Nieuwe Testament – Hij, Die komt! – Openbaring 22

22 juli, 2023

Bijbelboeken: Openbaring van Johannes

Nieuwe Testament

‘Hij, Die komt!’

Openbaring 22:6-21

Inleiding

Een ‘eindtijdperiode’ in de Bijbel vertoont nooit een opgang in godsdienstig of moreel opzicht, maar altijd een neergang! Zo ook de tijd waarin wij leven! In 1Kor.10:9 lezen we dat ‘op ons, de einden van de eeuwen zijn gekomen’. En als Judas in zijn brief al sprak van ‘het laatst van de tijd’ (Jud.:18) en de apostelen van ‘het laatst van de dagen’ (2Petr.3:3) of ‘het laatste uur’ (1Joh.2:18), dan is het meer dan waarschijnlijk dat wij leven in de tijd die voorafgaat aan de komst van de Heer Jezus Christus. ‘De nacht is vergevorderd en de dag is nabij!’ (Rom.13:12). De reacties op deze komende gebeurtenis kunnen zeer verschillend zijn. De één vindt het een beangstigend idee, de ander ziet er naar uit. Dit heeft natuurlijk alles van doen met de houding die je inneemt tegenover God.

De Bijbel omschrijft vrij nauwkeurig hoe de wereld er zal uitzien voor de komst van Christus. We horen van ‘valse christussen en profeten’, ‘oorlogen en geruchten van oorlogen’, ‘volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk’, ‘hongersnoden en aardbevingen’, ‘de wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen bekoelen’. Ik denk dat we met deze gegevens een heel herkenbaar beeld hebben van de wereld waarin wij leven. Nu zijn er altijd mensen die daarop zeggen: ‘Maar deze dingen zijn er altijd geweest, dus kun je op grond daarvan niet zeggen dat Jezus spoedig komt’. Natuurlijk zijn deze dingen er altijd wel geweest en kunnen we de berichten daarvan terugvinden in de geschiedenis, maar nog nooit zijn ze voorgekomen in zo’n grote mate en heftigheid! We worden nu verontrust over berichten van een gat in de ozonlaag, het smelten van de poolkap en daardoor het stijgen van het zeewater, het opraken van de wereldvoorraden aan olie en aardgas, een sterk toenemend aantal mensen en daardoor een gebrek aan water en voedsel, om maar te zwijgen van de huidige economische crisis die veel onrust veroorzaakt in de hele wereld

Maar er is nog iets anders, en dat is het ontstaan van de staat Israël in 1948! En dit is voor veel gelovigen een teken dat God bezig is met voorbereidingen zodat de profetieën betreffende het herstel van Israël spoedig in vervulling kunnen gaan. De terugkeer van veel Joden naar Israël en het ontstaan van de staat in 1948, zijn aanwijzingen dat tal van voorzeggingen uit de bijbel betreffende een herstel van Israël aanstaande is. Voor de ongelovigen zal dat niets zeggen, maar voor ons gelovigen daarom des te meer, want weten dat voorafgaand aan de ure van de verzoeking die over deze aarde zal komen, de opname van de Gemeente zal plaatsvinden! Het is natuurlijk zeer interessant te weten hoe de toekomst er zal uitzien, maar die kennis kan niet zonder gevolg blijven, en daarover willen we het hebben, want de waarde van profetie is niet speculatie, maar motivatie! We gaan dat doen aan de hand van de drie ‘Ik kom spoedig’ uitspraken uit het laatste hoofdstuk van het boek de Openbaring.

De waarde van profetie is niet speculatie, maar motivatie!

En zie, Ik kom spoedig

                                            Gelukkig (of zalig) hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart (22:7).

