Israël – Zacharia 12 en 14 – Is er een plan?

10 september, 2023

Rubrieken: Israël

Bijbelboeken: Zacharia

Israël

Zacharia 12 en 14

Is er een plan?

 

 

‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden’ (Zacharia 12:2)

Inleiding

Het is alweer zeven jaar geleden dat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, besloot om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Dat heeft wereldwijd hevige reacties uitgelokt: Israël was tevreden maar in de rest van wereld zijn de reacties negatief. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu sprak van een historische dag. Hij wilde dat de andere landen de beslissing van de Verenigde Staten zouden volgen en hun ambassades ook naar Jeruzalem zouden verplaatsen. Ook de toenmalige Israëlische minister Bennet was positief en bedankte in een eerste reactie de Amerikaanse president met de woorden: “Bedankt VS-president, het is vandaag een mooie dag voor de Joden.’

De Palestijnse beweging Hamas riep op tot een nieuwe intifada of volksopstand. Volgens Haniyeh is de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël een oorlogsverklaring van de VS. Hamas liet gisteren al weten dat Trump met zijn beslissing ‘de poorten van de hel heeft geopend.’

Bron: VRT Nieuws, donderdag 6 en 7 dec 2017

Er is sinds die tijd niet veel verandert en zo gauw Jeruzalem in het nieuws komt vallen de media over elkaar heen met hun commentaren en de hele wereld veroordeeld Israël. Je vraagt je wel eens af: wat is het toch wat de volkeren in beroering brengt? Hoe komt het toch dat de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël zoveel vijandschap oproept? Hoe komt het toch dat het antisemitisme nooit schijnt te verdwijnen? Hoe komt het toch dat de Arabische lente in een Arabische winter is geëindigd? Hoe komt het toch dat de Islam de laatste decennia zoveel vijandschap tegen de (christelijk) wereld toont? Allemaal vragen, en nog veel meer, waardoor de mensen zich afvragen over er misschien een plan achter zit? Is het toevallig dat er de laatste jaren zoveel onlusten, oorlogen, rampen, hongersnoden en dergelijke zijn? Allerlei complottheorieën doen de ronde. Is het einde der tijden nabij? Komt Armageddon in zicht? Is Jezus komst nabij? Is er een plan; een goddelijk plan met betrekking tot deze wereld?

Metahistorie

‘Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alle zó als vanaf het begin van de schepping. Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren, en een aarde, bestaande uit water en door water, waardoor de toenmalige wereld, door water overstroomd vergaan is’ (2Petr.3:3-6).

Veel geschiedkundigen of filosofen zien in de wereldgeschiedenis geen samenhang. Anderen denken het tegenovergestelde maar zijn het niet eens, of weten niet waaruit die samenhang bestaat. We noemen deze benadering de cyclische. De gebeurtenissen zijn cyclisch: mensen en wereldrijken komen en gaan onder. Het patroon uit het verleden wordt herhaald in de toekomst. De mens past zich steeds aan. Het is alsof de apostel Petrus daaraan denkt wanneer hij zegt: ‘dat alles zó blijft als vanaf het begin van de schepping’. Vanuit de christelijke opvatting is er een heel ander perspectief. De geschiedenis wordt bepaald door God. De geschiedenisopvatting is lineair: De kerkvader Augustinus is de ‘vader’ van de lineaire benadering.

Is er een plan? Ja, zegt de profeet Jesaja want de Here verkondigd: ‘Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen’ (Jes.46:10; 45:11; 41:22-23). God dirigeert het wereldgebeuren. Dat zou je metahistorie kunnen noemen. Metahistorie is de geschiedenis achter de geschiedenis. Bovennatuurlijke wezens beïnvloeden historische en aardse feiten. Daarmee bedoelen we niet het mythologisch wereldbeeld van de antieke wereld met al zijn goden maar het bijbels wereldbeeld waardoor God met inzet van engelen geschiedenis schrijft. U begrijpt dat er weinig aandacht is voor bovennatuurlijke wezens, die invloed hebben op het wereldgebeuren in de huidige tijd. In de moderne wereld gaat men ervan uit dat de werkelijkheid te verklaren is vanuit menselijke waarneming. Dit vanuit verschillende filosofische en politieke beschouwingen. Vanuit het standpunt van de metahistorie wordt de werkelijkheid vanuit een hoger standpunt gezien. Het is als een toneelspel van Shakespeare. Boven het dagelijkse toneel vindt op een hogere verdieping een gelijktijdig toneelspel in de godenwereld plaats.

Voorbeelden

Het eerste voorbeeld van het plaatsvinden van handelingen door geestelijke wezens die achter het werkelijke gebeuren schuilgaan vinden we in het boek Daniël, waar we lezen: ‘Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield’ (Dan.10:1-3). ‘Toen zeide hij: Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen –; nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. – En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël’ (Dan.10:20-21). Uit dit hoofdstuk van het boek Daniël blijkt overtuigend dat de ware strijd achter de schermen wordt gestreden en dat er engelmachten achter de verschillende rijken blijken te zijn die het gebeuren sturen.

