– Nieuwe Testament Openbaring 6 – De eerste zes zegels

22 juli, 2023

Bijbelboeken: Openbaring van Johannes

Nieuwe Testament

Openbaring 6

De eerste zes zegels

Inleiding

Nu, door de coronacrisis, niet alleen de gezondheid van het mensdom wereldwijd onder grote druk staat zal dat de economie ook raken. Deze crisis zal binnenkort voor de komende jaren een enorme impact op de wereldeconomie hebben. Waar het allemaal toe zal leiden is nog niet duidelijk, maar als we de Bijbel laten spreken zullen de krachten van de hemelen wankelen, met andere woorden economieën en politieke systemen zullen onder grote druk komen te staan. Wel zeker is dat mensen onrustig worden en dat zal vroeg of laat overgaan in bangheid en angst in afwachting van de dingen die over het aardrijk gaan komen (Luk.21:26). Hierover straks meer.

Voordat we overgaan tot de behandeling van de zes zegels zullen we eerst wat aandacht besteden aan een paar onderwerpen die om duidelijkheid vragen om verwarring in de uitleg en het verstaan daarvan te voorkomen. Allereerst moeten we stelling nemen in de vraag waar het hier in Openbaring 6 overgaat. We zullen de vraag moeten beantwoorden over

Ten eerste, zullen we een standpunt moeten innemen over wie de ‘leiding’ die leiden tot de gebeurtenissen beschreven door de vier zeerste zegels; is het de Antichrist of het Hoofd van het Hersteld Romeins rijk? Deze twee personen en/of machten vinden we in hoofdstuk 13 van de Openbaring; er is daarover veel verwarring. (Ik verwijs u graag naar de artikelen die daar eerder over heb geschreven: ‘De twee beesten in Openbaring 13’ en ‘Twee rijken, Twee beesten’ in de rubriek Eschatologie). Ik ga ervanuit dat we in Openbaring 6 het met het toekomstig Hoofd van een hersteld Romeins Rijk te maken hebben, een militaire macht; het eerste beest vermeld in Op.13:1. Het is heel goed mogelijk dat de huidige Europese Unie van dat toekomstig rijk een voorloper is. Het tweede beest is de Antichrist; een geestelijke macht (Op.13:11), die in relatie zal staan met het volk Israël en zich meer zal manifesteren in de tweede helft van de laatste jaarweek van Daniël; de zogenaamde Grote Verdrukking.

Ten tweede dienen we rekening houden met twee anderen begrippen, namelijk: ‘de ure der verzoeking’ en de ‘Grote Verdrukking’. De eerste is een periode die hele laatste jaarweek van Daniël omvat, dus zeven jaar omvat en volgens mijn inzicht begint na de Opname van de Gemeente. De Grote Verdrukking, ook genoemd: ‘een tijd van benauwdheid voor Jakob (Israël) en die periode begint op de helft van die jaarweek, en zal die drie-en-half jaar duren, tot op de (zichtbare) komst van de Messias op de Olijfberg (Zach.14:4).

Veel Bijbeluitleggers hebben opmerkelijke overeenkomsten opgemerkt van de gebeurtenissen, vermeld in Mattheüs 24:6-14 en Openbaring 6:1-17. Over het tijdstip wanneer deze dingen gebeuren is wel verschil van mening. Sommigen denken dat het in het evangelie naar Mattheüs gaat over de tijd kort voor de zeventigste jaarweek van Daniël (Dan.9:27), anderen denken, op grond van het boek Openbaring eerder aan de eerste helft van deze jaarweek, dus juist vóór en als inleiding op de Grote Verdrukking, de benauwdheid van Jakob (Jer.30:7). Mogelijk is een overlapping van beide genoemde periodes ook nog een mogelijkheid ná de Opname. Het kan best zijn dat gebeurtenissen die kort vóór de Opname gebeuren een inleiding zijn, en uitgebreid zullen worden ná de Opname.

