Christendom – Er komt een tijd… – 2 Timotheüs 2

11 augustus, 2023

Rubrieken: Christendom

Bijbelboeken: 2 Timoteüs

Christendom

Er komt een tijd…

2 Timotheüs 2

‘Er komt een tijd dat zij de gezonde leer niet meer verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen; en zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden’ (2Tim.4:3-4)

 Inleiding

Het is opmerkelijk hoeveel nadruk de apostel Paulus, in zijn twee brieven aan zijn echt kind Timotheüs, legt op Gods woord en het handhaven van de waarheid. Het zal in die tijd ook wel nodig zijn geweest, maar ik denk nog veel meer in onze tijd! Want wie een klein beetje op de hoogte is van wat er zich op het christelijk erf afspeelt zal dat zeker beamen. De oorsprong van veel dubieuze religieuze groepen of visies ligt in de negentiende eeuw, denk maar aan de Mormonen, Zeven-de-dag-Adventisten, Jehova’s getuigen en andere. De gelijkenis van de tien maagden (Mat.25:1-13) leert ons dat alle maagden in slaap vielen toen de bruidegom uitbleef (vs.5), maar jammer genoeg werden ze ook allemaal wakker; de wijze, maar ook de dwaze maagden!

De apostel Paulus waarschuwde de gelovigen al voor de gevaren die hen bedreigden: ‘Ik weet, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en uit uzelf zullen mannen opstaan, die verdraaide spreken om de discipelen achter zich weg te trekken. Daarom: wees waakzaam’ (Hand.20:29-31).

Meer dan ooit hebben we te maken met mannen uit ons eigen midden, die verdraaide dingen spreken. Veel uitvindingen hebben een positieve, maar ook een negatieve kant. Een vliegtuig is een fantastisch transportmiddel, maar het kan ook bommen werpen! Zo is het ook met internet het is uitstekend communicatiemiddel, maar het verspreid porno en veel andere slechte zaken, maar ook goede dingen zoals christelijke websites. Maar bij dat laatste is het ook weer oppassen want waarmee worden de bezoekers van die sites mee geconfronteerd en zijn zij in staat om goede van het verkeerde te onderscheiden?

  1. Uw Woord is de Waarheid (Joh.17:17)

Ik denk dat veel kerken, christelijke organisaties, websites e.d. in hun beginselverklaring vermeld hebben staan dat de Bijbel door Gods Geest geïnspireerd is en als richtlijn voor hun handelen dient. Helaas staat dat beginsel soms in tegenspraak met hun handelen. Theorie en praktijk dienen met elkaar in overeenstemming te zijn, zoals bij de Heer Jezus ‘die was begonnen te doen en te leren!’ (Hand.1:1). Aan dat evenwicht tussen weten en doen, daaraan ontbrak het bij de schriftgeleerden en farizeeën: ‘Toen sprak Jezus tot de menigten en tot zijn discipelen en zei: De schriftgeleerden en de farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Alles dan wat zij u ook zeggen, doet en bewaart dat, maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen niet. Zij nu binden lasten zware en moeilijk te dragen lasten, en leggen ze op de schouders van de mensen; maar zij zelf willen ze met hun vinger niet verroeren’ (Mat.23:2-4). De Heer Jezus zei later tegen de discipelen ‘Als u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet’ (Joh.13:17).

Maar hoe staan wij ten opzichte van Gods Woord en de toepassing daarvan in óns leven? De gelovigen in Thessaloniki hadden het evangelie aangenomen, niet als een woord van mensen, maar, zoals het waarlijk is, als Gods Woord, dat ook in de gelovigen werkte. (1Thes.2:13). We worden niet behouden door geloof en werken, maar door een geloof dat werkt! Bij de gelovigen in Thessaloniki bleek dat geloof uit hun werk van geloof, hun arbeid van de liefde en hun volharding van de hoop (1Thes.1:3), en daarom kon Paulus ook bevestigen dat ze door God uitverkoren waren (1Thes.1:4).

