Vragen Eschatologie – Nummer 8 – Komt er nog een opwekking?

8 augustus, 2023

Rubrieken: Vragen Eschatologie

Vragen Eschatologie

Nummer 8

Komt er nog een Opwekking?

Vraag: Mogen we in de eindtijd nog een opwekking verwachten? Wat moeten we verstaan onder ‘de afval’ zoals vermeld in 2 Thessalonicenzen 2:3?

Antwoord: De gelijkenis van de dolik en de tarwe in Mattheüs 13 maakt duidelijk dat in de eindtijd beide tot volledige rijping gekomen zijn, zowel de grootste dwaasheid als de grootste wijsheid. Wanneer we aannemen dat Openbaring 2 en 3 symbool staat voor de geschiedenis van de christenheid dan zien we een patroon dat we door heel de Bijbel tegenkomen namelijk, dat wat goed begint altijd tot verval en zelfs afval leidt. Denk aan de schepping, het koningschap in Israël, de geschiedenis van het volk Israël en ook die van de Christenheid. De gedachte dat het in de eindtijd geestelijk slecht zal gaan kan worden onderbouwd door een reeks van Nieuwtestamentische teksten. Voor ons is 2 Thessalonicenzen 2:3 van belang waar specifiek over ‘de afval’ gesproken wordt. Let wel: Afval van het geloof is wat anders dan verval van het geloof.

De afval vermeld in 2Thes.2:3 is die waarvan de openbaring van de Antichrist het hoogtepunt vormt en aan die afval tevens leiding aan geeft. In 1Johannes 2:22 lezen we dat de Antichrist de Vader en de Zoon loochent. Het verval van het christelijk geloof zien we het duidelijkst in de West-Europese landen en Amerika. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat slechts 6% van de Vlamingen nog regelmatig naar de kerk gaat en dit percentage is dalende vanwege de vergrijzing van de bevolking. Maar geringere aantallen kerkbezoekers is nog niet het ergste. Erger zijn de leerstellige dwalingen die we tegenkomen en die zich vooral uit in de toenemende Mariaverering. Ook het joodse volk zal in die afval worden meegetrokken want zij zullen de antichrist aanvaarden als de Christus. Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen’ (Joh.5:43). Elders in de wereld horen we van een toename van het christelijk geloof maar ik heb wel vragen over de inhoud; zeg de kwaliteit van dat geloof. Roger Liebi zegt daarover het volgende: ‘Met het oog op de uitspraken van de Bijbelse profetie kan men ook niet rekenen op een opwekking in de eindtijd in Europa en Amerika. Een dergelijke uitspraak, zoals sommige christenen propageren, komt overeen met de valse profetie van de in Mattheüs 24:11,2 24 aangekondigde eindtijdprofetieën, 2Tim.3-4; 2Petrus2-3; Judas en 2Thes2:3 spreken over een grote afval binnen de belijdende christenheid. Als we ons bewust worden, wat de profetie in het Woord van God werkelijk zegt, dan zien we ook hoe belangrijk de Bijbelse oproep tot waakzaamheid en nuchterheid is. Vóór Jezus verschijnt komt er geen ‘gouden eeuw’ op de wereld af, maar ‘de grote afval’. (Zie ook het artikel in de Rubriek: Christendom ‘Komt er nog een opwekking in Europa?).

______________________________________________________________________________________________________________________