Nieuwe Testament- Het witte paard – Openbaring 6 – Nieuwe Testament

8 augustus, 2023

Bijbelboeken: Openbaring van Johannes

Nieuwe Testament

Het Witte Paard

Openbaring 6

Indeling boek Openbaring

Bij de beantwoording van wie of wat het ‘witte paard’ in Openbaring 6 voorstelt dienen we rekening te houden met de indeling van het boek Openbaring. Dat niet doen, staat een goede uitleg van het boek Openbaring in de weg. De hermeneutische ‘sleutels’, zeker voor wat betreft het boek Openbaring dienen gebruikt te worden, om de diverse ‘deuren’ van het boek te kunnen openen.

Allereerst de indeling van het boek Openbaring, daarvoor zijn een aantal mogelijkheden te vermelden. Bijvoorbeeld een indeling volgens een reeks van drie visioenen of vier terugkerende formules zoals ‘in de Geest’ of in vier zinsneden als ‘En ik zag’ of ‘ik zag’ dat zo’n veertig keer vermeld staat in het boek Openbaring. Ook zijn er die het boek indelen in reeksen van zeven; zeven gemeenten, zegels, bazuinen en schalen.

Mijn voorkeur gaat echter uit naar de indeling die het boek Openbaring zelf maakt in hoofdstuk 1:19: ‘Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren’. ‘Wat u hebt gezien’, is de Heer Jezus in hoofdstuk 1, ‘wat is’, de zeven gemeenten, die profetisch de geschiedenis van de Kerk weergeven, in hoofdstuk 2 en 3, en ‘wat hierna gebeuren zal’, betreft alles wat daarna gebeurt, hoofdstuk 4:1–22:21. Daarom is de tekst in 4:1 belangrijk want daar staat: ‘Hierna zag ik…’ en ‘Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren’. Het ‘hierna’ is hetgeen volgt op Openbaring 2 en 3. Dat is wat mij betreft de reden waarom ik de voorkeur geeft aan bovenvermelde indeling van het boek Openbaring. Als er meerdere mogelijkheden zijn is het altijd raadzaam die visie de voorkeur te geven die rechtstreeks door de Bijbel zelf wordt ondersteund.

Waar bevinden we ons in hoofdstuk 6?

De troon in de hemel en het boek en het Lam zoals we die in hoofdstuk 4 en 5 vinden, is de voorbereiding op de oordelen die vermeld zijn in Openbaring 6. In hoofdstuk 5 ontvangt het Lam het boek met de zeven zegels, waarvan het eerste zegel in hoofdstuk 6 geopend wordt. In Daniël 9:27 vinden we de beschrijving van de laatste jaarweek van het totaal van zeventig, waarmee hoofdstuk 6 begint. Het hoofd van het hersteld Romeinse rijk zal een verbond van zeven jaar sluiten met het volk Israël. Aan het einde daarvan zal de Christus komen om zijn rijk op te richten. In Openbaring 6 bevinden ons dus chronologisch kort ná de Opname van de Gemeente en aan het begin van de oordelen die de aarde en haar bewoners zullen treffen. Openbaring 6-9 is het eerste gedeelte van die laatste jaarweek, de gebeurtenissen vermeld in hoofdstuk 10-14 is in het midden van die jaarweek, en de resterende oordelen zijn in het laatste gedeelte beschreven, de hoofdstukken 15-19.

Het witte paard

Enige tijd geleden hoorde ik een voorganger zeggen dat het witte paard de voortgang van het evangelie voorstelt, maar men vergeet dan dat het christendom sterk op zijn retour is, misschien niet in kwantiteit maar zeker wel in kwaliteit. De vraag die je je daarbij moet stellen wat is versta je onder christelijk? Zijn Amerika, Rusland of Europa christelijke rijken? De Bijbel schets ons helemaal geen glorierijke toekomst voor het christelijk geloof voor ogen, eerder het tegendeel! Om te verdedigen dat het witte paard verwijst naar de voortgang van het evangelie voert men als bewijs Openbaring 19:11 aan, maar de enige overeenkomst is de aanwezigheid van een wit paard. Deze vier paarden treden gelijktijdig op, omdat in vers 8 gesproken wordt van ‘hun werd macht gegeven’. Het zou dan vreemd zijn dat Christus’ koninkrijk zou leiden tot oorlog, hongersnood en pest. Christus verschijnt niet aan het begin van het uur van de verzoeking maar aan het eind ervan. Het is te ver gezocht dat het Lam van vers 1 de ruiter van vers 2 zou zijn. De ruiter van vers 2 werd een kroon gegeven, een ‘stephanos’, dat is een overwinnaarskroon, terwijl de Heer Jezus in Openbaring 19:12 een ‘diadema’ een koninklijke kroon draagt. Tenslotte is het vreemd in de ruiter de Christus te zien, of de voortgang van het christendom in de wereld, terwijl de andere paarden de oordelen voorstellen die voorafgaan aan de volgende, zwaardere, die in de volgende hoofdstukken beschreven worden.