In onze tijd zien we hetzelfde, ik bedoel dit: Op zondag in de samenkomst spreken de voorgangers zich uit voor God als de Schepper van hemel en aarde, en de dagen daarna zeggen ze te geloven dat het ontstaan van het leven door evolutie tot stand is gekomen, of nog erger: dat God door evolutie de wereld tot stand zou hebben gebracht. Is Gods Woord niet gezaghebbend wanneer het over de schepping spreekt, en moeten we dan aan het evolutie geloof(!) meer waarde hechten dan aan Gods Woord? Mogen we het oor van de waarheid afkeren en ons tot de fabels wenden? Ik ga mij niet storten in de discussie over evolutie, maar zolang er geen bewijs is geleverd verwijs ik het naar de dogma’s van de zogenaamde wetenschap. Ter verduidelijking: Dogmatisme is de meer algemene duiding voor een overtuiging of houding waarbij iemand niet meer in staat is zijn opinies te herzien op grond van nieuwe informatie. Het begrip “dogmatisme” impliceert dat iemand zijn overtuigingen op een onnadenkende en conformistische manier hanteert zonder de fundamenten daarvan in vraag te willen stellen. Dogmatisme wordt als onverenigbaar gezien met een wetenschappelijke en/of rationele ingesteldheid, waar zelfcorrectie intrinsiek deel van uitmaakt.

  1. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis (Hosea 4:6)

Was het in het Oude Testament al niet bijster gesteld met de kennis van Gods Woord, in de tijd dat de Heer Jezus op aarde verkeerde was het niet veel beter. De farizeeën hadden het al ‘over de schare die de wet niet kent’ (Joh.7:49). In de confrontaties met de schriftgeleerden en farizeeën bleek dat ook zij zelf niet de juiste kennis van Gods Woord hadden. Wanneer de Heer Jezus met Nicodemus in gesprek is moet Hij dan ook tegen deze leraar van Israël zeggen: ‘Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?’ (Joh.3:10). Hoe is het mogelijk, vraag je je af, dat mensen die de hele tijd bezig waren met het onderzoeken van de Schrift toch geen inzicht hadden? (Joh.6:39). Ondanks hun onderzoek moest de Heer Jezus toch tegen hen zeggen: ‘U dwaalt, daar u de Schriften niet kent, noch de kracht van God’ (Mat.22:29). Daar ligt de sleutel! Het bezitten van de heilige Geest is noodzakelijk voor het kennen van de Schrift, want de Geest leidt in alle waarheid! (Joh.16:13). De discipelen kenden de Schrift ook nog niet dat Jezus uit de doden moest opstaan (Joh.20:9), maar dat veranderde snel toen ze de heilige Geest ontvingen!

Ook vandaag de dag moeten we vaststellen dat het met de kennis van Gods Woord slechts gesteld is. Dat blijkt onder meer uit het groot aantal sekten maar ook uit het gemak, waar veel mensen die zich christen noemen, zich in laten meesleuren. Uiteraard is de beeld- en gevoelscultuur daar ook mee schuldig aan. Een preek mag al niet langer duren dan dertig minuten want dan is het gedaan met de concentratie en aandacht. Bijbelstudies, als ze er nog zijn, worden slecht bezocht en al helemaal niet door jonge mensen die zich toch zouden moeten voorbereiden voor een toekomstige taak in de gemeenten. Nu al is het voor veel gemeenten vaak zoeken naar sprekers die het Woord der Waarheid recht snijden.