Door te zeggen ‘En zie, Ik kom spoedig’ vraagt de Heer Jezus de aandacht van de hoorders en lezers. Hij bemoedigt hen door te herhalen en te bevestigen wat Hij al eerder gezegd had, namelijk dat Hij spoedig komt. ‘De dingen die met spoed moeten gebeuren’ (vs.6) vinden hun hoogtepunt in Zijn komst. Aan deze kernachtige belofte verbindt Hij een zaligspreking, het zesde van de zeven die in het boek Openbaring voorkomen. Deze zaligspreking is een verkorte vorm van de eerste, wat zegt: ‘Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij’ (Op.1:3) en dat is van toepassing op gehele het boek Openbaring. ‘Bewaren’ is natuurlijk niet het passieve optreden van de knecht die het hem toevertrouwde pond in de grond ‘bewaarde’ (Luk.19:20-24), maar een zorgvuldig en ijverig gebruik ervan. Christus duidt de inhoud van de Openbaring aan als ‘profetie’. Tot de komst van de Heer moet de kerk op aarde het profetisch woord bestuderen, erdoor worden gecorrigeerd en getroost. ‘U doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten’ (2Petr.1:19, Mat.16:3; 1Thes.5:19). Hoe is het in ons leven voor wat betreft het gebruik om de bijbel als leidraad voor ons leven te nemen? Gebed en Bijbellezen zijn de twee meest noodzakelijke dingen om een goed geestelijk leven te kunnen waarborgen. En juist in de eindtijd is dat meer dan nodig! De Bijbel die onderwijst ons hoe de wereld er in de eindtijd zal uitzien en leert ons ook hoe wij ons dan hebben te gedragen. Jouw visie op de tijd waarin je leeft wordt weerspiegeld door het gedrag dat je openbaart. ‘En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is’ (1Joh.3:2). En dit is nu juist wat het boek Openbaring ons laat zien: ‘Laat hij die onrecht doet, nog meer onrecht doen; en die vuil is, zich nog vuiler maken; en die rechtvaardig is, zich nog meer heiligen’ (Op.22:11). Een gewaarschuwd man telt voor twee; we hoeven maar te denken aan de gelijkenis van de tien maagden! Als de Heer Jezus in het evangelie naar Lukas spreekt over de eindtijdgebeurtenissen laat Hij ook een waarschuwend geluid horen: ‘Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij’ (Luk.21:28). Maar vervolgens ook: ‘Past echter op uzelf, dat uw harten niet misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van het leven, en die dag u plotseling overvalt als een strik’ (vs.34). En verder: ‘Waakt echter, terwijl u te allen tijde bidt dat u in staat zult zijn te ontkomen aan dit alles wat staat te gebeuren, en te bestaan voor de Zoon des mensen’ (vs. 36). ‘Bereid u om uw God te ontmoeten’ (Am.4:12), ‘O Israël, want nog een zeer korte tijd en Hij die komt, zal komen en niet uitblijven’ (Hebr.10:37).

Zie, Ik kom spoedig

… en mijn loon is bij mij (vs.12).

Loon wordt uitgekeerd na gedane arbeid, dat is zo in de maatschappij en ook in Gods koninkrijk. Er wordt nog wel eens geringschattend gesproken over ‘loon ontvangen’ voor gelovigen, maar dat is een miskenning van de waarde die God eraan geeft. Gelovigen die zich onderwerpen aan het gezag van het Woord van God zijn bruikbaar voor de Meester en zullen loon ontvangen (2Tim.2:21; 3:17; 1Kor.3:14). Natuurlijk werken we niet om het eeuwig leven te verdienen of omdat het ‘moet’, maar omdat we God liefhebben, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft! ‘Wat ik ben is Gods gave aan mij, wat ik van mijzelf maak is mijn gave aan God’, heeft eens iemand gezegd. Liefde vraagt om wederliefde! Er wordt in het nieuwe testament gesproken over goede werken als vrucht van het geloof. Terugkerend naar ons thema, dan zien we in de Bijbel dat God trouwe dienstknechten beloont (Luk.12:35-48). God zal ons niet belonen op grond van kwantiteit maar op grond van kwaliteit. ‘Verder wordt hier van een rentmeester vereist, dat men trouw wordt bevonden’ (1Kor.4:2). ‘Want God is niet onrechtvaardig om uw werk te vergeten en de liefde die u betoond hebt voor zijn naam’ (Hebr.6:10). ‘En wie plant en wie begiet zijn één; maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid. We moeten bouwen op het fundament, dat is Christus, maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt, want de dag zal het aan het licht brengen. Als iemand werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen; als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden’ (1Kor.3:8-15). Het gedeelte van Openbaring waarmee wij ons bezighouden roept sterke herinneringen op aan het oude testament (Jes.40:10, 62:11), terwijl de Heer Jezus de rol van rechter vervult (Hand.10:42; 17:31) die in het oude testament de Here God vervuld. ‘Zie, de Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen: zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit’. Terwijl het woord ‘loon’ vaak een positieve inhoud heeft (vgl. Op.11:18) zal Christus als Rechter, afhankelijk van iemands werk, positief (beloning) of negatief (straf) beoordelen. Hij vergeldt namelijk ‘ieder zoals zijn werk is’. Het enkelvoud ‘zijn werk’ karakteriseert iemands leven als één geheel. Waaruit dat loon zal bestaan is niet bekend, maar het zal onze stoutste verwachtingen overtreffen, daarvan kunnen we zeker zijn!

