Vraag en Antwoord – Is de zgn. Nieuwe Wereldvertaling betrouwbaar? – Nummer 33

9 augustus, 2023

Rubrieken: Vraag en Antwoord

Vragenrubriek

Is de Nieuwe Wereldvertaling betrouwbaar?

Nummer 33

De Nieuwe Wereldvertaling

(Enkele foutieve vertalingen in de ‘Nieuwe Wereld Vertaling’)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV).

De “Nieuwe Wereld Vertaling” (NWV) is de “bijbel” van de Jehovah’s getuigen. Het gaat hier echter om een pseudo-bijbel, want de leer van het Wachttorengenootschap werd daarin verweven! Om dit te bereiken werden woorden toegevoegd en afgenomen, en allerlei manipulaties aangebracht. Het is dus van het grootste belang dat u een Bijbel gebruikt die correct vertaald werd uit de betrouwbare grondteksten. Voor het Nieuwe Testament is dat de Textus Receptus. Ik raad iedereen daarom aan de Statenvertaling te gebruiken. In de versie 1977 is deze beter te lezen. Nog beter te lezen is de recentste Herziene Statenvertaling (HSV).

Ieder die nog maar een beetje Grieks kent ziet onmiddellijk dat er werd geknoeid in het Nieuwe Testament van de NWV. Laat u niet beetnemen door dit bedrog. Ga het na! “Vergewist u van alles, houdt vast aan dat wat voortreffelijk is” – 1 Thessalonicenzen 5:21 (NWV) “Beproeft alle dingen; behoudt het goede” – 1 Thessalonicenzen 5:21 (SV 1977).

ENKELE FOUTIEVE VERTALINGEN IN DE “NIEUWE WERELD VERTALING” (1969)

Johannes 1:1-2 – In de Griekse tekst staat niet zoiets als “een god”, maar wel degelijk “God”.

Johannes 1:3 – In de Griekse tekst staat niet zoiets als “door bemiddeling van” maar wel “door” (Grieks: dia): alle dingen zijn DOOR het Woord onstaan – Hij is de Schepper zelf!

Johannes 1:18 – Er staat in de Griekse tekst niet “god” (met kleine letter), maar wel “Zoon” (Grieks: uios). En er staat niet “boezempositie”, maar letterlijk “in de schoot” of “in de boezem”. Dit duidt de eenheid aan van de Vader en de Zoon.

Johannes 5:23 – Er staat niet “evenals” in de grondtekst, maar wel “zoals” (Grieks: kathós) en dat betekent: op dezelfde wijze, dezelfde aanbidding aan de Zoon als aan de Vader.

De Textus Receptus (= Aanvaarde Tekst), volgens de uitgave van de Parijse drukker Robert Etienne (Stephanus) in 1550 heeft als basis gediend voor het Nieuwe testament van de Reformatiebijbels, zoals de King James Version 1611 en de Nederlandse Statenvertaling 1637. De eerste versie was van Erasmus, in 1516, waarna er nog vier herzieningen zouden komen. Veertien jaar na Erasmus’ dood kwam in 1550 de definitieve versie gereed, na vele verbeteringen. Luther vertaalde zijn Nieuwe Testament in het Duits op basis van de tweede versie van Erasmus’ tekst, in 1521 (gepubliceerd in 1524). De term ‘Textus Receptus’ werd betrokken van een uitgave van de Leidse drukkersfamilie Elzevier te Leiden, in 1633. De Textus Receptus werd niet samengesteld uit de corrupte Alexandrijnse teksten, waarop katholieke en moderne vertalingen zijn gebaseerd, maar volgt de betrouwbare Byzantijnse manuscripten.

De eerste druk van de Statenvertaling verscheen in 1637. Het bijzondere van deze reformatorische Bijbelvertaling is vooral dat zij direct uit de grondtalen Hebreeuws, Aramees en Grieks vertaald werd – net als de King James Version (1611) – en niet meer gebaseerd was op de Vulgata, de algemeen gebruikte Latijnse vertaling (382-405) van Hiëronymus. De zgn. Jongbloed-editie kwam er in 1750 omdat de oude versie haast onleesbaar was geworden door de evolutie van het Nederlands. In de uitgave van 1977 werd het Nederlands opnieuw een beetje aangepast. De vertaling als zodanig bleef altijd behouden. Moderne vertalingen (sinds 1881) kan men beter mijden omdat deze mishandeld werden door vrijzinnigen en schipperaars. Zo zijn Bijbels die gebaseerd zijn op teksten van Westcott en Hort en Nestlé-Aland, corrupt te noemen. In het bijzonder de ‘bijbels’ in de omgangstaal, zoals de ‘Groot Nieuws Bijbel’, zijn dóór en dóór besmet en beslist te weren; maar ook de bekende ‘Nieuwe Vertaling’ (NBG 1951) werd niet getrouw overgezet.

Johannes 8:58 – Er staat in het Grieks niet “ben ik geweest”, maar letterlijk: “Ik ben” (Grieks: egó eimi – dit is de weergave van Gods Naam in Exodus 3:14 LXX3).

Lukas 23:43 – Jezus zegt niet “Ik zeg u heden: gij zult …”. Dat woord “heden” heeft hier geen enkele zin. Jezus zegt: “Ik zeg u: heden zult gij …” . Diezelfde dag dus zou de boosdoener met de Heer Jezus in het paradijs zijn.

Johannes 14:10,11 – Nergens lezen we in de Griekse grondtekst zoiets als “in eendracht met”, maar wel “in” (Grieks: of en in westerse tekens): Jezus is IN de Vader en de Vader IN Hem.