  1. Zie, het woord des Heren hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben? (Jer.8:9)

Het niet kennen van het Woord is erg, maar de verwerping ervan is nog erger! De verwerping van Het Woord van God is al een bewijs van onwijsheid! In de zogenaamde christelijke cultuur waarin wij leven is het Woord van God allang naar de zijlijn gedegradeerd. We noemen dat secularisatie, het terugtreden van de religie uit de samenleving, in haar extreemste vorm het niet toe laten dat het geloof invloed heeft op de maatschappij. David heeft dat onder leiding van Gods Geest zo omschreven: ‘De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!’ (Ps.2:2-3). We zien dat het secularisatieproces heeft gekregen doordat zgn. christelijke politieke partijen het steeds moeilijker krijgen om kiezers voor zich te winnen. Een ander fenomeen is dat de subsidiering van kerken door de overheid komt meer en meer onder druk te staan. Wordt de kerk in België nog door de overheid gesubsidieerd, in Nederland moeten de kerken zichzelf bedruipen! De maatschappij wil zich niet meer laten gezeggen door kerk en God (Ps.19:12) en wil de banden verscheuren en de touwen van hen werpen. Ni Dieu, ni maître! ‘Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag’ (Joh.12:48).

Dat is de maatschappij, maar hoe is de houding ten opzichte van Gods Woord in de kerk? De vrijzinnigheid in de kerken heeft de laatste decennia grote invloed gekregen. Vrijzinnige theologie is een stroming in de theologie die erkent dat twijfel op geloofsgebied een zekere mate van vrijheid mag hebben. Hiermee verbonden is dikwijls een geloof in de vooruitgang van de mens en zijn kennis, waarbij religieuze waarheden zich soms moeten aanpassen aan de huidige cultuur, in plaats van andersom. De wetenschap is gaan heersen over het Woord van God en dat zien we, zoals hierboven als aangehaald, heel sterk tot uitdrukking komen in de discussie over schepping en evolutie. Het effect van de vrijzinnigheid op christenen heeft ertoe geleid dat velen de kerk de rug hebben toegekeerd. Recente cijfers (juni 2019) zeggen ons dat in Nederland per dag zo’n 150 mensen de kerk verlaten, dat zijn er 50.000 per jaar! In België, en de rest van Europa zal het wel niet veel anders zijn.

  1. Liefde tot de waarheid

‘Koop de waarheid en verkoop haar niet’ (Spr.23:23) is de oproep van de schrijver van het boek Spreuken; Salomo. Liefde tot een broeder of zuster mag niet betekenen dat je Gods Woord tekort mag doen. Om dit te illustreren het volgende: In een gemeentelijke bijenkomst waar van mening gewisseld werd over de positie van de vrouw in de gemeente, werd door een voorganger gezegd toen iemand hem in dat verband op een bijbeltekst wees: ‘Doe de Bijbel maar dicht, we gaan hier met elkaar in liefde om!’ Ik denk dat we dan op verkeerd spoor zitten, want de Bijbel is ons juist gegeven om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid (2Tim.3:16).

In plaats van zich te laten corrigeren gaan sommigen die de gezonde leer niet meer verdragen, zoeken naar hun eigen begeerten leraars, om zich het gehoor te laten strelen. Dat was in het Oude Testament ook al zo: ‘Wijk af van de weg, keer af van het pad, houd de Heilige van Israël bij ons vandaan. Want het is een opstandig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de HEERE; die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien; tegen de schouwers: U mág niet voor ons schouwen wat waar is. Spreek tot ons vleierijen, schouw bedriegerijen. Wijk af van de weg, keer af van het pad, houd de Heilige van Israël bij ons vandaan’ (Jes.30:9-11). De verordeningen des Heren zijn waarheid… ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen’ (Ps.19:10,12). Aan de koningen van Psalm 2, die de banden wilden verbreken en de touwen van hun werpen, wordt aan het einde van de Psalm gezegd: Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn’ (Ps.2:10-12).

  1. Strijden voor het geloof (Judas vers 3)

Wij, gelovigen, hebben de opdracht te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. Strijden betekend niet alleen maar op de hoogte te zijn van de inhoud van de Schrift en deze ook te verstaan (theologie), maar dat Woord ook een plaats in ons leven geven en het uit te dragen door onze houding en getuigenis in deze wereld, willen we geloofwaardig over komen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________