Het Hoofd van het Romeins Rijk toont zijn macht (6:1-2)

De eerste vier zegels vormen een eenheid, zoals uit de inhoud wel duidelijk wordt, want ze zijn met elkaar verbonden door vier paarden en vier levende wezens. Met de opening van de eerste vier zegels, zegt één van de vier wezens met een donderslag ‘Kom!’, en een wit paard komt op. Het eerste paard is wit en de ruiter had een boog en een kroon. Die kroon ontving hij, wat duidt om een vrijwillige aanvaarding van macht en gezag. Verwar dit paard en ruiter niet die van hoofdstuk 19:11, waar we Christus zien als de Overwinnaar. Nee, de ruiter hier is het Hoofd van het hersteld Romeins rijk, die bezig is met de overwinning van de wereld. Het gegeven dat hij een boog heeft, maar van pijlen is geen sprake, kan een indicatie zijn dat zijn macht over de volken op een vreedzame wijze heeft verkregen. Wanneer de Gemeente is opgenomen, zal de weg voor deze heerser vrij zijn om zijn triomftocht voort te zetten. Er zal dan een tijdelijke vrede zijn, want hij zal Europa tot een eenheid maken en een verbond maken met de Joden, het land Israël (1Thes.5:2-3; Dan.9:27). Daniël spreekt van ‘een vorst die komen zou’ (Dan.9:26-27), dat is de toekomstige dictator die als vredemaker zal beginnen en hij zal van overwinning tot overwinning gaan om tenslotte de wereld aan zich te onderwerpen. Stel je eens voor dat zo’n dictator de macht zou krijgen over het Internet…!

Sommigen noemen deze persoon, de Antichrist, maar ik geef de voorkeur aan de benaming Hoofd van het Romeins Rijk. De Antichrist is meer een geestelijke macht, het Hoofd van het Hersteld Romeins rijk een economisch, militaire. (Zie het artikel: De twee beesten in Openbaring 13 in de Rubriek: Eschatologie). Dat het oude Romeinse rijk in de eindtijd weer een rol zal gaan spelen blijkt wel uit de uitleg van het zgn. gouden beeld van Nebukadnezar in Daniël 2:36-44. Treffend is de beschrijving van de laatste vorm van dat Romeins rijk wanneer we lezen dat het (1) in plaats van twee benen uitgebeeld wordt door tien tenen; (2) dat het een verdeeld koninkrijk zal zijn’; (3) dat ze zich door huwelijksgemeenschap vermengd hebben, d.w.z. op een vreedzame manier en (4) ‘dat ze met elkaar geen samenhangend geheel vormen’ (Dan.2:41-43). Wil je een nog duidelijker beschrijving van de huidige Europese Unie?

Wanneer verschijnt het witte paard op het toneel?

De tweede brief aan de Thessalonicenzen helpt ons daarbij op weg, wanneer Paulus spreekt over wat er voorafgaat aan de komende dag des Heren en de openbaring van de Antichrist. Hij zegt dan: ‘Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die (dag van de Heer) komt niet als niet eerst de afval (niet het verval, want dat is nu al) gekomen is en de mens van de zonde (de antichrist) geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. En nu, u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Alleen hij die nu tegenhoudt blijft totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. (2Thes.2:3-4, 6-8). De tegenhouder is de Heilige Geest die woont in de Gemeente (1Kor.3:16). (Zie: Het artikel ‘De weerhouder’ in de Rubriek Eschatologie).

Waar is het wachten op?

Het eerstvolgende wat staat te gebeuren is de Opname van de Gemeente (1Thes.4:13-18; Joh.14:1-3; 3:4) waarna de oordelen over deze aarde kunnen aanbreken en de antichtist zal geopenbaard worden. Wat we nu meemaken in dit coronatijdperk is een voorbode van wat spoedig gaat komen. Dus heft uw hoofden op, de verlossing is nabij!

Zie ook:

Rubriek: NT Openbaring – De eerste zes zegels.

______________________________________________________________________________________________________________________________