dat daar beschreven volk kan niet anders dan het volk Israël zijn. De namen Gomer en Magog komen voor de eerste keer tegen in Gen.10:2, evenals Tubal en Mesek. Gog (een naam, geen volk) wordt elf keer vermeld in hoofdstuk 38 en 39:1 met als extra vermelding ‘uit het verre noorden’ (38:6,15; 39:2). Gog zal de leiding nemen in het conflict met Israël.

Als bondgenoten worden genoemd de ‘Perzen, Ethiopiërs en Puteërs. Gomer is de stamvader van de Kelten. Het huis Togarma verwijst naar de Armeniërs (Oost Turkije. Daar vinden we de landen die met Gog verbonden zijn, of aan hem onderworpen. De invloed van Rusland in het Midden-Oosten is de laatste jaren al toegenomen. In Libanon geschikt het al over twee permanente vliegvelden en een haven. Door de inname van de Krim in 2014 is de weg naar de Middellandse zee vrij. De landen tot aan de Eufraat (de oude grens van het Romeinse rijk) zullen onder Russische heerschappij komen te staan. Het is in dit verband opmerkelijk dat als in Openbaring de oordelen over het Romeinse rijk genoemd worden, in hoofdstuk 16:12 gezegd wordt, dat de Eufraat opdroogt, ‘opdat de weg der koningen die van de opgang van de zon komen bereid zal worden’.

De inval van Gog

Het kenmerk van Gog dat we in deze hoofdstukken vinden is grote roofzucht (38:8) en een totaal negeren van God. Als de inval in Israël zal plaatsvinden, zal de Heer Jezus komen om het te oordelen. Volgens de Bijbel zullen we in de eindtijd twee grote volksmassa’s tegenover elkaar staan, namelijk het Romeinse rijk en een Noordoostelijk verbond waarvan Rusland de leiding heeft. De Schrift noemt al nakomelingen van de zonen van Noach op als ze de legers van deze groepen beschrijft. Rusland is machtig door zijn grote legers en zijn mensenmassa’s. Dit alles zal plaatsvinden in het Midden-Oosten, waar vanuit Gods standpunt, Israël de navel, het middelpunt van de aarde is. Daar woont het volk dat rijk is en geen verdedigingsmiddelen meer bezit!

Gog’s oordeel

Gog zal op een smadelijke wijze aan zijn eind komen. De legers zullen tegen elkaar gaan strijden en ziekte en de krachten van de hemel en aarde zullen het vernietigen. Het valt op dat de Here zelf Gog naar Palestina trekt (38:4; 39:2), maar dat dit tegen de zin van God gebeurt, zoals 38:11-12 ons dat leert. God kent de geschiedenis van Rusland en al de gruwelen die daar gebeurd zijn en dat vergeet Hij niet. Het oordeel, zoals dat in de laatste verzen van hoofdstuk 38 beschreven wordt, is verschrikkelijk. Maar het is niet beperkt tot het leger alleen. Ook Rusland zelf en de landen van zijn bondgenoten zullen Gods oordeel ondervinden. ‘En Ik zal een vuur zenden in Magog en onder degenen die in de eilanden zeker wonen, en zij zullen weten dat ik de Here ben’. De grootsheid en de macht van het leger blijkt wel duidelijk uit hoofdstuk 39. Zeven jaar zullen de Israëlieten het hout van de wapens kunnen gebruiken als brandstof, zodat ze geen ander hout behoeven te gebruiken. Het gehele volk zal zeven maanden nodig hebben om de lijken te begraven en dan zal het zelfs nog niet volledig zijn. De graven zullen zo talrijk zijn, dat de doorgang door een geheel dal daardoor gestopt zal worden. En als herinnering aan dit oordeel van God en de verlossing die de Here daardoor tot stand gebracht heeft, zal het genoemd worden: ‘het dal van Gog’s menigte’.

Tenslotte

Op dit moment is het moeilijk te weten hoe deze inval van Rusland in Oekraïne zich verder zal ontwikkelen en hoe wij dit in een profetisch perspectief moeten plaatsen. Wat we al wel kunnen zeggen en waarnemen dat het podium voor de eindstrijd met rasse schreden klaar gemaakt wordt. Sinds 1948 is de staat Israël weer aanwezig in het Midden-Oosten. Door veel uitleggers wordt de Europese Unie gezien als de voorloper van een hersteld Romeins rijk, dat er volgens het beeld van Daniël 2 zal zijn, voorafgaand aan het rijk van Christus. Wat te denken van de dreiging die van de ‘Assyriër’ (Iran), de koning van het noorden uitgaat en wat als ze de beschikking krijgen over een kernbom. De dreigementen om Israël weg te vagen zijn bekend en mogen niet genegeerd worden. Rusland die zich vandaag de dag manifesteert als een militaire grootmacht en zijn eigen weg gaat. Voor veel gelovigen is het, op grond van de Bijbel, duidelijk dat we leven in de eindtijd, de tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus. Vlak voor de komst van de Heer Jezus om zijn Gemeente op te halen, waarna de oordelen van God over deze aarde zullen plaatsvinden.

________________________________________________________________________________________________