De Toekomst – Eschatologie voor Beginners – De toekomst – Deel 8 – Jezus komst

22 juli, 2023

Rubrieken: De Toekomst

Eschatologie

‘Eschatologie voor beginners’

De Toekomst – Deel 8 – Verschillen in Jezus’ komst

Inleiding

Dat de Heer Jezus ooit eens zal weerkomen, is voor veel gelovigen geen vraag, Hij heeft het immers zelf beloofd. Bij zijn hemelvaart werd de discipelen gezegd door twee mannen: ‘Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zó komen, op dezelfde wijze als u Hem hebt zien gaan’ (Hand.1:11). En de apostel Johannes zegt daarover: ‘Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’ (Joh.14:3). Tot zover alles duidelijk. Maar hoe komt Jezus weer? Wel, Hij zal zó komen, op dezelfde wijze als u Hem hebt zien gaan’ (Hand.1:11). Ook duidelijk. Maar wat over de zogenaamde Opname, waarover gesproken wordt, is dat hetzelfde als de komst van Christus voor Israël? Zijn er dan twee komsten van Jezus; leert de Bijbel ons dat?

Ik heb al een artikel geschreven over de Opname, en ik mag daarnaar nog eens verwijzen.

De komst van de Heer Jezus voor de Gemeente was een ‘geheimenis’ of ‘verborgenheid’, zoals ook de Gemeente zelf een geheimenis was, die door de apostel Paulus werd bekengemaakt. Een geheimenis of verborgenheid is iets wat van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is aan zijn heiligen’ (Kol.1:26). Dus de komst van de Heer Jezus voor de Gemeente, de Opname, was een geheimenis of verborgenheid. De komst van de Heer Jezus voor Israël en de volken was geen geheimenis of verborgenheid, dat was al bekendgemaakt in het Oude en Nieuwe Testament, zoals u hieronder kunt zien. Wanneer de komst van de Heer Jezus voor de Gemeente hetzelfde zou zijn als voor Israël en de volken, waarom zou Paulus dan spreken van een geheimenis of verborgenheid? Het is dus duidelijk dat er twee komsten van de Heer Jezus in het verschiet liggen. Deze twee komsten zijn gescheiden door een periode van 7 jaar, ook wel de Grote Verdrukking genoemd, hoewel die term eigenlijk doelt op de tweede helft van de laatste jaarweek. Die laatste jaarweek vormt de afsluiting van de zeventig jaarweken, genoemd in het boek Daniël (Dan.9:24-27).

In dit artikel wil ik de verschillen tussen de komst van Christus voor de Gemeente, de zgn. Opname, en de komst van van de Messias voor Israël en de volken eens naast elkaar zetten. Ik denk dan dat de visie van twee komsten van de Heer Jezus daardoor duidelijker wordt.

De opname – De (onzichtbare) komst van de Heer Jezus voor de Gemeente

De volgende Bijbelteksten zijn daarop van toepassing: onder andere: Joh.14:1-3; 1Kor.15:51-52; Fil.3:20-21; 1Thes.4:15-18.

Jezus’ komst in heerlijkheid – De (zichtbare) komst van de Heer Jezus voor Israël en de volken

De volgende Bijbelteksten zijn daarop onder andere van toepassing: Hand.1:11; Mat.24:1-44; Zach.14:5; Rom.9-11; 1Thes.3:13.

Verschillen tussen de Opname en Jezus’ komst in heerlijkheid:

De eerste komst is de Opname. De tweede komst is Jezus’ komst voor Israël en de volkeren.

(1) Bij de eerste komst worden de gelovigen weggenomen de Heer Jezus tegemoet in de lucht. Bij de tweede komst verschijnt de Heer Jezus op aarde.

(2) Bij de eerste komst worden de gelovigen opgenomen in het huis van de Vader. Met de tweede komst, verschijnt de Heer Jezus op aarde.

(3) Bij de eerste komst zal de Heer Jezus komen om zijn bruid op te halen. Bij de tweede komst is de Bruid mee aanwezig.

(4) Kort na de eerste komst begint de zogenaamde ure van verzoeking ook wel de Grote Verdrukking genoemd. Kort na de tweede komst wordt Christus het 1000-jarig Vrederijk opgericht.

(5) De eerste komst kan elk moment plaatsvinden. Aan de tweede komst gaan tekenen vooraf.

(6) De eerste komst brengt vertroosting voor de gelovigen. De tweede komst brengt oordeel voor de ongelovigen.

(7) De eerste komst staat in relatie tot de Gemeente. De tweede komst staat in relatie met Israël en de volken.

(8) De eerste komst was een verborgenheid, geheimenis door Paulus geopenbaard. De tweede komst was al geopenbaard in zowel het Oude als Nieuwe Testament.

(9) Bij de eerste komst worden de gelovigen beoordeelt. Bij de tweede komst worden de ongelovigen geoordeeld.

(10) Bij de eerste komst blijft de schepping onaangeroerd. Bij de tweede komst zal de schepping worden hernieuwd.

(11) De eerste komst heeft geen gevolgen voor de volkeren. Bij de komst zullen de volken worden geoordeeld.

(12) Bij de eerste komst worden de beloften die aan Israël zijn gedaan, niet ingelost. Bij de tweede komst wel.

(13) De eerste komst staat niet verband en gaat niet gepaard met geweld. Met de tweede komst wel.

(14) De eerste komst is vóórdat de toorn van God wordt uitgestort. Bij de tweede komst gaat Gods toorn eraan vooraf.

(15) De eerste komst is alleen voor gelovigen. De tweede komst is voor alle mensen.

(16) De eerste komst is ‘De komst van de Heer’ (Fil.4:5). De tweede komst is die van het ‘koninkrijk’ (Mat.24:14).

(17) De eerste komst houdt de verwachting in van de gelovigen om bij de Heer te zijn. De verwachtingen voor de tweede komst is de hoop van Israël op het komen van het Koninkrijk.

______________________________________________________________________________________________________________________________