Eschatologie – Daniël 9 – Het toekomstig verbond met Israël

29 januari, 2024

Rubrieken: Eschatologie

Bijbelboeken: Daniël

Eschatologie

Daniël 9

‘Het toekomstig Verbond met Israël’

(24) ‘Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. (25) Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.

(26) En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.

(27) En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is’.

Voorwoord

Nu de oorlog van Israël tegen Hamas voortduurt, begint men zich meer en meer af te vragen, en wat hierna? Niet alleen de politici, ook veel Bijbelonderzoekers vragen zich af waartoe dit alles zal leiden? Vrijwel unaniem is men in christelijke middens van mening dat deze recente gebeurtenissen deel uitmaken van de eindtijd. Die mening stoelt niet alleen op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten maar mede op een breed scala van zaken die zich in de huidige wereld afspelen. Eén specifiek onderwerp in de eschatologie is, de betekenis en vervulling van de zeventig jaarweken van Daniël (Dan.9:24-27). De aandacht richt zich dan vooral op de laatste jaarweek, omdat die ook het middelpunt vormt van de eindtijdrede van de Heer Jezus op de Olijfberg (Mat.24:15-22). In Daniël is er sprake van een verbond van een week, de laatste jaarweek, dat zijn zeven aardse jaren. Voor veel Bijbeluitleggers is het belangrijk te weten wanneer, met wie en wat de inhoud van dit verbond is dat gesloten zal worden. Belangrijk, omdat volgens veel uitleggers deze verbondssluiting min of meer zal samenvallen of volgen op de Opname van de Gemeente. De idee van een verbond met Israël lijkt, gelet op de politieke ontwikkelingen die we nu kunnen waarnemen, niet tot de onmogelijkheden te behoren. Zeker zal Israël niet vrijwillig een zevenjarig verbond aangaan, maar door de omstandigheden gedwongen, zullen ze het moeten accepteren.

Inleiding

De oorlog die momenteel woedt, ik schrijf eind januari 2024, is niet de oorlog die door de profeten aangekondigd is, want de huidige oorlog is gericht tegen de terroristische beweging Hamas, de toekomstige en door de profeten voorzegde strijd zal gaan tegen Jeruzalem. Dit wordt duidelijk door o.a. Mattheüs 24:16 dat verwijst naar Judea, of Zacharia 14:2 dat verwijst naar Jeruzalem (Zach.12:2-2-3, 6; 14:2), de stad van de grote koning (Mat.5:35). Overal in de wereld wordt kritiek geuit op het joodse volk. Het staat in schril contrast met het uitblijven van kritiek op de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Ook al is het handelen van het Israëlische leger, voor velen buiten proportie, toch moeten we niet vergeten dat Hamas op een vreselijke manier heeft huisgehouden op 7 oktober 2023 in de kibboetsen in de Negev woestijn! De duivel is bezig de volkeren tegen elkaar op te zetten (vgl. Op.20:7-8), de spanningen tussen de volkeren nemen wereldwijd toe. Meer en meer landen worden betrokken bij het conflict in het Midden -Oosten.

De laatste jaarweek

De in totaal zeventig jaarweken van Daniëls profetie zijn verdeeld in twee delen (Dan.9:27). Aan het begin van de zeven jaren zal het beest uit de aarde, de ‘Romeinse’ vorst (de EU) met de Antichrist een verbond sluiten met het volk Israël. Het is mogelijk dat in die tijd de tempel herbouwd zal worden in Jeruzalem, waarin de Antichrist zal gaan zitten, en zichzelf vertonen dat hij God is (2Thes.2:4). Halverwege deze zeven jaren zal de Antichrist, de mens van de zonde, de zoon van het verderf dit verbond verbreken (Vgl. 2Thes.2:3-4). Deze gebeurtenis markeert het begin van de 3,5 jaar van de Grote Verdrukking. Jezus zegt over die aanstaande gebeurtenis: ‘Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats …’ (Mat.24:15). Openbaring 6-19 beschrijft dezelfde tijdsperiode, de laatste week van Daniëls visioen, en ook Openbaring verdeelt de tijd in twee periodes van 3,5 jaar. Tijdens de eerste helft van de Verdrukking zullen de ‘twee getuigen’ uit Openbaring 11 prediken gedurende 1260 dagen, of 3,5 jaar (Op.11:3). Tijdens de tweede helft zal de Antichrist 42 maanden of 3,5 jaar heersen (Op.13:5), waarom het bekeerde Israël zal de wildernis in vluchten voor 1260 dagen of 3,5 jaar (Op.12:6). (Zie ook het artikel ‘De zeventig jaarweken’ in de rubriek Eschatologie)

