Nieuwe Testament – Geroepen tot Gemeenschap – 1 Johannes 1

22 juli, 2023

Bijbelboeken: 1 Johannes

Nieuwe Testament

Geroepen tot gemeenschap

1 Johannes 1 – 5

‘God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer’ (1 Kor.1:9).

Inleiding

Voor zover ik weet kunnen alle voertuigen zowel voor- als achteruit, behalve een vliegtuig, en daarom zou ik een vliegtuig willen vergelijken met het leven van een gelovige. Zoals een vliegtuig alleen maar vooruit kan, zo is het ook bij ons als gelovigen. We kunnen als we met de Heer leven eigenlijk alleen maar vooruit. Het is vanzelfsprekend dat een kind van God groeit in zijn geloof, en als dat ontbreekt is er iets mis en zullen we onszelf moeten onderzoeken of wij nog wel in het geloof zijn (2Kor.13:5).

Maar zoals een vliegtuig brandstof nodig heeft om te kunnen opstijgen, zal ook de gelovige een bron van energie moeten bezitten om op een hoger niveau te kunnen komen. En daarover heeft hij inderdaad de beschikking, namelijk de inwonende heilige Geest. Paulus zegt: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid’ (2Tim.1:7). Echter er kunnen bij een vliegtuig allerlei defecten voorkomen, door menselijk falen of materiaal problemen of iets dergelijks, en dat kan ook bij een gelovige het geval zijn. Vandaar dat er na elke vlucht controles plaatsvinden om te zien of er geen gebreken zijn. Ook wij moeten zo nu en dan eens in de spiegel kijken hoe het met ons geloof staat. ‘Onderzoekt dan uzelf of u in het geloof bent; beproeft uzelf’ (2Kor.13:5). Om ongevallen te voorkomen willen we een aantal voorwaarden noemen die dat moeten voorkomen. Als een vliegtuig zonder brandstof valt dan kennen we de gevolgen, het stort neer! Als de Heilige Geest in ons leven wordt uitgeblust, bedroeft of iets dergelijks, dat mogen we er zeker van zijn dat het in ons leven bergafwaarts zal gaan! Dus houdt u in een goede conditie!

Wat is gemeenschap?

In Engelse Bijbelvertalingen wordt ons woord gemeenschap omschreven door ‘fellowship’, dat je zou kunnen vertalen met ‘kameraadschappelijkheid, omgang’. Maar er ligt ook de gedachte in ‘van iets gemeenschappelijks te bezitten’. De Griekse term koinõnia betekend onder andere ‘deelname’ of ‘betrokkenheid’. In Mat.23:30 en Luk.5:10 zien we dat gemeenschap ook kan inhouden deelgenoot zijn in één of andere praktijk of bezigheid. In het Oude Testament komt het woord bijna niet voor als uitdrukking van geestelijke omgang, maar meestal in betrekking tot seksuele relaties. Het wordt gebruikt als: ‘ergens aandeel of deel aan hebben of iets meedelen’, bv. financiën: (Rom.12:13;15:26; Gal.6:6; Fil.4:15; 2Kor.8:4, 9:13; Hebr.13:16). Het gaat hier om meer dan slechts het delen van goederen of gelden! Het was meer dan een gebaar, het was een teken van vriendschap en acceptatie. Vriendschap is een hoge uitdrukking van gemeenschap. De eerste christenen handhaafden de dagelijkse gemeenschap (Hand.2:42), die verder wordt beschreven in Handelingen 4 en 5.

Andere vormen van gemeenschap zijn ook mogelijk: ‘gemeenschap hebben met de zonden van anderen’ (1Tim.6:22), of ‘gemeenschap hebben met boze werken’ (2Joh. vs.11), en zelfs met demonen! (1Kor.10:20). De gelovige heeft gemeenschap met het lijden van Christus (Fil.3:10; 1Petr.4:13), het lijden van de apostel Paulus (2Kor.1:7), en gemeenschap met het lijden van vervolgde gelovigen (Hebr.10:33). Er wordt ook gesproken over ‘gemeenschap met het bloed en lichaam van Christus’ (1 Kor.10:16). Wordt hiermee de gemeenschap van de Geest bedoeld? (2Kor.13:14; Fil.2:1). Wij zijn ‘deelgenoten van de Goddelijke natuur’ (2Petr.1:4) en van de heerlijkheid die zal worden geopenbaard‘ (1Petr.5:1). Maar in 1Kor.9:11 staat dat we door God geroepen zijn tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, en daar willen wij ons nu mee bezig houden.

Hoe kom je en ervaar je de gemeenschap met God?

‘God is getrouw, door Wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here’ (1Kor.1:9).

Je moet dus door God geroepen zijn. Zij beperkt zich ook niet tot alleen de Heer Jezus, maar strekt zich uit tot God, de Heilige Geest en de andere gelovigen (2Kor.13:13; 1Joh.1:4-5). Er zijn drie kenmerken van echte christelijke gemeenschap: (1) Zij is gebaseerd op het getuigenis van Gods Woord. Zonder deze onderliggende kracht is ‘gemeenschappelijkheid’ niet mogelijk. (2) Zij is wederzijds, bepaald door de eenheid van alle gelovigen. (3) Zij wordt elke dag vernieuwd door de Heilige Geest. Bij echte christelijke gemeenschap gaan het sociale en geestelijke samen en dat kan alleen door een levende relatie met Christus. ‘Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk’, ze waren een van hart en ziel (Hd.2:44; 4:32).

