Geestelijk Leven – Gij geheel anders!

21 juli, 2023

Rubrieken: Geestelijk Leven

Bijbelboeken: 1 Johannes

Geestelijk Leven

Gij geheel anders!

‘Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel, dat zoals Hij is, ook wij zijn in deze wereld’ (1Joh.4:17)

Inleiding

Dat, zoals Hij is, ook wij zijn in de wereld! Meer en meer zie ik dat gelovigen theorie en praktijk scheiden, ik bedoel daarmee dat men met de mond de Heer Jezus nog wel als Heer belijdt maar dat men daar in het dagelijks leven niets mee doet. ‘Je kan toch zo ook wel christen zijn, is dan vaak het antwoord. Het is waar dan we niet mogen oordelen over iemand die belijdt een gelovige te zijn, ongeacht zijn houding, hoewel we ons daar wel vragen bij mogen stellen. We zouden ons goed kunnen vergissen wanneer we een oordeel vellen over iemands eeuwige bestemming. Ik denk aan een oudtestamentisch voorbeeld in de persoon van Lot. Op grond van de informatie dat we van hem hebben in het Oude Testament is het moeilijk te geloven dat hij een gelovige was (Gen.19). Maar het Nieuwe Testament geeft uitkomst. Tot driemaal toe wordt van Lot gezegd dat hij een rechtvaardige is. ‘Als Hij de rechtvaardige Lot, gered heeft die zwaar te lijden had door de wandel in losbandigheid van de zedelozen; want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag uit zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld met hun wetteloze daden’ (2Petr.2:7-8). Natuurlijk mag men hieruit niet de conclusie trekken dat het dus niet uitmaakt hoe je hier in deze wereld als gelovige leeft; dat is namelijk wel belangrijk! Wat hierboven geschreven is over Lot staat in de context van het niet oordelen over de eeuwige bestemming van een gelovige, of het nu Lot betreft of iemand anders, dat is niet aan ons! Aan de andere kant leert de Schrift heel duidelijk dat theorie en praktijk niet van elkaar gescheiden mogen worden. ‘Evenwel, het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel: De Heer kent hen die de zijnen zijn; en: Laat ieder die de naam van de Heer noemt, zich onttrekken aan ongerechtigheid’ (2Tim.2:19). In dit artikel willen we aandacht besteden aan dit onderwerp want tenslotte…

 …hebben we een nieuwe natuur ontvangen

Wanneer iemand tot wedergeboorte is gekomen heeft hij deel aan de goddelijke natuur gekregen. ‘Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent’ (2Petr.1:4). Die nieuwe natuur is het deel van allen die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden (1Joh.4:2); zij ontvangen de heilige Geest inwonend (1Kor.19). ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die Hem zouden geloven, zouden ontvangen’ (Joh.8:38). Door de wedergeboorte hebben we niet alleen deel gekregen aan de goddelijke natuur, maar hebben we ook kracht ontvangen door de inwonende Heilige Geest om de zonde te overwinnen. ‘Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is’ (1Joh.4:4), dus u hoeft niet bang te zijn, want ‘als God vóór ons is, wie zou tegen ons zijn? (Rom.8:31). Daarom, goedkoop christendom bestaat niet: ‘Als iemand achter Mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen!’ (Mat.16:24). Want tenslotte…

…is Christus voor ons gestorven

Om ons in staat te stellen om de Heer Jezus te volgen en te dienen is Christus gestorven. Als mens, zonder Christus, waren we niet in staat om God te behagen, wij waren van nature dood in zonden en misdaden, maar zijn levend gemaakt in Christus (Ef.2:5). Wij zijn uit genade behouden, door het geloof. We zijn een nieuwe schepping, ‘geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen’ (Ef.2:10). Als je deze teksten goed op je laat inwerken hoe kunt je dan zeggen dat de praktijk, jouw dagelijks leven met Christus, er niet toe doet? De Heer Jezus is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt’ (2Kor.5:15). Christus is voor u gestorven niet alleen maar om u in de hemel te brengen, maar opdat u hier in deze wereld voor Hem zou leven. Of, zoals de apostel Paulus het zegt: ‘Want te leven is voor mij Christus en te sterven winst’ (Fil.2:21). ‘Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; want hetzij wij leven, wij leven voor de Heer’ (Rom.14:7-8). Want tenslotte…

