Inleiding op de brief aan de Romeinen – Bijbel – Nieuw Testament

22 juli, 2023

Bijbelboeken: Romeinen

Inleiding op de brief aan de Romeinen

De belangrijkheid

Het is niet alleen vanwege het feit dat voor een aantal belangrijke mensen in het christendom de brief aan de Romeinen van grote betekenis en invloed is geweest, zoals Augustinus, Luther en Wesley, dat we ons met deze brief zullen bezighouden, maar ook vanwege drie volgende redenen:

(1) Het presenteert o.a. de volgende leerstellige onderwerpen – gerechtigheid, heiliging, aanneming, oordeel en eenwording met Christus.

(2) Het presenteert waarheden m.b.t. de verschillende bedelingen in hoofdstuk 9-11, en laat ons de relatie zien tussen Israël en de Gemeente in het eeuwige plan van God.

(3) Het presenteert praktische waarheden, en leert ons het geheim van de overwinning van de christen over het vlees, de dienst die gelovigen tot elkaar hebben en hun relatie om te besturen.

De achtergrond

Paulus was op zijn derde zendingsreis toen hij deze brief schreef, waarschijnlijk vanuit Korinthe in het jaar 57/58. Hij was al lang van plan geweest de gelovigen in Rome van wie hij velen kenden (hfdst.16) te bezoeken, en deze brief bereidde de weg. We weten niet hoe de gemeente is Rome is ontstaan, Paulus was er nooit geweest en ook de traditie dat Petrus de stichter is geweest vindt geen steun in de geschiedenis of de bijbel. Vermoedelijk hebben mensen die in Jeruzalem zijn geweest en het evangelie daar gehoord hebben het meegenomen (Hand.2:10). Uit hoofdstuk 16 blijkt dat er niet één maar meerdere gemeenten waren.

De reden voor Paulus om deze brief te schrijven

Paulus schrijft de brief aan de Romeinen om de volgende redenen:

(1)  Om de gelovigen in Rome voor te bereiden op zijn bezoek en om hen duidelijk te maken waarom hij niet eerder was gekomen (15:23-29).

(2) Om hen te onderwijzen in het basisonderwijs van het christelijk geloof.

(3) Om hen de relatie tussen Israël en de Gemeente uit te leggen, omdat joodse gelovigen hen dreigden te beïnvloeden (hfdst.9-11).

(4) Om hen te herinneren aan hun plichten als christenen ten opzichte van elkaar en de overheid ((hfdst.13).

(5) Hij geeft antwoord op valse beschuldigingen over hem (3:8; 6:1).

Onderwerp

Wellicht is het meest belangrijke onderwerp wel de gerechtigheid van God. Het woord ‘gerechtigheid’ wordt in een of andere vorm meer dan veertig keer in deze brief gebruikt. In de hoofdstukken 1-3 vinden we de noodzakelijkheid voor gerechtigheid beschreven. In 4-8 de manier hoe God daarin voorziet. In 9-11 zien we hoe Israël God gerechtigheid verwerpt. In 12-16 hoe de ontvangen gerechtigheid in de praktijk moet worden gebracht.

‘Godsdiensten zijn het zoeken van de mens naar God; het evangelie is Gods zoeken naar de mens. Er zijn vele godsdiensten, maar slechts een evangelie.

____________________________________________________________________________________________________