Een andere visie is, en die misschien de voorkeur geniet is dat de gebeurtenissen in Mat.24:8 de periode zijn van de zegels (Op.6-8). De Grote Verdrukking beschreven in Mat.24:21 de periode is van de bazuinen (Op.8-11) en tenslotte de gebeurtenissen die voorafgaan en verbonden zijn met de komst van de Messias (Mat.24:29vv.) die gelijkgesteld worden met de periode van de schalen (Op.15-16). Trouw blijvend aan mijn visie dat Op.1:19 de indeling van het boek geeft, denk ik ook dat de oordelen van de zegels van hoofdstuk 6 ná de opname plaatsvinden. Hoe dan ook, er is geen twijfel mogelijk over de parallellen in beide beschrijvingen.

Gebeurtenissen

Mattheüs

Openbaring

Valse christussen

Oorlogen

Hongersnoden

Dood

Martelaren

Wereldwijde chaos

24:4-5

24:6

24:7a

24:7b-8

24:24:9

24:10-13

6:1-2

6:3-4

6:5-6

6:7-8

6:9-11

6:12-17

In hoofdstuk 6 van het boek Openbaring geeft de apostel Johannes een beschrijving van het begin van de zeventigste jaarweek van Daniël; ‘het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen’ (Op.3:10). In hoofdstuk 6 opent het Lam het eerste van de zes zegel en verklaart de oorlog aan de god-vijandige wereld. Met elke zegel die in de hemel geopend wordt, vindt een belangrijke gebeurtenis op aarde plaats. Een vergelijking van deze zegels met wat de Heer Jezus leert in de rede op de Olijfberg in het evangelie in Mattheüs 24, kan verhelderend werken.

Het eerste zegel: Het Hoofd van het Romeins Rijk toont zijn macht (6:1-2)

De eerste vier zegels vormen een eenheid, zoals uit de inhoud wel duidelijk wordt, want ze zijn met elkaar verbonden door vier paarden en vier levende wezens. Met de opening van de eerste vier zegels, zegt één van de vier wezens met een donderslag ‘Kom!’, en een wit paard komt op. Het eerste paard is wit en de ruiter had een boog en een kroon. Die kroon ontving hij, wat duidt om een vrijwillige aanvaarding van macht en gezag. Verwar dit paard en ruiter niet die van hoofdstuk 19:11, waar we Christus zien als de Overwinnaar. Nee, de ruiter hier is het Hoofd van het hersteld Romeins rijk, die bezig is met de overwinning van de wereld. Het gegeven dat hij een boog, maar van pijlen is geen sprake, kan een indicatie zijn dat zijn macht over de volken op een vreedzame wijze heeft verkregen. Wanneer de Gemeente is opgenomen, zal de weg voor deze heerser vrij zijn om zijn triomftocht voort te zetten. Er zal dan een tijdelijke vrede zijn, want hij zal Europa tot een eenheid maken en een verbond maken met de Joden, het land Israël (1Thes.5:2-3; Dan.9:27).

Het tweede zegel: Oorlog (6:3-4)

De wereldwijde vrede die door het witte paard en zijn ruiter tot stand is gekomen, zal niet lang standhouden, terwijl de mensen zeggen ‘vrede en veiligheid’, zal er een vreselijke oorlog losbreken; overeenkomstig Mat.24:6-7. Rood is de kleur van bloed, terreur en slachting. In Openbaring hebben we het rode paard van de oorlog (6:3-4), de rode draak (12:3), en het rode beest (17:3). We zien dat God toelaat dat de vrede van de wereld wordt weggenomen; overeenkomstig het goddelijk plan. Deze militaire macht verwisseld de boog voor een groot zwaard, en de mensen beginnen elkaar te doden. Dit alles geeft aan dat internationaal overleg en diplomatie er niet toe zal leiden dat er een blijvende vrede is.