Het verbond

We keren terug naar het uitgangspunt en dat is te weten wanneer, met wie en wat de inhoud van dit verbond is dat met Israël gesloten zal worden. De algemene gedachte is dat het verbond gesloten zal worden tussen Israël en het Hersteld Romeins rijk, dat is mijns inziens het huidige Europa (Dan.2:37-44). De inhoud van het verbond zal mogelijk een garantstelling kunnen inhouden van Europa en mogelijk de VS, voor Israël tegen de vijandelijkheden van Iran, het Assur van de eindtijd (Jes.28). In plaats van hun hulp bij de Here te zoeken zullen ze een verbond met dood sluiten. ‘Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen’ (Jes.28:15). Het zal een zevenjarig verbond zijn, dat in het midden van die zeven jaar verbroken zal worden. De tweede helft van de laatste jaarweek zal worden gekenmerkt door de gruwel van de verwoesting, die zal staan in de heilige plaats (Mat.24:15). De tekst in Mattheüs 24 gaat verder en zegt: ‘Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en er ook geenszins meer zal komen (24:21). Met de tekst ‘In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden’, en daarvoor in de plaats zal een ‘gruwel der verwoesting’ worden opgericht. We denken dan aan het moment dat in de tempel waarin de Antichtist zich zal zetten, zichzelf vertoond dat hij God is (2Thes.2:4). De Antichrist zal een beeld voor het eerste beest oprichten; het beest uit de aarde is (Op.13:11-18).

Israël – Gemeente

Omdat veel uitleggers ervan uitgaan, dat op het moment dat het verbond gesloten zal worden en God de draad met Israël weer opneemt, dat de Gemeente opgenomen zal zijn. De profetie van Daniël heeft het immers over zeventig weken die in verbinding staan met Israël en Jeruzalem. Wel, is de gedachtegang, de Gemeente was niet aanwezig tijdens de eerste negenzestig weken, dan zal het dan ook niet zijn in de laatste, de zeventigste week. De overgang van de Gemeente naar Israël zien we ook in het boek Openbaring. De hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring geven, volgens veel uitleggers, profetisch de geschiedenis van het Christendom weer. Ook daar zien we een overgang van Gemeente naar Israël, want in 4:1 vinden we daarvoor een aanwijzing: ‘Hierna zag ik, en zie, een deur geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hierop en ik zal u tonen wat na hierna moet gebeuren’. Het ‘hierna’ wil dan zeggen ‘na’ de kerkgeschiedenis, zoals gezegd hoofdstuk 2 en 3. Van de Gemeente wordt vanaf Openbaring 6-19 niet meer gesproken, wel van Israël.

Eindtijd?