Voorwaarden om in gemeenschap te blijven. (Een wandel in het licht)

‘Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar’ (1:7)

Dat is de voorwaarde: wandelen in het licht. Er staat niet ‘overeenkomstig het Licht’, want dat is niet mogelijk. Er is er maar Eén geweest die voortdurend in het licht van God gewandeld heeft en daarvan heeft God getuigd door tot driemaal toe te zeggen: ‘dit is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik mijn welbehagen heb’. God is Licht en in Hem is geheel geen duisternis, Hij is te rein van ogen om het kwaad te kunnen aanschouwen. Met Hem hebben wij te doen, Hem mogen wij hier vertonen, openbaren. Hem die zelfs zijn Zoon niet heeft gespaard om ons te kunnen redden, Hij doet vandaag een beroep op uw en mijn hart. O, Heer, schep mij een rein hart, opdat U in alle dingen de eerste plaats zou innemen! Alle dingen van het leven zijn zo betrekkelijk zo vergankelijk, maar de dingen van Gods Koninkrijk zijn eeuwig. Wat is de oorzaak dat zoveel christenen na korte of langere tijd afhaken en soms zelfs terug de wereld ingaan? Het is al te eenvoudig daarvoor de schuld af te schuiven, op de voorganger, de gemeente of de omstandigheden. Neen laten we de oorzaak zoeken in ons eigen hart, zoals David zei: ‘mijn zonde staat bestending voor mij’. Voor zover u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke Heiland, mag u weten een kind van God te zijn, maar kent u ook het zoonschap, dat spreekt van volwassenheid, van groei, van stabiliteit?

Belemmeringen voor gemeenschap. (De zonde nalaten)

Er zijn twee manieren waarop de gemeenschap verbroken kan worden, namelijk door oorzaken van binnen en van buiten. De duivel zal altijd, zo lang we leven, proberen ons te verleiden om dingen te doen waardoor we afdwalen van Gods weg. Daartoe zoekt hij aanknopingspunten in ons hart, want hij weet voor welke dingen wij gevoelig zijn. Kennen wij onze zwakke punten, en wapenen wij ons ertegen? Maar ook zorgen, tegenslagen, moeiten, verdriet kunnen ervoor zorgen dat de praktische gemeenschap verbroken wordt. Wat God zoekt in deze tijd zijn stabiele gelovigen, die niet door de eerste de beste storm omvallen, maar doorheen die storm gevormd zijn om in zijn dienst kunnen volharden. Onderkennen wij de macht van de duivel, de vader van de leugen de mensenmoordenaar van den beginnen? Kennen wij ons eigen hart en onze zwakheden en zijn wij ertegen gewapend om weerstand te bieden in tijd van verzoeking? Daarbij denk ik aan de persoon van Jozef in het Oude Testament, toen hij verzocht werd door de vrouw van Potifar. Maar hij kende zichzelf en God! Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God, waren zijn woorden. En die verzoeking was niet een eenmalige gebeurtenis, maar zij sprak tot hem dag aan dag. En dat is wat de duivel doet, dag aan dag proberen ons te verleiden om te zondigen. ’Zijn gedachten zijn ons niet onbekend’ (2Kor.2:11). Dat plezier gunnen we hem toch niet?!

Kenmerken van gemeenschap. (Liefde en eenheid)

Er zijn meerdere kenmerken: Zij is gebaseerd op het getuigenis van Gods Woord. Zonder deze onderliggende kracht is gemeenschap niet mogelijk. ‘Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken (Joh.14:23). Zij is wederzijds, bepaald door de eenheid van alle gelovigen. ‘Heb de broederschap lief’ (1Petr.2:17) en ‘Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkander’ (Joh.13:35). Zij wordt elke dag vernieuwd door de Heilige Geest. Bij echte christelijke gemeenschap gaan het sociale en geestelijke samen en dat kan alleen door een levende relatie met Christus. Elke gelovige is een eiland op zich, maar er zijn genoeg mogelijkheden om bruggen naar elkaar te leggen. De uitnodiging tot die gemeenschap komt ook van de Here Jezus: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik ook bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij’ (Op.3:20). Wie met pek omgaat wordt er mee besmet, zegt een spreekwoord. En Paulus zegt in 1Kor.15:34 ‘Verkeerde omgang bederft goede zeden’. Dat is negatief geformuleerd en ik wilde deze woorden eens positief gaan gebruiken. ‘Goede omgang doet verkeerde zeden teniet.’ Als u een dagelijks leven in gemeenschap met de Heer heeft dan zal de omgeving ongetwijfeld daarvan iets gaan merken. En wat zijn dan de kenmerken van gemeenschap? Ten eerste de liefde en de eenheid die overal waar gelovigen zijn gevonden moet worden. ‘Hieraan zullen ze allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt (Joh.13:35) en ‘opdat zij allen een zijn… opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Het dienstmeisje zei tegen Petrus: ‘ook u was met Jezus’ (Joh.18:17), zij herkende hem. De Here Jezus zegt in Mattheüs 11:29: ‘Leert van mij…’, hetgeen later Paulus omschrijft als: ‘die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was’ (Fil.2).

 Gevolgen van gemeenschap. (Groei in geestelijk inzicht)

‘Groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus’ (2Petr.3:18).

Dat is toch wat wij ons tot doel hebben gesteld, ‘om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding?’ We moeten dat doel voor ogen houden: Wij zien Jezus! Uiteindelijk gaat het daarom dat wij meer inzicht krijgen Wie het is, die onze Heer en Heiland is. Christus moet gestalte in u en mij krijgen en dat kan alleen als wij aan de bovenstaande voorwaarden voldoen. Wilt u een succesvol christelijk leven? Dan zult u in uw leven rekening moeten houden met de voorwaarden hierboven vermeld. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Als dat in uw en mijn leven realiteit is dat kan God doorheen ons werken en zullen we zijn zegen ervaren en voor anderen een zegen kunnen zijn! Een stabiel christelijk leven: niet meer als een golf van de zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt (Jak.1).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________