Het derde zegel: Hongersnood (6:8-6)

Hongersnood en oorlog gaan vaak tezamen; zie Mat.24:7. De kleur zwart doet denken aan rouw (Ps.42:10; Jes.50:3) dat hongersnood veroorzaakt kan worden (Jer.14:1-2). De ruiter, nog steeds het hoofd van het Romeins rijk, houdt een weegschaal vast, wat mogelijk aangeeft dat hij de controle heeft over het beschikbare voedsel en/of de economie. ‘Een rantsoen tarwe voor een denaar; een penning was een dagloon van een arbeider; Met andere woorden, voedsel zal schaars zijn en het kost iemand een dagloon (Mat.20:2) voor een rantsoen tarwe. Maar er mag geen schade toegebracht mag worden aan olie en wijn, de luxeartikels voor de rijken. De rijker worden rijker en genieten van hun rijkdom, hoewel dat ook maar tijdelijk is (vs.15), terwijl het de armen nog slechter zal gaan en hebben nauwelijks iets te eten. Dat geeft aan dat alle pogingen om de mensen het noodzakelijkste te kunnen verstrekken falen. Het is goed te zien dat wijn, olie en graan zeer belangrijke producten van Israël waren (Hos.2:8). Omdat de Antichrist een verbond met Israël heeft, zal hij proberen deze bronnen open te houden.

Het vierde zegel: Dood (6:7-8):

Het woord ‘vaal’ of ‘bleekgroen’ suggereert een kleur van een melaatse (Lev.13:49). De dood berijdt zijn paard, en ‘Hades’ (het dodenrijk en niet de hel!) volgde hem. De dood eist het lichaam op, de Hades de ziel. God geeft hem gezag om een vierde van de wereldbevolking te doden. Daarvoor worden vier methoden gebruikt: (1) het zwaard (geweld en oorlog), (2) honger) dood of pest, (ziektes als gevolg van oorlog en honger), (4) en wilde dieren (de natuur neemt het over als de civilisatie instort). Lees Ezechiël 14:21 voor een parallel. Zelfs de wilde dieren zullen hongerig zijn en mensen aanvallen! Wat een verschrikkelijk tijd wacht de wereld die God verworpen heeft, nadat de Gemeente is opgenomen! (Zie Mattheüs 24:7).

Het vijfde zegel: De martelaren (6:9-11)

De oudtestamentische priesters storten het bloed van het offer onder het koperen altaar (Lev.4:7); en omdat het bloed spreekt van het leven (of ziel, Lev.17:11), zien we hier de zielen van de martelaren onder het hemelse altaar. Ná de opname zal het evangelie van het koninkrijk Mat.24:14) verkondigd worden en er zullen nog mensen tot geloof komen, uit de volken en ook uit Israël. Hun moordenaars zijn nog niet gewroken. Deze martelaars, heiligen bidden voor vergelding; zie Ps.74:9-19, 79:5 en 94:3-4. Het is waar dat de heiligen in deze tijd gezegd zijn te bidden voor hun vijanden die hen verdrukken, en dat is wat Christus, Stefánus en Paulus ook deden. (Luk.23:34; Hand.7:60 en 2Tim.4:16). Maar deze tijd is een tijd van oordeel, wanneer God de gebeden van zijn volk voor wraak en vergelding zal verhoren. Want, God oordeelt de wereld op grond van hun gebed, dus is het gebed er een die in overeenstemming met Gods wil is. (Zie Mat.24:9). God belooft dat hij hun gebed zal verhoren, maar er zullen eerst nog meer broeders geslacht worden. We zien nog andere broeders die geslacht worden in 12:11, 14:13 en 20:4-5. Mozes en Elia – Gods twee getuigen – maken daar ook deel van uit, die een dienst op aarde deden (11:1-7). Openbaring 20:4 geeft aan dat deze marelaren zullen opstaan tijdens het Vrederijk om te heersen.

Het zesde zegel: Wereldwijde chaos (6:12-17)

Dit gedeelte komt overeen met Luk.21:25-26; zie ook Joël 2:30-31, 3:15 en Jes.13:9-10, 34:2-4. Er worden in het boek Openbaring drie aardbevingen vermeld (6:12, 11:13, 16:18-19). Er is geen twijfel mogelijk dat dit letterlijke aardbevingen zullen zijn, die zullen gevolgd worden verwoestingen op aarde en in de hemel en grote angst zal veroorzaken bij groot en klein. Er zijn er die denken dat alles het gevolg zal zijn van een atoomoorlog, met de zon en maan die zwart zijn, grote landmassa’s in beweging, en mensen die in holen in de grond aan de ‘fallout’ zullen proberen te ontkomen. Dit mag mogelijk zijn, maar we moeten ook bedenken dat de mensen ook zullen schuilen voor Christus’ oordelen in het bijzonder, niet door mensenhanden veroorzaakte catastrofes.