Het risico op een wereldwijde catastrofe blijft groot. Dat vinden de wetenschappers die elk jaar evalueren hoe laat het is op de Doomsday Clock of Doemdagklok. Sinds de oprichting in 1947 hebben de wijzers nog nooit zo dicht bij 12 uur gestaan. Opnieuw wijzen de wetenschappers naar de oorlog in Oekraïne en het risico dat die uitmondt in een nucleaire oorlog. ‘China, Rusland en de Verenigde Staten blijven hun kernwapenarsenaal uitbreiden en moderniseren. Het gevaar op een nucleaire oorlog door vergissingen of foute inschattingen wordt daardoor altijd maar groter. Ook de oorlog in Gaza kan escaleren tot een breder conflict in het Midden-Oosten’. Maar er zijn nog andere gevaren volgens de wetenschappers. ‘2023 was het warmste jaar ooit voor onze planeet. Overstromingen, bosbranden en andere klimaatrampen hebben miljoenen mensen wereldwijd getroffen en de uitstoot van broeikasgassen blijft maar stijgen. Er wordt te weinig gedaan om de klimaatverandering aan te pakken’. Er is ook ongerustheid over de snelle ontwikkeling en vooruitgang van nieuwe technologieën, zoals genetische manipulatie en artificiële intelligentie, terwijl de wetgeving achterblijft. ‘Het verspreiden van desinformatie gaat via AI altijd maar gemakkelijker. Ook militaire toepassingen van AI, zoals autonome wapens, kunnen een bedreiging vormen. Het comité van de Doemdagklok vindt dat landen en regeringen meer regels moeten invoeren rond artificiële intelligentie en biotechnologie. Het Bulletin of Atomic Scientists werd in 1945 opgericht door Albert Einstein en wetenschappers die werkten aan het Manhattan-project, dat de eerste atoombom produceerde. In 1947 creëerde de groep de Doomsday Clock. Vorig jaar zette ze de klok op 90 seconden voor middernacht. Tot zover de wetenschap.

Vanuit theologisch uitgangspunt kunnen we de volgende ‘eindtijdsignalen’ daar nog aan toevoegen: De oprichting van de staat Israël in 1948, de heropleving van een hersteld Romeins rijk (Europa), sinds 1967 Oost-Jeruzalem onder Israëlisch bestuur, het fenomeen van de Messias belijdende Joden en de neergang van de christelijke kerk in West-Europa. Deze punten zijn uitgebreid uitgewerkt in het artikel ‘Signalen van de Eindtijd’ In de Rubriek Eschatologie. Alle genoemde onderwerpen bevestigen dat we momenteel leven in die fase van de eindtijd waarin we, meer dan ooit, de Heer Jezus mogen verwachten om de Gemeente tot zich te nemen, waarna de toorn van God over de aarde zal uitbreken.

Derde wereldoorlog?

Steeds vaker wordt er in de pers gesproken over de mogelijkheid van een derde wereldoorlog. Ook onder de bevolking hoor je steeds vaker dat men daarvoor vreest. De laatste tijd waarschuwden verschillende legerleiders en hooggeplaatste functionarissen dat de NAVO-lidstaten zich moeten voorbereiden op een oorlog met Rusland. Onder meer in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk klinken alarmkreten. Zo vernemen we in een nieuwsartikel dat er in Groot-Brittannië al waarschuwingen komen voor wanneer hun leger zal moeten invallen en dat er mogelijk burgers zullen worden ingezet. De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius waarschuwde dat Poetin de NAVO binnen vijf tot acht jaar zou kunnen aanvallen. De voorzitter van het Militair Comité van de NAVO Rob Bauer gaf onlangs nog aan dat de samenleving zichzelf moet transformeren, om het hoofd te bieden aan een periode waarin “alles, op elk moment, kan gebeuren”.

De profetieën die betrekking hebben op Israël en de eindtijd spreken ervan dat ‘alle volken’ erbij betrokken zullen zijn. Laten we maar eens als voorbeeld de profeet Zacharia nemen: Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen’ (Zach.12:3). Met een klein beetje moeite zult u zelf nog veel meer teksten kunnen vinden die daarover spreken. Ja, als alle volken erbij betrokken zullen zijn, dan kun je wel spreken van een wereldoorlog!

Tenslotte

De gebeurtenissen in de wereld volgen zich in snel tempo op. Het wordt steeds moeilijker om voor jezelf een totaalbeeld te vormen. Een eventuele derde wereldoorlog is zeker niet denkbeeldig. Evenmin dat de wederkomst van de Heer Jezus denkbeeldig is. Daarom: ‘Als dus deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij’ (Luk.21:28). ‘Laat dus lenden omgord, een uw lampen brandende zijn, en weest u gelijk aan mensen die op hun heer wachten’ (Luk.12:35).

____________________________________________________________________________________________________