Ja, Ik kom spoedig!

Amen, kom, Heer Jezus! (vs.20)

‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft komen; laat hij die wil, het levenswater nemen om niet’ (Op.22:17). Deze woorden spreken een verlangen uit dat we vaker in de Bijbel tegenkomen. We denken maar aan David die heeft gezegd: ‘Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?’ (Ps.42:3). De apostel Paulus heeft dit verlangen zo uitgedrukt: ‘Ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste’ (Fil.1:23). Van Abraham staat geschreven dat hij ‘verlangde naar een beter, dat is een hemels vaderland’ (Heb.11:15). Dit verlangen maakt deel uit van alle gelovigen die zijn verschijning liefhebben (2Tim.4:8). Maar hoe sterk ook ons verlangen is, Hij verlangt nog meer dan wij!

Dit is de laatste bladzijde van de Bijbel, Gods handelen met deze wereld is daarmee voltooid. Maar voordat Hij deze bladzijde ‘omslaat’ doet God nog een laatste oproep aan allen die nog geen beslissing genomen hebben. God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dan allen tot behoudenis komen (2Petr.3:9). Heb jij Gods stem gehoord? En wat is je antwoord? Heb je dorst, zoals David? En ben je al bij Hem gekomen, bij de Bron van levend water? Wil je wel, maar weet je niet hoe? Kom maar zoals je bent, Hij wacht op jou. Hij heeft gedachten van vrede over jou en niet van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven (Jer.29:11). Of kun jij leven met de gedachte van een God die jou zal moeten oordelen? Denk er dan aan, ‘dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. Immers onze God is een verterend vuur!’ (Heb.10:31; 12:29). Mag ik het eens concreet maken en de twee mogelijkheden die er zijn tegenover elkaar zetten, en zou je dan willen zeggen waar jij het liefste de eeuwigheid zou willen doorbrengen?

‘Maar voor de bangen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer’ (Op.  21:8; 2Thess.1:9).

Of:

‘En hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitging van de troon van God en van het Lam. En er zal geen enkele vervloeking meer zijn; en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn slaven zullen Hem dienen, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig, want de Heer, God, zal over hen lichten; en zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid’ (Op. 22:1-5).

De keus zal niet moeilijk zijn denk ik, maar je dient hem wel te maken. ‘Heden, als u zijn stem hoort, verhardt uw harten niet.’ (Heb. 4:7)

Besluit

Het boek is uit, het verhaal stopt, of toch niet? Is het een never-ending-story? En hoe gaat het dan verder? De Bijbel laat ons met veel vragen zitten voor wat betreft ‘hetgeen hierna komen zal’. Ik denk dat ons voorstellingsvermogen ontoereikend is om te kunnen vatten ‘wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben’, nl. ‘wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen’ (1 Kor.2:9).

O, welk een vreugd, zal het wezen, Daar als de wond’ren te zien, Van de heilige stad met de straten van goud, Maar ’t heerlijkst is: dààr zien wij Jezus!

De genade van de Heer Jezus Christus zij met alle heiligen. Amen. (Op.22:21)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________