Johannes 13:31 – Er staat niet “in verband met hem”, maar wel: “God is IN (Grieks: en) Hem verheerlijkt”.

Johannes 14:1 – In de Griekse tekst staat ook nergens: “oefent geloof’, maar wel eenvoudig: “gelooft”.

Johannes 10:33 – Er staat niet “god”, maar wel “God”. Ook het onbepaalde lidwoord “een” staat er niet. Dit onbepaalde lidwoord bestaat niet eens in het Grieks.

Johannes 10:38 – Er staat niet “in eendracht met”. Er staat louter “in” (Grieks: en). Die andere woorden hebben de wachttorenleiders er zelf bijgevoegd.

Johannes 17:3 – Er staat in de Griekse grondtekst niet zoiets als “voortdurend kennis opnemen van”, doch wel: “dat zij u kennen”. De getuigen hebben die tekst misvormd om mensen te dwingen hun talloze boeken voortdurend te bestuderen en alle vergaderingen bij te wonen, want anders vliegt het eeuwig leven aan hen voorbij!

Romeinen 9:5 – De Griekse tekst zegt alleen dit: “Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is de Christus wat het vlees betreft, Die boven allen is, namelijk GOD, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!” U ziet dan hoe de wachttorenleiders willen vermijden dat u gelooft dat Jezus God is.

Romeinen 10:13 – In het hele Nieuwe Testament lezen we NERGENS de naam Jehovah! In het Grieks staat er telkens: “Kurios” – dit betekent “Heer” en wordt op Jezus toegepast. Rom.10:13 bewijst dus dat Jezus Dezelfde is als Jahweh en dus God is: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden”. Vergelijk dit met Joël 2:32: daar is het voor de Joden de naam JHWH (Jahweh, of zo je wil: Jehovah) die redt.

Romeinen 10:13 komt overeen met Handelingen 4:10, 12: “…door de Naam van Jezus Christus … de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden”

Romeinen 10:9,10 – Er staat nergens “oefent”, maar “gelooft”.

1 Korinthiërs 8:6 – Dat de Nieuwe Wereld Vertaling een nepvertaling is, blijkt eens te meer hier, want zij schrijven: “door bemiddeling van” – dat is een pure schande! Er staat alleen “door” (Grieks: dia): DOOR Jezus zijn alle dingen: Hij is de Schepper, niet zomaar een hulpje.

Fillipenzen 2:6 – Dit vers werd volledig vals vertaald. Deze tekst zegt in werkelijkheid: “…Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en de mensen gelijk te worden” (Fil. 2:6-7). Als vleesgeworden Mensenzoon was Hij ondergeschikt aan de Vader

LXX: Septuaginta (Lat., = zeventig) of Septuagint afk. v. interpretatio septuaginta virorum (= vertaling van de zeventig mannen), benaming voor de Griekse vertaling van het Oude Testament die tussen ca. 250 en 100 v.C. tot stand kwam. De naam is ontleend aan een in de brief van Aristeas overgeleverde legende volgens welke 72 geleerden uit Israël in 72 dagen te Alexandrië het Oude Testament in het Grieks vertaald zouden hebben. Hoewel deze geleerden in afzondering hadden gearbeid, bleken, aldus de legende, de vertalingen volmaakt overeen te stemmen. (Encarta 2002).

JEHOVAH is bij vooral Engelssprekende christenen in gebruik (zie b.v. Ex 6:3 in de KJV) en is de aloude transcriptie van het in de grondtekst (van het Oude Testament) voorkomende Tetragrammaton (Gr. tetra = vier; afbeelding onderaan). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbondsnaam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. Toch menen hedendaagse kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JAHWEH: JHWH (te lezen van rechts naar links). Sinds de komst van de Messias, en voor wie Hem aannemen, geldt echter de naam JEZUS: Hand 4:10-12. JEZUS is nu de énige naam voor de behoudenis. JEZUS komt van ièsous, het Grieks voor YAHOSHUA: JAHWEH [is] redding. Hij kwam in de naam van zijn Vader (Joh.5:43) en Hij is Dezelfde als JAHWEH: Joh.12:37-42 (niet als Zoon van God), maar toch was Hij in de gestalte van God. Dit hebben de Jehovah getuigen eruit gelaten.

Kolossenzen 1:10,13,14 – De naam “Jehovah” komt niet voor in het gehele Nieuwe Testament. Het moet zinj “Heer” en dat is Jezus. Er staat ook niet “door bemiddeling van”, maar wel: “IN wie wij de verlossing hebben” (Grieks: en).

Kolossenzen 2:9 – Er staat in het Grieks niet “goddelijke hoedanigheid”. Er staat: “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk”. Deze tekst bewijst duidelijk dat Jezus God is. In Jezus is God vleesgeworden, opdat wij Hem beter zouden verstaan, vooral Zijn liefde.

Kolossenzen 1:14-20 – Nergens staat er “door bemiddeling van” of “door tussenkomst van”. Er staat altijd gewoon “door” (Grieks: dia). DOOR Jezus is ALLES ontstaan. Hij was geen hulpje van God. Er staat ook nergens “andere”: Jezus werd niet geschapen!

Zie voor verdere argumentaties: http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm

De Textus Receptus, de Statenvertaling, en nog veel meer bijbelstudiemateriaal, kan u bij mij aanvragen (kosteloos): http://www.verhoevenmarc.be/studiemateriaal.htm

Bron: www.verhoevenmarc.be

______________________________________________________________________________________________________________________________