…zijn wij bevrijd van de macht van de boze om Hem te dienen

De Heer jezus heeft ons gered uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde (Kol.1:13). Opdat wij gered uit de hand van onze vijanden, onbevreesd Hem zouden dienen, in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen’ (Luk.1:74-75). Van de gelovigen te Thessalonika staat geschreven: ‘Hoe zij zich van de afgoden tot God hebben bekeerd om de levende en waarachtig God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten (1Thes.1:9-10). Wij, wedergeboren mensen, zijn vrijgemaakt van de wet en de zonde, opdat we God zouden kunnen dienen. ‘Want de voorbijgegane tijd is genoeg geweest om de wil van de volken te doen door te wandelen in losbandigheden, begeerten, dronkenschappen, zwelgpartijen, drinkgelagen en misdadige afgoderijen’ (1Petr.4:3). Een gelovige heeft afgedaan met de zonde, om de overige tijd in het vlees niet meer te leven naar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God (1Petr.42). Want tenslotte…

…is Christus voor ons gekomen

God heeft zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden, opdat wij zouden leven door Hem (1Joh.4:9). ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet’ (1Joh.5:12). Heeft u leven uit God? De Heer Jezus is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven maar voor Hem (2Kor.5:15). Leeft u voor Hem? De Heer Jezus is voor ons gekomen opdat wij met Hem zouden leven (1Thes.5:10). Verlangt u naar Hem? Kunt u zich een leven voorstellen zonder Christus’ tussenkomst in deze wereld? Leven dóór Hem, vóór Hem en mét Hem, de Heer Heeft in alles voorzien: verleden, heden en toekomst. Want tenslotte…

…beloont Christus ons

Onze behoudenis is door het geloof, uit genade (Ef.2:8) maar dat sluit een beloning niet uit. Beloning waarvoor zult u zeggen, wel, voor bewezen diensten! Uw dienst voor God in deze wereld wordt op hoge waarde geschat en u zult daarvoor beloond worden. ‘Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt, wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed, hetzij kwaad’ (2Kor.5:10). Eenmaal, vroeg of laat, zullen we allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, niet om geoordeeld te worden, want het oordeel over ons is door Christus op het kruis gedragen, maar om beoordeeld te worden. ‘Dus dan zal eenieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God’ (Rom.14:11). We worden beschouwd als dienaren van Christus en rentmeesters van de verborgenheden van God. Verder wordt hier van de rentmeesters vereist, dat men trouw wordt bevonden’ (1Kor.4:1-2). En zoals geïllustreerd in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester worden geacht rekenschap van ons rentmeesterschap af te leggen wanneer onze taak in het hiernumaals erop zit. ‘Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij Mij, om ieder te vergelden zoals zijn werk is’ (Op.22:12). Helpt u mee te bouwen, want Gods medearbeiders zijn wij en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven en als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. (1Kor.3:5-15). Want tenslotte…

…hebben wij Gods Geest ontvangen

Voordat de Heer Jezus terugkeerde naar de Vader, vanwaar Hij gekomen was heeft Hij tot zijn discipelen gezegd: ‘u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde’ (Hand.1:8). Zo is dan ook gebeurd, enige dagen later werd de Heilige Geest uitgestort en zien we totaal andere discipelen dan voordien. Wat Gods Geest kan bewerken is ongekend! Maar dat beperkt zich niet tot de eerste discipelen, het kan het deel worden van elke gelovige, van u! De Heer Jezus keerde in de kracht van de Geest terug uit de woestijn, waar hij veertig dagen verzocht was geweest door de duivel. Dat de Heer Jezus in die verzoeking de Grote Overwinnaar was, was te danken aan drie dingen, die ook u ter beschikking staan! (1) De Heer Jezus werd door de Geest geleid, Hij bezat kennis van Gods Woord – er staat geschreven – en (3) Hij had de goedkeuring en aanwezigheid van de Vader. Daardoor kan ook u met Paulus zeggen: ‘Ik vermag alles die mij kracht geeft’ want ‘zonder Mij kunt u niets doen!’ (Fil.4:13; Joh.15:5). U bent toch niet onbekend met het feit dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God met uw lichaam! (1Kor.6:1-20).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________