Het tweede voorbeeld is het zgn. ‘Statenbeeld’ van Daniël dat vier wereldrijken symboliseert. Achtereenvolgens komen na Israëls terzijdestelling vier wereldrijken in beeld: Het Babylonisch rijk, het Medisch-Perzisch, het Griekse rijk en het Romeinse waarop het rijk van Christus volgt waardoor ook Israël weer in beeld komt (Dan.2 en 7). Door de verwerping en dood van Christus is dat laatste rijk uitgesteld naar een later tijdstip vandaar dat het Romeinse rijk door twee verschillende symbolen wordt uitgebeeld. De eerste verschijning door twee benen (Oost- en West-Romeinse rijk) en de tweede verschijning door tien tenen (Zie de rubriek NT Openbaring 17).

Het is duidelijk dat alle rijken voorafgaand aan het Romeinse zijn ten ondergegaan; het Romeinse ook maar dat is weer ‘herrezen’ in de huidige Europese Unie zoals veel uitleggers geloven. Immers vóór dat het rijk van Christus verschijnt moet er een Romeins rijk aan voorafgaan en erdoor vernietigd worden. ‘Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde‘ (Dan.2:44-45).

Gods plan met Israël en Jeruzalem

Is er een plan? Ja, God heeft een plan met Israël en Jeruzalem vormt daarvan het middelpunt, want het is de stad van de grote Koning (Mat.5:35). God heeft daarvoor een verbond met Abraham gesloten: ‘Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat’ (Gen.15:18). En dat plan is dat Israël het hoofd van de volkeren zal worden in het ‘Christusrijk’. ‘Want zo zegt de Here: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt: de Here heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël. Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren. Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. Want Ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene.

Maar ook voor de volkeren heeft God een plan maar dat is voor hen verborgen’ (Jer.31:7-10).

Ja, God heeft nog geweldige plannen voor zijn volk Israël waarvan de volkeren geen weet hebben. ‘Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. (Micha 4:11-12).

Waar staan we nu?

Zo’n honderd jaar geleden beloofde de toenmalige Engelse minister van Buitenlandse Zaken Balfour, de Joden een eigen staat die er dan ook in 1948 is gekomen. Twintig jaar daarna in 1967 is oostelijk Jeruzalem onder Israëlisch gezag gekomen. Verschillende oorlogen zijn tegen Israël gevoerd en tot dusver heeft Israël het hoofd boven water kunnen houden, maar hoelang nog? Landen die, vooral ná de Tweede Wereldoorlog, achter Israël stonden hebben zich allang tegen hen gekeerd. Door de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël zal de ‘rust’ in het Midden-Oosten voorlopig niet terugkeren en Jeruzalem zal de oorzaak blijven van veel politiek gekrakeel. Maar ook de Verenigde Naties heeft in grote meerderheid op donderdag 29 november 2017, voor een resolutie gestemd waarin de soevereiniteit van Israël over Jeruzalem illegaal wordt verklaard. Eén ding staat vast: God regeert en zijn plan met Israël en de volken zal plaatsvinden zoals het door de profeten van het Oude en Nieuwe Testament is voorzegt!

Tenslotte

We laten het Oude Testament zelf aan het woord wat de toekomst van Jeruzalem is:

‘Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaalt, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn – die is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige. Het gehele land zal worden als de Vlakte van Geba tot Rimmon, zuidelijk van Jeruzalem; maar dit zal verhoogd worden en op zijn plaats blijven bestaan, van de Benjaminpoort tot de plaats van de vroegere poort, tot de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot de koninklijke perskuipen; men zal het bewonen, en er zal geen ban meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond. Ja, te dien dage zal er onder hen een grote, door de Here bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen. Ja, ook Juda zal tegen Jeruzalem strijden, terwijl het vermogen van alle omwonende volken bijeengebracht wordt: goud, zilver en klederen in zeer grote menigte. En voor de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en alle dieren die zich in die legers bevinden, zal er een plaag zijn gelijk aan deze plaag.

Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den Here heilig; en de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens vóór het altaar; ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Here der heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de Here der heerscharen’ (Zacharia 14).

*Ga voor meer uitleg over de diverse onderwerpen m.b.t. dit artikel naar de Rubrieken: Oude Testament – Profetische boeken, Bijbelse Onderwerpen, Eschatologie en Israël op deze website en/of onderstaande ‘Geraadpleegde bronnen’.

Geraadpleegde bronnen:

www.metahistorie.com

Als goden sterven – Dr. F. De Graaf

Het geheim van de wereldgeschiedenis – Dr. F. De Graaf

Ambrosius en de geschiedenis – dr. G.H. Kramer

De Negende Koning – W.J. Ouweneel

De Toekomst van God – W.J. Ouweneel

______________________________________________________________________________________________________________________________