Nieuwe Testament – Openbaring 4 en 5 – Voorwoord

8 augustus, 2023

Bijbelboeken: Openbaring van Johannes

Nieuwe Testament

Voorwoord op Openbaring 4 en 5

Geschriften van Johannes

De apostel Johannes heeft ons een evangelie, drie brieven en de Openbaring nagelaten. Het evangelie beschrijft het verleden; de tijd dat de Heer Jezus hier in deze wereld was.  Johannes’ onderwerp is Jezus Christus, de Zoon van God. Zijn evangelie gaat over de tekenen die de Heer Jezus tijdens zijn leven heeft gedaan, tekenen die zijn Godheid bevestigden. Deze tekenen werden gezien door betrouwbare getuigen (Zijn discipelen en anderen) en hun getuigenis is waar. Johannes verlangen is dat mensen gaan geloven in Jezus Christus als hun Heer en door zijn Naam nieuwe leven ontvangen.

Als Johannes’ evangelie het verleden behandeld, dat gaan zijn drie brieven over het heden, welke voorrechten wij als gelovigen bezitten, en hoe het leven dat we door het horen van het evangelie hebben ontvangen, gestalte kunnen geven. Zekerheid, gemeenschap, liefde en heiliging zijn de kernwoorden van zijn brieven.

Het bijbelboek de Openbaring beschrijft de toekomst, de oordelen die over deze aarde zullen komen en het rijk van Christus, en tenslotte de eeuwigheid. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt de geschiedenis van de kerk beschreven via de zeven gemeenten. Het boek sluit af met een beschrijving van de heerlijkheid en eeuwigheid die de gelovige zal doorbrengen. Het leven, dat we door het evangelie hebben ontvangen en hebben geleefd, zal worden beloond.

Indeling van de Openbaring

De indeling van het boek Openbaring die ik voorsta is gebaseerd op Openbaring 1:19. Deze keuze is de enige, van de velen, die direct wordt ondersteund door een Bijbeltekst. ‘Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren’. ‘Wat u hebt gezien’ slaat op de verschijning van de Zoon des mensen aan Johannes in Openbaring 1. ‘Wat is’ slaat op de toenmalige toestand van de zeven gemeenten vermeld in Openbaring 2-3. ‘Wat hierna zal gebeuren’ slaat op Openbaring 4-22. Opgemerkt dient te worden dat het gehele Bijbelboek de Openbaring ‘profetie’ is, in de betekenis dat het voorzeggingen doet over toekomstige gebeurtenissen. Dat gaat ook op voor de hoofdstukken 2 en 3 dat, aan de hand van de zeven gemeenten, de geschiedenis van de kerk beschrijft, doorheen de eeuwen.

Hoofdstukken 4 en 5

Met hoofdstuk 2 en 3 is de geschiedenis van het Christendom beschreven en afgesloten. Het ‘hierna’ van 4:1 sluit dan ook aan op ‘wat is’. Lees nog eens Openbaring 1:19 ‘Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren’. De Opname van de Gemeente wordt in de Openbaring niet beschreven maar verondersteld. Teksten die verwijzen naar de ‘Opname’ zijn: Joh.14:3; Fil.2; 1Kor.15:51-52; 1Thes.4:13-18.Vanaf hoofdstuk 6 tot 19 vinden we dan ook geen vermelding meer van de Gemeente op aarde. De Gemeente vinden we terug pas terug in hoofdstuk 19. Zij is tijdens de oordeelstijd, de Grote Verdrukking niet op aarde, de 144.000 duizend verezegelde Joden nemen dan de plaats in van de Gemeente (Op.7:4-8 ; 14:1-5). De vraag: ’Wanneer vindt de opname plaats?’ is te concluderen uit Openbaring 4:1. ‘Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren’. Het tweevoudig ‘hierna’ wil zeggen ná hoofdstuk 2 en 3, dus de periode ná de geschiedenis van de Kerk.

Doel van de Openbaring

Openbaring vormt de climax van de Bijbel, en de voltooiing van wat begon in Genesis. ‘Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is’ (Jes.46:10). Alle lijnen van Gods handelen met deze wereld komen samen in het boek Openbaring. Daniël moest zijn boek verzegelen. ‘Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd’ (12:4), maar aan Johannes wordt gezegd: ‘Verzegel de woorden van deze profetie niet’ (22:10). In plaats van een puzzel van allerlei profetieën, is het boek Openbaring een redelijke, ordelijke openbaring van Christus en Zijn uiteindelijke overwinning over Satan, zonde en de wereld, een overwinning waarvoor hij de grondslag heeft gelegd op het kruis van Golgotha. Neen, nu zien wij nog niet alles Hem onderworpen, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond (Heb.2:8), wachtend op het moment waarop ‘de Heer, onze God, de Almachtige, zijn koningschap zal aanvaarden (Op.19:6).

——————————————————-

Met het oog op het doel van de artikelen om over Openbaring 4 en 5 te schrijven,  ga ik mij in dit artikel niet uitlaten over allerlei exegetische details van het boek Openbaring. Daarvoor verwijs ik u graag naar de rubriek: Eschatologie van mijn website en andere aRtikelen.

______________________________________________________________________________________________________________________________