Vers 15 is een levendige beschrijving hoe het leven er uit zal zien gedurende de eerste helft van de Grot Verdrukking. Een ding, koninkrijken zullen herleven. Vandaag, zien we een neiging tot nationalisme en democratie; maar dit trend zal veranderen (16:12-14). Er zal een Hoofd van het Hersteld Europees rijk komen, als vertegenwoordiger van tien ondergeschikte koningen (17:12-14). Een ander kenmerk van de ure van de verzoeking is het militarisme; er zullen ‘heersers’ zijn. Dat is een Romeins begrip en houdt een militair gezag in die volledig beheerst zal worden door het Hersteld Romeins rijk. Slavernij zal weer aanwezig zijn (18:13), waar ‘slaven en zielen van mensen, in de handel van Babylon begrepen zijn. Groot rijkdom zal gepaard gaan met grote armoede, en deze herverdeling van rijkdom zal de economieën van de landen verzwakken. Het lijkt erop dat het oordeel van de zes zegels een letterlijke verwoesting van de hemel en aarde omvat, en ook het ineenstorting van de economieën en politieke systemen van de volken. Dat alles zal het voor de machthebber van het Hersteld Romeins rijk gemakkelijker maken zijn macht te grijpen en uit te oefenen.

De volken zullen begrijpen dat de oordelen van God komen, maar zullen zich niet bekeren! Ze zullen eerder in de rotsen bescherming zoeken, dan bij de Rots. De eerste drie-en-half jaar van de laatste jaarweek van Daniël kunnen worden gezien als een voorbereiding van de tweede helft van deze jaarweek, en deze laatste periode is gekend als ‘de toorn van God (zie: 11:18; 12:12; 14:10; 18:3 enz.). Er is een pauze, tussen de zesde en zevende zegel (zoals ook tussen de zesde en zevende bazuin (10:1-11:13) waar we de twee grote groepen van verlosten zien die tijdens de Grote Verdrukking gered worden.

Samenvatting

Samengevat, zien we dat de Hoofd van het Hersteld Romeins rijk zijn loopbaan begint als een vredevol politiek machthebber, maar daarna zijn toevlucht neemt tot economische controlemaatregelen en macht voert over andere volken. Nu wij leven in een wereld die volledig door de computer beheerst is, zijn er meerdere sociale media beschikbaar waardoor die controle mogelijk kijken we daarvan niet meer vreemd op, en nu met de coronacrisis staan de mensheid daar steeds meer open. De privacy zal verdwijnen: Big Brother Watches You! zal tot de realiteit gaan behoren en dat meer dan ooit! We hebben kennis van de controle die in China wordt uitgeoefend. Dat straks iedereen een merkteken op hand of voorhoofd zal krijgen om te kunnen kopen of verkopen, is niet alleen technisch mogelijk maar steeds meer zullen de mensen dat acceptabel gaan vinden. De wereld zal zijn beloften van vrede accepteren omdat het de Prins van de Vrede, Jezus Christus heeft verworpen.

Oproep

‘En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven, terwijl mensen het besterven van bangheid en verwachting van de dingen die over het aardrijk zullen komen, want de krachten van de hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Ziet de vijgenboom en alle bomen; wanneer zij al uitlopen en u dit ziet, dan weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal geenszins voorbijgaan voordat alles is gebeurd. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Past echter op uzelf, dat uw harten niet misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van het leven, en die dag u plotseling overvalt als een strik. Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het hele aardoppervlak. Waakt echter, terwijl u ten allen tijde bid dat u in staat zult zijn te ontkomen aan dit alles wat staat te gebeuren, en te bestaan voor de Zoon des Mensen (Luk.21:25-36).

______________________________________________________________________________________________________________________________